Asynkrona åtgärder

För att reducera negativ inverkan på prestandan bearbetar Adobe Experience Manager vissa långvariga och resurskrävande åtgärder asynkront. Asynkron bearbetning innebär att flera olika jobb ställs på kö och att de sedan körs seriellt beroende på om det finns systemresurser tillgängliga.

Dessa åtgärder omfattar:

 • Att ta bort många resurser.
 • Att flytta många resurser eller resurser med många referenser.
 • Att exportera/importera metadata för resurser i grupp.
 • Att hämta resurser som ligger över det angivna gränsvärdet från en fjärrdistribution av Experience Manager.
 • Att flytta sidor.
 • Att öppna Live-kopior.

Du kan se statusen för asynkrona jobb på Async Job Status instrumentpanelen via Global Navigation -> Tools -> Operations -> Jobs.

OBSERVERA

Som standard körs asynkrona jobb parallellt. Om n är antalet processorkärnor kan n/2 jobb köras parallellt som standard. Modifiera Async Operation Default Queue Config och Async Operation Page Move and Rollout Config från webbkonsolen för att använda anpassade inställningar för jobbkön.

Mer information finns i konfigurationer av kön.

Övervaka statusen för asynkrona åtgärder

När AEM bearbetar en åtgärd asynkront får du ett meddelande i din inkorg och via e-post (om den är aktiverad).

Gå till sidan Async Job Status för att se detaljerad status gällande asynkrona åtgärder.

 1. Klicka på Operations > Jobs i Experience Managers gränssnitt.

 2. Granska informationen om åtgärderna på sidan Async Job Status.

  Status och information om asynkrona åtgärder

  Värdet i kolumnen Status ger information om förloppet för en viss åtgärd. Beroende på förloppet visas ett av följande statusvärden:

  • Active: åtgärden bearbetas

  • Success: åtgärden har slutförts

  • Fail eller Error: det gick inte att bearbeta åtgärden

  • Scheduled: åtgärden är schemalagd för bearbetning vid ett senare tillfälle

 3. Du kan avbryta en aktiv åtgärd genom att välja den i listan och klicka på Stop i verktygsfältet.

  stop_icon

 4. Välj åtgärden och klicka på Open i verktygsfältet för att se ytterligare information såsom beskrivning och loggar.

  open_icon

  Sidan med jobbinformation visas.

  job_details

 5. Välj Delete i verktygsfältet för att ta bort åtgärden från listan. Klicka på Download för att ladda ned informationen i en CSV-fil.

  OBSERVERA

  Om ett jobbs status är Active eller Queued kan det inte tas bort.

Rensa slutförda jobb

AEM utför en rensning varje dag klockan 01:00 för att ta bort slutförda asynkrona jobb som är mer än en dag gamla.

Du kan ändra schemat för rensningen och hur länge information om slutförda jobb behålls innan den tas bort. Du kan också konfigurera det maximala antalet slutförda jobb för vilka information sparas vid någon tidpunkt.

 1. Klicka på Tools > Operations > Web Console i Global Navigation.

 2. Öppna jobbet Adobe Granite Async Jobs Purge Scheduled Job.

 3. Ange:

  • Gränsvärdet för antal dagar efter vilka slutförda jobb tas bort.
  • Det maximala antalet jobb för vilka information sparas i historiken.
  • Cron-uttrycket för när rensningen ska köras.

  Konfiguration för att schemalägga rensningen av asynkrona jobb

 4. Spara ändringarna.

Konfigurera asynkron bearbetning

Du kan konfigurera gränsvärdet för antal resurser, sidor eller referenser vilket låter AEM bearbeta en viss åtgärd asynkront samt skicka e-postmeddelanden när jobben bearbetas.

Konfigurera asynkrona åtgärder för att ta bort resurser

Om antalet resurser eller mappar som ska tas bort överstiger gränsvärdet utförs borttagningen asynkront.

 1. Klicka på Tools > Operations > Web Console i Global Navigation.

 2. Öppna Async Process Default Queue Configuration. via webbkonsolen

 3. I rutan Threshold number of assets ska du ange gränsvärdet för antal resurser/mappar gällande asynkron bearbetning av borttagningar.

  Gränsvärde för borttagning av resurser

 4. Markera alternativet Enable email notification för att få e-postmeddelanden för den här jobbstatusen. Exempel: lyckades eller misslyckades.

 5. Spara ändringarna.

Konfigurera asynkrona åtgärder för att flytta resurser

Om antalet resurser/mappar eller referenser som ska flyttas överstiger gränsvärdet utförs flytten asynkront.

 1. Klicka på Tools > Operations > Web Console i Global Navigation.

 2. Öppna Async Move Operation Job Processing Configuration. via webbkonsolen

 3. I rutan Threshold number of assets/references ska du ange gränsvärdet för antal resurser/mappar eller referenser gällande asynkron bearbetning av flyttningar.

  Gränsvärde för resursflyttning

 4. Markera alternativet Enable email notification för att få e-postmeddelanden för den här jobbstatusen. Exempel: lyckades eller misslyckades.

 5. Spara ändringarna.

Konfigurera asynkrona åtgärder för att flytta sidor

Om antalet referenser till de sidor som ska flyttas överstiger gränsvärdet utförs flytten asynkront.

 1. Klicka på Tools > Operations > Web Console i Global Navigation.

 2. Öppna Async Page Move Operation Job Processing Configuration. via webbkonsolen

 3. I fältet Threshold number of references ska du ange gränsvärdet för antal referenser gällande asynkron bearbetning för att flytta sidor.

  Tröskelvärde för att flytta sidor

 4. Markera alternativet Enable email notification för att få e-postmeddelanden för den här jobbstatusen. Exempel: lyckades eller misslyckades.

 5. Spara ändringarna.

Konfigurera asynkrona MSM-åtgärder

 1. Klicka på Tools > Operations > Web Console i Global Navigation.

 2. Öppna Async Page Move Operation Job Processing Configuration. via webbkonsolen

 3. Markera alternativet Enable email notification för att få e-postmeddelanden för den här jobbstatusen. Exempel: lyckades eller misslyckades.

  MSM-konfiguration

 4. Spara ändringarna.

På denna sida