Konfigurera Experience Manager Assets as a Cloud Service integration

IMPORTANT
Den här funktionen är bara tillgänglig för organisationer som har anslutit sig till Adobe Admin Console.

Du kan koppla ditt arbete till innehållet i Experience Manager Assets​:

 • Överför resurser och metadata från Adobe Workfront till Experience Manager Assets​
 • Länka resurser från Experience Manager Assets till dina projekt och uppgifter i Workfront​
 • Underlätta versionsanvändning
 • Skapa mappar länkade till Experience Manager Assets
 • Spåra metadata för resurser och mappar
 • Synkronisera projektmetadata mellan Workfront och Experience Manager Assets
NOTE
Du kan också ansluta flera Experience Manager Assets databaser till en Workfront miljö, eller flera Workfront miljöer till en Experience Manager Assets databas över organisationsnummer. Följ konfigurationsinstruktionerna i den här artikeln för varje integrering som du vill konfigurera.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header
Adobe Workfront plan Alla
Adobe Workfront licenser Aktuell: Plan
Nytt: Standard
Experience Manager licens Standard
Produkt Du måste ha Experience Manager Assets as a Cloud Serviceoch du måste läggas till som användare i produkten.
Konfigurationer på åtkomstnivå* Du måste vara en Workfront administratör.

Mer information om tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.

Förutsättningar

Innan du börjar,

Ställ in integreringsinformation

 1. Klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om tillgängligt), klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Setup Ikonen Inställningar .

 2. Välj Documents i den vänstra panelen väljer Experience Manager Integration.

  note note
  NOTE
  Det här konfigurationsområdet visas bara om Workfront miljö ingår under en Adobe Admin Console.
 3. Välj Add Experience Manager Integration.

 4. I Name anger du det namn som du vill att användare ska se när de interagerar med integreringen i Workfront och Experience Manager Assets.

 5. I Navigation URL fyller systemet automatiskt i navigerings-URL:en. Denna skrivskyddade URL används för att länka till organisationens Experience Manager -instans från Main Menu för snabb åtkomst.

 6. Välj en databas på menyn Experience Manager Assets repository listruta. Systemet fyller automatiskt i Experience Manager databaser som är associerade med det organisations-ID som din användarprofil är tilldelad till.
  välj Experience Manager-databas

 7. Klicka Save eller gå vidare till Konfigurera metadata (valfritt) i den här artikeln.

  note note
  NOTE
  På grund av integreringens komplexitet kan du inte ändra databasen efter att du har sparat den ursprungliga konfigurationen.

Konfigurera metadata (valfritt)

Du kan mappa Workfront objektdata till objektmediefält i Experience Manager Resurser.

IMPORTANT
Du kan bara mappa metadata i en riktning: från Workfront till Experience Manager. Metadata för dokument länkade till Workfront från Experience Manager kan inte överföras till Workfront.

Konfigurera metadatafält

Innan du börjar mappa metadatafält måste du konfigurera metadatafält i både Workfront och Experience Manager Assets.

Konfigurera metadatafält:

 1. Konfigurera ett metadataschema i Experience Manager Assets som förklaras i Konfigurera metadatamappning för resurser mellan Adobe Workfront och Experience Manager Assets.

 2. Konfigurera anpassade formulärfält i Workfront. Workfront har många inbyggda anpassade fält som du kan använda. Du kan även skapa egna anpassade fält enligt anvisningarna i Skapa eller redigera ett anpassat formulär.

Expandera om du vill ha mer information om vilka Workfront- och Experience Manager Assets-fält som stöds

Experience Manager Assets-taggar

Du kan mappa ett fält som stöds av Workfront till en tagg i Experience Manager Assets. För att göra detta måste du se till att taggvärdena i Experience Manager Assets matchar Workfront.

 • Taggar och Workfront-fältvärden måste överensstämma exakt med stavning och format.
 • Workfront-fältvärden som mappas till Experience Manager-resurstaggar måste vara gemener, även om taggen i Experience Manager Assets verkar ha versaler.
 • Workfront fältvärden får inte innehålla blanksteg.
 • Fältvärdet i Workfront måste även innehålla mappstrukturen för Experience Manager Assets-taggen.
 • Om du vill mappa flera enkelradiga textfält till taggar anger du en kommaseparerad lista över taggvärdena i Workfront-sidan av metadatamappningen och xcm:keywords på Experience Manager Assets sida. Varje fältvärde mappas till en separat tagg. Du kan använda ett beräkningsfält för att kombinera flera Workfront-fält till ett enda kommaseparerat textfält.
 • Du kan mappa värden från nedrullningsbara listor, alternativknappar och kryssrutefält genom att ange en kommaavgränsad lista med tillgängliga värden i det fältet.
note info
INFO
Exempel: För att matcha taggen som visas i mappstrukturen här är fältvärdet i Workfront landscapes:trees/spruce. Lägg märke till de gemena bokstäverna i fältvärdet för Workfront.
Om du vill att taggen ska vara objektet längst till vänster i taggträdet måste den följas av ett kolon. I det här exemplet skulle fältvärdet i Workfront vara landscapes:.
Mappstruktur i AEM

När du har skapat taggarna i Experience Manager Assets visas de i listrutan Taggar i avsnittet Metadata. Om du vill länka ett fält till en tagg väljer du xcm:keywords i listrutan för Experience Manager Assets i metadatamappningsområdet.

Mer information om taggar i Experience Manager Assets, inklusive hur du skapar och hanterar taggar, finns i Administrera taggar.

Anpassade metadatafält för Experience Manager Assets

Du kan mappa både inbyggda och anpassade Workfront-fält till anpassade metadatamatafält i Experience Manager Assets.

Anpassade metadatafält som skapas i Experience Manager Assets ordnas i sina egna avsnitt i området för metadatainställningar.

anpassad metadatasektion

Workfront

Du kan mappa både inbyggda och anpassade Workfront-fält till Experience Manager Assets. Följande fältvärden måste matcha i både fall och stavning mellan Workfront och Experience Manager Assets:

 • Nedrullningsbara fält
 • Markera flera fält
note tip
TIP
Om du vill kontrollera om fältvärdena matchar exakt går du till
 • Inställningar > Anpassad Forms i Workfront eller fältet i objektet
 • Assets > metadata schemas in Experience Manager Assets

Mappa metadata för resurser

Metadata mappas när en resurs överförs från Workfront för första gången. Dokument med inbyggda eller anpassade fält mappas automatiskt till de angivna fälten första gången en resurs skickas till Experience Manager Assets.

Så här mappar du metadata för resurser:

 1. I Workfront field väljer du ett inbyggt eller anpassat Workfront-fält.

  note note
  NOTE
  Du kan mappa en enda Workfront fält till flera Experience Manager Assets fält. Du kan inte mappa flera Workfront fält till ett enda Experience Manager Assets fält.
 2. I Experience Manager Assets -fält, söka igenom de redan ifyllda kategorierna eller ange minst två bokstäver i sökfältet för att få tillgång till ytterligare kategorier.

 3. Upprepa steg 2 och 3 efter behov.
  metadatafält

 4. Klicka Save eller gå vidare till Ställ in arbetsflöden i den här artikeln.

Ställa in arbetsflöden (valfritt)

Ett arbetsflöde är en uppsättning åtgärder som kopplar Workfront till Adobe Experience Manager as a Cloud Service. Som Workfront-administratör kan du konfigurera arbetsflöden i Workfront och sedan tilldela dem till Projektmallar. När ett projekt skapas med en projektmall som ett arbetsflöde är tilldelat till, aktiveras de åtgärder som definieras i arbetsflödet.

Arbetsflöden aktiveras och konfigureras för Adobe Experience Manager som helhet. Dessa arbetsflöden kan sedan användas på projektmallar och justeras eller anpassas på mall- eller projektnivå.

Följande arbetsflöden är tillgängliga i Adobe Experience Manager-integreringen:

Skapa länkade Adobe Experience Manager-mappar

 1. Växla Create Linked folder på.

 2. Ange ett namn för den länkade mapp som du skapar.

 3. (Villkorligt) Aktivera alternativet Standardmappträd om du vill att den här länkade mappen ska vara standardmapp för projekt som skapats med mallar som använder den här integreringen. Du kan välja en eller flera standardmappar.

 4. Välj en mappsökväg för att ange var du vill att alla länkade mappar som är associerade med den här integreringen ska vara.

 5. (Villkorligt) Så här lägger du till ett mappträd (kapslade mappar) i integreringen:

  1. Klicka på Lägg till mapp icon Lägg till mapp .

  2. I Namntyp markerar du hur du vill namnge mappen:

   • Namn: Ange ett namn för mappen.
   • Objektdata: Välj källa för mappnamnet, till exempel Projektnamn.
   note note
   NOTE
   • Mappnamn får inte innehålla fler än 100 tecken.
   • Följande tecken kommer att tas bort från mappnamn:
   /, :, [, ], |, *
  3. Om du vill lägga till en kapslad mapp i mappträdet klickar du på menyn med tre punkter bredvid mappen som du vill skapa en kapslad mapp i och väljer Lägg till mapp. Fyll i fälten enligt beskrivningen i Stega föregående steg.

  4. Markera mappen och klicka på knappen Skapa länkad mapp icon Länka mapp .

  5. (Valfritt) Om du vill redigera en mapp markerar du mappen och klickar på knappen Redigera mapp icon Ikonen Redigera .

  6. (Valfritt) Om du vill ta bort en mapp markerar du mappen och klickar på Ta bort mapp icon Ta bort mapp .

 6. (Villkorligt) Om du vill lägga till ett till mappträd klickar du på + Lägg till mappträd och följ stegen i steg 5.

 7. Klicka Save eller gå vidare till Publicera material som skickas till Adobe Experience Manager Assets i den här artikeln.

NOTE
 • Den här integreringen skapar inte fler än 100 mappar, oavsett hur många mappträd som skapas. En integrering med 4 mappträd kan till exempel skapa upp till 100 mappar, inte 400 mappar.
 • Den första mappen i mappträdet markeras automatiskt som länkad till Workfront. Om du inte vill att den här mappen ska länkas kan du bryta länken till den.
 • Om inget mappträd anges blir rotmappen länkad.

Publicera material som skickas till Adobe Experience Manager Assets

 1. Växla på Publish assets automatically.
 2. Markera rutan bredvid den plats där du vill publicera resurser som skickats till Adobe Experience Manager-resurser. Du kan aktivera ett eller båda alternativen.
 3. (Villkorligt) Om du har aktiverat alternativet Brand Portal väljer du den Brand Portal där du vill publicera resurser.
 4. Klicka Save eller gå vidare till Konfigurera länkade mappar (valfritt) i den här artikeln.

Konfigurera länkade mappar (valfritt)

Du kan tillåta användare att skapa mappar länkade till Experience Manager när du befinner dig i Workfront projekt. När en mapp är länkad visas alla resurser som läggs till i mappen automatiskt i båda Workfront och Experience Manager. När en resurs läggs till i den länkade mappen i Workfront för första gången skickas resursens metadata till Experience Manager Assets.

I stegen nedan anger du var du vill att de länkade mapparna ska skapas. Varje integrering kan bara ha en plats för alla länkade mappar.

Så här konfigurerar du länkade mappar:

 1. Växla Enable Linked folder på.

 2. Välj en mappsökväg för att ange var du vill att alla länkade mappar som är associerade med den här integreringen ska vara.

  note note
  NOTE
  Användare behöver skrivåtkomst i Adobe Experience Manager Assets till den mapp som har angetts för att skapa en länkad mapp.
 3. Klicka på Save.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43