CNAME och Target

Instruktioner för att arbeta med Adobe Client Care för att implementera stöd för CNAME (Canonical Name) i Adobe Target. Använd CNAME för att hantera annonsblockeringsproblem eller ITP-relaterade (Intelligent Tracking Prevention) cookie-principer. Med CNAME sker samtal till en domän som ägs av kunden i stället för till en domän som ägs av Adobe.

Begär CNAME-stöd i Target

 1. Bestäm listan med värdnamn som du behöver för ditt SSL-certifikat (se Vanliga frågor och svar nedan).

 2. För varje värdnamn skapar du en CNAME-post i din DNS som pekar på din vanliga Target värdnamn clientcode.tt.omtrdc.net.

  Om klientkoden till exempel är "namnkund" och det föreslagna värdnamnet är target.example.comser din DNS CNAME-post ut ungefär som:

  code language-none
  target.example.com. IN CNAME cnamecustomer.tt.omtrdc.net.
  
  note warning
  WARNING
  AdobeCertificateAuthority, DigiCert, kan inte utfärda ett certifikat förrän det här steget har slutförts. Därför kan Adobe inte uppfylla din begäran om CNAME-implementering förrän det här steget är klart.
 3. Fyll i det här formuläret och inkludera det när du öppna en Adobe Client Care-biljett som begär CNAME-stöd:

  • Adobe Target klientkod:

  • Värdnamn för SSL-certifikat (exempel: target.example.com target.example.org):

  • Inköpare av SSL-certifikat (Adobe rekommenderas starkt, se Vanliga frågor och svar): Adobe/kund

  • Om kunden köper certifikatet, även kallat "Bring Your Own Certificate" (BYOC), fyll i dessa ytterligare uppgifter:

   • Certifikatorganisation (exempel: Company Inc):
   • Organisationsenhet för certifikat (valfritt, exempel: Marknadsföring):
   • Certifikatland (exempel: USA):
   • Certifikatdeland (exempel: Kalifornien):
   • Certifikatstad (exempel: San Jose):
 4. Om Adobe köper certifikatet arbetar Adobe med DigiCert för att köpa och distribuera certifikatet på Adobe produktionsservrar.

  Om kunden köper certifikatet (BYOC) skickar Adobe Client Care CSR-begäran (Certificate Signing Request) till dig. Använd CSR när du köper certifikatet via den valfria certifikatutfärdaren. När certifikatet har utfärdats skickar du en kopia av certifikatet och eventuella mellanliggande certifikat till Adobe Client Care för distribution.

  Adobe Client Care meddelar dig när implementeringen är klar.

 5. Uppdatera serverDomain dokumentation till det nya CNAME-värdnamnet och uppsättningen overrideMboxEdgeServer till false dokumentation i din at.js-konfiguration.

Vanliga frågor

Följande information besvarar vanliga frågor om att begära och implementera CNAME-stöd i Target:

Kan jag tillhandahålla mitt eget certifikat (ta med ditt eget certifikat eller BYOC)?

Du kan ange ett eget certifikat. Adobe rekommenderar dock inte detta tillvägagångssätt. Hanteringen av SSL-certifikatets livscykel är enklare för både Adobe och dig om Adobe köper och kontrollerar certifikatet. SSL-certifikaten måste förnyas varje år. Därför måste Adobe Client Care kontakta dig varje år för att få ett nytt certifikat i tid. Vissa kunder kan få svårt att snabbt få fram ett förnyat certifikat. Dina Target implementeringen äventyras när certifikatet upphör att gälla eftersom webbläsare inte tillåter anslutningar.

WARNING
Om du begär en Target CNAME-implementering med eget certifikat, du ansvarar för att ge förnyade certifikat till Adobe Client Care varje år. Om du tillåter att ditt CNAME-certifikat upphör att gälla innan Adobe kan distribuera ett förnyat certifikat resulterar det i ett driftstopp för ditt specifika Target implementering.

Hur länge till mitt nya SSL-certifikat upphör att gälla?

Alla certifikat som köpts av Adobe gäller i ett år. Se DigiCert's article on 1-year certificates för mer information.

Vilka värdnamn ska jag välja? Hur många värdnamn per domän ska jag välja?

För implementeringar av mål-CNAME krävs bara ett värdnamn per domän i SSL-certifikatet och i kundens DNS. Adobe rekommenderar ett värdnamn per domän. Vissa kunder kräver fler värdnamn per domän för sina egna syften (till exempel testning i mellanlagring), vilket stöds.

De flesta kunder väljer ett värdnamn som target.example.com. Adobe rekommenderar att du följer den här metoden, men i slutändan är det ditt val. Begär inte ett värdnamn för en befintlig DNS-post. Om du gör det uppstår en konflikt och det tar längre tid att lösa dina Target CNAME-begäran.

Jag har redan en CNAME-implementering för Adobe Analytics, kan jag använda samma certifikat eller värdnamn?

Nej, Target kräver ett separat värdnamn och certifikat.

Är min nuvarande implementering av Target påverkas av ITP 2.x?

Apple ITP (Intelligent Tracking Prevention) version 2.3 innehåller funktionen för hantering av CNAME-insvepning, som kan upptäcka Target CNAME-implementeringar och reducerar cookie-filens giltighetstid till sju dagar. För närvarande Target har ingen lösning för ITP:s hantering av CNAME-insvepning. Mer information om ITP finns i Apple Intelligent Tracking Prevention (ITP) 2.x.

Vilken typ av tjänstavbrott kan jag förvänta mig när CNAME-implementeringen distribueras?

Det uppstår inga avbrott i tjänsten när certifikatet distribueras (inklusive certifikatförnyelse).

När du har ändrat värdnamnet i Target implementeringskod (serverDomain in at.js) till den nya CNAME-värdnamnet (target.example.com) behandlas återkommande besökare som nya besökare i webbläsare. Returnerade besökares profildata går förlorade eftersom den tidigare cookien inte är tillgänglig under det gamla värdnamnet (clientcode.tt.omtrdc.net). Den tidigare cookien är inte tillgänglig på grund av säkerhetsmodeller i webbläsaren. Denna störning inträffar endast vid den första brytningen till den nya CNAME. Certifikatförnyelser har inte samma effekt eftersom värdnamnet inte ändras.

Vilken nyckeltyp och certifikatsignaturalgoritm används för min CNAME-implementering?

Alla certifikat är RSA SHA-256 och nycklarna är RSA 2048-bitars som standard. Nyckelstorlekar som är större än 2 048 bitar stöds för närvarande inte.

Hur verifierar jag att CNAME-implementeringen är klar för trafik?

Använd följande kommandouppsättning (i kommandoradsterminalen i macOS eller Linux, med bash och curl >=7.49):

 1. Kopiera och klistra in basfunktionen i terminalen eller klistra in funktionen i den grundläggande startskriptfilen (vanligen ~/.bash_profile eller ~/.bashrc) så att funktionen är tillgänglig för alla terminalsessioner:

  code language-none
  function adobeTargetCnameValidation {
   local hostname="$1"
   if [ -z "$hostname" ]; then
    echo "ERROR: no hostname specified"
    return 1
   fi
  
   local service="Adobe Target CNAME implementation"
   local edges="31 32 34 35 36 37 38"
   local edgeDomain="tt.omtrdc.net"
   local edgeFormat="mboxedge%d%s.$edgeDomain"
   local shardFormat="-alb%02d"
   local shards=5
   local shardsFoundCount=0
   local shardsFound
   local shardsFoundOutput
   local curlRegex="subject:.*CN=|expire date:|issuer:"
   local curlValidation="SSL certificate verify ok"
   local curlResponseValidation='"OK"'
   local curlEndpoint="/uptime?mboxClient=uptime3"
   local url="https://$hostname$curlEndpoint"
   local sslLabsUrl="https://ssllabs.com/ssltest/analyze.html?hideResults=on&latest&d=$hostname"
   local success="✅"
   local failure="🚫"
   local info="🔎"
   local rule="="
   local horizontalRule="$(seq ${COLUMNS:-30} | xargs printf "$rule%.0s")"
   local miniRule="$(seq 5 | xargs printf "$rule%.0s")"
   local curlVersion="$(curl --version | head -1 | cut -d' ' -f2 )"
   local curlVersionRequired=">=7.49"
   local edgeCount="$(wc -w <<< "$edges" | tr -d ' ')"
   local edge
   local shard
   local currEdgeShard
   local dnsOutput
   local cnameExists
   local endToEndTestSucceeded
   local curlResult
  
   for shard in $(seq $shards); do
    if [ "$shardsFoundCount" -eq 0 ]; then
     for edge in $edges; do
      if [ "$shard" -eq 1 ]; then
       currEdgeShard="$(printf "$edgeFormat" "$edge" "")"
      else
       currEdgeShard="$(
        printf "$edgeFormat" "$edge" "$(
         printf -- "$shardFormat" "$shard"
        )"
       )"
      fi
      curlResult="$(curl -vsm20 --connect-to "$hostname:443:$currEdgeShard:443" "$url" 2>&1)"
      if grep -q "$curlValidation" <<< "$curlResult"; then
       shardsFound+=" $currEdgeShard"
       if grep -q "$curlResponseValidation" <<< "$curlResult"; then
        shardsFoundCount=$((shardsFoundCount+1))
        shardsFoundOutput+="\n\n$miniRule $success $hostname [edge shard: $currEdgeShard] $miniRule\n"
       else
        shardsFoundOutput+="\n\n$miniRule $failure $hostname [edge shard: $currEdgeShard] $miniRule\n"
       fi
       shardsFoundOutput+="$(grep -E "$curlRegex" <<< "$curlResult" | sort)"
       if ! grep -q "$curlResponseValidation" <<< "$curlResult"; then
        shardsFoundOutput+="\nERROR: unexpected HTTP response from this shard using $url"
       fi
      fi
     done
    fi
   done
  
   echo
   echo "$horizontalRule"
   echo
   echo "$service validation for hostname $hostname:"
   dnsOutput="$(dig -t CNAME +short "$hostname" 2>&1)"
   if grep -qFi ".$edgeDomain" <<< "$dnsOutput"; then
    echo "$success $hostname passes DNS CNAME validation"
    cnameExists=true
   else
    echo -n "$failure $hostname FAILED DNS CNAME validation -- "
    if [ -n "$dnsOutput" ]; then
     echo -e "$dnsOutput is not in the subdomain $edgeDomain"
    else
     echo "required DNS CNAME record pointing to <target-client-code>.$edgeDomain not found"
    fi
   fi
  
   curlResult="$(curl -vsm20 "$url" 2>&1)"
   if grep -q "$curlValidation" <<< "$curlResult"; then
    if grep -q "$curlResponseValidation" <<< "$curlResult"; then
     echo -en "$success $hostname passes TLS and HTTP response validation"
     if [ -n "$cnameExists" ]; then
      echo
     else
      echo " -- the DNS CNAME is not pointing to the correct subdomain for ${service}s with Adobe-managed certificates" \
       "(bring-your-own-certificate implementations don't have this requirement), but this test passes as configured"
     fi
     endToEndTestSucceeded=true
    else
     echo -n "$failure $hostname FAILED HTTP response validation --" \
      "unexpected response from $url -- "
     if [ -n "$cnameExists" ]; then
      echo "DNS is NOT pointing to the correct shard, notify Adobe Client Care"
     else
      echo "the required DNS CNAME record is missing, see above"
     fi
    fi
   else
  
    echo -n "$failure $hostname FAILED TLS validation -- "
    if [ -n "$cnameExists" ]; then
     echo "DNS is likely NOT pointing to the correct shard or there's a validation issue with the certificate or" \
      "protocols, see curl output below and optionally SSL Labs ($sslLabsUrl):"
     echo ""
     echo "$horizontalRule"
     echo "$curlResult" | sed 's/^/  /g'
     echo "$horizontalRule"
     echo ""
    else
     echo "the required DNS CNAME record is missing, see above"
    fi
   fi
  
   if [ "$shardsFoundCount" -ge "$edgeCount" ]; then
    echo -n "$success $hostname passes shard validation for the following $shardsFoundCount edge shards:"
    echo -e "$shardsFoundOutput"
    echo
  
    if [ -n "$cnameExists" ] && [ -n "$endToEndTestSucceeded" ]; then
     echo "$horizontalRule"
     echo ""
     echo " For additional TLS/SSL validation, including detailed browser/client support,"
     echo " see SSL Labs (click the first IP address if prompted):"
     echo ""
     echo "  $info $sslLabsUrl"
     echo ""
     echo " To check DNS propagation around the world, see whatsmydns.net:"
     echo ""
     echo "  $info DNS A records:   https://whatsmydns.net/#A/$hostname"
     echo "  $info DNS CNAME record: https://whatsmydns.net/#CNAME/$hostname"
    fi
   else
    echo -n "$failure $hostname FAILED shard validation -- shards found: $shardsFoundCount," \
     "expected: $edgeCount"
    if bc -l <<< "$(cut -d. -f1,2 <<< "$curlVersion") $curlVersionRequired" 2>/dev/null | grep -q 0; then
     echo -n " -- insufficient curl version installed: $curlVersion, but this script requires curl version" \
      "$curlVersionRequired because it uses the curl --connect-to flag to bypass DNS and directly test" \
      "each Adobe Target edge shards' SNI confirguation for $hostname"
    fi
    if [ -n "$shardsFoundOutput" ]; then
     echo -e ":\n$shardsFoundOutput"
    fi
    echo
   fi
   echo
   echo "$horizontalRule"
   echo
  }
  
 2. Klistra in det här kommandot (ersätter target.example.com med ditt värdnamn):

  code language-none
  adobeTargetCnameValidation target.example.com
  

  Om implementeringen är klar visas utdata som nedan. Den viktiga delen är att alla valideringsstatusrader visas i stället för 🚫. Varje CNAME-målkant ska visas CN=target.example.com, som matchar det primära värdnamnet på det begärda certifikatet (ytterligare SAN-värdnamn på certifikatet skrivs inte ut i dessa utdata).

  code language-none
  $ adobeTargetCnameValidation target.example.com
  
  ==========================================================
  
  Adobe Target CNAME implementation validation for hostname target.example.com:
  ✅ target.example.com passes DNS CNAME validation
  ✅ target.example.com passes TLS and HTTP response validation
  ✅ target.example.com passes shard validation for the following 7 edge shards:
  
  ===== ✅ target.example.com [edge shard: mboxedge31-alb02.tt.omtrdc.net] =====
  * expire date: Jul 22 23:59:59 2022 GMT
  * issuer: C=US; O=DigiCert Inc; CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1
  * subject: C=US; ST=California; L=San Jose; O=Adobe Systems Incorporated; CN=target.example.com
  
  ===== ✅ target.example.com [edge shard: mboxedge32-alb02.tt.omtrdc.net] =====
  * expire date: Jul 22 23:59:59 2022 GMT
  * issuer: C=US; O=DigiCert Inc; CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1
  * subject: C=US; ST=California; L=San Jose; O=Adobe Systems Incorporated; CN=target.example.com
  
  ===== ✅ target.example.com [edge shard: mboxedge34-alb02.tt.omtrdc.net] =====
  * expire date: Jul 22 23:59:59 2022 GMT
  * issuer: C=US; O=DigiCert Inc; CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1
  * subject: C=US; ST=California; L=San Jose; O=Adobe Systems Incorporated; CN=target.example.com
  
  ===== ✅ target.example.com [edge shard: mboxedge35-alb02.tt.omtrdc.net] =====
  * expire date: Jul 22 23:59:59 2022 GMT
  * issuer: C=US; O=DigiCert Inc; CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1
  * subject: C=US; ST=California; L=San Jose; O=Adobe Systems Incorporated; CN=target.example.com
  
  ===== ✅ target.example.com [edge shard: mboxedge36-alb02.tt.omtrdc.net] =====
  * expire date: Jul 22 23:59:59 2022 GMT
  * issuer: C=US; O=DigiCert Inc; CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1
  * subject: C=US; ST=California; L=San Jose; O=Adobe Systems Incorporated; CN=target.example.com
  
  ===== ✅ target.example.com [edge shard: mboxedge37-alb02.tt.omtrdc.net] =====
  * expire date: Jul 22 23:59:59 2022 GMT
  * issuer: C=US; O=DigiCert Inc; CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1
  * subject: C=US; ST=California; L=San Jose; O=Adobe Systems Incorporated; CN=target.example.com
  
  ===== ✅ target.example.com [edge shard: mboxedge38-alb02.tt.omtrdc.net] =====
  * expire date: Jul 22 23:59:59 2022 GMT
  * issuer: C=US; O=DigiCert Inc; CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1
  * subject: C=US; ST=California; L=San Jose; O=Adobe Systems Incorporated; CN=target.example.com
  
  ==========================================================
  
   For additional TLS/SSL validation, including detailed browser/client support,
   see SSL Labs (click the first IP address if prompted):
  
    🔎 https://ssllabs.com/ssltest/analyze.html?hideResults=on&latest&d=target.example.com
  
   To check DNS propagation around the world, see whatsmydns.net:
  
    🔎 DNS A records:   https://whatsmydns.net/#A/target.example.com
    🔎 DNS CNAME record: https://whatsmydns.net/#CNAME/target.example.com
  
  ==========================================================
  
NOTE
Om det här verifieringskommandot misslyckas vid DNS-validering men du redan har gjort de nödvändiga DNS-ändringarna, kan du behöva vänta tills DNS-uppdateringarna har spridit sig helt. DNS-poster har en associerad TTL (time-to-live) som anger cachens förfallotid för DNS-svar för dessa poster. Därför kan du behöva vänta åtminstone så länge som TTL:erna är klara. Du kan använda dig target.example.com kommando G Suite Toolbox för att hitta dina specifika TTL:er. Information om hur du kontrollerar DNS-spridning över hela världen finns i whatsmydns.net.

Hur använder jag en länk för avanmälan med CNAME?

Om du använder CNAME bör länken för avanmälan innehålla "client=clientcode parameter, till exempel:
https://my.cname.domain/optout?client=clientcode.

Ersätt clientcode med klientkoden lägger du sedan till texten eller bilden som ska länkas till avanmälnings-URL.

Kända begränsningar

 • QA-läget är inte fast när du har CNAME och at.js 1.x eftersom det baseras på en cookie från tredje part. Du kan komma runt problemet genom att lägga till förhandsgranskningsparametrarna i varje URL som du navigerar till. QA-läget är fast när du har CNAME och at.js 2.x.
 • När du använder CNAME blir det mer sannolikt att storleken på cookie-huvudet för Target antalet samtal ökar. Adobe rekommenderar att kakstorleken hålls under 8 kB.
recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3