Konfigurera behörigheter

I den här lektionen ska du konfigurera Adobe Experience Platform användarbehörigheter med Adobe’s Admin Console och skärmen Permissions i plattformsgränssnittet.

Åtkomstkontroll är en viktig sekretessfunktion i Experience Platform och vi rekommenderar att behörigheter begränsas till det minimum som krävs för att människor ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Mer information finns i Åtkomstkontrolldokumentationen.

Dataarkitekter och datatekniker är kraftfulla användare av Adobe Experience Platform och du behöver många behörigheter för att kunna slutföra den här självstudiekursen och senare i ditt dagliga arbete. Dataarkitekter är troligen involverade i administrationen av andra plattformsanvändare på deras företag, till exempel marknadsförare, analytiker och datavetare. När du är klar med den här lektionen bör du tänka på hur du kan använda de här funktionerna för att hantera andra användare på ditt företag.

Dataarkitekturer konfigurerar ofta behörigheter för andra användare utanför den här självstudiekursen.

IMPORTANT
En systemadministratör för Adobe Experience Cloud-produkter måste slutföra några av stegen i den här lektionen, som beskrivs i avsnittsrubrikerna. Om du inte är systemadministratör kontaktar du en på ditt företag och ber dem att slutföra dessa uppgifter. Det finns också en uppgift som de måste slutföra under lektionen Konfigurera Developer Console och Postman.

Om Admin Console

Admin Console är gränssnittet som används för att administrera användaråtkomst till alla Adobe Experience Cloud-produkter. För att få tillgång till Platform måste en användare eller användare läggas till i Admin Console och sedan hanteras alla deras detaljerade behörighetsobjekt på behörighetsskärmen i Adobe Experience Platform.

Här följer en snabb sammanfattning av rollerna som finns för Platform:

 • Användare av en produktprofil kan slutföra uppgifter i plattformens användargränssnitt enligt de behörigheter som tilldelats i produktprofilen.
 • Utvecklare kan skapa API-autentiseringsuppgifter och projekt i Adobe Developer Console för att kunna börja använda Experience Platform API
 • Produktadministratörer kan lägga till användare och utvecklare i Adobe Experience Platform-produkten i Adobe Admin Console samt hantera detaljerad användaråtkomst på skärmen Behörigheter i plattformsgränssnittet.
 • Systemadministratörer kan lägga till produktadministratörer och administrera i stort sett alla behörigheter för alla Adobe Experience Cloud-produkter.

Lägg till en användare och utvecklare i produktprofilen AEP-Default-All-Users (kräver en systemadministratör eller produktadministratör)

I den här övningen kommer du eller en systemadministratör eller produktadministratör att lägga till dig som användare och utvecklare i Adobe Experience Platform-produkten av Adobe Admin Console.

NOTE
Om du är systemadministratör och hjälper en kollega att ta den här självstudiekursen kan du lägga till din kollega som produktadministratör för Adobe Experience Platform. Som produktadministratör kan de slutföra dessa steg på egen hand och administrera andra Experience Platform-användare i framtiden.

Så här lägger du till den självstudiekursdeltagare som en User och Developer:

 1. Logga in på Adobe Admin Console

 2. Välj Products i den övre navigeringen

 3. Välj Adobe Experience Platform
  Välj Adobe Experience Platform

 4. Du kan ha flera profiler i din Experience Platform-instans redan. Välj profilen AEP-Default-All-Users
  Välj Lägg till ny profil

 5. Gå till fliken Users

 6. Markera knappen Add User
  Välj Lägg till användare

 7. Slutför arbetsflödet för att lägga till självstudiekursens deltagare som en användare i produktprofilen

 8. Gå till fliken Developers

 9. Markera knappen Add Developer
  Välj Lägg till användare

 10. Slutför arbetsflödet för att lägga till självstudiekursens deltagare som utvecklare i produktprofilen

Lägg till en roll i Adobe Experience Platform (kräver en systemadministratör eller produktadministratör)

Detaljerade behörigheter för Experience Platform hanteras på Behörighetsskärmen i plattformsgränssnittet. Endast system- och produktadministratörer har åtkomst till den här skärmen, så om du inte har administratörsbehörighet behöver du hjälp av någon som har det.

Behörigheter hanteras i roller. Skapa en roll för kursen:

 1. Logga in på Adobe Experience Platform

 2. Välj Permissions i den vänstra navigeringen som tar dig till skärmen Roles

 3. Välj Create role

  Skapa en roll i Experience Platform

 4. Namnge rollen Luma Tutorial Platform (lägg till namnet på den självstudiekursens deltagare i slutet, om flera personer från ditt företag använder den här självstudiekursen) och välj Confirm

  Skapa en roll i Experience Platform

 5. Lägg till alla behörighetsobjekt för följande resurser med + och Add all:

  1. Datamodellering

  2. Datahantering

  3. Profilhantering

  4. Identity Management

  5. Sandlådeadministration

  6. Frågetjänst

  7. Datainsamling

  8. Datastyrning

  9. Kontrollpaneler

  10. Larm

   Lägg till behörighetsobjekt

 6. Lägg till behörighetsobjekten Hantera källor och Visa källor under Datainmatning.

 7. När du har lagt till alla behörighetsobjekt måste du välja knappen Spara
  Spara behörighetsobjekt

Efter lektionerna Skapa en sandlåda och Konfigurera Developer Console och Postman kommer du att göra några små uppdateringar av den här rollen.

Skapa en produktprofil för datainsamling (kräver en systemadministratör eller produktadministratör)

I den här övningen skapar du eller en systemadministratör på ditt företag en produktprofil för datainsamling (tidigare Adobe Experience Platform Launch) och lägger till dig som produktprofiladministratör.

NOTE
Om du är systemadministratör och hjälper en kollega med den här självstudiekursen kan du lägga till dem som produktadministratör för datainsamling. Som produktadministratör kan de slutföra dessa steg på egen hand och administrera andra användare av datainsamling i framtiden.

Så här skapar du produktprofilen:

 1. I Adobe Admin Console går du till Adobe Experience Platform Data Collection-produkten
 2. Lägg till en ny profil med namnet Luma Tutorial Data Collection (lägg till namnet på den person som deltar i självstudiekursen om flera personer från ditt företag använder den här självstudiekursen)
 3. Inaktivera inställningen Properties > Auto-include
 4. Tilldela inga egenskaper eller behörigheter just nu
 5. Lägg till självstudiekursens deltagare som administratör för den här profilen

När du har slutfört de här stegen bör du se att profilen Luma Tutorial Data Collection har konfigurerats med en administratör.
En datainsamlingsprofil har skapats

Konfigurera produktprofilen för datainsamling

Nu när du är administratör för produktprofilen Luma Tutorial Data Collection kan du konfigurera de behörigheter och roller du behöver för att slutföra självstudiekursen.

Lägg till behörigheter

Nu ska du lägga till de enskilda behörighetsobjekten i profilen:

 1. I Adobe Admin Console går du till Products > Data Collection
 2. Öppna profilen Luma Tutorial Data Collection
 3. Gå till fliken Permissions
 4. Öppna Platforms
 5. Se till att alla tillgängliga plattformar är markerade (du kan se olika alternativ beroende på din licens)
 6. Save ändringar
  Lägg till plattformar
 7. Öppna Properties
 8. Kontrollera att växlingsknappen Auto-Include är Av så att du inte har tillgång till några egenskaper (vi lägger till en senare)
 9. Save ändringar
  Ta bort egenskaper
 10. Öppna Property Rights
 11. Välj Add all om du vill lägga till alla egenskapsbehörigheter
 12. Save
  Ta bort egenskaper
 13. Öppna Company Rights
 14. Lägg till Manage Properties
 15. Välj Save
  Ta bort egenskaper

Lägg till dig själv som användare

Lägg till dig själv som användare i datainsamlingsprofilen:

 1. Gå till fliken Users
 2. Markera knappen Add User
  Välj Lägg till användare
 3. Slutför arbetsflödet för att lägga till dig själv som användare i produktprofilen

Du behöver inte lägga till dig själv som utvecklare för datainsamling.

Nu har du nästan alla behörigheter som krävs för att slutföra självstudiekursen! Det kommer bara att finnas ytterligare två förbättringar som du gör i Adobe Admin Console, inklusive en efter att du har skapat en sandlåda!!

recommendation-more-help
513160b6-bf42-4c58-abdd-4f817b1cccad