Innehållsbibliotek

Lär dig skapa innehåll som följer kurser i din egen takt.

Innehållsbibliotek contentlibrary

Innehåll är byggstenen i en kurs. Författare skapar ett bibliotek med innehåll som kan anpassas till kurser som innehåll de själva tar hand om. Endast författare har tillgång till det här innehållsbiblioteket.

Innehållstyper som stöds supported

Du kan överföra både interaktivt och statiskt innehåll i biblioteket.

Tabellen nedan visar vilken typ av interaktiva och statiska filtyper som du kan överföra till biblioteket.

Interaktivt innehåll
Innehållstyp
Tillägg
 • SCORM 1.2
 • SCORM 2004
 • AICC
 • TinCan
komprimera
Statiskt innehåll
Innehållstyp
Tillägg
Video
mp4, wmv, 3gp, 3g2, 3gp2, asf, avi, f4v h264, mpe, mpeg, mpg, mpg2, m4v, mov, wmv
Ljud
mp3, wav, aac, m4a, wma, vorbis, pcm, eac3, amr, ac3
PDF
pdf
MS PowerPoint
pptx, ppt
MS Word
docx, doc
MS Excel
xlsx, xls

Lägga till nytt innehåll i biblioteket addnewcontentinthelibrary

Författare kan lägga till innehåll i ALM. Det finns två typer av innehåll i ALM: Content och Quiz. Mer information om hur du lägger till innehåll finns i Lägga till statiskt innehåll och Skapa ett quiz.

Lägga till statiskt innehåll addstaticcontent

 1. Välj Content Library i den vänstra rutan när du har loggat in som Författare och välj Add.

  Du kan också välja Create Content från Getting Started sidan.

 2. I dialogrutan Name skriver du namnet på det innehåll som du vill överföra.

 3. I dialogrutan Description skriver du beskrivningen för innehållet. Kontrollera att den beskrivning du vill ange är meningsfull. Teckengränsen är 400 tecken.

 4. Om du vill lägga till innehållet väljer du Add Content File och överför resursfilen. När du lägger till innehåll för flera språk kan du inte kombinera statiskt och interaktivt innehåll i en enda grupp. Antingen ska allt ditt innehåll på alla språk vara statiskt, eller så ska allt innehåll vara interaktivt.

  Om du vill ersätta innehållet kan du ersätta ett statiskt innehåll med ett annat statiskt innehåll. Detsamma gäller interaktivt innehåll.

 5. I dialogrutan Duration kan du välja att ange den förväntade tid en elev skulle tillbringa i modulen. Varaktigheten anges i minuter.

  Utbildningstiden som eleven lagt ner beräknas baserat på den varaktighet som angetts om eleven har markerat en kurs som slutförd. Om eleven förbrukar innehållet i spelaren läggs tiden i spelaren till inlärningstiden. Om den faktiska innehållstiden är kortare än den angivna varaktigheten händer ingenting eftersom spelaren alltid respekterar innehållstiden för visning.

 6. I dialogrutan Tags skriver du taggarna för det överförda innehållet så att innehållet kan identifieras.

  En författare kan använda dessa taggar för att söka efter innehållet när han eller hon lägger till innehållet i kursen.

Versionshantering versioning

Innehållsbiblioteket underhåller också versioner av det överförda innehållet. Om du gör några ändringar i innehållet, t.ex. en PowerPoint-presentation och överför PPT-filen på nytt i biblioteket, ökas versionsnumret med ett steg. Det hjälper dig att spåra ändringar i innehållet.

Lägga till interaktivt innehåll addinteractivecontent

 1. Välj Content Library i den vänstra rutan när du har loggat in som Författare och välj Add.

  Du kan också välja Create Content från Getting Started sidan.

 2. I dialogrutan Name skriver du namnet på det innehåll som du vill överföra.

 3. I dialogrutan Description skriver du beskrivningen för innehållet. Kontrollera att den beskrivning du vill ange är meningsfull. Teckengränsen är 245 tecken.

 4. Om du vill lägga till innehållet väljer du Add Content File och överför resursfilen. När du lägger till innehåll för flera språk kan du inte kombinera statiskt och interaktivt innehåll i en enda grupp. Antingen ska allt ditt innehåll på alla språk vara statiskt, eller så ska allt innehåll vara interaktivt.

 • Filtyper som stöds

  Det interaktiva innehållet kan vara ett SCORM-, AICC- eller Captivate-publicerat projekt. Filen måste vara en zip-fil.

  Du kan också lägga till HTML-innehåll som har genererats från Captivate, Presenter eller Presenter Video Express.

 1. Learning Manager stöder bildtexter för videoinnehåll som laddats upp i Learning Manager. Nu kan användarna ladda upp filen som innehåller bildtexter tillsammans med videofilen.

  Därefter kan eleverna visa bildtexterna under uppspelningen av videomodulen.

  Det format som stöds är Textspår för webbvideo (webVTT).

  Bildtextstöd är tillgängligt för videoinnehåll som laddas upp i innehållsbiblioteket i Learning Manager.

  När du som författare laddar upp ett video- eller ljudinnehåll kan du även ladda upp VTT-filen som innehåller bildtexterna.

  Undertexterna visas sedan i Fluidic-spelaren. Bildtexterna är också kompatibla med WCAG2.0-standarder.

  När du lägger till videoinnehåll i biblioteket kan du även lägga till VTT-filen, som måste vara en giltig fil.

  Lägg till en webvtt-fil

  Den överförda VTT-filen motsvarar den befintliga versionen av innehållet. Den överförda webVTT-filen länkar inte till den äldre versionen av innehållet.

  Om du skapar innehållet på olika språk kan du överföra olika webVTT-filer för varje språk. Eleverna kan se beskrivningar som motsvarar det språk som valts under uppspelningen.

  note note
  NOTE
  En VTT-fil stöder ett språk. Om du vill använda flera språk överför du flera videofiler för varje innehållsspråk och överför sedan deras respektive VTT-fil för varje videofil.

  Du som är författare uppmanas att ange en ny vtt-fil varje gång du ändrar innehåll, video eller ljud.

  När du har lagt till detta innehåll i en kurs och när du förhandsgranskar kursen som elev kan du se bildtexterna på videon.

  I spelaren växlar du knappen CC i Fluidic-spelaren för att visa eller dölja bildtexterna.

  Samma åsikt finns i elevapp samt i Förgranska som elev.

  När du lägga till, uppdatera eller ta bort får du ett meddelande i vtt-filen.
  WebVTT-stöd är inte tillgängligt för:

  1. Videomeddelanden.
  2. Video spelas upp i e-utbildningsinnehållet. Det här drivs av innehållet.
  3. Videon har laddats upp i Social utbildning.
  4. Video skapad i Learning Manager-datorprogram.
  5. Videoinnehåll som skapats via migreringsprocessen.
  6. Videouppspelning i mobilappen i offlineläge.
 2. I dialogrutan Duration kan du välja att ange den förväntade tid en elev skulle tillbringa i modulen. Varaktigheten anges i minuter.

 3. I dialogrutan Tags -fältet, anger du taggarna för det överförda innehållet så att det går att identifiera innehållet.

Stöd för delad katalog

Om ett säljarkonto delar en katalog som innehåller kurserna och kurserna innehåller modulerna, ljudet eller videon med undertexterna måste kurserna fungera på samma sätt i köparkontot.

Modulpropageringen ska fungera korrekt från säljare till inköpskonto. Detta kan inkludera - redigera/ta bort/lägga till vtt-filen i modulen.

När du har överfört innehållet kan du se ett meddelande genom att klicka på klockikonen överst till höger på sidan. Varje gång du ändrar ett innehåll och överför det på nytt visas ett meddelande. Om du gör ändringarna får du bara meddelandet, inte andra författare.

Skapa ett quiz createaquiz

Skapa utvärderingar i Adobe Learning Manager med det nya verktyget för att skapa quiz på sidan Innehållsbibliotek. De utvärderingar som skapas blir en del av innehållsbiblioteket och kan läggas till i en "gemensam" mapp för återanvändning av kurser.

 1. Välj Innehållsbibliotek på den vänstra panelen.

 2. I det övre högra hörnet på skärmen väljer du Lägg till > Quiz.

 3. Skriv frågeformulärets namn och beskrivning på sidan Skapa quiz.

 4. I avsnittet Quiz-innehåll väljer du Lägg till quiz-fråga.

 5. Välj frågetyp i dialogrutan Quiz-fråga. Det finns tre typer av frågor:

  • Flervalsfråga
  • Sant eller falskt
  • Fyll i tomrummet
 6. Ange frågan och välj rätt svar.

 7. Ange poängen för frågeformuläret.

 8. Markera kryssrutan om du vill att frågan ska besvaras korrekt för att bli godkänd Obligatoriskt att svara rätt för att klara testet.

 9. Välj Spara och stäng.

 10. Ange de poäng som du vill skicka frågeformuläret med i Kriterier för godkänt område.

 11. Om du vill att en elev ska se ett korrekt svar aktiverar du växlingsknappen Visa korrekta svar till elever efter frågeformuläret.

 12. Om du vill att frågor och svar ska visas slumpmässigt aktiverar du växlarna:

  • Slumpmässig frågeordning
  • Ordna svarsalternativ slumpmässigt
 13. Ange en mapp där du vill lägga till frågeformuläret så att frågeformuläret blir tillgängligt för alla författare.

 14. I dialogrutan Varaktighet anger du den tid som eleven måste lägga på frågeformuläret.

 15. Ange ett märkord i listan med redan skapade märkord.

 16. Lägg till logotyp och bakgrund i frågeformuläret.

 17. I det övre högra hörnet på sidan väljer du Publish.

Följ de här stegen om du vill lägga till frågeformulär på olika språk:

 1. Om du vill lägga till frågeformuläret för olika språk väljer du Lägg till nytt språk och välja önskade språk. Med det här tillvägagångssättet kan du lägga till flerspråkigt stöd för ditt innehåll.

  Lägga till ett nytt språk för ett innehåll

 2. Upprepa processen för överföring av innehåll för de nya språken.

 3. Om du vill ta bort ett språk markerar du rutan Add New Language och rensar markeringen.

  När du har gjort ändringarna klickar du på Save. I biblioteket är det nya innehållet nu tillgängligt för konsumtion.

Frågeformuläret läggs till i Content Library. Precis som allt annat innehåll i innehållsbiblioteket kan du ta bort ett frågeformulär och ta bort det.

Lägg till i mapp add-folder

När en administratör har skapat innehållsmapparna kan du som författare överföra innehållet till en innehållsmapp, så att innehållet bara är synligt för dig eller en utvald grupp författare på kontot. Du kan också göra innehållet offentligt och synligt för alla författare på kontot.

Exempelanvändning

Exempelvis vill myndigheter ha full kontroll över innehållet och någon som förbiser innehållet måste ha tillgång till allt innehåll. Samtidigt måste innehållsskapare i byråer endast ha tillgång till sitt eget innehåll, och i vissa fall till någon annans innehåll.

Innehållsbibliotek med befintligt innehåll (dvs. innehåll som laddas upp innan innehållsmappar konfigureras) definieras som mappen Gemensamma filer. Mappen kan inte tas bort eller dras tillbaka. Innehåll som ingår i mappen Offentlig är tillgängligt för alla typer av författare. När Innehållsmappar har konfigurerats bör standardförfattare och anpassade författare välja mappen där innehållet ska placeras när nytt innehåll överförs.

NOTE
Gemensamma och privata mappar utesluter varandra. Det innebär att innehåll kan inte vara associerad med mappen Offentlig och Privat samtidigt. Det kan antingen kopplas till mappen Gemensamma mappar, eller den kan kopplas till en eller flera privata mappar när som helst.

När du lägger till ett innehåll kan du välja mappen där innehållet ska placeras.

Lägg till innehåll i mappen

Om du väljer Offentlig kommer innehållet att vara synligt för alla författare. Allt innehåll som fanns på kontot och som inte ingår i någon mapp kommer som standard att finnas i den gemensamma mappen.

Observera att innehållsmappar helt enkelt är virtuella fack för att länka innehållet. Om ett innehåll placeras i två mappar innebär det att innehållsfilen alltid är en enda fil men länkad till flera mappar. Om innehållet uppdateras av den anpassade författaren-1 som har åtkomst till anpassade mappar-1 kommer samma uppdaterade innehåll alltså även att återspeglas i anpassade mappar-2 som öppnas av anpassade författare-2.

Det finns två alternativ för att hantera innehållsmappar i innehållsbiblioteket:

Alla mappar

Det är en lista som visar alla mappar som har skapats på kontot.

Visa alla mappar

Alla författare

Det är en lista som visar författarna som har skapat innehållet och laddat upp det i biblioteket.

Visa alla författare

Det här är tillgängligt endast när en administratör skapar en ny mapp.

Flytta innehåll till en mapp movecontenttofolder

Flytta innehållet i en gemensam mapp till en privat mapp genom att

 1. Välj Offentlig -mappen från Alla mappar listruta.

  Visa allt uppladdat innehåll

 2. Välj det innehåll som du vill flytta det till en mapp. Klicka sedan på Actions > Organize Content > Move Content to Folder.

  Flytta markerat innehåll till en mapp

 3. Välj mappen dit du vill flytta innehållet. Klicka på Move.

Kopiera innehåll till en mapp copycontenttofolder

Om du kopierar en mapp lägger du till en tagg i mappen. Kopieringsåtgärden skapar inte kopior av innehållet utan lägger bara till en association med angivna mappar.

Kopiera en mapp

Avlänka mapp unlinkfolder

Avlänkning innebär att innehållet tas bort från den markerade mappen.

Innehållet kan avlänkas från en angiven mapp ENDAST om den även är kopplad till andra mappar. Om innehåll som avlänkas bara är kopplat till en mapp bör du i stället använda åtgärden FLYTTA.

NOTE
Menyn Organisera under Åtgärder inaktiveras från början. För att använda den måste du först markera en mapp i listrutan Mapp.

Avlänka en mapp

Lägg till innehåll för olika språk addcontentfordifferentlanguages

 1. Om du vill lägga till innehåll för olika språk klickar du på Lägg till nytt språk och välja önskade språk. Med det här tillvägagångssättet kan du lägga till flerspråkigt stöd för ditt innehåll.

  Lägga till ett nytt språk för ett innehåll

 2. Upprepa processen för överföring av innehåll för de nya språken.

 3. Om du vill ta bort ett språk klickar du på fliken Lägg till nytt språk och avmarkerar markeringen.

  När du har gjort ändringarna klickar du på Spara. I biblioteket är det nya innehållet nu tillgängligt för konsumtion.

Ange slutförandevillkor setcompletioncriteria

Statiskt innehåll
Interaktivt innehåll

Du kan bara ställa in Slutförande Kriterier för innehållet för följande alternativ:

 • Vid inläsning av innehåll
 • Baserat på den lägsta andelen som krävs

Du kan ange båda Slutförande och Slutfört kriterier för innehållet i följande alternativ:

 • Vid inläsning av innehåll
 • Baserat på den lägsta andelen som krävs
 • Alternativ för godkänt eller försökt quiz

OBS! Det är bara HTML-innehåll från Captivate, Presenter Video Express eller Presenter som kan redigeras.

När du har lagt till innehållet kan du ändra villkoren för slutförande av det.

I Learning Manager delas utmärkelsetecken och kompetens ut baserat på framgång och slutförande. Om eleven har slutfört en kurs men inte lyckas, får eleven inte det utmärkelsetecken och den kompetens som motsvarar uppdragsbeskrivningen.

Om du till exempel har använt Adobe Captivate för att skapa kursen och ställt in utbildningsparametrarna i dialogrutan Preferenser migreras samma inställningar till Learning Manager i alternativen för slutförandekriterier.

I avsnittet Kriterier för slutförande kan du ange de alternativ som nämns nedan:

Vid inläsning av innehåll: Om du aktiverar det här alternativet definierar du slutförandevillkoren för innehållet när en elev öppnar innehållet.

Baserat på den lägsta andelen som krävs: Ställ in ett värde som lägsta procentandel av förbrukningen hos din elev. Om du till exempel anger procentvärdet till 50 kan eleven förbruka 50 % av innehållet och fortfarande uppfylla slutförandekriterierna.

Quiz: Välj ett av följande kriterier:

 • Quiz godkändes: Statusen rapporteras endast som Slutförd om en elev klarar testet.

 • Försök till quiz: Statusen rapporteras som Slutförd om eleverna försöker quiz oavsett om de klarar eller misslyckas med quiz.

 • Quiz godkändes eller också har gränsen nåtts: Statusen rapporteras som Slutförd om eleverna klarar frågeformuläret eller har gjort alla försök. Till exempel, om antalet försök som anges i kursen är två, och:

  • Om eleverna gör det första försöket och godkänns rapporteras statusen som Slutfört och Godkänt.
  • Om elever gör det första försöket och misslyckas rapporteras statusen som ofullständig och Misslyckad eftersom försöksgränsen fortfarande inte har nåtts.
  • Om eleverna gör om frågeformuläret och misslyckas rapporteras statusen som Slutfört och Misslyckat.
  • Om eleverna försöker quiz igen och godkänns rapporteras statusen som Slutfört och Godkänt.

Ange villkor för slutförande setsuccesscriteria

På samma sätt kan du definiera kriterier för att kursen ska lyckas. Ett kriterium för lyckade resultat anger att en elevs resultat är Godkänt eller Misslyckat. Om du har startat en kurs i Captivate kan du ställa in framgångsvillkoren för kursen i dialogrutan Preferenser enligt nedan:

Du har till exempel laddat upp en modul som innehåller ett quiz. Nu har du ställt in kriterier för slutförande för den modulen på Vid start av innehåll och Kriterier för slutförande till Quiz Godkänt.

Om eleven har startat kursen och misslyckats med quiz markeras kursen som slutförd, men framgångsvillkoren uppfylls bara när eleven klarat quiz.

Alternativ för innehållsfilter contentfilteroptions

Sortera efter datum sortaccordingtodate

Ordna innehållet efter när det senast ändrades. Du kan antingen sortera innehållet i stigande eller fallande ordning.

Sortera innehåll efter datum

Sortera efter användning sortaccordingtousage

Ordna innehållet utifrån om innehållet används i någon kurs. I listrutan Format väljer du Används eller Oanvänd.

Sortera innehåll efter användning

Sök efter innehåll searchforcontent

I innehållsbiblioteket kan du söka efter ett innehåll genom att välja antingen namnet på innehållet eller de taggar som är associerade med innehållet.

Ange namnet på en kurs eller en tagg i sökfältet så ser du rekommendationerna.

Ta bort innehåll retirecontent

När du har publicerat ett innehåll kan du inte ta bort det. Du måste ta innehållet ur bruk först. När du markerar ett innehåll som utfasat är det inte längre synligt för elever. Innehållet flyttas även till avsnittet Utfasade. Du kan även flytta innehållet till publicerat läge senare.

Gör så här om du vill ta innehåll ur bruk:

 • Välj det innehåll som du vill ta ur bruk i innehållsbiblioteket.
 • Välj Åtgärd > Ta bort.

Innehåll som används i något utbildningsobjekt påverkas inte. Elever kan fortfarande komma åt innehållet.

NOTE
Du kan också lägga till innehåll från Retired avsnitt, navigera till Content Library > Retired och välj Add Content. Mer information finns i Lägga till statiskt innehåll.

Återpublicera utfasat innehåll republishretiredcontent

När du har dragit tillbaka ett innehåll kan du återpublicera det och se till att det visas i listan Publicerat. Om du till exempel har fasat ut version 1 av ett innehåll och vill ersätta den med version 2 kan du flytta version 1.pptx, till exempel till den publicerade listan, och uppdatera filen med version 2.pptx. Den nya filen blir tillgänglig för konsumtion på olika kurser.

Så här återpublicerar du det utfasade innehållet

 1. Gå till Utfasad och väljer det innehåll som du vill återpublicera.
 2. Välj Åtgärd > Ompublicera.

Innehållet visas nu i listan Publicerat.

Ta bort innehåll deletecontent

När du har tagit ett innehåll ur bruk kan du ta bort det.

 • Gå till fliken Pensionerade och välj innehållet du vill ta bort.
 • Välj Åtgärd > Ta bort.

Observera att befintliga kurser som använder innehållet, som har tagits bort från innehållsbiblioteket, fortsätter att använda innehållet.

Vanliga frågor frequentlyaskedquestions

Hur överför jag ett SCORM-innehåll i Adobe Learning Manager?
Skapa en SCORM-kompatibel e-kurs i ett valfritt verktyg, till exempel Adobe Captivate, och publicera innehållet som en zip-fil. Ladda sedan upp zip-filen i katalogen i Learning Manager och ange kriterier för slutförande och slutförande.
Hur överför jag en ny version av samma innehåll till Learning Manager?
I Learning Manager underhåller innehållsbiblioteket även versioner av ditt överförda innehåll. Om du gör ändringar i innehållet, t.ex. en PowerPoint-presentation och överför presentationen på nytt i biblioteket, ökas versionsnumret med ett steg. Det hjälper dig att spåra ändringar i innehållet. En ny version av innehållet kan tillämpas på alla utbildningsobjekt samtidigt eller du kan tillämpa individuella uppdateringar för varje kurs.
Hur redigerar jag detaljerna för en kurs på ett annat språk?

När du har lagt till ett språk/språk som beskrivs i ett tidigare avsnitt klickar du på varje språkflik och lägger sedan till/redigerar kursinformationen.

<!– —>

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d