Anonymt block i frågetjänsten

Adobe Experience Platform Query Service stöder anonyma block. Med den anonyma blockfunktionen kan du kedja en eller flera SQL-satser som körs i sekvens. De gör det även möjligt att hantera undantag.

Den anonyma blockfunktionen är ett effektivt sätt att utföra en sekvens av åtgärder eller frågor. Frågekedjan inom blocket kan sparas som en mall och schemaläggas för att köras vid en viss tidpunkt eller ett visst intervall. Dessa frågor kan användas för att skriva och lägga till data för att skapa en ny datauppsättning och används vanligtvis där du har ett beroende.

Tabellen innehåller en beskrivning av blockets huvudavsnitt: körning och undantagshantering. Avsnitten definieras av nyckelorden BEGIN, ENDoch EXCEPTION.

section
description
körning
Ett körbart avsnitt börjar med nyckelordet BEGIN och slutar med nyckelordet END. Alla programsatser som ingår i BEGIN och END nyckelord kommer att köras i sekvens och säkerställer att efterföljande frågor inte körs förrän den föregående frågan i sekvensen har slutförts.
undantagshantering
Det valfria avsnittet för undantagshantering börjar med nyckelordet EXCEPTION. Den innehåller koden som fångar upp och hanterar undantag om någon av SQL-satserna i körningsavsnittet misslyckas. Om någon av frågorna misslyckas stoppas hela blocket.

Det är värt att notera att ett block är en körbar programsats och därför kan kapslas i andra block.

NOTE
Vi rekommenderar att du testar dina frågor med mindre datauppsättningar och ser till att de fungerar som förväntat. Om en fråga har ett syntaxfel genereras undantaget och hela blocket avbryts. När du har verifierat frågeintegriteten kan du börja kedja dem. Detta garanterar att blocket fungerar som väntat innan du sätter i det.

Exempel på anonyma blockfrågor

Följande fråga visar ett exempel på hur du kedjer SQL-satser. Se SQL-syntax i Query Service -dokument om du vill ha mer information om någon av de SQL-syntaxer som används.

$$ BEGIN
  CREATE TABLE ADLS_TABLE_A AS SELECT * FROM ADLS_TABLE_1....;
  ....
  CREATE TABLE ADLS_TABLE_D AS SELECT * FROM ADLS_TABLE_C....;
  EXCEPTION WHEN OTHER THEN SET @ret = SELECT 'ERROR';
END
$$;

I exemplet nedan SET kvarstår resultatet av en SELECT -frågan i den angivna lokala variabeln. Variabeln omfångas av det anonyma blocket.

ID för ögonblicksbilden lagras som en lokal variabel (@current_sid). Den används sedan i nästa fråga för att returnera resultat baserat på SNAPSHOT från samma datauppsättning/tabell.

En databasögonblicksbild är en skrivskyddad, statisk vy av en SQL Server-databas. Mer information om snapshot-satsen finns i SQL-syntaxdokumentationen.

$$ BEGIN
 SET @current_sid = SELECT parent_id FROM (SELECT history_meta('your_table_name')) WHERE is_current = true;
 CREATE temp table abcd_temp_table AS SELECT count(1) FROM your_table_name SNAPSHOT SINCE @current_sid;
END
$$;

Anonym blockering med tredjepartsklienter third-party-clients

Vissa tredjepartsklienter kan kräva en separat identifierare före och efter ett SQL-block för att ange att en del av skriptet ska hanteras som en enskild sats. Om du får ett felmeddelande när du använder frågetjänsten med en tredjepartsklient bör du läsa tredjepartsklientens dokumentation om användningen av ett SQL-block.

Till exempel: DbVisualizer kräver att avgränsaren måste vara den enda texten på raden. I DbVisualizer är standardvärdet för Begin Identifier --/ och för End Identifier är det /. Ett exempel på ett anonymt block i DbVisualizer visas nedan:

--/
$$ BEGIN
  CREATE TABLE ADLS_TABLE_A AS SELECT * FROM ADLS_TABLE_1....;
  ....
  CREATE TABLE ADLS_TABLE_D AS SELECT * FROM ADLS_TABLE_C....;
  EXCEPTION WHEN OTHER THEN SET @ret = SELECT 'ERROR';
END
$$;
/

I synnerhet för DbVisualizer finns det också ett alternativ i användargränssnittet att "Execute the complete buffer as one SQL statement". Se Dokumentation för DbVisualizer för mer information.

Nästa steg

Genom att läsa det här dokumentet har du nu en tydlig förståelse för anonyma block och hur de är strukturerade. Läs guide för frågekörning för mer information om hur du skriver frågor.

Du bör även läsa om hur anonyma block används med det inkrementella lastdesignmönstret för att öka frågans effektivitet.

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb