Komma igång med Observability Insights API

The Observability Insights Med API kan du hämta mätdata för olika Adobe Experience Platform-funktioner. Det här dokumentet innehåller en introduktion till de centrala koncept du behöver känna innan du försöker ringa till Observability Insights API.

Läser exempel-API-anrop

The Observability Insights API-dokumentationen innehåller exempel på API-anrop som visar hur du formaterar dina begäranden. Det kan vara sökvägar, obligatoriska rubriker och korrekt formaterade begärandenyttolaster. Ett exempel på JSON som returneras i API-svar finns också. Information om de konventioner som används i dokumentationen för exempel-API-anrop finns i avsnittet om hur du läser exempel-API-anrop i Felsökningsguide för Experience Platform.

Obligatoriska rubriker

För att ringa Platform API:er måste du först slutföra självstudiekurs om autentisering. När du är klar med självstudiekursen för autentisering visas värdena för var och en av de obligatoriska rubrikerna i alla Experience Platform API-anrop enligt nedan:

  • Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}
  • x-api-key: {API_KEY}
  • x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}

Alla resurser i Experience Platform isoleras till specifika virtuella sandlådor. Alla förfrågningar till Platform API:er kräver ett huvud som anger namnet på den sandlåda som åtgärden ska utföras i. Mer information om sandlådor i Platform, se översiktsdokumentation för sandlåda.

  • x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}

Nästa steg

Börja ringa samtal med Observability Insights API, gå vidare till metrisk slutpunktsguide.

recommendation-more-help
d82ad670-3501-465b-afee-a91200fdc02c