Övervaka datainmatning

Med dataöverföring kan du importera data till Adobe Experience Platform. Du kan antingen använda gruppinmatning, vilket gör att du kan infoga data med olika filtyper (t.ex. CSV-filer), eller direktuppspelning, vilket gör att du kan importera data till Platform med direktuppspelningsslutpunkter i realtid.

Den här användarhandboken innehåller anvisningar om hur du övervakar data i Adobe Experience Platform användargränssnitt. Den här guiden kräver att du har en Adobe ID och tillgång till Adobe Experience Platform.

Övervaka direktuppspelning av data från början till slut monitor-streaming-end-to-end-data-ingestion

TIP
Använd uttrycket total events / day = ingestion rate * 60 * 60 * 24 för att beräkna det totala antalet händelser för ett visst datum.

I Experience Platform-gränssnittet väljer du Monitoring på den vänstra navigeringsmenyn följt av Streaming end-to-end.

Övervakningssidan Streaming end-to-end visas. Den här arbetsytan innehåller ett diagram som visar hastigheten för direktuppspelade händelser som togs emot av Platform, ett diagram som visar hastigheten för direktuppspelade händelser som bearbetades av Real-Time Customer Profile samt en detaljerad lista över inkommande data.

Som standard visas i det övre diagrammet hur snabbt du har fått i sig något under de senaste sju dagarna. Du kan justera datumintervallet så att olika tidsperioder visas genom att markera den markerade knappen.

I det nedre diagrammet visas antalet lyckade bearbetade direktuppspelade händelser med Profile under de senaste sju dagarna. Du kan justera datumintervallet så att olika tidsperioder visas genom att markera den markerade knappen.

NOTE
För att data ska kunna visas i det här diagrammet måste data vara explicit aktiverat för Profile. Läs användarhandboken för datauppsättningar om du vill lära dig hur du aktiverar direktuppspelningsdata för Profile.

Under diagrammen finns en lista med alla poster för direktuppspelning som motsvarar det datumintervall som visas ovan. Varje listad batch visar sitt ID, datauppsättningens namn, när den senast uppdaterades, antalet poster i gruppen samt antalet fel (om det finns några). Du kan välja vilken som helst av posterna om du vill ha mer detaljerad information om posten.

Visa direktuppspelningsposter

När du visar information om en post som har direktuppspelats, visas information som antal poster som har importerats, filstorlek samt start- och sluttider för importen.

Information om en misslyckad direktuppspelningspost visar samma information som en lyckad post.

Misslyckade poster innehåller dessutom information om de fel som uppstod när gruppen bearbetades. I exemplet nedan uppstod ett tolkningsfel vid konvertering eller validering av data.

NOTE
Om det finns fel i inkapslade rader kommer dessa rader inte att tas bort om inte det resulterande meddelandet resulterar i ogiltig XDM.

Övervaka dataöverföring från slutpunkt till slutpunkt

I Experience Platform UI väljer du Monitoring på den vänstra navigeringsmenyn.

Övervakningssidan Batch end-to-end visas med en lista över tidigare inkapslade batchar. Du kan välja vilken grupp som helst för mer detaljerad information om posten.

Visa grupper

När du visar information om en slutförd grupp visas information som antal poster som importerats, filstorlek samt start- och sluttider för importen.

Detaljer för en misslyckad batch visar samma information som en slutförd batch, där antalet poster som misslyckades har lagts till.

Dessutom innehåller misslyckade batchar detaljerad information om de fel som uppstod när batchen bearbetades. I exemplet nedan uppstod ett fel med den inkapslade batchen eftersom den har det högsta antalet identiteter för personen.

NOTE
Om det finns fel i inkapslade rader kommer dessa rader inte att tas bort om inte det resulterande meddelandet resulterar i ogiltig XDM.

recommendation-more-help
2ee14710-6ba4-4feb-9f79-0aad73102a9a