Identitetsdiagramvisningsprogram

Ett identitetsdiagram är en karta över relationer mellan olika identiteter för en viss kund, vilket ger dig en visuell representation av hur kunden interagerar med varumärket i olika kanaler. Alla kundidentitetsdiagram hanteras och uppdateras gemensamt av Adobe Experience Platform Identity Service i nära realtid som svar på kundaktivitet.

Med identitetsdiagramvisningsprogrammet i användargränssnittet för plattformen kan du visualisera och bättre förstå vilka kundidentiteter som sammanfogas och på vilka sätt. Med visningsprogrammet kan du dra och interagera med olika delar av diagrammet, vilket gör att du kan undersöka komplexa identitetsförhållanden, felsöka mer effektivt och dra nytta av ökad genomskinlighet när det gäller hur informationen används.

Följande dokument innehåller steg för hur du får åtkomst till och använder identitetsdiagramvisningsprogrammet i plattformens användargränssnitt.

Självstudievideo

Följande video är avsedd att ge stöd för din förståelse av identitetsdiagramvisningsprogrammet.

Komma igång

Att arbeta med identitetsdiagramvisningsprogrammet kräver förståelse för de olika Adobe Experience Platform-tjänsterna. Innan du börjar arbeta med identitetsdiagramvisningsprogrammet bör du läsa dokumentationen för följande tjänster:

 • Identity Service: Få en bättre bild av enskilda kunder och deras beteende genom att skapa en bro mellan identiteter på olika enheter och system.
 • Kundprofil i realtid: Identitetsdiagram används av kundprofilen i realtid för att skapa en heltäckande och unik bild av kundens attribut och beteende.

Terminologi

 • Identitet (nod): En identitet eller en nod är data som är unika för en enhet, vanligtvis en person. En identitet består av ett id-namnutrymme och ett identitetsvärde. En fullständigt kvalificerad identitet kan till exempel bestå av ett identitetsnamnutrymme för E-post, kombinerat med identitetsvärdet robin@email.com.
 • Länk (kant): En länk eller kant representerar kopplingen mellan identiteter. Identitetslänkarna innehåller egenskaper som första etablerade och senaste uppdaterade tidsstämplar. Den första etablerade tidsstämpeln definierar det datum och den tidpunkt då en ny identitet länkas till en befintlig identitet. Den senast uppdaterade tidsstämpeln definierar det datum och den tidpunkt då en befintlig identitetslänk senast uppdaterades.
 • Diagram (kluster): Ett diagram eller kluster är en grupp identiteter och länkar som representerar en person.

Åtkomst till identitetsdiagramvisningsprogrammet access-identity-graph-viewer

Välj Identities i den vänstra navigeringen och sedan väljer Identity Graph i listan med flikar i sidhuvudet.

Arbetsytan Identiteter i användargränssnittet i Experience Platform med fliken Identitetsdiagram markerad.

Om du vill visa ett identitetsdiagram anger du ett ID-namnutrymme och dess motsvarande värde och väljer sedan View.

TIP
Markera tabellikonen tabellikon om du vill visa en panel med en lista över alla identitetsnamnutrymmen som finns i organisationen. Du kan använda valfritt identitetsnamnutrymme om du har ett giltigt identitetsvärde kopplat till dem. Mer information finns i guide för identitetsnamnutrymme.

Ett identitetsnamnutrymme och dess motsvarande värde som finns på sökskärmen i identitetsdiagrammet.

Identitetsdiagramvisningsprogrammets gränssnitt

Visningsgränssnittet för identitetsdiagrammet består av flera element som du kan använda för att interagera med och bättre förstå dina identitetsdata.

Visningsgränssnittet för identitetsdiagrammet.

I identitetsdiagrammet visas alla identiteter som är länkade till identitetsnamnutrymmet och värdekombinationen som du angav. Varje nod består av ett identitetsnamnutrymme och dess motsvarande värde. Du kan markera, hålla ned och dra en nod för att interagera med diagrammet. Du kan också hovra över en nod för att se information om dess motsvarande identitetsvärde. Välj View graph om du vill dölja eller visa diagrammet.

IMPORTANT
Ett identitetsdiagram kräver minst två länkade identiteter som ska genereras och en giltig kombination av identitetsnamn och värde. Det maximala antalet identiteter som diagramvisningsprogrammet kan visa är 50. Se appendix för mer information.

Identitetsdiagramvisningsprogrammet med fem länkade identiteter.

Markera en länk i diagrammet om du vill visa den datauppsättning och det batch-ID som bidrar till länken. När du väljer en länk uppdateras även rätt spår för att ge mer information om datakälldetaljer samt egenskaper som första etablerade och senaste uppdaterade tidsstämplar.

Identitetslänken mellan de markerade e-post- och GAID-noderna.

The Identities tabellen ger en annan vy över dina identitetsdata, och visar identitetsnamnutrymmet och kombinationen av identitetsvärde i ett tabellformat. Om du väljer en nod i diagrammet uppdateras det markerade linjeobjektet i Identities tabell.

Identitetstabellen med listan över identiteter som är länkade i diagrammet.

Använd listrutemenyn för att sortera diagramdata och markera information i ett specifikt identitetsnamnutrymme. Välj till exempel Email på menyn för att visa data som är specifika för e-postidentitetens namnutrymme.

Identitetstabellen är sorterad så att endast e-postdata visas.

Den högra listen visar information om en vald identitet, inklusive dess senaste uppdaterade tidsstämpel. Den högra listen visar även information om den datakälla som motsvarar den valda identiteten, inklusive dess batch-ID, datauppsättningsnamn, datauppsättnings-ID och schemanamn.

Följande tabell innehåller ytterligare information om de egenskaper för datakälla som visas i den högra listen:

Datakälla
Beskrivning
Batch-ID
Den automatiskt genererade identifierare som motsvarar dina gruppdata.
Datauppsättnings-ID
Den automatiskt genererade identifierare som motsvarar datauppsättningen.
Namn på datauppsättning
Namnet på den datauppsättning som innehåller dina batchdata.
Schemanamn
Schemats namn. Schemat innehåller en uppsättning regler som representerar och validerar datastrukturen och dataformatet.

Högerspåret, som visar identitetsdata samt informationens datakälla.

Du kan också använda Data source om du vill se en lista över datakällor som bidrar till dina identiteter. Välj Data source för en tabellvy över datauppsättningar och batch-ID:n.

Fliken Datakälla är markerad.

Använd skjutreglaget för att filtrera diagramdata efter den tidpunkt då identiteterna först etablerades. Som standard visar identitetsdiagramvisningsprogrammet alla identiteter som är länkade i diagrammet. Håll ned och dra i skjutreglaget för att justera tiden till den senaste tidsstämpeln där en ny identitet länkades till diagrammet. I exemplet nedan visar diagrammet att den senaste identitetslänken (GAID) skapades på 08/19/2020, 4:29:29 PM.

Tidsstämpelreglaget för diagramvisningsprogrammet har valts.

Justera skjutreglaget för att se att en annan identitetslänk (e-post) skapades på 08/19/2020, 4:25:30 PM.

Tidsstämpelreglaget för diagramvisningsprogrammet justerat till den senast etablerade nya länken.

Du kan också justera skjutreglaget för att se den tidigaste upprepningen av diagrammet. I exemplet nedan visar identitetsdiagramvisningsprogrammet att diagrammet först skapades 08/19/2020, 4:11:49 PM, med de första länkarna ECID, Email och Phone.

Tidsstämpelreglaget för diagramvisningsprogrammet justerat till den första etablerade nya länken.

Bilaga

Följande avsnitt innehåller ytterligare information om hur du arbetar med identitetsdiagramvisningsprogrammet.

Om felmeddelanden

Fel kan inträffa vid åtkomst till identitetsdiagramvisningsprogrammet. Nedan följer en lista över krav och begränsningar som ska beaktas när du arbetar med identitetsdiagramvisningsprogrammet.

 • Ett identitetsvärde måste finnas i det valda namnutrymmet.
 • Identitetsdiagramvisningsprogrammet kräver minst två länkade identiteter för att kunna generera. Det är möjligt att det bara finns ett identitetsvärde och inga länkade identiteter, och i det här fallet skulle värdet bara finnas i Profile visningsprogram.
 • Identitetsdiagramvisningsprogrammet får inte överskrida det maximala antalet 50 identiteter.

error-screen

Få åtkomst till identitetsdiagramvisningsprogrammet från datauppsättningar

Du kan även komma åt identitetsdiagramvisningsprogrammet med hjälp av datauppsättningsgränssnittet. Från datauppsättningarna Browse väljer du en datauppsättning som du vill interagera med och väljer sedan Preview dataset

preview-dataset

I förhandsgranskningsfönstret väljer du en fingeravtrycksikon för att se vilka identiteter som visas i identitetsdiagramvisningsprogrammet.

TIP
Fingeravtrycksikonen visas bara om datauppsättningen har två eller flera identiteter.

fingeravtryck

Nästa steg

Genom att läsa det här dokumentet har du lärt dig att utforska kundernas identitetsdiagram i användargränssnittet för plattformen. Mer information om identiteter i Platform finns i Översikt över identitetstjänsten

Changelog

Datum
Åtgärd
2021-01
 • Stöd för direktuppspelning av inkapslade data och icke-produktionssandlåda har lagts till.
 • Mindre felkorrigeringar.
2021-02
 • Identitetsdiagramvisningsprogrammet är tillgängligt via förhandsgranskning av datauppsättning.
 • Mindre felkorrigeringar.
 • Identitetsdiagramvisningsprogrammet är allmänt tillgängligt.
2023-01
 • Gränssnittsuppdateringar.
recommendation-more-help
64963e2a-9d60-4eec-9930-af5aa025f5ea