Validera exporterad profilstruktur render-template-api-operations

IMPORTANT
API-slutpunkt: https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/testing/template/render

På den här sidan visas och beskrivs alla API-åtgärder som du kan utföra med API-slutpunkten /authoring/testing/template/render för att återge exporterade profiler som matchar målets förväntade format, baserat på din meddelandeomformningsmall. En beskrivning av de funktioner som stöds av den här slutpunkten finns i Skapa mall.

Komma igång med åtgärder för återgivningsmall-API get-started

Innan du fortsätter bör du läsa igenom kom igång-guiden för att få viktig information som du behöver känna till för att kunna ringa anrop till API:t, inklusive hur du får nödvändig behörighet för målredigering och nödvändiga rubriker.

Återge exporterade profiler baserat på mallen för meddelandeomformning render-exported-data

Du kan återge exporterade profiler genom att göra en POST-förfrågan till authoring/testing/template/render-slutpunkten och ange mål-ID:t för målkonfigurationen och den mall som du skapade med exempelmallens API-slutpunkt.

Du kan börja med en enkel mall som exporterar dina Raw-profiler utan att använda några omformningar och sedan gå vidare till en mer komplex mall som tillämpar omformningar på profiler. Syntaxen för den enkla mallen är:
"template": "{% for profile in input.profiles %}{{profile|raw}}{% endfor %}}"

TIP
 • Mål-ID som du bör använda här är instanceId som motsvarar en målkonfiguration, som skapas med slutpunkten /destinations. Mer information finns i Hämta en målkonfiguration.

API-format

POST authoring/testing/template/render
Begäranparameter
Beskrivning
destinationId
ID:t för målkonfigurationen som du återger exporterade profiler för.
template
Den teckenescape-version av mallen som du återger exporterade profiler utifrån.
profiles
Valfritt. Du kan lägga till profiler i begärandetexten. Om du inte lägger till några profiler genereras och läggs profiler till i begäran automatiskt i Experience Platform.
Om du vill lägga till profiler i anropets brödtext kan du generera några med hjälp av API:t för generering av exempelprofiler.

Observera att svaret som returneras av återgivningsmallens API-slutpunkt skiljer sig åt baserat på målaggregeringsprincipen. Om målet har en konfigurerbar aggregeringsprincip returneras också aggregeringsnyckeln som bestämmer hur profiler aggregeras i svaret. Läs mer om aggregeringsprinciper.

Svarsparameter
Beskrivning
aggregationKey
Representerar den princip som används för att samla profiler i exporter till ditt mål. Den här parametern är valfri och kommer bara att finnas om målaggregeringsprincipen är inställd på CONFIGURABLE_AGGREGATION.
profiles
Visar profilerna som anges i begäran eller de automatiskt genererade profilerna om inga profiler angavs i begäran.
output
Återgiven profil eller profiler, som en escape-sträng, baserad på den angivna meddelandeomvandlingsmallen

Avsnitten nedan innehåller detaljerade förfrågningar och svar för båda de fall som beskrivs ovan.

Rendera exporterade profiler med bästa möjliga ansträngning och en enda profil som ingår i begärandetexten best-effort

Begäran

Följande begäran återger en exporterad profil som matchar det format som förväntas av ditt mål. I det här exemplet motsvarar mål-ID en destinationskonfiguration med bästa ansträngningsaggregering, och en exempelprofil ingår i innehållet i begäran.

curl --location --request POST 'https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/testing/template/render' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'x-api-key: {API_KEY}' \
--header 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
--header 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
--data-raw '
{
  "destinationId": "947c1c46-008d-40b0-92ec-3af86eaf41c1",
  "template": "{#- THIS is an example template for a single profile -#}\r\n{#- A '\''-'\'' at the beginning or end of a tag removes all whitespace on that side of the tag. -#}\r\n{\r\n  \"identities\": [\r\n  {%- for idMapEntry in input.profile.identityMap -%}\r\n  {%- set namespace = idMapEntry.key -%}\r\n    {%- for identity in idMapEntry.value %}\r\n    {\r\n      \"type\": \"{{ namespace }}\",\r\n      \"id\": \"{{ identity.id }}\"\r\n    }{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n    {%- endfor -%}{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n  {% endfor %}\r\n  ],\r\n  \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n    \"add\": [\r\n    {%- for segment in input.profile.segmentMembership.ups | added %}\r\n      \"{{ segment.key }}\"{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n    {% endfor %}\r\n    ],\r\n    \"remove\": [\r\n    {#- Alternative syntax for filtering audiences by status: -#}\r\n    {% for segment in removedSegments(input.profile.segmentMembership.ups) %}\r\n      \"{{ segment.key }}\"{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n    {% endfor %}\r\n    ]\r\n  }\r\n}",
  "profiles": [
    {
      "segmentMembership": {
        "ups": {
          "segmentid1": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T16:59:00.828461Z",
            "status": "realized"
          },
          "segmentid3": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T16:59:00.828469Z",
            "status": "exited"
          },
          "segmentid2": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T16:59:00.828468Z",
            "status": "realized"
          }
        }
      },
      "identityMap": {
        "gaid": [
          {
            "id": "gaid-BLAcJ"
          }
        ],
        "idfa": [
          {
            "id": "idfa-Iv5AG"
          }
        ],
        "email": [
          {
            "id": "email-rbN62"
          }
        ]
      },
      "attributes": {
        "key": {
          "value": "string"
        }
      }
    }
  ]
}'

Svar

Svaret returnerar resultatet av återgivningen av mallen eller eventuella fel som påträffats.
Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 200 med information om exporterade data. Hitta den exporterade profilen i parametern output som en escape-sträng.
Ett misslyckat svar returnerar HTTP-status 400 tillsammans med beskrivningar av de fel som påträffats.

{
  "results": [
    {
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T16:59:00.828461Z",
                "status": "realized"
              },
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T16:59:00.828469Z",
                "status": "exited"
              },
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T16:59:00.828468Z",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "gaid": [
              {
                "id": "gaid-BLAcJ"
              }
            ],
            "idfa": [
              {
                "id": "idfa-Iv5AG"
              }
            ],
            "email": [
              {
                "id": "email-rbN62"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"identities\": [\r\n    {\r\n      \"type\": \"gaid\",\r\n      \"id\": \"gaid-BLAcJ\"\r\n    },\r\n    {\r\n      \"type\": \"idfa\",\r\n      \"id\": \"idfa-Iv5AG\"\r\n    },\r\n    {\r\n      \"type\": \"email\",\r\n      \"id\": \"email-rbN62\"\r\n    }\r\n  ],\r\n  \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n    \"add\": [\r\n      \"segmentid1\",\r\n      \"segmentid2\"\r\n    ],\r\n    \"remove\": [\r\n      \"segmentid3\"\r\n    ]\r\n  }\r\n}"
    }
  ]
}

Återge exporterade profiler med konfigurerbar aggregering och profiler som ingår i begärandetexten configurable-aggregation

Begäran

Följande begäran återger flera exporterade profiler som matchar det format som förväntas av ditt mål. I det här exemplet motsvarar mål-ID en målkonfiguration med konfigurerbar aggregering. Det finns två profiler i ansökan, var och en med tre målgruppskvalifikationer och fem identiteter. Du kan generera profiler som ska skickas vid samtalet med hjälp av API:t för generering av exempelprofiler.

curl --location --request POST 'https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/testing/template/render' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'x-api-key: {API_KEY}' \
--header 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
--header 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
--header 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
--data-raw '{
  "destinationId": "c2bc84c5-589c-43a1-96ea-becfa941f5be",
  "template": "{#- THIS is an example template for multiple profiles -#}\r\n{#- A '\''-'\'' at the beginning or end of a tag removes all whitespace on that side of the tag. -#}\r\n{\r\n  \"profiles\": [\r\n  {%- for profile in input.profiles %}\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n      {%- for idMapEntry in profile.identityMap -%}\r\n      {%- set namespace = idMapEntry.key -%}\r\n        {%- for identity in idMapEntry.value %}\r\n        {\r\n          \"type\": \"{{ namespace }}\",\r\n          \"id\": \"{{ customerData }}\"\r\n        }{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n        {%- endfor -%}{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n      {% endfor %}\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        {%- for segment in profile.segmentMembership.ups | added %}\r\n          \"{{ segment.key }}\"{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n        {% endfor %}\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        {#- Alternative syntax for filtering audiences by status: -#}\r\n        {% for segment in removedSegments(profile.segmentMembership.ups) %}\r\n          \"{{ segment.key }}\"{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n        {% endfor %}\r\n        ]\r\n      }\r\n    }{%- if not loop.last -%},{%- endif -%}\r\n  {% endfor %}\r\n  ]\r\n}",
  "profiles": [
    {
      "segmentMembership": {
        "ups": {
          "segmentid1": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947859Z",
            "status": "realized"
          },
          "segmentid3": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947860Z",
            "status": "exited"
          },
          "segmentid2": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947860Z",
            "status": "realized"
          }
        }
      },
      "identityMap": {
        "amazon_channel": [
          {
            "id": "amazon_channel-biCbJ"
          }
        ],
        "named_user_id": [
          {
            "id": "named_user_id-0Q3hp"
          }
        ],
        "channel": [
          {
            "id": "channel-mN1Hw"
          }
        ],
        "android_channel": [
          {
            "id": "android_channel-MVw4L"
          }
        ],
        "ios_channel": [
          {
            "id": "ios_channel-2OjnN"
          }
        ]
      },
      "attributes": {
        "key": {
          "value": "string"
        }
      }
    },
    {
      "segmentMembership": {
        "ups": {
          "segmentid1": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948187Z",
            "status": "realized"
          },
          "segmentid3": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948188Z",
            "status": "exited"
          },
          "segmentid2": {
            "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948188Z",
            "status": "realized"
          }
        }
      },
      "identityMap": {
        "amazon_channel": [
          {
            "id": "amazon_channel-fxt2p"
          }
        ],
        "named_user_id": [
          {
            "id": "named_user_id-sboQe"
          }
        ],
        "channel": [
          {
            "id": "channel-MRelR"
          }
        ],
        "android_channel": [
          {
            "id": "android_channel-M46ze"
          }
        ],
        "ios_channel": [
          {
            "id": "ios_channel-40Vrf"
          }
        ]
      },
      "attributes": {
        "key": {
          "value": "string"
        }
      }
    }
  ]
}'

Svar

Svaret returnerar resultatet av återgivningen av mallen eller eventuella fel som påträffats.
Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 200 med information om exporterade data. Lägg märke till hur profilerna sammanställs baserat på målgruppsmedlemskap och identiteter i svaret. Sök efter de exporterade profilerna i parametern output som en escape-sträng.
Ett misslyckat svar returnerar HTTP-status 400 tillsammans med beskrivningar av de fel som påträffats.

{
  "results": [
    {
      "aggregationKey": {
        "destinationInstanceId": "49966037-32cd-4457-a105-2cbf9c01826a",
        "segmentId": "segmentid3",
        "segmentStatus": "exited",
        "identityNamespaces": [
          "android_channel",
          "amazon_channel",
          "ios_channel",
          "channel"
        ]
      },
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "ios_channel": [
              {
                "id": "ios_channel-2OjnN"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "channel": [
              {
                "id": "channel-mN1Hw"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "amazon_channel": [
              {
                "id": "amazon_channel-biCbJ"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "android_channel": [
              {
                "id": "android_channel-MVw4L"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "ios_channel": [
              {
                "id": "ios_channel-40Vrf"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "channel": [
              {
                "id": "channel-MRelR"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "amazon_channel": [
              {
                "id": "amazon_channel-fxt2p"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "android_channel": [
              {
                "id": "android_channel-M46ze"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"profiles\": [\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"ios_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"amazon_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"android_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"ios_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"amazon_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"android_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    }\r\n  ]\r\n}"
    },
    {
      "aggregationKey": {
        "destinationInstanceId": "49966037-32cd-4457-a105-2cbf9c01826a",
        "segmentId": "segmentid1",
        "segmentStatus": "realized",
        "identityNamespaces": [
          "android_channel",
          "amazon_channel",
          "ios_channel",
          "channel"
        ]
      },
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "ios_channel": [
              {
                "id": "ios_channel-2OjnN"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "channel": [
              {
                "id": "channel-mN1Hw"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "amazon_channel": [
              {
                "id": "amazon_channel-biCbJ"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "android_channel": [
              {
                "id": "android_channel-MVw4L"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "ios_channel": [
              {
                "id": "ios_channel-40Vrf"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "channel": [
              {
                "id": "channel-MRelR"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "amazon_channel": [
              {
                "id": "amazon_channel-fxt2p"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "android_channel": [
              {
                "id": "android_channel-M46ze"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"profiles\": [\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"ios_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"amazon_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"android_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"ios_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"amazon_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"android_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    }\r\n  ]\r\n}"
    },
    {
      "aggregationKey": {
        "destinationInstanceId": "49966037-32cd-4457-a105-2cbf9c01826a",
        "segmentId": "segmentid2",
        "segmentStatus": "realized",
        "identityNamespaces": [
          "android_channel",
          "amazon_channel",
          "ios_channel",
          "channel"
        ]
      },
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "ios_channel": [
              {
                "id": "ios_channel-2OjnN"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "channel": [
              {
                "id": "channel-mN1Hw"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "amazon_channel": [
              {
                "id": "amazon_channel-biCbJ"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "android_channel": [
              {
                "id": "android_channel-MVw4L"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "ios_channel": [
              {
                "id": "ios_channel-40Vrf"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "channel": [
              {
                "id": "channel-MRelR"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "amazon_channel": [
              {
                "id": "amazon_channel-fxt2p"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "android_channel": [
              {
                "id": "android_channel-M46ze"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"profiles\": [\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"ios_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"amazon_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"android_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"ios_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"amazon_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"android_channel\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    }\r\n  ]\r\n}"
    },
    {
      "aggregationKey": {
        "destinationInstanceId": "49966037-32cd-4457-a105-2cbf9c01826a",
        "segmentId": "segmentid3",
        "segmentStatus": "exited",
        "identityNamespaces": [
          "named_user_id"
        ]
      },
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "named_user_id": [
              {
                "id": "named_user_id-0Q3hp"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid3": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "exited"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "named_user_id": [
              {
                "id": "named_user_id-sboQe"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"profiles\": [\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"named_user_id\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"named_user_id\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n          \"segmentid3\"\r\n        ]\r\n      }\r\n    }\r\n  ]\r\n}"
    },
    {
      "aggregationKey": {
        "destinationInstanceId": "49966037-32cd-4457-a105-2cbf9c01826a",
        "segmentId": "segmentid1",
        "segmentStatus": "realized",
        "identityNamespaces": [
          "named_user_id"
        ]
      },
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "named_user_id": [
              {
                "id": "named_user_id-0Q3hp"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid1": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "named_user_id": [
              {
                "id": "named_user_id-sboQe"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"profiles\": [\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"named_user_id\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"named_user_id\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid1\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    }\r\n  ]\r\n}"
    },
    {
      "aggregationKey": {
        "destinationInstanceId": "49966037-32cd-4457-a105-2cbf9c01826a",
        "segmentId": "segmentid2",
        "segmentStatus": "realized",
        "identityNamespaces": [
          "named_user_id"
        ]
      },
      "profiles": [
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.947+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "named_user_id": [
              {
                "id": "named_user_id-0Q3hp"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        },
        {
          "segmentMembership": {
            "ups": {
              "segmentid2": {
                "lastQualificationTime": "2021-10-26T17:41:55.948+0000",
                "status": "realized"
              }
            }
          },
          "identityMap": {
            "named_user_id": [
              {
                "id": "named_user_id-sboQe"
              }
            ]
          },
          "attributes": {
            "key": {
              "value": "string"
            }
          }
        }
      ],
      "output": "{\r\n  \"profiles\": [\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"named_user_id\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    },\r\n    {\r\n      \"identities\": [\r\n        {\r\n          \"type\": \"named_user_id\",\r\n          \"id\": \"{moviestar_region=dIqYn-moviestar_region}\"\r\n        }\r\n      ],\r\n      \"AdobeExperiencePlatformSegments\": {\r\n        \"add\": [\r\n          \"segmentid2\"\r\n        ],\r\n        \"remove\": [\r\n        ]\r\n      }\r\n    }\r\n  ]\r\n}"
    }
  ]
}

API-felhantering api-error-handling

Destination SDK-API-slutpunkter följer de allmänna felmeddelandeprinciperna för Experience Platform API. Se API-statuskoder och begäranrubrikfel i felsökningsguiden för plattformen.

Nästa steg next-steps

När du har läst det här dokumentet vet du nu hur du använder meddelandeomformningsmallen för att generera exporterade profiler som matchar målets förväntade dataformat. Läs om hur du använder Destination SDK för att konfigurera ditt mål och förstå var det här steget passar in i processen att konfigurera ditt mål.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6