Skapa en målgruppsmall

IMPORTANT
API-slutpunkt: platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/audience-templates

För vissa mål som skapats med Destination SDK måste du skapa en konfiguration för målgruppsmetadata för att programmässigt skapa, uppdatera eller ta bort målgruppsmetadata i målet. På den här sidan visas hur du använder /authoring/audience-templates API-slutpunkt för att skapa konfigurationen.

En detaljerad beskrivning av de funktioner som du kan konfigurera via den här slutpunkten finns i hantering av målmetadata.

IMPORTANT
Alla parameternamn och värden som stöds av Destinationen SDK är skiftlägeskänslig. Undvik skiftlägeskänslighetsfel genom att använda parameternamn och värden exakt som de visas i dokumentationen.

Komma igång med API-åtgärder för målgruppsmallar get-started

Innan du fortsätter bör du granska komma igång-guide för viktig information som du behöver känna till för att kunna anropa API:t, inklusive hur du får nödvändig behörighet för målredigering och obligatoriska huvuden.

Skapa en målgruppsmall create

Du kan skapa en ny målgruppsmall genom att skapa en POST begäran till /authoring/audience-templates slutpunkt.

API-format

POST /authoring/audience-templates
Begäran

Följande begäran skapar en ny målgruppsmall som konfigureras med parametrarna som anges i nyttolasten. Nedan finns alla parametrar som accepteras av /authoring/audience-templates slutpunkt. Observera att du inte behöver lägga till alla parametrar i anropet och att mallen kan anpassas enligt dina API-krav.

code language-shell
curl -X POST https://platform.adobe.io/data/core/activation/authoring/audience-templates \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
 -d '
{
  "metadataTemplate":{
   "name":"string",
   "create":{
     "url":"string",
     "httpMethod":"string",
     "headers":[
      {
        "header":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "requestBody":{

     },
     "responseFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ]
   },
   "update":{
     "url":"string",
     "httpMethod":"string",
     "headers":[
      {
        "header":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "requestBody":{

     },
     "responseFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ]
   },
   "delete":{
     "url":"string",
     "httpMethod":"string",
     "headers":[
      {
        "header":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "requestBody":{

     },
     "responseFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ]
   },
   "validate":{
     "url":"string",
     "httpMethod":"string",
     "headers":[
      {
        "header":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "requestBody":{

     },
     "responseFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ]
   },
   "notify":{
     "url":"string",
     "httpMethod":"string",
     "headers":[
      {
        "header":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "requestBody":{

     },
     "responseFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ],
     "responseErrorFields":[
      {
        "name":"string",
        "value":"string"
      }
     ]
   }
  },
  "validations":[
   {
     "field":"string",
     "regex":"string"
   }
  ]
}'
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 8-row-3 9-row-3 10-row-3 11-row-3 12-row-3 layout-auto
Egenskap Typ Beskrivning
name Sträng Namnet på målets metadatamall för målgruppen. Det här namnet visas i alla partnerspecifika felmeddelanden i användargränssnittet i Experience Platform, följt av felmeddelandet som tolkas från metadataTemplate.create.errorSchemaMap.
url Sträng URL:en och slutpunkten för ditt API, som används för att skapa, uppdatera, ta bort eller validera målgrupper på din plattform. Två branschexempel: https://adsapi.snapchat.com/v1/adaccounts/{{customerData.accountId}}/segments och https://api.linkedin.com/v2/dmpSegments/{{segment.alias}}.
httpMethod Sträng Den metod som används i slutpunkten för att skapa, uppdatera, ta bort eller validera målgruppen i målgruppen via programmering. Exempel: POST, PUT, DELETE
headers.header Sträng Anger alla HTTP-huvuden som ska läggas till i anropet till ditt API. Exempel: "Content-Type"
headers.value Sträng Anger värdet för HTTP-huvuden som ska läggas till i anropet till ditt API. Exempel: "application/x-www-form-urlencoded"
requestBody Sträng Anger innehållet i meddelandetexten som ska skickas till din API. Parametrarna som ska läggas till i requestBody -objektet beror på vilka fält som API:t godkänner. Se till exempel första mallexemplet i funktionsdokumentet för målgruppsmetadata.
responseFields.name Sträng Ange eventuella svarsfält som API:t returnerar när det anropas. Se till exempel mallexempel i funktionsdokumentet för målgruppsmetadata.
responseFields.value Sträng Ange värdet för eventuella svarsfält som API:t returnerar när det anropas.
responseErrorFields.name Sträng Ange eventuella svarsfält som API:t returnerar när det anropas. Se till exempel mallexempel i funktionsdokumentet för målgruppsmetadata.
responseErrorFields.value Sträng Tolkar felmeddelanden som returneras på API-anropssvar från ditt mål. Dessa felmeddelanden kommer att visas för användare i användargränssnittet i Experience Platform.
validations.field Sträng Anger om valideringar ska köras för fält innan API-anrop görs till målet. Du kan till exempel använda {{validations.accountId}} för att validera användarens konto-ID.
validations.regex Sträng Anger hur fältet ska struktureras för att valideringen ska gå igenom.
svar
Ett lyckat svar returnerar HTTP-status 200 med information om din nya målgruppsmall.

API-felhantering

Destination SDK-API-slutpunkter följer de allmänna felmeddelandeprinciperna för Experience Platform API. Se API-statuskoder och fel i begäranhuvudet i felsökningsguiden för plattformen.

Nästa steg

När du har läst det här dokumentet vet du nu när du ska använda målgruppsmallar och hur du konfigurerar en målgruppsmall med /authoring/audience-templates API-slutpunkt. Läs Så här använder du Destination SDK för att konfigurera ditt mål för att förstå var det här steget passar in i processen att konfigurera målet.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6