Azure Data Lake Storage Gen2 anslutning

Översikt overview

Läs den här sidan om du vill veta mer om hur du skapar en utgående liveanslutning till Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2) Data Lake för att regelbundet exportera datafiler från Experience Platform.

Anslut till ADLS Gen2 lagring via API eller användargränssnitt connect-api-or-ui

Målgrupper supported-audiences

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung
Stöds
Beskrivning
Segmentation Service
Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar
Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Profile-based
Du exporterar alla medlemmar i ett segment tillsammans med tillämpliga schemafält (till exempel ditt PPID), som du väljer på skärmen Välj profilattribut i arbetsflöde för målaktivering.
Exportfrekvens
Batch
Batchdestinationer exporterar filer till efterföljande plattformar i steg om tre, sex, åtta, tolv eller tjugofyra timmar. Läs mer om gruppfilsbaserade mål.

Exportera datauppsättningar export-datasets

Detta mål stöder datauppsättningsexporter. Fullständig information om hur du ställer in datauppsättningsexporter finns i självstudiekurserna:

Filformat för exporterade data file-format

Vid export målgruppsdata, skapar Platform en .csv, parquet, eller .json filen på lagringsplatsen som du angav. Mer information om filerna finns i filformat som stöds för export i självstudiekursen om målgruppsaktivering.

Vid export datauppsättningar, skapar Platform en .parquet eller .json filen på lagringsplatsen som du angav. Mer information om filerna finns i verifiera lyckad datauppsättningsexport i självstudiekursen om exportdatamängder.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för målkonfiguration fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Autentisera till mål authenticate

Om du vill autentisera mot målet fyller du i de obligatoriska fälten och väljer Connect to destination.

 • URL: Slutpunkten för Azure Data Lake Storage Gen2. Slutpunktsmönstret är: abfss://<container>@<accountname>.dfs.core.windows.net.

 • Tenant: Klientinformationen som innehåller ditt program.

 • Service principal ID: Programmets klient-ID.

 • Service principal key: Programmets nyckel.

 • Encryption key: Om du vill kan du bifoga den RSA-formaterade offentliga nyckeln för att lägga till kryptering i de exporterade filerna. Visa ett exempel på en korrekt formaterad krypteringsnyckel i bilden nedan.

  Bild som visar ett exempel på en korrekt formaterad PGP-nyckel i användargränssnittet

Fyll i målinformation destination-details

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.

 • Name: Fyll i det önskade namnet för det här målet.

 • Description: Valfritt. Du kan till exempel ange vilken kampanj du använder det här målet för.

 • Folder path: Ange sökvägen till målmappen som ska vara värd för de exporterade filerna.

 • File type: Välj det format som Experience Platform ska använda för de exporterade filerna. När du väljer CSV kan du också konfigurera filformateringsalternativ.

 • Compression format: Välj den komprimeringstyp som Experience Platform ska använda för de exporterade filerna.

 • Include manifest file: Aktivera det här alternativet om du vill att exporten ska innehålla en manifestfil för JSON som innehåller information om exportplats, exportstorlek med mera. Manifestet har ett namn i formatet manifest-<<destinationId>>-<<dataflowRunId>>.json. Visa en exempelmanifestfil. Manifestfilen innehåller följande fält:

  • flowRunId: dataflödeskörning som genererade den exporterade filen.
  • scheduledTime: Tiden i UTC när filen exporterades.
  • exportResults.sinkPath: Sökvägen till lagringsplatsen där den exporterade filen placeras.
  • exportResults.name: Namnet på den exporterade filen.
  • size: Storleken på den exporterade filen, i byte.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT

Se Aktivera målgruppsdata för att batchprofilera exportmål för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Schemaläggning scheduling

I Scheduling kan du konfigurera exportschemat för Azure Data Lake Storage Gen2 mål och du kan också konfigurera namnet på de exporterade filerna.

Mappa attribut och identiteter map

I Mapping kan du välja vilka attribut- och identitetsfält som ska exporteras för dina profiler. Du kan också välja att ändra rubrikerna i den exporterade filen till ett valfritt användarvänligt namn. Mer information finns i mappningssteg i självstudiekursen om att aktivera gruppdestinationer.

Validera slutförd dataexport exported-data

Kontrollera dina Azure Data Lake Storage Gen2 och se till att de exporterade filerna innehåller de förväntade profilpopulationerna.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6