Översikt över datainsamling från början till slut

Adobe Experience Platform samlar in och överför data till andra Adobe-produkter och tredjepartsdestinationer. För att kunna skicka händelsedata från programmet till Experience Platform Edge Network är det viktigt att förstå dessa kärntekniker och hur de konfigureras för att leverera data till de mål du behöver, när du behöver det.

Den här guiden innehåller en självstudiekurs på hög nivå om hur du skickar en händelse via Edge Network med hjälp av plattformens datainsamlingsfunktioner. Självstudiekursen går igenom stegen för att installera och konfigurera taggtillägget Adobe Experience Platform Web SDK i användargränssnittet för datainsamling (tidigare Adobe Experience Platform Launch).

NOTE
Du kan också välja att installera och konfigurera SDK manuellt om du inte vill använda taggar, men de omgivande stegen måste ändå slutföras enligt nedan.
Alla steg som omfattar användargränssnittet för datainsamling kan också utföras i användargränssnittet för Experience Platform.

Förutsättningar

I den här självstudien används användargränssnittet för datainsamling för att skapa ett schema, konfigurera ett datastream och installera Web SDK. För att kunna utföra de här åtgärderna i användargränssnittet måste du ha tillgång till minst en webbegenskap tillsammans med följande egenskapsrättigheter:

 • Utveckla
 • Hantera tillägg

Se guiden på hantera behörigheter för datainsamling om du vill lära dig hur du ger åtkomst till egendomar och egendomsrättigheter.

Om du vill använda de olika datainsamlingsprodukterna som nämns i den här guiden måste du även ha tillgång till datastreams och möjlighet att skapa och hantera scheman. Om du behöver tillgång till någon av dessa funktioner kontaktar du ditt Adobe-kontoteam för att få den åtkomst du behöver. Observera att om du inte har köpt Adobe Experience Platform ger Adobe dig tillgång till SDK utan extra kostnad.

Om du redan har tillgång till Platform måste du se till att du har alla behörigheter under följande kategorier aktiverade:

 • Datamodellering
 • Identiteter

Se översikt över användargränssnittet för åtkomstkontroll om du vill lära dig hur du tilldelar behörigheter för plattformsfunktioner till användare.

Processsammanfattning

Processen med att konfigurera datainsamling för webbplatsen kan sammanfattas på följande sätt:

 1. Skapa ett schema för att avgöra hur data kommer att struktureras när de skickas till Edge Network.
 2. Skapa ett datastream för att konfigurera vilka mål du vill att dina data ska skickas till.
 3. Installera och konfigurera Web SDK för att skicka data till dataströmmen när vissa händelser inträffar på webbplatsen.

När du kan skicka data till Edge Network kan du också välja att konfigurera vidarebefordran av händelser om din organisation har en licens för det.

Skapa ett schema schema

Experience Data Model (XDM) är en öppen källkodsspecifikation som innehåller gemensamma strukturer och definitioner för data i form av scheman. Med andra ord är XDM ett sätt att strukturera och formatera data på ett sätt som kan hanteras av Edge Network och andra Adobe Experience Cloud-program.

Det första steget i att konfigurera datainsamlingsåtgärderna är att skapa ett XDM-schema som representerar dina data. I ett senare steg i den här självstudiekursen mappas de data som du vill skicka till strukturen för det här schemat.

NOTE
XDM-scheman är mycket anpassningsbara. I stället för att vara alltför prediktiv fokuserar stegen nedan specifikt på schemakraven för Web SDK. Utanför dessa parametrar kan du definiera den återstående strukturen för dina data.

Välj Schemas i den vänstra navigeringen. Här visas en lista med tidigare skapade scheman som tillhör din organisation. Välj Create schema väljer XDM ExperienceEvent i listrutan.

Arbetsytan Scheman

En dialogruta visas där du uppmanas att börja lägga till fältgrupper i schemat. Om du vill skicka händelser med Web SDK måste du lägga till fältgruppen AEP Web SDK ExperienceEvent Mixin. Den här fältgruppen innehåller definitioner för dataattribut som samlas in automatiskt av Web SDK-biblioteket.

Använd sökfältet för att begränsa listan så att det blir enklare att hitta fältgruppen. När du har hittat den markerar du den i listan innan du väljer Add field groups.

Arbetsytan Scheman

Schemaarbetsytan visas med en trädstruktur i XDM-schemat som innehåller fälten från Web SDK-fältgruppen.

Schemastruktur

Markera rotfältet i trädet som ska öppnas Schema properties till höger, där du kan ange ett namn och en valfri beskrivning av schemat.

Namnge schemat

Om du vill lägga till fler fält i schemat kan du göra det genom att markera Add under Field groups till vänster.

Lägg till fältgrupper

NOTE
Se guiden på lägga till fältgrupper I XDM-dokumentationen finns detaljerade anvisningar om hur du söker efter olika fältgrupper som passar dina användningsexempel.
Det bästa sättet är att bara lägga till fält för data som du planerar att skicka via Edge Network. När du har lagt till fält i ett schema och sparat det, kan endast additiva ändringar göras i schemat därefter. Se avsnittet på sidan regler för schemautveckling för mer information.

När du har lagt till de fält du behöver väljer du Save för att spara schemat.

Spara schemat

Skapa ett datastream datastream

En datastream är en konfiguration som anger för Edge Network var du vill att dina data ska skickas. En datastream anger vilka Experience Cloud-produkter du vill skicka data till och hur du vill att data ska hanteras och lagras i respektive produkt.

NOTE
Om du vill använda händelsevidarebefordran (förutsatt att din organisation har licens för den funktionen) måste du aktivera den för en datastream på samma sätt som du aktiverar Adobe-produkter. Information om processen finns i en senare avsnitt.

Välj Datastreams i den vänstra navigeringen. Här kan du välja ett befintligt datastam från listan som du vill redigera eller skapa en ny konfiguration genom att välja New Datastream.

Datastreams

Konfigurationskraven för en datastream beror på vilka produkter och funktioner du skickar data till. Mer information om konfigurationsalternativen för respektive produkt finns i datastreams - översikt.

Installera och konfigurera Web SDK install

När du har skapat ett schema och ett datastream är nästa steg att installera och konfigurera Platform Web SDK för att börja skicka data till Edge Network.

NOTE
I det här avsnittet används användargränssnittet för datainsamling för att konfigurera Web SDK-taggtillägget, men du kan även installera och konfigurera det med Raw-kod i stället. Mer information finns i följande handböcker:
Observera också att även om du bara vill använda händelsevidarebefordran måste du ändå installera och konfigurera SDK enligt beskrivningen innan du konfigurerar händelsevidarebefordran på en senare steg.

Processen kan sammanfattas enligt följande:

 1. Installera Adobe Experience Platform Web SDK på en taggegenskap för att få tillgång till dess funktioner.
 2. Skapa ett XDM-objektdataelement för att mappa variabler på webbplatsen till strukturen i XDM-schemat som du skapade tidigare.
 3. Skapa en regel för att tala om för SDK när data ska skickas till Edge Network.
 4. Skapa och installera ett bibliotek för att implementera regeln på din webbplats.

Installera SDK på en taggegenskap install-sdk

Välj Tags i den vänstra navigeringen för att visa en lista med taggegenskaper. Du kan välja att redigera en befintlig egenskap om du vill, eller välja New Property i stället.

Egenskaper

Om du skapar en ny egenskap anger du ett beskrivande namn och anger Platform till Web. Ange den fullständiga domänen för webbegenskapen och välj sedan Save.

Skapa egenskap

Översiktssidan för egenskapen visas. Välj Extensions i den vänstra navigeringen väljer du Catalog. Sök efter listan för Platform Web SDK (eventuellt med sökfältet för att begränsa resultatet) och välj Install.

Installera Web SDK

Konfigurationssidan för SDK visas. De flesta obligatoriska värden fylls i automatiskt med standardvärden som du kan ändra om du vill.

Konfigurera Web SDK

Innan du kan installera SDK måste du dock välja en datastream så att den vet var data ska skickas till. Under Datastreams använder du listrutemenyn för att välja den datastream som du konfigurerade på en tidigare steg. När du har angett datastream väljer du Save för att slutföra installationen av SDK till egenskapen.

Ange dataström och spara

Skapa ett XDM-dataelement data-element

För att SDK ska kunna skicka data till Edge Network måste dessa data mappas till XDM-schemat som du skapade i en föregående steg. Mappningen görs med hjälp av ett dataelement.

Välj Data Elements väljer Create New Data Element.

Skapa nytt dataelement

På nästa skärm väljer du Adobe Experience Platform Web SDK under Extension listruta och välj XDM object för elementtypen data.

XDM-objekttyp

Konfigurationsdialogrutan visas för XDM-objekttypen. Dialogrutan väljer automatiskt din plattformssandlåda, och härifrån kan du se alla scheman som har skapats i den sandlådan. Välj XDM-schemat som du skapade tidigare från listan.

XDM-objekttyp

Schemats struktur visas. Alla fält med en asterisk (*) anger fält som automatiskt fylls i när händelser utlöses. För alla andra fält kan du utforska schemats struktur och fylla i resten av data.

Mappa data till XDM-fält

NOTE
På skärmbilden ovan visas hur du mappar en globalt tillgänglig variabel från klientsidan på webbplatsen (cartAbandonsTotal) till ett XDM-fält genom att referera till dess namn i Value fält, omgivet av procenttecken (%).
Du kan också använda andra dataelement som du redan har skapat för att fylla i dessa fält. Se referensen på dataelement i taggdokumentationen om du vill ha mer information.

När du är klar med mappningen av data till schemat anger du ett namn för dataelementet innan du väljer Save.

Namnge och spara dataelement

Skapa en regel

När du har sparat dataelementet är nästa steg att skapa en regel som skickar det till Edge Network när en viss händelse inträffar på webbplatsen (till exempel när en kund lägger till en produkt i en kundvagn).

Du kan ange regler för praktiskt taget alla händelser som kan inträffa på webbplatsen. I det här avsnittet visas hur du skapar en regel som utlöses när en kund skickar in ett formulär. Följande HTML representerar en enkel webbsida med formuläret"Lägg till i kundvagnen", som kommer att vara regelns ämne:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

 <form id="add-to-cart-form">
  <label for="item">Product:</label><br>
  <input type="text" id="item" name="item"><br>
  <label for="amount">Amount:</label><br>
  <input type="number" id="amount" name="amount" value="1"><br><br>
  <input type="submit" value="Add to Cart">
 </form>

</body>
</html>

I gränssnittet för datainsamling väljer du Rules i den vänstra navigeringen väljer du Create New Rule.

Regler

Ange ett namn för regeln på nästa skärm. Härifrån är nästa steg att bestämma händelsen för regeln (med andra ord när regeln ska aktiveras). Välj Add under Events.

Namnregel

Händelsekonfigurationssidan visas. Om du vill konfigurera en händelse måste du först välja händelsetyp. Händelsetyper tillhandahålls av tillägg. Om du vill ställa in en "form submit"-händelse väljer du Core och välj sedan Submit händelsetyp under Form kategori.

NOTE
Mer information om de olika händelsetyperna i webbtilläggen för Adobe, inklusive hur du konfigurerar dem, finns i Adobe extensions reference i taggdokumentationen.

Med händelsen skicka formulär kan du använda en CSS-väljare för att referera till ett specifikt element som regeln ska starta på. I exemplet nedan är ID:t add-to-cart-form används så att den här regeln bara aktiveras för formuläret"Lägg till i kundvagnen". Välj Keep Changes för att lägga till händelsen i regeln.

Händelsekonfiguration

Regelkonfigurationssidan visas igen och visar att händelsen har lagts till. Du kan begränsaIf" genom att lägga till ytterligare villkor till regeln.

I annat fall är nästa steg att lägga till en åtgärd som regeln ska utföra när den aktiveras. Välj Add under Actions för att fortsätta.

Lägg till åtgärd

Sidan för åtgärdskonfiguration visas. Om du vill hämta regeln för att skicka data till Edge Network väljer du Adobe Experience Platform Web SDK för tillägget, och Send event för åtgärdstypen.

Åtgärdstyp

Skärmen uppdateras och visar ytterligare alternativ för att konfigurera åtgärden skicka händelse. Under Type kan du ange ett anpassat typvärde för att fylla i eventType XDM-fält. Under XDM data anger du namnet på XDM-datatypen som du skapade tidigare (omgivet av procenttecken), eller väljer databasikonen ( Databasikon ) för att markera den i en lista. Det här är de data som kommer att skickas till Edge Network.

Välj Keep Changes när du är klar.

Åtgärdskonfiguration

När du är klar med konfigurationen av regeln väljer du Save för att slutföra processen.

Spara regel

Skapa och installera ett bibliotek library

När regeln har konfigurerats kan du lägga till den i ett taggbibliotek, skapa biblioteket i en miljö och installera det bygget på webbplatsen.

NOTE
Om du inte har konfigurerat någon miljö i användargränssnittet för datainsamling än måste du göra det innan du kan skapa en version. Se avsnittet om konfigurera en miljö för en webbegenskap i taggdokumentationen om du vill ha mer information.

Om du vill veta mer om hur du skapar ett bibliotek, lägger till tillägg och regler i biblioteket och bygger biblioteket i en miljö läser du i handboken hantera bibliotek i taggdokumentationen. När du skapar biblioteket måste du ta med tillägget Platform Web SDK och de datainsamlingsregler som du skapade tidigare.

När du har skapat biblioteket och dess bygge har tilldelats en miljö kan du installera den miljön på klientsidan av webbplatsen. Se avsnittet om installera miljöer för mer information.

När du har installerat miljön på webbplatsen kan du testa implementeringen med Adobe Experience Platform Debugger.

Konfigurera händelsevidarebefordran (valfritt) event-forwarding

NOTE
Vidarebefordran av händelser är bara tillgängligt för organisationer som har licensierats för det.

När du har konfigurerat SDK för att skicka data till Edge Network kan du konfigurera händelsevidarebefordran för att tala om för Edge Network var du vill att dessa data ska levereras.

Om du vill använda händelsevidarebefordran måste du först skapa en egenskap för händelsevidarebefordran. Välj Event Forwarding i den vänstra navigeringen väljer du New Property. Ange ett namn för egenskapen innan du väljer Save.

När du har skapat en egenskap för vidarebefordring av händelser är nästa steg att skapa en regel som bestämmer var data ska skickas. Regler för egenskaper för vidarebefordran av händelser skapas på ungefär samma sätt som taggegenskaper, med undantag för att inga händelser kan anges (eftersom vidarebefordran endast hanterar händelser som tas emot direkt från datastream). För regelns åtgärd kan du använda ett av de tillgängliga tilläggen för vidarebefordran av händelser eller använda anpassad kod för att leverera händelsen i stället.

Regel för vidarebefordran av händelser

På liknande sätt som tidigare måste du, när du har konfigurerat regeln, lägga till den i ett bibliotek och skapa biblioteket i en miljö.

När bygget är klart är det sista steget att uppdatera den dataström du har tidigare konfigurerad och aktivera vidarebefordran av händelser. Navigera till Datastreams och välj det aktuella datastream-objektet i listan. Härifrån aktiverar du växlingen för att vidarebefordra händelser och anger namnen på den egenskap och miljö som du just konfigurerade.

Dataström för vidarebefordran av händelser

Nästa steg

Den här guiden ger en heltäckande översikt över hur du skickar data till Edge Network med Platform Web SDK. Mer information om de olika komponenterna och tjänsterna finns i dokumentationen som är länkad till i den här handboken.

recommendation-more-help
1ae86b30-e55e-49c1-ab11-9d0356a5f3e1