Komma igång med det attributbaserade API:t för åtkomstkontroll

Den här utvecklarhandboken innehåller steg som hjälper dig att använda det attributbaserade API:t för åtkomstkontroll för att hantera roller, produkter, behörighetskategorier och behörighetsgrupper i Adobe Experience Platform, samt exempel på API-anrop för olika åtgärder.

Läser exempel-API-anrop

Den här guiden innehåller exempel på API-anrop som visar hur du formaterar dina begäranden. Det kan vara sökvägar, obligatoriska rubriker och korrekt formaterade begärandenyttolaster. Ett exempel på JSON som returneras i API-svar finns också. Information om de konventioner som används i dokumentationen för exempel-API-anrop finns i avsnittet om läsa exempel-API-anrop i felsökningsguiden för Experience Platform.

Samla in värden för obligatoriska rubriker

Den här guiden kräver att du har slutfört självstudiekurs om autentisering för att kunna anropa API:er för plattformen. När du slutför självstudiekursen för autentisering visas värdena för var och en av de obligatoriska rubrikerna i alla API-anrop för Experience Platform, vilket visas nedan:

  • Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}
  • x-api-key: {API_KEY}
  • x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}

Förutom autentiseringshuvuden kräver alla begäranden en rubrik som anger namnet på sandlådan som åtgärden ska utföras i:

  • x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}

Alla begäranden som innehåller en nyttolast (POST, PUT och PATCH) kräver ytterligare en rubrik:

  • Content-Type: application/json

Nästa steg

Nu när du har samlat in de nödvändiga inloggningsuppgifterna kan du nu fortsätta att läsa resten av utvecklarhandboken. Varje avsnitt innehåller viktig information om deras slutpunkter och visar exempel på API-anrop för att utföra CRUD-åtgärder. Varje anrop innehåller det allmänna API-formatet, en exempelbegäran som visar nödvändiga huvuden och korrekt formaterade nyttolaster samt ett exempelsvar för ett lyckat anrop.

Se följande API-självstudiekurser för att börja ringa anrop till det attributbaserade API:t för åtkomstkontroll:

recommendation-more-help
631fcab2-5cb1-46ef-ba66-fe098ac723e0