Verktyget Innehållskopia content-copy

Med innehållskopieringsverktyget kan man kopiera muterbart innehåll on demand från produktionsmiljön i AEM as a Cloud Service till lägre miljöer i testsyfte.

Introduktion introduction

Aktuella, riktiga data är värdefulla för testning, validering och för att ge användaren erkännande. Med innehållskopieringsverktyget kan du kopiera innehåll från en produktion AEM en as a Cloud Service miljö till en staging, utveckling eller Rapid Development Environment (RDE) miljö för sådan testning.

Innehållet som ska kopieras definieras av en innehållsuppsättning. En innehållsuppsättning består av en lista med JCR-sökvägar som innehåller det muterbara innehåll som ska kopieras från en källredigeringstjänstmiljö till en målredigeringstjänstmiljö i samma Cloud Manager-program. Följande sökvägar tillåts i en innehållsuppsättning.

/content
/conf/**/settings/wcm
/conf/**/settings/dam/cfm/models
/conf/**/settings/graphql/persistentQueries
/etc/clientlibs/fd/themes

När du kopierar innehåll är källmiljön en källa till sanning.

 • Om innehållet har ändrats i målmiljön skrivs det över av innehållet i källan, om sökvägarna är desamma.
 • Om banorna inte är likadana sammanfogas innehåll från källan med innehållet i målplatsen.

Behörigheter permissions

Om du vill använda verktyget för innehållskopiering krävs vissa behörigheter i både käll- och målmiljöer.

Innehållskopia
AEM
Distributionshanterarroll
Skapa och ändra innehållsuppsättningar
Krävs inte
Obligatoriskt
Starta eller avbryta innehållskopia
Obligatoriskt
Obligatoriskt

Mer information om behörigheter och hur du ställer in dem finns i AEM as a Cloud Service team- och produktprofiler.

Skapa en innehållsuppsättning create-content-set

Innan något innehåll kan kopieras måste en innehållsuppsättning definieras. När innehållet har definierats kan det återanvändas för att kopiera innehållet. Följ de här stegen för att skapa en innehållsuppsättning.

 1. Logga in på Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation och lämpligt program.

 2. Navigera till navigeringspanelen på sidan Innehållsuppsättningar -fliken från Ökning sida.

 3. Klicka på längst upp till höger på skärmen Lägg till innehållsuppsättning.

  Innehållsuppsättningar

 4. Information Ange ett namn och en beskrivning för innehållsuppsättningen och välj Fortsätt.

  Information om innehållsuppsättning

 5. Innehållsbanor -fliken i guiden anger du sökvägarna till det ändringsbara innehåll som ska inkluderas i innehållsuppsättningen.

  1. Ange banan i dialogrutan Lägg till inkluderingssökväg fält.
  2. Klicka Lägg till bana för att lägga till sökvägen till innehållsuppsättningen.
  3. Klicka Lägg till bana igen efter behov.
   • Upp till 50 banor är tillåtna.

  Lägg till banor i innehållsuppsättningen

 6. Om du måste förfina eller begränsa din innehållsuppsättning kan delbanor uteslutas.

  1. Klicka på i listan med inkluderade sökvägar Lägg till exkludera delsökvägar bredvid den bana som du vill begränsa.

  2. Ange den delbana som ska uteslutas under den valda banan.

  3. Välj Uteslut bana.

  4. Välj Lägg till exkludera delsökvägar igen om du vill lägga till ytterligare sökvägar som ska uteslutas efter behov.

   • Undantagna sökvägar måste vara relativa till den inkluderade sökvägen.
   • Det finns ingen gräns för antalet uteslutna banor.

  Exkludera banor

 7. Du kan redigera de angivna sökvägarna om det behövs.

  1. Klicka på X bredvid de uteslutna delbanorna så att du kan ta bort dem.
  2. Klicka på ellipsknappen bredvid banorna så att du kan se Redigera och Ta bort alternativ.

  Redigera sökvägslista

 8. Välj Skapa för att skapa innehållsuppsättningen.

Innehållsuppsättningen kan nu användas för att kopiera innehåll mellan miljöer.

Redigera en innehållsuppsättning edit-content-set

Följ liknande steg som när du skapar ett innehållssteg. Istället för att klicka Lägg till innehållsuppsättning väljer du en befintlig uppsättning från konsolen och väljer Redigera på ellipsmenyn.

Redigera innehållsuppsättning

När du redigerar din innehållsuppsättning kan du expandera de konfigurerade sökvägarna så att de uteslutna delsökvägarna visas.

Kopierar innehåll copy-content

När en innehållsuppsättning har skapats kan du använda den för att kopiera innehåll. Följ de här stegen för att kopiera innehåll.

NOTE
Använd inte Content Copy i en miljö som innehållsöverföring -åtgärden körs i den miljön.
 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation och lämpligt program.

 2. Navigera till Miljö från Ökning sida.

 3. Navigera till Innehållsuppsättningar sidan från Miljö skärm.

 4. Välj en innehållsuppsättning från konsolen och välj Kopiera innehåll på ellipsmenyn.

  Innehållskopia

  note note
  NOTE
  En miljö kan inte markeras om:
  • Användaren har inte rätt behörighet.
  • Miljön har en pågående pipeline eller en åtgärd för att kopiera innehåll.
  • Miljön försätts i viloläge eller startar.
 5. I Kopiera innehåll anger du källa och mål för kopieringsåtgärden.

  Kopierar innehåll

  • Innehåll kan bara kopieras från en högre miljö till en lägre miljö eller mellan utvecklings-/RDE-miljöer där miljöhierarkin är som följer (från högst upp till lägst):

   • Produktion
   • Mellanlagring
   • Utveckling/RDE
 6. Om det behövs kan du även välja att Inkludera åtkomstkontrollistor i kopieringsprocessen.

 7. Välj Kopiera.

Kopieringsprocessen startar. Kopieringsprocessens status visas i konsolen för den valda innehållsuppsättningen.

Innehållskopia aktivitet copy-activity

Du kan övervaka statusen för dina kopieringsprocesser i Kopiera innehållsaktivitet sida.

 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation och lämpligt program.

 2. Navigera till Miljö från Ökning sida.

 3. Navigera till Kopiera innehållsaktivitet sidan från Miljö skärm.

Innehållskopia aktivitet

Status för innehållskopia statuses

När du börjar kopiera innehåll kan processen ha någon av följande statusar.

Status
Beskrivning
Pågår
Innehållskopieringen pågår
Misslyckades
Åtgärden Kopiera innehåll misslyckades
Slutförd
Innehållskopieringen har slutförts
Avbruten
Användaren avbryter en innehållskopia när den har startats

Avbryta en kopieringsprocess canceling

Om du måste avbryta en innehållskopia efter att du startat den kan du också avbryta den.

Om du vill göra det går du till Kopiera innehållsaktivitet väljer du Avbryt på ellipsmenyn i kopieringsprocessen som du påbörjade tidigare.

Avbryt innehållskopia

NOTE
När du avbryter en innehållskopia kan det resultera i en partiell kopia av innehållet i målmiljön. Detta kan göra att målmiljön inte kan användas.
Om din miljö är i ett sådant läge på grund av att du har upphört kontaktar du Adobe kundtjänst för att få hjälp.

Åtkomst till loggar accessing-logs

Du kan kontrollera loggarna för både käll- och målmiljöer för att se om det finns några slutförda innehållskopieringsprocesser.

Om du vill göra det går du till Kopiera innehållsaktivitet väljer du Loggar åtgärden på ellipsmenyn i kopieringsprocessen som du vill granska loggarna för och sedan välja för vilken miljö.

Åtkomst till loggar för innehållskopiering

Loggarna hämtas till din lokala dator. Om hämtningen inte startar kontrollerar du inställningarna för popup-blockering.

Begränsningar limitations

Verktyget för innehållskopiering har följande begränsningar.

 • Innehåll kan inte kopieras från en lägre miljö till en högre miljö.
 • Innehåll kan bara kopieras från och till redigeringstjänster.
 • Det går inte att kopiera innehåll mellan program.
 • Det går inte att köra samtidiga kopieringsåtgärder för innehåll i samma miljö.
 • Upp till 50 sökvägar kan anges per innehållsuppsättning. Det finns ingen begränsning för uteslutna banor.
 • Använd inte verktyget för innehållskopiering som kloning eller spegling eftersom det inte går att spåra flyttat eller borttaget innehåll i källan.
 • Verktyget för innehållskopiering har ingen versionshantering och kan inte automatiskt identifiera ändrat innehåll eller skapat innehåll i källmiljön i en innehållsuppsättning sedan den senaste kopieringsåtgärden.
  • Om du bara vill uppdatera målmiljön med innehållsändringar sedan den senaste kopieringsåtgärden måste du skapa en innehållsuppsättning. Ange sedan sökvägarna i källinstansen där ändringar har gjorts sedan den senaste kopieringsåtgärden.
 • Versionsinformation ingår inte i en innehållskopia.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab