Adobe Campaign Components adobe-campaign-components

När du integrerar med Adobe Campaign finns det komponenter som du kan använda när du arbetar med nyhetsbrev och formulär. Båda beskrivs i det här dokumentet.

CAUTION
AEM e-postkomponenter har tagits bort. På grund av e-postens natur, som sammanfogar innehåll och format, blir de e-postkomponenter som AEM tillhandahåller direkt i kartong av begränsad återanvändning för kunderna på grund av behovet av att implementera anpassade format i de komponenter som behövs för projekt.
E-postkomponenter kan implementeras på projektnivå och de borttagna AEM e-postkomponenterna visar hur man kan uppnå detta. Använd dock inte de här inaktuella komponenterna i projekt.

Adobe Campaign Newsletter Components adobe-campaign-newsletter-components

Alla Campaign-komponenter följer de bästa metoderna som beskrivs i Metodtips för e-postmallar och bygger på Adobe markup-språket HTL.

När du öppnar ett nyhetsbrev/e-postmeddelande som är konfigurerat för integrering med Adobe Campaign, bör du se följande komponenter i Adobe Campaign Newsletter avsnitt:

 • Rubrik (kampanj)
 • Bild (kampanj)
 • Länk (kampanj)
 • Scene7 Image Template (Campaign)
 • Riktad referens (Campaign)
 • Text och bild (kampanj)
 • Text och personalisering (kampanj)

En beskrivning av de här komponenterna finns i följande avsnitt.

chlimage_1-81

Rubrik (kampanj) heading-campaign

Rubrikkomponenten kan antingen:

 • Visa den aktuella sidans namn genom att lämna Titel fältet är tomt.
 • Visa en text som du anger i dialogrutan Titel fält.

Du redigerar Rubrik (kampanj) direkt. Lämna tomt om du vill använda sidrubriken.

chlimage_1-82

Du kan konfigurera följande:

 • Titel
  Om du vill använda ett annat namn än sidrubriken anger du det här.

 • Rubriknivå (1, 2, 3, 4)
  Rubriknivån baserad på HTML rubrikstorlekarna 1-4.

I följande exempel visas en rubrikkomponent (Campaign).

chlimage_1-83

Bild (kampanj) image-campaign

Komponenten image (campaign) visar en bild och tillhörande text enligt de angivna parametrarna.

Du kan överföra en bild och sedan redigera den (till exempel beskära, rotera, lägga till länk/titel/text).

Du kan överföra en bild och sedan redigera den (till exempel beskära, rotera, lägga till länk/titel/text). Du kan antingen dra och släppa en bild från Content Finder direkt till komponenten eller dess redigeringsdialogruta. Du kan också dubbelklicka i mitten av dialogrutan Redigera för att bläddra i det lokala filsystemet och överföra en bild. De två flikarna i dialogrutan Redigera styr också alla definitioner och ändringar av bilden:

chlimage_1-84

När en bild har lästs in kan du konfigurera följande:

 • Karta
  Om du vill mappa en bild väljer du Karta. Du kan ange hur du vill skapa bildschemat (rektangel, polygon och så vidare) och var området ska peka.

 • Beskär
  Välj Beskär för att beskära en bild. Beskär bilden med musen.

 • Rotera
  Om du vill rotera en bild väljer du Rotera. Använd det här alternativet upprepade gånger tills bilden roteras som du vill ha den.

 • Rensa
  Ta bort den aktuella bilden.

 • Zoomfält (endast klassisk) Använd bildfältet under bilden om du vill zooma in och ut i bilden (ovanför knapparna OK och Avbryt)

 • Titel
  Bildens titel.

 • Alt-text
  En alternativ text som kan användas när hjälpmedelsanpassat innehåll skapas.

 • Länka till
  Skapa en länk till resurser eller andra sidor på webbplatsen.

 • Beskrivning
  En beskrivning av bilden.

 • Storlek
  Anger bildens höjd och bredd.

NOTE
Ange information i dialogrutan Alt-text fältet i Avancerat eller så kan bilden inte sparas och följande felmeddelande visas:
Validation failed. Verify the values of the marked fields.

I följande exempel visas en bildkomponent (Campaign).

chlimage_1-85

Med komponenten Länk (Campaign) kan du lägga till en länk i nyhetsbrevet. Den här komponenten är bara tillgänglig i det klassiska användargränssnittet, men du kan lägga till en i det pekoptimerade användargränssnittet och öppna den i kompatibilitetsläge.

chlimage_1-86

Du kan konfigurera följande i Visa, URL-information, eller Avancerat tabbar:

 • Länkbeskrivning
  Länkens bildtext. Det här är den text som användarna ser.

 • Länkverktygstips
  Lägger till ytterligare information om hur länken används.

 • LinkType
  I listrutan väljer du mellan Anpassad URL och Adaptivt dokument. Det här fältet är obligatoriskt. Om du väljer Anpassad URL kan du ange länkens URL. Om du väljer Adaptivt dokument kan du ange dokumentets sökväg.

 • Ytterligare URL-parameter
  Lägg till eventuella ytterligare URL-parametrar. Klicka på Lägg till objekt om du vill lägga till flera objekt.

NOTE
Ange information i dialogrutan Länktyp fältet i URL-information eller så kan komponenten inte spara och följande felmeddelande visas:
Validation failed. Verify the values of the marked fields.

I följande exempel visas en länkkomponent (Campaign).

chlimage_1-87

Riktad referens (Campaign) targeted-reference-campaign

Med komponenten Målreferens (Campaign) kan du skapa en referens till ett målstycke.

I den här komponenten navigerar du till målstycket för att markera det.

Klicka på listrutan för att navigera till stycket som du vill referera till. När du är klar klickar du OK.

Text och bild (kampanj) text-image-campaign

Komponenten Text och bild (Campaign) lägger till ett textblock och en bild.

chlimage_1-88

Precis som med komponenterna Text & Personalization (Campaign) och Image (Campaign) kan du konfigurera:

 • Text
  Ange text. Använd verktygsfältet för att ändra formatering, skapa listor och lägga till länkar.

 • Bild
  Dra en bild från innehållssökaren eller klicka för att bläddra till en bild. Beskär eller rotera efter behov.

 • Bildegenskaper (Avancerade bildegenskaper) Här kan du ange följande:

  • Titel
   Blockets titel, som visas med muspekaren.

  • Alt-text
   Alternativ text som visas om bilden inte kan visas.

  • Länka till
   Skapa en länk till resurser eller andra sidor på webbplatsen.

  • Beskrivning
   En beskrivning av bilden.

  • Storlek
   Anger bildens höjd och bredd.

NOTE
The Alt-text fältet i Avancerat -fliken är obligatorisk eller komponenten kan inte sparas och följande felmeddelande visas:
Validation failed. Verify the values of the marked fields.

I följande exempel visas en text- och bildkomponent (Campaign).

chlimage_1-89

Text och personalisering (kampanj) text-personalization-campaign

Komponenten Text & Personalization (Campaign) gör att du kan ange ett textblock med en WYSIWYG-redigerare med de funktioner som finns i RTF-redigerare. Med den här komponenten kan du dessutom använda kontextfält och anpassningsblock som finns i Adobe Campaign, men även se Infogar personalisering.

Om du väljer ikoner kan du formatera texten, inklusive teckensnittsegenskaper, justering, länkar, listor och indrag.

Lägg till text på samma sätt som i textredigeraren. Lägg till personalisering genom att välja listrutan Adobe Campaign och välja fälten efter behov.

chlimage_1-90

Du lägger till text- och kontextfält eller anpassningsblock för att skapa innehållet. Välj sedan Klientkontext för att testa data i personprofilerna. När du har valt en profil ersätts personaliseringsfälten automatiskt med data från den valda profilen.

NOTE
Endast de fält som definierats i nms:seedMember schemat eller något av dess tillägg beaktas. Attributen för de tabeller som är länkade till nms:seedMember är inte tillgängliga.

Adobe Campaign Form Components adobe-campaign-form-components

Du använder Adobe Campaign-komponenter för att skapa ett formulär som användarna fyller i för att antingen prenumerera på ett nyhetsbrev, avbryta prenumerationen på ett nyhetsbrev eller uppdatera sina användarprofiler. Se Skapa Adobe Campaign Forms för mer information.

Varje komponentfält kan länkas till ett Adobe Campaign-databasfält. De tillgängliga fälten skiljer sig åt beroende på vilken typ av data de innehåller, vilket beskrivs i avsnittet Komponenter och datatyp. Om du utökar ditt mottagarschema i Adobe Campaign är de nya fälten tillgängliga i de komponenter vars datatyper matchar.

När du öppnar ett formulär som är konfigurerat att integreras med Adobe Campaign visas följande komponenter i Adobe Campaign avsnitt:

 • Kryssruta (kampanj)
 • Datumfält (kampanj) och Datumfält/HTML5 (kampanj)
 • Krypterad primärnyckel (kampanj)
 • Felvisning (kampanj)
 • Dold avstämningsnyckel (kampanj)
 • Numeriskt fält (kampanj)
 • Alternativfält (kampanj)
 • Checklista för prenumerationer (kampanj)
 • Textfält (kampanj)

I det här avsnittet beskrivs varje komponent i detalj.

Komponenter och datatyp components-and-data-type

I följande tabell beskrivs de komponenter som är tillgängliga för att visa och ändra Adobe Campaign-profildata. Varje komponent kan mappas till ett Adobe Campaign-profilfält för att visa dess värde och uppdatera fältet när formuläret skickas. De olika komponenterna kan bara matchas mot fält av lämplig datatyp.

Komponent
Datatyp för Adobe Campaign-fält
Exempelfält
Kryssruta (kampanj)
boolesk
Inte längre kontakt (via någon kanal)

Datumfält (kampanj)

Datumfält/HTML 5 (kampanj)

datum
Födelsedatum
Numeriskt fält (kampanj)
numerisk (byte, short, long, double)
Ålder
Alternativfält (kampanj)
byte med associerade värden
Kön
Textfält (kampanj)
string
E-post

Inställningar som är gemensamma för de flesta komponenter settings-common-to-most-components

Adobe Campaign-komponenterna har inställningar som är gemensamma för alla komponenter (förutom komponenterna Encrypted Primary Key och Hidden Reconcilation Key).

I de flesta komponenter kan du konfigurera följande:

Titel och text title-and-text

 • Titel
  Om du vill använda ett annat namn än elementnamnet anger du det här.

 • Dölj titel
  Markera den här kryssrutan om du inte vill att titeln ska vara synlig.

 • Beskrivning
  Lägg till en beskrivning till fältet för att ge mer information till användarna.

 • Visa endast värde
  Visar bara värdet, om det finns ett

Adobe Campaign adobe-campaign

Du kan konfigurera följande:

 • Mappning
  Välj ett personaliseringsfält från Adobe Campaign, om det är lämpligt.

 • Avstämningsnyckel
  Markera den här kryssrutan om det här fältet är en del av avstämningsnyckeln.

Begränsningar constraints

 • Obligatoriskt - Markera den här kryssrutan om du vill att komponenten ska vara obligatorisk, d.v.s. att användaren måste ange ett värde.
 • Nödvändigt meddelande - Du kan också lägga till ett meddelande om att fältet är obligatoriskt.

Stilar styling

 • CSS
  Ange de CSS-klasser som du vill använda för den här komponenten.

Kryssruta (kampanj) checkbox-campaign

Med komponenten Kryssruta (Campaign) kan användaren ändra Adobe Campaign-profilfält som är av boolesk datatyp. Du kan till exempel ha en kryssrutekomponent (Campaign) som gör att mottagaren kan ange att han eller hon inte vill bli kontaktad via någon kanal.

Du kan konfigurera inställningar som är gemensamma för de flesta Adobe Campaign-komponenter i kryssrutekomponenten (Campaign).

I följande exempel visas en CheckBox-komponent (Campaign).

chlimage_1-91

Datumfält (kampanj) och Datumfält/HTML 5 (kampanj) date-field-campaign-and-date-field-html-campaign

Använd datumfältet om du vill tillåta mottagarna att ange sina födelsedatum. Datumformatet matchar det format som används i din Adobe Campaign-instans.

Förutom gemensamma inställningar för de flesta Adobe Campaign-komponenterkan du konfigurera följande:

 • Begränsningar - begränsning - Du kan välja Ingen eller Datum om du vill lägga till en begränsning för ett datum eller ingen begränsning. Om du väljer ett datum måste de svar som användarna anger i fältet ha ett datumformat.

 • Begränsningsmeddelande - Dessutom kan du lägga till ett villkorsmeddelande så att användarna vet hur de formaterar sina svar på rätt sätt.

 • Format - bredd - Justera fältets bredd genom att klicka eller trycka på + och - ikoner eller ange ett tal.

I följande exempel visas en datumfältskomponent (Campaign) där bredden justeras.

chlimage_1-92

Krypterad primärnyckel (kampanj) encrypted-primary-key-campaign

Den här komponenten definierar namnet på URL-parametern som kommer att innehålla identifieraren för en Adobe Campaign-profil (Identifierare för huvudresurs eller Krypterad primärnyckel i Adobe Campaign Standard och 6.1).

Varje formulär som visar och ändrar Adobe Campaign-profildata måste innehåller en krypterad primärnyckelkomponent.

Du kan konfigurera följande i komponenten Encrypted Primary Key (Campaign):

 • Titel och text - elementnamn - Standardvärdet är encryptedPK. Du behöver bara ändra elementnamnet när det står i konflikt med namnet på ett annat element i formuläret. Två formulärfält kan inte ha samma elementnamn.
 • Adobe Campaign - URL-parameter - Lägg till URL-parametern för EPK. Du kan till exempel använda värdet epk.

I följande exempel visas en krypterad primärnyckelkomponent (Campaign).

chlimage_1-93

Felvisning (kampanj) error-display-campaign

Med den här komponenten kan du visa serverdelsfel. Formulärets felhantering måste ställas in på Framåt för att komponenten ska fungera ordentligt.

I följande exempel visas en felvisningskomponent (Campaign).

chlimage_1-94

Dold avstämningsnyckel (kampanj) hidden-reconciliation-key-campaign

Med komponenten Dold avstämningsnyckel (Campaign) kan du lägga till dolda fält som en del av avstämningsnyckeln i ett formulär.

Du kan konfigurera följande i komponenten Dold avstämningsnyckel (Campaign):

 • Titel och text - elementnamn - Standardvärdet är concilKey. Du behöver bara ändra elementnamnet när det står i konflikt med namnet på ett annat element i formuläret. Två formulärfält kan inte ha samma elementnamn.
 • Adobe Campaign - mappning - Mappa till ett personaliseringsfält i Adobe Campaign.

I följande exempel visas en komponent för dold avstämningsnyckel (Campaign).

chlimage_1-95

Numeriskt fält (kampanj) numeric-field-campaign

Använd det numeriska fältet för att tillåta mottagarna att ange siffror, till exempel deras ålder.

Förutom gemensamma inställningar för de flesta Adobe Campaign-komponenterkan du konfigurera följande:

 • Begränsningar - begränsning nedrullningsbar meny Du kan välja - Ingen eller Numeriskt - om du vill lägga till begränsningen för ett tal eller ingen begränsning. Om du väljer siffra måste de svar som användarna anger i fältet vara numeriska.

 • Begränsningsmeddelande - Dessutom kan du lägga till ett villkorsmeddelande så att användarna vet hur de formaterar sina svar på rätt sätt.

 • Format - bredd - Justera fältets bredd genom att klicka eller trycka på + och - ikoner eller ange ett tal.

I följande exempel visas en Numeric Field-komponent (Campaign) med den konfigurerade bredden.

chlimage_1-96

Alternativfält (kampanj) option-field-campaign

I den här listrutan kan du välja ett alternativ, t.ex. kön eller status för en mottagare.

Du kan konfigurera inställningar som är gemensamma för de flesta Adobe Campaign-komponenter i alternativfältskomponenten (Campaign). Om du vill fylla i den nedrullningsbara listan väljer du lämpligt fält i Adobe Campaign personaliseringsfält genom att klicka eller trycka på Adobe Campaign-symbolen och navigera till fältet.

I följande exempel visas en alternativfältskomponent (Campaign).

chlimage_1-97

Checklista för prenumerationer (kampanj) subscriptions-checklist-campaign

Använd Checklista för prenumerationer (kampanj) om du vill ändra de prenumerationer som är kopplade till en Adobe Campaign-profil.

När den här komponenten läggs till i ett formulär visas alla tillgängliga prenumerationer som kryssrutor där användaren kan välja önskad prenumeration. När användare skickar formuläret prenumererar den här komponenten på eller avbryter prenumerationen för användaren från de valda tjänsterna beroende på typ av formuläråtgärd (Adobe Campaign: Prenumerera på tjänster eller Adobe Campaign: Avbeställ tjänsterna).

NOTE
Komponenten kontrollerar inte vilka tjänster användaren redan prenumererar på/avbeställer.

Du kan konfigurera inställningar som är gemensamma för de flesta Adobe Campaign-komponenter i komponenten Checklista för prenumerationer (Campaign). (Det finns inga Adobe Campaign-konfigurationer tillgängliga för den här komponenten.)

I följande exempel visas en komponent för checklista för prenumerationer (Campaign).

chlimage_1-98

Textfält (kampanj) text-field-campaign

Komponenten Textfält (Campaign) som gör att du kan ange strängtypsdata, till exempel förnamn, efternamn, adress, e-postadress osv.

Förutom gemensamma inställningar för de flesta Adobe Campaign-komponenterkan du konfigurera följande:

 • Begränsningar - begränsning - nedrullningsbar meny - Du kan välja - Ingen, E-post, Namn (inga omljud) om du vill lägga till begränsningen för en e-postadress, ett namn eller ingen begränsning. Om du väljer e-postadress måste det svar som användarna anger i fältet vara en e-postadress. Om du väljer ett namn måste det vara ett namn (omljud tillåts inte).

 • Begränsningsmeddelande - Dessutom kan du lägga till ett villkorsmeddelande så att användarna vet hur de formaterar sina svar på rätt sätt.

 • Format - bredd - Justera fältets bredd genom att klicka eller trycka på + och - ikoner eller ange ett tal.

I följande exempel visas en textfältskomponent (Campaign).

chlimage_1-99

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2