Konfigurera segmentering med ContextHub configuring-segmentation-with-contexthub

NOTE
I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar segmentering när du använder ContextHub. Om du använder funktionen för klientkontext läser du den relevanta dokumentationen för konfigurera segmentering för klientkontext.

Segmentering är en viktig faktor när man skapar en kampanj. Se Hantera målgrupper för information om hur segmentering fungerar och nyckeltermer.

Beroende på den information du redan har samlat in om webbplatsbesökarna och vilka mål du vill uppnå, måste du definiera de segment och strategier som behövs för målinnehållet.

Dessa segment används sedan för att förse en besökare med specifikt riktat innehåll. Det här innehållet bevaras i Personalisering på webbplatsen. Verksamhet som definieras här kan inkluderas på alla sidor och definiera vilket besökarsegment som det specialiserade innehållet gäller.

AEM gör det enkelt att personalisera användarnas upplevelse. Du kan också kontrollera resultatet av segmentdefinitionerna.

Åtkomst till segment accessing-segments

The Målgrupper konsolen används för att hantera segment för ContextHub eller Client Context och målgrupper för ditt Adobe Target-konto. I den här dokumentationen beskrivs hur du hanterar segment för ContextHub. För Kundkontextsegment och Adobe Target-segment, se relevant dokumentation.

För att få tillgång till dina segment måste du välja din konfiguration. Välj Navigering > Personalisering > Publiker. De tillgängliga konfigurationerna visas:

Målgrupper - konfigurationer

Välj din konfiguration för att se segmenten, till exempel WKND-plats:

Målgrupper - segment

Segmentredigerare segment-editor

The Segmentredigerare gör att du enkelt kan ändra ett segment. Om du vill redigera ett segment markerar du ett segment i lista över segment och klicka på Redigera -knappen.

segmenteditor

Med komponentwebbläsaren kan du lägga till OCH och ELLER behållare för att definiera segmentlogiken och sedan lägga till ytterligare komponenter för att jämföra egenskaper och värden eller referensskript och andra segment för att definiera urvalskriterierna (se Skapa ett nytt segment) för att definiera det exakta scenariot för markering av segmentet.

När hela programsatsen utvärderas till true har segmentet lösts. Om det finns flera tillämpliga segment är Öka Även faktor används. Se Skapa ett nytt segment för mer information om förstärkningsfaktor.

CAUTION
Segmentredigeraren söker inte efter några cirkelreferenser. Segmentet A refererar till exempel till ett annat segment B, som i sin tur refererar till segment A. Se till att dina segment inte innehåller några cirkelreferenser.

Behållare containers

Följande behållare är tillgängliga när du vill och du kan gruppera jämförelser och referenser tillsammans för boolesk utvärdering. De kan dras från komponentwebbläsaren till redigeraren. Se följande avsnitt Använda OCH- och ELLER-behållare för mer information.

Behållare OCH
Operatorn boolesk AND
Behållare ELLER
Operatorn boolesk OR

Jämförelser comparisons

Följande segmentjämförelser är tillgängliga när du vill utvärdera segmentegenskaperna. De kan dras från komponentwebbläsaren till redigeraren.

Property-Value
Jämför en egenskap i en butik med ett definierat värde
property-property
Jämför en egenskap i en butik med en annan egenskap
Referens för egenskapssegment
Jämför en egenskap i en butik med ett annat refererat segment
Referens för egenskapsskript
Jämför en egenskap i en butik med resultatet av ett skript
Referens för segmentreferens-Script
Jämför ett hänvisat segment med resultatet av ett skript
NOTE
Om datatypen för jämförelsen inte är inställd (d.v.s. inställd på automatisk identifiering), kommer ContextHubs segmenteringsmotor att jämföra värdena som javascript skulle göra. Den konverterar inte värden till de förväntade typerna, vilket kan leda till missvisande resultat. Till exempel:
null < 30 // will return true
Därför när skapa ett segmentbör du välja en datatyp när de olika typerna av jämförda värden är kända. Till exempel:
Vid jämförelse av egenskapen profile/age, du vet redan att jämförelsetypen kommer att tal, så även om profile/age har inte angetts, en jämförelse profile/age mindre än 30 returneras false, som du skulle kunna förvänta dig.

Referenser references

Följande referenser är tillgängliga när du vill länka direkt till ett skript eller ett annat segment. De kan dras från komponentwebbläsaren till redigeraren.

Segmentreferens
Utvärdera det refererade segmentet
Skriptreferens
Utvärdera det refererade skriptet. Se följande avsnitt Använda skriptreferenser för mer information.

Skapa ett nytt segment creating-a-new-segment

Så här definierar du det nya segmentet:

 1. Efter komma åt segment, navigera till mappen där du vill skapa segmentet.

 2. klicka på knappen Skapa och välj Skapa ContextHub-segment.

  chlimage_1-311

 3. I Nytt ContextHub-segment, ange en rubrik för segmentet och ett ökningsvärde om det behövs och klicka sedan på Skapa.

  chlimage_1-312

  Varje segment har en startparameter som används som viktningsfaktor. Ett högre värde anger att segmentet väljs framför ett segment med ett lägre värde i de fall där flera segment är giltiga.

  • Minsta värde: 0
  • Högsta värde: 1000000
 4. Dra en jämförelse eller referens till segmentredigeraren som den visas i standardbehållaren OCH.

 5. Dubbelklicka på konfigurationsalternativet för den nya referensen eller segmentet för att redigera de specifika parametrarna. I det här exemplet testar vi för människor i San Jose.

  screen_shot_2012-02-02at103135am

  Ange alltid en Datatyp om möjligt för att säkerställa att dina jämförelser utvärderas på rätt sätt. Se Jämförelser för mer information.

 6. Klicka OK för att spara definitionen:

 7. Lägg till fler komponenter efter behov. Du kan formulera booleska uttryck med behållarkomponenterna för AND- och OR-jämförelser (se Använda OCH och/eller behållare nedan). Med segmentredigeraren kan du ta bort komponenter som inte längre behövs eller dra dem till nya positioner i programsatsen.

Använda OCH- och ELLER-behållare using-and-and-or-containers

Med hjälp av komponenterna AND och OR kan du skapa komplexa segment i AEM. När du gör det är det bra att tänka på några grundläggande saker:

 • Definitionens översta nivå är alltid den AND-behållare som skapas från början. Detta kan inte ändras, men påverkar inte resten av segmentdefinitionen.
 • Se till att det är rimligt att kapsla behållaren. Behållarna kan ses som parenteser i ditt booleska uttryck.

Följande exempel används för att välja besökare som räknas i vår huvudåldersgrupp:

Man och mellan 30 och 59 år

ELLER

Kvinnor och mellan 30 och 59 år

Du börjar med att placera en OR-behållarkomponent i standardbehållaren AND. I OR-behållaren lägger du till två AND-behållare och i båda dessa kan du lägga till egenskaps- eller referenskomponenterna.

screen_shot_2012-02-02at105145am

Använda skriptreferenser using-script-references

Genom att använda komponenten Skriptreferens kan utvärderingen av en segmentegenskap delegeras till ett externt skript. När skriptet har konfigurerats på rätt sätt kan det användas som en annan komponent i ett segmentvillkor.

Definiera ett skript som ska refereras defining-a-script-to-reference

 1. Lägg till fil i contexthub.segment-engine.scripts clientlib.

 2. Implementera en funktion som returnerar ett värde. Till exempel:

  code language-none
  ContextHub.console.log(ContextHub.Shared.timestamp(), '[loading] contexthub.segment-engine.scripts - script.profile-info.js');
  
  (function() {
    'use strict';
  
    /**
     * Sample script returning profile information. Returns user info if data is available, false otherwise.
     *
     * @returns {Boolean}
     */
    var getProfileInfo = function() {
      /* let the SegmentEngine know when script should be re-run */
      this.dependOn(ContextHub.SegmentEngine.Property('profile/age'));
      this.dependOn(ContextHub.SegmentEngine.Property('profile/givenName'));
  
      /* variables */
      var name = ContextHub.get('profile/givenName');
      var age = ContextHub.get('profile/age');
  
      return name === 'Joe' && age === 123;
    };
  
    /* register function */
    ContextHub.SegmentEngine.ScriptManager.register('getProfileInfo', getProfileInfo);
  
  })();
  
 3. Registrera skriptet med ContextHub.SegmentEngine.ScriptManager.register.

Om skriptet är beroende av ytterligare egenskaper bör skriptet anropa this.dependOn(). Om skriptet till exempel är beroende av profile/age:

this.dependOn(ContextHub.SegmentEngine.Property('profile/age'));

Referera till ett skript referencing-a-script

 1. Skapa ContextHub-segment.
 2. Lägg till Skriptreferens -komponenten på önskad plats i segmentet.
 3. Öppna redigeringsdialogrutan för Skriptreferens -komponenten. If korrekt konfigurerad, ska skriptet vara tillgängligt i Skriptnamn nedrullningsbar meny.

Organisera segment organizing-segments

Om du har många segment kan det bli svårt att hantera dem som en platt lista. I sådana fall kan det vara användbart att skapa mappar för att hantera dina segment.

Skapa en ny mapp create-folder

 1. Efter komma åt segmentklickar du på Skapa knapp och markera Mapp.

  Lägg till mapp

 2. Ange en Titel och Namn för din mapp.

  • The Titel ska vara beskrivande.

  • The Namn blir nodnamnet i databasen.

   • Det genereras automatiskt baserat på titeln och justeras enligt AEM namnkonventioner.
   • Den kan vid behov justeras.

  Skapa mapp

 3. Klicka Skapa.

  Bekräfta mapp

 4. Mappen visas i segmentlistan.

  • Hur du sorterar kolumnerna påverkar var i listan den nya mappen visas.

  • Du kan justera sorteringen genom att klicka på kolumnrubrikerna.

   Den nya mappen

Ändra befintliga mappar modify-folders

 1. Efter komma åt segmentklickar du på den mapp som du vill ändra för att markera den.

  Välj mapp

 2. Klicka Byt namn i verktygsfältet för att byta namn på mappen.

 3. Ange en ny Mapptitel och klicka Spara.

  Byt namn på mapp

NOTE
När du byter namn på mappar kan du bara ändra titeln. Namnet kan inte ändras.

Ta bort en mapp

 1. Efter komma åt segmentklickar du på den mapp som du vill ändra för att markera den.

  Välj mapp

 2. Klicka Ta bort i verktygsfältet för att ta bort mappen.

 3. En dialogruta innehåller en lista med mappar som har markerats för borttagning.

  Bekräfta borttagning

  • Klicka Ta bort för att bekräfta.
  • Klicka Avbryt för att avbryta.
 4. Om någon av de markerade mapparna innehåller undermappar eller segment måste borttagningen bekräftas.

  Bekräfta borttagning av underordnade

  • Klicka Tvinga borttagning för att bekräfta.
  • Klicka Avbryt för att avbryta.
NOTE
Det går inte att flytta ett segment från en mapp till en annan.

Testa tillämpningen av ett segment testing-the-application-of-a-segment

När segmentet är definierat kan man testa potentiella resultat med hjälp av ContextHub.

 1. Förhandsgranska en sida
 2. Klicka på ikonen ContextHub för att visa kontextHub-verktygsfältet
 3. Välj en profil som matchar segmentet du skapade
 4. ContextHub löser de segment som är tillämpliga för den valda personen

Vår enkla segmentdefinition för att identifiera användare i vår primära åldersgrupp är till exempel en enkel segmentdefinition som baseras på användarens ålder och kön. När du läser in en specifik profil som matchar dessa villkor visas om segmentet har matchats:

screen_shot_2012-02-02at105926am

Eller om den inte är löst:

screen_shot_2012-02-02at110019am

NOTE
Alla egenskaper åtgärdas omedelbart, men de flesta ändras bara vid sidinläsning.

Sådana tester kan även utföras på innehållssidor och i kombination med riktat innehåll och tillhörande Verksamhet och Erfarenheter.

Om du har konfigurerat en aktivitet och en upplevelse med hjälp av det primära åldersgruppssegmentet ovan kan du enkelt testa ditt segment med aktiviteten. Mer information om hur du konfigurerar en aktivitet finns i dokumentation om framtagning av riktat innehåll.

 1. I redigeringsläget för en sida där du har konfigurerat riktat innehåll kan du se att innehållet har angetts som mål via en pilikon i innehållet.

  chlimage_1-313

 2. Växla till förhandsgranskningsläget och använd kontextnavet för att växla till en profil som inte matchar den segmentering som har konfigurerats för upplevelsen.

  chlimage_1-314

 3. Byt till en persona som matchar den segmentering som konfigurerats för upplevelsen och se att upplevelsen ändras i enlighet med detta.

  chlimage_1-315

Använda ditt segment using-your-segment

Segment används för att styra det faktiska innehåll som ses av specifika målgrupper. Se Hantera målgrupper för mer information om målgrupper och segment och Skapa riktat innehåll om att använda målgrupper och segment för att målinrikta innehåll.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2