Ansluta till Adobe Analytics och skapa ramverk connecting-to-adobe-analytics-and-creating-frameworks

Om du vill spåra webbdata från dina AEM sidor i Adobe Analytics skapar du en Adobe Analytics Cloud Services-konfiguration och ett Adobe Analytics-ramverk:

 • Adobe Analytics-konfiguration: Information om ditt Adobe Analytics-konto. Med Adobe Analytics-konfigurationen kan AEM ansluta till Adobe Analytics. Skapa en Adobe Analytics-konfiguration för varje konto som du använder.
 • Adobe Analytics Framework: En uppsättning mappningar mellan egenskaper för Adobe Analytics rapportsserie och CQ-variabler. Använd ett ramverk för att konfigurera hur webbplatsdata fyller i dina Adobe Analytics-rapporter. Ramverk är kopplade till en Adobe Analytics-konfiguration. Du kan skapa flera ramverk för varje konfiguration.

När du associerar en webbsida med ett ramverk utför ramverket spårning för den sidan och de underordnade sidorna för den sidan. Sidvyer kan sedan hämtas från Adobe Analytics och visas i webbplatskonsolen.

Förutsättningar prerequisites

Adobe Analytics-konto adobe-analytics-account

Om du vill spåra AEM i Adobe Analytics måste du ha ett giltigt Adobe Experience Cloud Adobe Analytics-konto.

Adobe Analytics-kontot måste

 • har Administratör behörigheter
 • Blanketten tilldelas Webbtjänståtkomst användargrupp.
CAUTION
Tillhandahållande Administratör behörighet (inom Adobe Analytics) inte räcker för att en användare ska kunna ansluta från AEM till Adobe Analytics. Kontot måste också ha Webbtjänståtkomst behörighet.

chlimage_1-67

Innan du fortsätter bör du kontrollera att du kan logga in på Adobe Analytics med dina inloggningsuppgifter. Med hjälp av något av följande:

Konfigurera AEM för användning av Adobe Analytics datacenter configuring-aem-to-use-your-adobe-analytics-data-centers

Adobe Analytics datacenter samla in, bearbeta och lagra data som är kopplade till Adobe Analytics rapporteringsprogram. Konfigurera AEM för att använda det datacenter som är värd för din Adobe Analytics rapportsvit. Datacentret omnämns i ditt avtal. Kontakta en administratör i organisationen om du vill ha den här informationen.

Använd vid behov följande för att slussa till rätt datacenter: https://api.omniture.com/.

Om din organisation kräver datainsamling eller datahämtning från ett specifikt datacenter använder du följande:

Datacenter
URL
London
https://api3.omniture.com/
Singapore
https://api4.omniture.com/
Oregon
https://api5.omniture.com/

Använd Webbkonsol för att konfigurera OSGi-paketet Adobe AEM Analytics HTTP Client. Lägg till URL för datacenter för det datacenter som är värd för en rapportsserie där dina AEM sidor samlar in data.

aa-07

 1. Öppna webbkonsolen i webbläsaren. (https://localhost:4502/system/console/configMgr)

 2. Ange dina inloggningsuppgifter för att komma åt konsolen.

  note note
  NOTE
  Om du vill ta reda på om du har tillgång till den här konsolen kontaktar du webbplatsadministratören.
 3. Välj konfigurationsobjektet som heter Adobe AEM Analytics HTTP Client.

 4. Om du vill lägga till URL:en för ett datacenter trycker du på ±knappen bredvid URL för datacenter och skriv webbadressen i rutan.

 5. Om du vill ta bort en URL från listan klickar du på knappen - bredvid URL:en.

 6. Klicka på Spara.

Konfigurera anslutningen till Adobe Analytics configuring-the-connection-to-adobe-analytics

CAUTION
På grund av säkerhetsändringar i Adobe Analytics API är det inte längre möjligt att använda den version av Activity Map som ingår i AEM.
The ActivityMap-plugin från Adobe Analytics bör nu användas.

Konfigurera för Activity Map configuring-for-the-activity-map

CAUTION
På grund av säkerhetsändringar i Adobe Analytics API är det inte längre möjligt att använda den version av Activity Map som ingår i AEM.
The ActivityMap-plugin från Adobe Analytics bör nu användas.

Skapa ett Adobe Analytics Framework creating-a-adobe-analytics-framework

För det Report Suite-ID (RSID) som du använder kan du styra vilka serverinstanser (författare, publicera eller båda) som ska bidra med data till Report Suite:

 • Alla: Information från både författaren och publiceringsinstansen fyller i Report Suite.
 • Upphovsman: Endast information från författarinstansen fyller i rapportsviten.
 • Publicera: Rapportsviten fylls bara i med information från publiceringsinstansen.
NOTE
När du väljer typ av serverinstans begränsas inte anrop till Adobe Analytics, utan bara vilka anrop som innehåller RSID.
Ett ramverk är till exempel konfigurerat att använda diiweretail rapportsviten och författaren är den valda serverinstansen. När sidor publiceras tillsammans med ramverket anropas fortfarande Adobe Analytics, men dessa anrop innehåller inte RSID. Endast anrop från författarinstansen innehåller RSID.
 1. Använda Navigering, markera verktyg, Cloud Service sedan Äldre Cloud Service.

 2. Bläddra till Adobe Analytics och markera Visa konfigurationer.

 3. Klicka på [+] -länk bredvid din Adobe Analytics-konfiguration.

 4. I Skapa ramverk dialog:

  • Ange en Titel.
  • Du kan också ange Namn, för noden som lagrar ramverksinformationen i databasen.
  • Välj Adobe Analytics Framework

  Och klicka Skapa.

  Ramverket öppnas för redigering.

 5. I Rapportsviter på sidopanelen (höger sida av huvudpanelen), klicka Lägg till objekt. Använd sedan listrutan för att välja ID för Report Suite (till exempel geometrixxauth) som ramverket interagerar med.

  note note
  NOTE
  Innehållssökaren till vänster fylls i med Adobe Analytics-variabler (SiteCatalyst Variables) när du väljer ett Report Suite-ID.
 6. Använd kommandot Körningsläge nedrullningsbar meny (bredvid Report Suite-ID).

  aa-framework-01

 7. Gör ramverket tillgängligt på publiceringsinstansen av webbplatsen på Sida sidosparkflik, klicka Aktivera Framework.

Konfigurera serverinställningar för Adobe Analytics configuring-server-settings-for-adobe-analytics

Med ramverkssystemet kan du ändra serverinställningarna i varje Adobe Analytics-ramverk.

CAUTION
Dessa inställningar avgör var data skickas och hur. Det är därför viktigt att du inte manipulera dessa inställningar och låt Adobe Analytics-representanten installera det istället.

Börja med att öppna panelen. Tryck på nedåtpilen bredvid Servrar:

server_001

 • Spårningsserver

  • innehåller den URL som används för att skicka Adobe Analytics-samtal

   • cname - används som standard för Adobe Analytics Företag
   • d1 - motsvarar det datacenter som informationen skickas till (antingen d1, d2, eller d3)
   • sc.omtrdc.net - domännamn
 • Secure Tracking Server

  • Har samma segment som spårningsservern
  • Används för att skicka data från säkra sidor (https://)
 • Namnutrymme för besökare

  • Namnutrymmet bestämmer den första delen av spårnings-URL:en.
  • Ändra namnutrymmet till CNAME får Adobe Analytics att se ut som CNAME.d1.omtrdc.net i stället för standardinställningen.

Koppla en sida till ett Adobe Analytics Framework associating-a-page-with-a-adobe-analytics-framework

När en sida är kopplad till ett Adobe Analytics-ramverk skickar sidan data till Adobe Analytics när sidan läses in. Variabler som fylls i på sidan mappas och hämtas från Adobe Analytics-variabler i ramverket. Sidvyer hämtas till exempel från Adobe Analytics.

Underordnade till sidan ärver kopplingen till ramverket. Om du till exempel associerar platsens rotsida med ett ramverk, kopplas alla sidor på webbplatsen till ramverket.

 1. Från Webbplatser väljer du den sida som du vill konfigurera med spårning.

 2. Öppna Sidegenskaper, antingen direkt från konsolen eller sidredigeraren.

 3. Öppna fliken ​ Cloud Service.

 4. Använd Lägg till konfiguration nedrullningsbar meny för att välja Adobe Analytics bland de tillgängliga alternativen. Om arv är plats inaktiverar du det innan väljaren blir tillgänglig.

 5. Den nedrullningsbara väljaren för Adobe Analytics läggs till i de tillgängliga alternativen. Välj nödvändig ramverkskonfiguration.

 6. Välj Spara och stäng.

 7. Om du vill aktivera sidan och alla anslutna konfigurationer/filer Publicera sidan.

 8. Det sista steget är att besöka sidan i publiceringsinstansen och söka efter ett nyckelord (till exempel eggplant) med hjälp av Sök -komponenten.

 9. Du kan sedan kontrollera samtal som gjorts till Adobe Analytics med ett lämpligt verktyg, till exempel Adobe Experience Cloud Debugger.

 10. I exemplet som anges ska anropet innehålla det värde som anges (dvs. eggplant) i eVar7 och händelselistan ska innehålla event3.

Sidvyer page-views

När en sida är kopplad till ett Adobe Analytics-ramverk kan antalet sidvyer visas i listvyn i webbplatskonsolen.

Se Visa sidanalysdata för mer information.

Konfigurera importintervallet configuring-the-import-interval

Konfigurera lämplig instans av Sling-importeraren för Adobe AEM Analytics-rapport tjänst:

 • Hämtningsförsök: Antal försök att hämta en rapport i kö.
  Standardvärdet är 6.

 • Hämtningsfördröjning: Antalet millisekunder mellan försök att hämta en rapport i kö.
  Standardvärdet är 10000. Eftersom detta är i millisekunder motsvarar det 10 sekunder.

 • Hämtningsfrekvens: A cron -uttryck för att bestämma frekvensen för hämtning av Analytics-rapporten.
  Standardvärdet är 0 0 0/12 * * ?; detta motsvarar 12 tagningar varje timme.

Om du vill konfigurera OSGi-tjänsten kan du antingen använda Webbkonsol eller en osgiConfig-nod i databasen (tjänstens PID är com.day.cq.analytics.sitecatalyst.impl.importer.ReportImporterScheduler).

Redigera Adobe Analytics-konfigurationer och/eller ramverk editing-adobe-analytics-configurations-and-or-frameworks

På samma sätt som när du skapar en Adobe Analytics-konfiguration eller ett ramverk går du till (äldre) Cloud Service skärm. Välj Visa konfigurationer klickar du sedan på länken till den specifika konfiguration som du vill uppdatera.

När du redigerar en Adobe Analytics-konfiguration trycker du på Redigera när du befinner dig på konfigurationssidan för att öppna Redigera komponent -dialogrutan.

Ta bort Adobe Analytics-ramverk deleting-adobe-analytics-frameworks

Ta bort ett Adobe Analytics-ramverk först öppna den för redigering.

Välj sedan Ta bort ramverk från Sida sidosparkens flik.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2