Förbättra din AEM Forms på JEE-miljö hardening-your-aem-forms-on-jee-environment

Lär dig en mängd olika säkerhetsinställningar för att förbättra säkerheten för AEM Forms på JEE som körs i ett intranät.

Artikeln beskriver rekommendationer och bästa praxis för att skydda servrar som kör AEM Forms på JEE. Det här är inte ett omfattande dokument för värdskydd för ditt operativsystem och dina programservrar. I den här artikeln beskrivs i stället en rad olika säkerhetsinställningar som du bör implementera för att förbättra säkerheten för AEM Forms på JEE som körs i ett intranät för företag. För att säkerställa att AEM Forms på JEE-programservrar förblir säkra bör du även implementera säkerhetsövervakning, identifiering och svarsprocedurer.

Artikeln beskriver härdningstekniker som ska användas under följande faser under installations- och konfigurationscykeln:

 • Förinstallation: Använd dessa tekniker innan du installerar AEM Forms på JEE.
 • Installation: Använd dessa tekniker under installationen av AEM Forms on JEE.
 • Efter installation: Använd dessa tekniker efter installation och regelbundet därefter.

AEM Forms på JEE är mycket anpassningsbart och kan fungera i många olika miljöer. Vissa av rekommendationerna kanske inte passar organisationens behov.

Förinstallation preinstallation

Innan du installerar AEM Forms på JEE kan du använda säkerhetslösningar på nätverkslagret och operativsystemet. I det här avsnittet beskrivs några problem och rekommendationer ges för att minska säkerhetsluckor i dessa områden.

Installation och konfiguration på UNIX och Linux

Du bör inte installera eller konfigurera AEM Forms på JEE med ett rotskal. Som standard installeras filer under katalogen /opt och den användare som utför installationen behöver alla filbehörigheter under /opt. Alternativt kan en installation utföras under en enskild användares /användarkatalog där användaren redan har alla filbehörigheter.

Installation och konfiguration i Windows

Du bör utföra installationen i Windows som administratör om du installerar AEM Forms på JEE på JBoss med körningsmetoden eller om du installerar PDF Generator. När du installerar PDF Generator i Windows med inbyggt programstöd måste du köra installationen som samma Windows-användare som installerade Microsoft Office. Mer information om installationsprivilegier finns i dokumentet* Installera och distribuera AEM Forms på JEE* för programservern.

Säkerhet för nätverkslager network-layer-security

Säkerhetsluckor för nätverk är bland de första hoten mot alla Internetanslutna eller intranätriktade programservrar. I det här avsnittet beskrivs processen att härja värdar i nätverket mot dessa sårbarheter. Den behandlar nätverkssegmentering, TCP/IP-stackhärdning (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) och användning av brandväggar för värdskydd.

I följande tabell beskrivs vanliga processer som minskar säkerhetsluckorna i nätverket.

Problem
Beskrivning
DMZ (Demilitarized Zone)
Driftsätt blankettservrar inom en demilitariserad zon (DMZ). Segmentering bör finnas på minst två nivåer med den programserver som används för att köra AEM Forms på JEE bakom den inre brandväggen. Skilj det externa nätverket från det DMZ som innehåller webbservrarna, som i sin tur måste separeras från det interna nätverket. Använd brandväggar för att implementera separationslagren. Kategorisera och kontrollera den trafik som passerar genom varje nätverkslager för att säkerställa att endast absolut minimum av nödvändiga data tillåts.
Privata IP-adresser
Använd NAT (Network Address Translation) med privata RFC 1918-IP-adresser på AEM Forms-programserver. Tilldela privata IP-adresser (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 och 192.168.0.0/16) för att göra det svårare för en angripare att dirigera trafik till och från en NAT:s interna värd via Internet.
Brandväggar

Använd följande kriterier för att välja en brandväggslösning:

 • Implementera brandväggar som stöder proxyservrar och/eller tillståndskänslig istället för enkla paketfilterlösningar.

 • Använda en brandvägg som stöder neka alla tjänster utom de som uttryckligen tillåts säkerhetsparadigmer.

 • Implementera en brandväggslösning som är dubbel-homed eller multihomed. Arkitekturen ger den högsta säkerhetsnivån och hjälper till att förhindra att obehöriga kringgår brandväggens säkerhet.

Databasportar

Använd inte standardlyssningsportar för databaser (MySQL - 3306, Oracle - 1521, MS SQL - 1433). Mer information om hur du ändrar databasportar finns i dokumentationen för databasen.

Om du använder en annan databasport påverkas den övergripande AEM Forms för JEE-konfigurationen. Om du ändrar standardportar måste du göra motsvarande ändringar i andra konfigurationsområden, till exempel datakällorna för AEM Forms på JEE.

Information om hur du konfigurerar datakällor i AEM Forms på JEE finns i Installera och uppgradera AEM Forms på JEE eller Uppgradera till AEM Forms på JEE för programservern på Användarhandbok för AEM Forms.

Operativsystemsäkerhet operating-system-security

I följande tabell beskrivs några möjliga strategier för att minimera säkerhetsbrister som finns i operativsystemet.

Problem
Beskrivning
Säkerhetsuppdateringar

Det finns en ökad risk för att en obehörig användare får åtkomst till programservern om leverantörens säkerhetsuppdateringar och uppgraderingar inte tillämpas i tid. Testa säkerhetsuppdateringar innan du använder dem på produktionsservrar.

Du kan också skapa principer och procedurer för att regelbundet kontrollera och installera korrigeringsfiler.

Virusskydd
Virusskannrar kan identifiera infekterade filer genom att skanna efter en signatur eller genom att titta efter ovanligt beteende. Skannrar sparar sina virussignaturer i en fil som vanligtvis lagras på den lokala hårddisken. Eftersom nya virus upptäcks ofta bör du ofta uppdatera den här filen för virusskannern för att identifiera alla aktuella virus.
NTP (Network Time Protocol)
För kriminalteknisk analys bör du hålla rätt tid på formulärservrarna. Använd NTP för att synkronisera tiden på alla system som är anslutna direkt till Internet.

Mer säkerhetsinformation om ditt operativsystem finns i "Säkerhetsinformation för operativsystem".

Installation installation

I det här avsnittet beskrivs tekniker som du kan använda under AEM Forms-installationen för att minska säkerhetsluckorna. I vissa fall använder dessa tekniker alternativ som ingår i installationsprocessen. I följande tabell beskrivs dessa tekniker.

Problem
Beskrivning
Behörighet
Använd det minsta antalet privilegier som krävs för att installera programvaran. Logga in på datorn med ett konto som inte finns i gruppen Administratörer. I Windows kan du använda kommandot Kör som för att köra AEM Forms på JEE-installationsprogrammet som en administrativ användare. I UNIX- och Linux-system använder du ett kommando som sudo för att installera programvaran.
Programvara

Hämta eller kör inte AEM Forms på JEE från källor som inte är betrodda.

Skadliga program kan innehålla kod som bryter mot säkerheten på flera sätt, t.ex. datastöld, ändring och borttagning samt denial of service. Installera AEM Forms på JEE från DVD:n Adobe eller endast från en betrodd källa.

Diskpartitioner
Placera AEM Forms på JEE på en dedikerad diskpartition. Disksegmentering är en process som sparar specifika data på servern på separata fysiska diskar för ökad säkerhet. Genom att ordna data på det här sättet minskar risken för kataloggenombrottsattacker. Planera att skapa en partition som är skild från den systempartition där du kan installera AEM Forms på JEE-innehållskatalogen. (I Windows innehåller systempartitionen katalogen system32 eller startpartitionen.)
Komponenter

Utvärdera befintliga tjänster och inaktivera eller avinstallera de som inte behövs. Installera inte onödiga komponenter och tjänster.

Standardinstallationen av en programserver kan innehålla tjänster som du inte behöver. Du bör inaktivera alla onödiga tjänster före distributionen för att minimera ingångspunkter för en attack. På JBoss kan du till exempel kommentera bort onödiga tjänster i META-INF/jboss-service.xml.

Domänöverskridande principfil
Förekomst av en crossdomain.xml filen på servern kan omedelbart försvaga den servern. Vi rekommenderar att du gör listan över domäner så restriktiv som möjligt. Placera inte crossdomain.xml fil som användes under utvecklingen till produktion när stödlinjer användes (borttagen). För en guide som använder webbtjänster, om tjänsten finns på samma server som användes i guiden, finns en crossdomain.xml filen behövs inte alls. Men om tjänsten finns på en annan server, eller om kluster ingår, finns det en crossdomain.xml filen behövs. Se https://kb2.adobe.com/cps/142/tn_14213.html, för mer information om filen crossdomain.xml.
Säkerhetsinställningar för operativsystem
Om du behöver använda 192-bitars eller 256-bitars XML-kryptering på Solaris-plattformar måste du installera pkcs11_softtoken_extra.so i stället för pkcs11_softtoken.so.

Steg efter installation post-installation-steps

När du har installerat AEM Forms på JEE är det viktigt att regelbundet upprätthålla miljön ur ett säkerhetsperspektiv.

I följande avsnitt beskrivs i detalj de olika åtgärder som rekommenderas för att skydda den distribuerade Forms Server.

AEM Forms säkerhet aem-forms-security

Följande rekommenderade inställningar gäller för AEM Forms på JEE-servern utanför det administrativa webbprogrammet. Om du vill minska säkerhetsriskerna för servern ska du tillämpa de här inställningarna omedelbart efter att du har installerat AEM Forms på JEE.

Säkerhetsuppdateringar

Det finns en ökad risk för att en obehörig användare får åtkomst till programservern om leverantörens säkerhetsuppdateringar och uppgraderingar inte tillämpas i tid. Testa säkerhetsuppdateringarna innan du använder dem på produktionsservrar för att säkerställa kompatibilitet och tillgänglighet för program. Du kan också skapa principer och procedurer för att regelbundet kontrollera och installera korrigeringsfiler. AEM Forms på JEE-uppdateringar finns på Enterprise-produktnedladdningsplatsen.

Tjänstkonton (endast JBoss-körningsnyckel i Windows)

AEM Forms på JEE installerar som standard en tjänst med hjälp av kontot LocalSystem. Det inbyggda LocalSystem-användarkontot har hög tillgänglighet och ingår i gruppen Administratörer. Om en arbetarprocessidentitet körs som ett LocalSystem-användarkonto har den arbetsprocessen fullständig åtkomst till hela systemet.

Följ dessa anvisningar för att köra den programserver där AEM Forms on JEE distribueras med ett specifikt icke-administrativt konto:

 1. I Microsoft Management Console (MMC) skapar du en lokal användare som Forms Server-tjänsten kan logga in som:

  • Välj Användaren kan inte ändra lösenordet.
  • medlem i -fliken kontrollerar du att Användare finns i listan.
  note note
  NOTE
  Du kan inte ändra den här inställningen för PDF Generator.
 2. Välj Starta > Inställningar > Administrativa verktyg > Tjänster.

 3. Dubbelklicka på JBoss för AEM Forms på JEE och stoppa tjänsten.

 4. Logga in flik, välja Det här kontot, bläddra efter det användarkonto du har skapat och ange lösenordet för kontot.

 5. Öppna i MMC Lokala säkerhetsinställningar och markera Lokala principer > Tilldelning av användarrättigheter.

 6. Tilldela följande behörigheter till användarkontot som Forms Server körs under:

  • Neka inloggning via Terminal Services
  • Neka lokal inloggning
  • Logga in som tjänst (bör vara inställd)
 7. Ge det nya användarkontot behörighet att ändra i följande kataloger:

  • GDS-katalog (Global Document Storage): Platsen för GDS-katalogen konfigureras manuellt under AEM Forms-installationen. Om platsinställningen är tom under installationen blir platsen som standard en katalog under programserverinstallationen på [JBoss root]/server/[type]/svcnative/DocumentStorage

  • CRX-Repository-katalog: Standardplatsen är [AEM-Forms-installation-location]\crx-repository

  • AEM Forms tillfälliga kataloger:

   • (Windows) TMP- eller TEMP-sökväg som angetts i miljövariablerna
   • (AIX, Linux eller Solaris) Inloggad användares hemkatalog På UNIX-baserade system kan en icke-rotanvändare använda följande katalog som tillfällig katalog:
   • (Linux) /var/tmp eller /usr/tmp
   • (AIX) /tmp eller /usr/tmp
   • (Solaris) /var/tmp eller /usr/tmp
 8. Ge det nya användarkontot skrivbehörighet i följande kataloger:

  • [JBoss-katalog]\standalone\deployment
  • [JBoss-katalog]\fristående\
  • [JBoss-katalog]\bin\
  note note
  NOTE
  Standardinstallationsplatsen för JBoss Application Server:
  • Windows: C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_Forms\jboss
  • Linux: /opt/jboss/
 9. Starta programservern.

Inaktivera starttjänsten för Configuration Manager

Configuration Manager använde en serverlet som distribuerats på programservern för att starta AEM Forms på JEE-databasen. Eftersom Configuration Manager har åtkomst till den här servern innan konfigurationen är klar, har åtkomst till den inte skyddats för behöriga användare, och den bör inaktiveras efter att du har använt Configuration Manager för att konfigurera AEM Forms på JEE.

 1. Zippa upp Adobe-livecycle-[appserver].ear-fil.

 2. Öppna filen META-INF/application.xml.

 3. Sök efter avsnittet adobe-bootstrapper.war:

  code language-java
  <!-- bootstrapper start -->
  <module id="WebApp_adobe_bootstrapper">
    <web>
      <web-uri>adobe-bootstrapper.war</web-uri>
      <context-root>/adobe-bootstrapper</context-root>
    </web>
  </module>
  <module id="WebApp_adobe_lcm_bootstrapper_redirector">
    <web>
      <web-uri>adobe-lcm-bootstrapper-redirector.war</web-uri>
      <context-root>/adobe-lcm-bootstrapper</context-root>
    </web>
  </module>
  <!-- bootstrapper end-->
  
 4. Stoppa AEM Forms-servern.

 5. Kommentera adobe-bootstrapper.war och katalogen adobe-lcm-bootstrapper-redirectory. Krigsmoduler enligt följande:

  code language-java
  <!-- bootstrapper start -->
  <!--
  <module id="WebApp_adobe_bootstrapper">
    <web>
      <web-uri>adobe-bootstrapper.war</web-uri>
      <context-root>/adobe-bootstrapper</context-root>
    </web>
  </module>
  <module id="WebApp_adobe_lcm_bootstrapper_redirector">
    <web>
      <web-uri>adobe-lcm-bootstrapper-redirector.war</web-uri>
      <context-root>/adobe-lcm-bootstrapper</context-root>
    </web>
  </module>
  -->
  <!-- bootstrapper end-->
  
 6. Spara och stäng META-INF/application.xml.

 7. Zippa upp EAR-filen och distribuera den på nytt till programservern.

 8. Starta AEM Forms-servern.

 9. Skriv URL:en nedan i en webbläsare för att testa ändringen och se till att den inte längre fungerar.

  https://<localhost>:<port>/adobe-bootstrapper/bootstrap

Låsa fjärråtkomst till Trust Store

Med Configuration Manager kan du överföra autentiseringsuppgifter för Acrobat Reader DC-tillägg till AEM Forms på JEE-förtroendearkivet. Detta innebär att åtkomst till Trust Store-autentiseringsuppgiftstjänsten via fjärrprotokoll (SOAP och EJB) har aktiverats som standard. Den här åtkomsten behövs inte längre när du har överfört rättighetsinformationen med Configuration Manager eller om du bestämmer dig för att använda administrationskonsolen senare för att hantera autentiseringsuppgifter.

Du kan inaktivera fjärråtkomst till alla Trust Store-tjänster genom att följa stegen i avsnittet Inaktiverar icke nödvändig fjärråtkomst till tjänster.

Inaktivera all icke nödvändig anonym åtkomst

Vissa Forms Server-tjänster har åtgärder som kan anropas av en anonym anropare. Om anonym åtkomst till dessa tjänster inte krävs inaktiverar du den genom att följa stegen i Inaktiverar onödvändig anonym åtkomst till tjänster.

Ändra standardadministratörslösenordet change-the-default-administrator-password

När AEM Forms on JEE är installerat konfigureras ett standardanvändarkonto för superadministratör/ inloggnings-id-administratör med standardlösenordet lösenord. Du bör omedelbart ändra det här lösenordet med Configuration Manager.

 1. Skriv följande URL i en webbläsare:

  code language-java
  https://[host name]:[port]/adminui
  

  Standardportnumret är något av följande:

  JBoss: 8080

  WebLogic-server: 7001

  WebSphere: 9080.

 2. I Användarnamn fält, typ administrator och Lösenord fält, typ password.

 3. Klicka Inställningar > Användarhantering > Användare och grupper.

 4. Typ administrator i Sök och klicka Sök.

 5. Klicka Superadministratör i listan över användare.

 6. Klicka Ändra lösenord på sidan Redigera användare.

 7. Ange det nya lösenordet och klicka på Spara.

Du bör dessutom ändra standardlösenordet för CRX Administrator genom att utföra följande steg:

 1. Logga in https://[server]:[port]/lc/libs/granite/security/content/useradmin.html med standardanvändarnamnet/standardlösenordet.
 2. Skriv Administratör i sökfältet och klicka på .
 3. Välj Administratör från sökresultatet och klicka på Redigera ikonen längst ned till höger i användargränssnittet.
 4. Ange det nya lösenordet i dialogrutan Nytt lösenord fältet och det gamla lösenordet i Ditt lösenord fält.
 5. Klicka på ikonen Spara längst ned till höger i användargränssnittet.

Inaktivera WSDL-generering disable-wsdl-generation

WSDL-generering (Web Service Definition Language) ska endast aktiveras för utvecklingsmiljöer där WSDL-generering används av utvecklare för att skapa klientprogram. Du kan välja att inaktivera WSDL-generering i en produktionsmiljö för att undvika att visa tjänstens interna information.

 1. Skriv följande URL i en webbläsare:

  code language-java
  https://[host name]:[port]/adminui
  
 2. Välj Inställningar > Systeminställningar > Konfigurationer.

 3. Avmarkera Aktivera WSDL väljer OK.

Programserversäkerhet application-server-security

I följande tabell beskrivs några tekniker för att skydda programservern efter att AEM Forms on JEE-programmet har installerats.

Problem
Beskrivning
Administrationskonsol för programserver
När du har installerat, konfigurerat och distribuerat AEM Forms på JEE på programservern bör du inaktivera åtkomsten till programserverns administrationskonsoler. Mer information finns i programserverns dokumentation.
Inställningar för programserverns cookie

Programcookies styrs av programservern. När du distribuerar programmet kan programserveradministratören ange cookie-inställningar på en server- eller programspecifik basis. Som standard prioriteras serverinställningarna.

Alla sessionscookies som genereras av programservern bör innehålla HttpOnly -attribut. Om du till exempel använder JBoss-programservern kan du ändra SessionCookie-elementet till httpOnly="true" i WEB-INF/web.xml -fil.

Du kan begränsa vilka cookies som ska skickas med enbart HTTPS. Därför skickas de inte okrypterade via HTTP. Programserveradministratörer bör aktivera säkra cookies för servern globalt. Om du till exempel använder JBoss-programservern kan du ändra kopplingselementet till secure=true i server.xml -fil.

Mer information om inställningar för cookies finns i dokumentationen för programservern.

Katalogbläddring

När någon begär en sida som inte finns eller begär namnet på en direktör (begärandesträngen avslutas med ett snedstreck (/)), ska programservern inte returnera innehållet i den katalogen. Du kan förhindra detta genom att inaktivera katalogbläddring på programservern. Du bör göra detta för administrationskonsolprogrammet och för andra program som körs på servern.

För JBoss anger du värdet för listings initieringsparametern för DefaultServlet egenskap till false i filen web.xml, vilket visas i följande exempel:

<servlet>

<servlet-name>standard</servlet-name>

<servlet-class>

org.apache.catalina.servlets.DefaultServlet

</servlet-class>

<init-param>

<param-name>listor</param-name>

<param-value>false</param-value>

</init-param>

<load-on-startup>1</load-on-startup>

</servlet>

För WebSphere anger du directoryBrowsingEnabled i filen ibm-web-ext.xmi till false.

För WebLogic anger du egenskaperna för indexkataloger i filen weblogic.xml till false, vilket visas i det här exemplet:

<container-descriptor>

<index-directory-enabled>false

</index-directory-enabled>

</container-descriptor>

Databassäkerhet database-security

När du skyddar din databas bör du implementera de åtgärder som beskrivs av din databasleverantör. Du bör tilldela en databasanvändare med de lägsta databasbehörigheter som krävs och som AEM Forms tillåter för JEE. Använd till exempel inte ett konto med databasadministratörsbehörighet.

I Oracle behöver det databaskonto du använder bara behörigheterna CONNECT, RESOURCE och CREATE VIEW. Liknande krav för andra databaser finns i Förbereder installation av AEM Forms på JEE (en server).

Konfigurera integrerad säkerhet för SQL Server i Windows för JBoss configuring-integrated-security-for-sql-server-on-windows-for-jboss

 1. Ändra [JBOSS_HOME]\standalone\configuration\lc_{datasource.xml} att lägga till integratedSecurity=true till anslutnings-URL:en enligt följande exempel:

  code language-java
   jdbc:sqlserver://<serverhost>:<port>;databaseName=<dbname>;integratedSecurity=true
  
 2. Lägg till filen sqljdbc_auth.dll i Windows-systemsökvägen på den dator som kör programservern. Filen sqljdbc_auth.dll finns med drivrutinsinstallationen för Microsoft SQL JDBC 6.2.1.0.

 3. Ändra egenskapen JBoss Windows-tjänst (JBoss för AEM Forms på JEE) för inloggning som från det lokala systemet till ett inloggningskonto som har AEM Forms-databas och en minimiuppsättning behörigheter. Om du kör JBoss från kommandoraden i stället för som en Windows-tjänst behöver du inte utföra det här steget.

 4. Ange säkerhet för SQL Server från Blandad läge till Endast Windows-autentisering.

Konfigurera integrerad säkerhet för SQL Server i Windows för WebLogic configuring-integrated-security-for-sql-server-on-windows-for-weblogic

 1. Starta administrationskonsolen för WebLogic Server genom att skriva följande URL på URL-raden i en webbläsare:

  code language-java
  https://[host name]:7001/console
  
 2. Klicka på under Ändringscenter Lås och redigera.

 3. Klicka på under Domänstruktur [base_domain] > Tjänster > JDBC > Datakällor och klicka i den högra rutan IDP_DS.

 4. På nästa skärm på Konfiguration klickar du på Anslutningspool och, i Egenskaper ruta, typ integratedSecurity=true.

 5. Klicka på under Domänstruktur [base_domain] > Tjänster > JDBC > Datakällor och klicka i den högra rutan RM_DS.

 6. På nästa skärm på Konfiguration klickar du på Anslutningspool och, i Egenskaper ruta, typ integratedSecurity=true.

 7. Lägg till filen sqljdbc_auth.dll i Windows-systemsökvägen på den dator som kör programservern. Filen sqljdbc_auth.dll finns med drivrutinsinstallationen för Microsoft SQL JDBC 6.2.1.0.

 8. Ange säkerhet för SQL Server från Blandad läge till Endast Windows-autentisering.

Konfigurera integrerad säkerhet för SQL Server i Windows för WebSphere configuring-integrated-security-for-sql-server-on-windows-for-websphere

På WebSphere kan du bara konfigurera integrerad säkerhet när du använder en extern JDBC-drivrutin för SQL Server, inte den JDBC-drivrutin för SQL Server som är inbäddad med WebSphere.

 1. Logga in på administrationskonsolen för WebSphere.
 2. Klicka i navigeringsträdet på Resurs > JDBC > Datakällor och klicka i den högra rutan IDP_DS.
 3. Klicka på under Ytterligare egenskaper i den högra rutan Anpassade egenskaper och klicka sedan på Nytt.
 4. I Namn ruta, typ integratedSecurity och Värde ruta, typ true.
 5. Klicka i navigeringsträdet på Resurs > JDBC > Datakällor och klicka i den högra rutan RM_DS.
 6. Klicka på under Ytterligare egenskaper i den högra rutan Anpassade egenskaper och klicka sedan på Nytt.
 7. I Namn ruta, typ integratedSecurity och Värde ruta, typ true.
 8. På den dator där WebSphere är installerat lägger du till filen sqljdbc_auth.dll i Windows systemsökväg (C:\Windows). Filen sqljdbc_auth.dll finns på samma plats som drivrutinsinstallationen för Microsoft SQL JDBC 1.2 (standard är [InstallDir]/sqljdbc_1.2/enu/auth/x86).
 9. Välj Starta > Kontrollpanelen > Tjänster högerklicka på Windows-tjänsten för WebSphere (IBM WebSphere Application Server) <version> - <node>) och markera Egenskaper.
 10. I dialogrutan Egenskaper klickar du på Logga in -fliken.
 11. Välj Det här kontot och ange den information som krävs för att ställa in det inloggningskonto som du vill använda.
 12. Ange säkerhet för SQL Server från Blandad läge till Endast Windows-autentisering.

Skydda åtkomst till känsligt innehåll i databasen protecting-access-to-sensitive-content-in-the-database

AEM Forms databasschema innehåller känslig information om systemkonfiguration och affärsprocesser och bör döljas bakom brandväggen. Databasen bör beaktas inom samma förtroendegräns som Forms Server. För att skydda mot informationsexponering och stöld av affärsdata måste databasen konfigureras av databasadministratören så att endast behöriga administratörer får åtkomst till databasen.

Som en extra försiktighetsåtgärd bör du överväga att använda databasleverantörsspecifika verktyg för att kryptera kolumner i tabeller som innehåller följande data:

 • Rights Management-dokumentnycklar
 • HSM-PIN-krypteringsnyckel för Trust Store
 • Hash för lokalt användarlösenord

Mer information om leverantörsspecifika verktyg finns i "Databassäkerhetsinformation".

LDAP-säkerhet ldap-security

En LDAP-katalog (Lightweight Directory Access Protocol) används vanligtvis av AEM Forms på JEE som källa för företagsanvändar- och gruppinformation och ett sätt att utföra lösenordsautentisering. Du bör se till att LDAP-katalogen är konfigurerad att använda SSL (Secure Socket Layer) och att AEM Forms on JEE är konfigurerat att komma åt LDAP-katalogen med hjälp av SSL-porten.

LDAP - denial of service ldap-denial-of-service

En vanlig attack med LDAP innebär att en angripare avsiktligt misslyckas med att autentisera flera gånger. Detta tvingar LDAP-katalogservern att låsa ut en användare från alla LDAP-beroende tjänster.

Du kan ange antalet misslyckade försök och efterföljande låsningstid som AEM Forms implementerar när en användare upprepade gånger inte kan autentisera till AEM Forms. Välj låga värden i administrationskonsolen. När du väljer antalet misslyckade försök är det viktigt att du förstår att AEM Forms efter alla försök låser ut användaren innan LDAP-katalogservern gör det.

Ange automatisk låsning av konton set-automatic-account-locking

 1. Logga in på administrationskonsolen.
 2. Klicka Inställningar > Användarhantering > Domänhantering.
 3. Under Inställningar för låsning av automatiskt konto anger du Maximalt antal misslyckade sekventiella autentiseringar till ett lågt tal, till exempel 3.
 4. Klicka Spara.

Granskning och loggning auditing-and-logging

En korrekt och säker användning av programgranskning och loggning kan bidra till att säkerställa att säkerheten och andra avvikande händelser spåras och upptäcks så snabbt som möjligt. Effektiv användning av granskning och loggning i ett program omfattar bland annat att spåra genomförda och misslyckade inloggningar och viktiga programhändelser som skapande eller borttagning av nyckelposter.

Du kan använda granskning för att identifiera många typer av attacker, bland annat:

 • Tydliga lösenordsattacker
 • Denial of service-attacker
 • Insprutning av fientliga indata och relaterade klasser av skriptattacker

I den här tabellen beskrivs teknik för granskning och loggning som du kan använda för att minska serverns sårbarheter.

Problem
Beskrivning
Loggfils-ACL:er

Ange lämplig AEM Forms i JEE-loggfilens åtkomstkontrollistor.

Genom att ange rätt autentiseringsuppgifter förhindrar du att angripare tar bort filerna.

Säkerhetsbehörigheterna i loggfilskatalogen bör vara Full kontroll för administratörer och SYSTEM-grupper. AEM Forms-användarkontot bör endast ha läs- och skrivbehörighet.

Loggfilsredundans

Om resurserna tillåter det, skickar du loggar till en annan server i realtid som inte är tillgänglig för angriparen (skrivskyddad) med hjälp av Syslog, Tivoli, Microsoft Operations Manager (MOM) Server eller någon annan mekanism.

Skydda loggar på det här sättet hjälper till att förhindra manipulering. Dessutom underlättar lagring av loggar i ett centralt arkiv korrelation och övervakning (t.ex. om flera blankettservrar används och en lösenordsgissningsattack utförs på flera datorer där varje dator efterfrågas efter ett lösenord).

Aktivera en användare som inte är administratör för att köra PDF Generator

Du kan göra det möjligt för en icke-administratörsanvändare att använda PDF Generator. Normalt kan bara användare med administratörsbehörighet använda PDF Generator. Gör så här för att göra det möjligt för en icke-administratörsanvändare att köra PDF Generator:

 1. Skapa en miljövariabel med namnet PDFG_NON_ADMIN_ENABLED.

 2. Ange värdet för variabeln till TRUE.

 3. Starta om AEM Forms.

NOTE
Du bör använda kommandot Ctrl + C för att starta om SDK:n. Om du startar om AEM SDK med alternativa metoder, till exempel genom att stoppa Java-processer, kan det leda till inkonsekvenser i den AEM utvecklingsmiljön.

Konfigurera AEM Forms på JEE för åtkomst utanför företaget configuring-aem-forms-on-jee-for-access-beyond-the-enterprise

När du har installerat AEM Forms på JEE är det viktigt att regelbundet upprätthålla säkerheten i din miljö. I det här avsnittet beskrivs de åtgärder som rekommenderas för att upprätthålla säkerheten för din AEM Forms på JEE-produktionsservern.

Konfigurera en omvänd proxy för webbåtkomst setting-up-a-reverse-proxy-for-web-access

A omvänd proxy kan användas för att säkerställa att en uppsättning URL:er för AEM Forms på JEE-webbprogram är tillgängliga för både externa och interna användare. Den här konfigurationen är säkrare än att tillåta användare att ansluta direkt till programservern som AEM Forms på JEE körs på. Den omvända proxyn utför alla HTTP-begäranden för den programserver som kör AEM Forms på JEE. Användare har bara nätverksåtkomst till den omvända proxyn och kan bara försöka ansluta till URL som stöds av den omvända proxyn.

AEM Forms på JEE-rot-URL:er för användning med omvänd proxyserver

Följande URL för programrot för varje AEM Forms på JEE-webbprogram. Du bör bara konfigurera din omvända proxy så att URL:er för webbprogramfunktioner som du vill ge slutanvändarna visas.

Vissa URL:er markeras som användarvänliga webbprogram. Du bör undvika att exponera andra URL:er för Configuration Manager för åtkomst till externa användare via den omvända proxyn.

Rotadress
Syfte och/eller tillhörande webbprogram
Webbaserat gränssnitt
Slutanvändaråtkomst
/ReaderExtensions/*
Acrobat Reader DC-tillägg för slutanvändarens webbprogram för användning av användningsrättigheter i PDF-dokument
Ja
Ja
/edc/*
Rights Management webbprogram för slutanvändare
Ja
Ja
/edcws/*
Webbtjänst-URL för Rights Management
Nej
Ja
/pdfgui/*
PDF Generator administrationswebbprogram
Ja
Ja
/workspace/*
Slutanvändarens webbprogram för arbetsytan
Ja
Ja
/workspace-server/*
Workspace-servrar och datatjänster som krävs för Workspace-klientprogrammet
Ja
Ja
/adobe-bootstrapper/*
Servlet för att starta AEM Forms i JEE-databasen
Nej
Nej
/soap/*
Informationssida för Forms Server-webbtjänster
Nej
Nej
/soap/services/*
Webbtjänst-URL för alla Forms Server-tjänster
Nej
Nej
/edc/admin/*
Rights Management administrationswebbprogram
Ja
Nej
/adminui/*
Startsida för administrationskonsolen
Ja
Nej

/TruststoreComponent/

skyddad/*

Administrationssidor för Trust Store-hantering
Ja
Nej
/FormsIVS/*
Forms IVS-program för testning och felsökning av formuläråtergivning
Ja
Nej
/OutputIVS/*
Använd IVS-program för testning och felsökning av utdatatjänst
Ja
Nej
/rmws/*
REST URL för Rights Management
Nej
Ja
/OutputAdmin/*
Utdataadministrationssidor
Ja
Nej
/FormServer/*
Forms webbprogramfiler
Ja
Nej

/FormServer/GetImage

Servlet

Används för att hämta JavaScript under HTML-omformning
Nej
Nej
/FormServerAdmin/*
Forms administrationssidor
Ja
Nej
/databas/*
URL för WebDAV-åtkomst (felsökning)
Ja
Nej
/AACComponent/*
Användargränssnittet Program och tjänster
Ja
Nej
/WorkspaceAdmin/*
Administrationssidor för arbetsyta
Ja
Nej
/rest/*
Övriga supportsidor
Ja
Nej
/CoreSystemConfig/*
AEM Forms på inställningssidan för JEE Core-konfiguration
Ja
Nej
/um/
Autentisering av användarhantering
Nej
Ja
/um/*
Administrationsgränssnitt för användarhantering
Ja
Nej
/DocumentManager/*
Överföra och ladda ned dokument som ska behandlas vid åtkomst av fjärrslutpunkter, SOAP WSDL-slutpunkter och Java SDK över SOAP-transport eller EJB-transport med HTTP-dokument aktiverade.
Ja
Ja

Skydda dig mot attacker med förfalskade förfrågningar på webbplatser protecting-from-cross-site-request-forgery-attacks

En CSRF-attack (Cross-Site Request Forgery) utnyttjar det förtroende som en webbplats har för användaren för att överföra kommandon som är otillåtna och oavsedda av användaren. Anfallet konfigureras genom att en länk, ett skript eller en URL-adress läggs till i ett e-postmeddelande för att komma åt en annan webbplats som användaren redan har autentiserats på.

Du kan till exempel vara inloggad på administrationskonsolen samtidigt som du bläddrar på en annan webbplats. En av webbsidorna kan innehålla en HTML-bildtagg med en src attribut som riktar sig till ett skript på den drabbade webbplatsen. Genom att använda den cookie-baserade sessionsautentiseringsmekanismen som tillhandahålls av webbläsare kan angripande webbplats skicka skadliga förfrågningar till detta skript på servern, som masquerading är den legitima användaren. Fler exempel finns i https://owasp.org/www-community/attacks/csrf#Examples.

Följande egenskaper är gemensamma för CSRF:

 • Involvera webbplatser som förlitar sig på en användares identitet.
 • Utnyttja webbplatsens förtroende för den identiteten.
 • Testa användarens webbläsare för att skicka HTTP-begäranden till en målplats.
 • Involvera HTTP-begäranden som har sidoeffekter.

AEM Forms på JEE använder funktionen Refererarfilter för att blockera CSRF-attacker. Följande termer används i det här avsnittet för att beskriva mekanismen för referensfiltrering:

 • Tillåten referent: En referent är adressen till källsidan som skickar en begäran till servern. För JSP-sidor eller -formulär är referensen vanligtvis föregående sida i webbläsarhistoriken. Referent för bilder är vanligtvis de sidor som bilderna visas på. Du kan identifiera den referent som har behörighet till serverresurserna genom att lägga till dem i listan över tillåtna referenter.
 • Tillåtna referensundantag: Du kanske vill begränsa åtkomsten för en viss referent i listan över tillåtna referenter. Om du vill tillämpa den här begränsningen kan du lägga till enskilda sökvägar för den referenten i listan med tillåtna undantag för referenten. Begäranden som kommer från sökvägar i listan över tillåtna referensundantag förhindras från att anropa någon resurs på Forms Server. Du kan definiera tillåtna referensundantag för ett visst program och även använda en global lista med undantag som gäller för alla program.
 • Tillåtna URI Det här är en lista över resurser som ska skickas utan att refererarens huvud har markerats. Resurser, t.ex. hjälpsidor som inte leder till statusändringar på servern, kan läggas till i den här listan. Resurserna i listan Tillåtna URI:er blockeras aldrig av referensfiltret oavsett vem som refererar.
 • Null-referens: En serverbegäran som inte är associerad med eller inte kommer från en överordnad webbsida betraktas som en begäran från en null-referens. När du till exempel öppnar ett nytt webbläsarfönster, skriver en adress och trycker på Retur är den referent som skickas till servern null. Ett skrivbordsprogram (.NET eller SWING) som gör en HTTP-begäran till en webbserver skickar även en Null-referens till servern.

Referentfiltrering referer-filtering

Refererarfiltreringsprocessen kan beskrivas så här:

 1. Forms Server kontrollerar HTTP-metoden som används för anrop:

  1. Om det är POST utför Forms Server rubrikkontrollen.
  2. Om det är GET åsidosätter Forms Server referenskontrollen, såvida inte CSRF_CHECK_GETS är inställd på true, vilket innebär att rubrikkontrollen i Referer utförs. CSRF_CHECK_GETS anges i web.xml -fil för ditt program.
 2. Forms Server kontrollerar om den begärda URI:n finns i tillåtelselista:

  1. Om URI:n är tillåtslista accepterar servern begäran.
  2. Om den begärda URI:n inte är tillåtslista hämtar servern referenten för begäran.
 3. Om det finns en referent i begäran kontrollerar servern om det är en tillåten referent. Om det är tillåtet söker servern efter ett referensundantag:

  1. Om det är ett undantag blockeras begäran.
  2. Om det inte är ett undantag skickas begäran.
 4. Om det inte finns någon referent i begäran kontrollerar servern om en null-referent är tillåten:

  1. Om en Null-referens tillåts, skickas begäran.
  2. Om Null-referens inte tillåts, kontrollerar servern om den begärda URI:n är ett undantag för Null-referenten och hanterar begäran i enlighet med detta.

Hantera referensfiltrering managing-referer-filtering

AEM Forms på JEE tillhandahåller ett referensfilter för att ange vilken referent som har behörighet till serverresurserna. Som standard filtrerar referensfiltret inte begäranden som använder en säker HTTP-metod, till exempel GET, såvida inte CSRF_CHECK_GETS är inställt på true. Om portnumret för en post med tillåten referens är 0, tillåter AEM Forms på JEE alla förfrågningar från den värden oavsett portnummer. Om inget portnummer anges tillåts endast begäranden från standardporten 80 (HTTP) eller port 443 (HTTPS). Referensfiltrering är inaktiverat om alla poster i listan över tillåtna referenter tas bort.

När du först installerar Document Services uppdateras listan över tillåtna referenter med adressen till den server där Document Services är installerat. Posterna för servern omfattar servernamnet, IPv4-adressen, IPv6-adressen om IPv6 är aktiverat, loopback-adressen och en localhost-post. Namnen som läggs till i listan över tillåtna referenter returneras av värdoperativsystemet. En server med IP-adressen 10.40.54.187 kommer till exempel att innehålla följande poster: https://server-name:0, https://10.40.54.187:0, https://127.0.0.1:0, http://localhost:0. Tillåtelselista uppdateras inte för alla okvalificerade namn som returneras av värdoperativsystemet (namn som inte har IPv4-adress, IPv6-adress eller kvalificerat domännamn). Ändra listan över tillåtna referenter så att den passar din affärsmiljö. Distribuera inte Forms Server i produktionsmiljön med standardlistan Tillåten referent. När du har ändrat någon av de tillåtna referenserna, referensundantagen eller URI:erna måste du starta om servern för att ändringarna ska börja gälla.

Hantera listan Tillåten referent

Du kan hantera listan Tillåten referent från användarhanteringsgränssnittet i administrationskonsolen. Med användarhanteringsgränssnittet kan du skapa, redigera och ta bort listan. Se * Förhindra CSRF-attacker* i administrationshjälp om du vill ha mer information om hur du arbetar med listan Tillåtna referenter.

Hantera listor över tillåtna referensundantag och tillåtna URI

AEM Forms på JEE innehåller API:er för att hantera listan över tillåtna referensundantag och listan över tillåtna URI:er. Du kan använda dessa API:er för att hämta, skapa, redigera eller ta bort listan. Nedan följer en lista över tillgängliga API

 • createAllowedURIsList
 • getAllowedURIsList
 • updateAllowedURIsList
 • deleteAllowedURIsList
 • addAllowedRefererExceptions
 • getAllowedRefererExceptions
 • updateAllowedReferenceExceptions
 • deleteAllowedRefererExceptions

Mer information om API:erna finns i* AEM Forms on JEE API Reference*.

Använd LC_GLOBAL_ALLOWED_REFERER_EXCEPTION lista för tillåtna referensundantag på global nivå, det vill säga, för att definiera undantag som är tillämpliga på alla program. Den här listan innehåller bara URI:er med antingen en absolut sökväg (till exempel /index.html) eller en relativ sökväg (till exempel /sample/). Du kan också lägga till ett reguljärt uttryck i slutet av en relativ URI, till exempel /sample/(.)*.

The LC_GLOBAL_ALLOWED_REFERER_EXCEPTION list-ID definieras som en konstant i UMConstants klassen för com.adobe.idp.um.api namnutrymme, finns i adobe-usermanager-client.jar. Du kan använda AEM Forms API:er för att skapa, ändra eller redigera den här listan. Om du till exempel vill skapa listan Global Allowed Referrer Exceptions använder du:

addAllowedRefererExceptions(UMConstants.LC_GLOBAL_ALLOWED_REFERER_EXCEPTION, Arrays.asList("/index.html", "/sample/(.)*"))

Använd CSRF_ALLOWED_REFERER_EXCEPTIONS lista för programspecifika undantag.

Inaktivera referensfiltret

Om referensfiltret helt blockerar åtkomsten till Forms Server och du inte kan redigera listan Tillåten referent, kan du uppdatera serverns startskript och inaktivera Referensfiltrering.

Inkludera -Dlc.um.csrffilter.disabled=true JAVA-argument i startskriptet och starta om servern. Se till att du tar bort JAVA-argumentet efter att du har konfigurerat om listan över tillåtna referenter.

Referensfiltrering för anpassade WAR-filer

Du kan ha skapat anpassade WAR-filer för att arbeta med AEM Forms i JEE för att uppfylla dina affärskrav. Om du vill aktivera Referensfiltrering för dina anpassade WAR-filer inkluderar du adobe-usermanager-client.jar i klassökvägen för WAR och ta med en filterpost i filen* web.xml* med följande parametrar:

CSRF_CHECK_GETS styr referentkontrollen vid GET-begäranden. Om den här parametern inte är definierad ställs standardvärdet in på false. Inkludera bara den här parametern om du vill filtrera dina GETTER.

CSRF_ALLOWED_REFERER_EXCEPTIONS är ID:t för listan över tillåtna referensundantag. Refererarfiltret förhindrar att begäranden som kommer från referenter i listan som identifieras av list-ID anropar någon resurs på Forms Server.

CSRF_ALLOWED_URIS_LIST_NAME är ID:t för listan Tillåtna URI:er. Refererarfiltret blockerar inte begäranden för någon av resurserna i listan som identifieras av list-ID, oavsett värdet på referensrubriken i begäran.

CSRF_ALLOW_NULL_REFERER styr beteendet för referensfiltret när referenten är null eller inte finns. Om den här parametern inte är definierad ställs standardvärdet in på false. Inkludera bara den här parametern om du vill tillåta Null-referenser. Om null-referenter tillåts kan vissa typer av attacker av typen Cross Site Request.

CSRF_NULL_REFERER_EXCEPTIONS är en lista över de URI:er för vilka en referenskontroll inte utförs när referenten är null. Den här parametern är bara aktiverad när CSRF_ALLOW_NULL_REFERER är inställt på false. Avgränsa flera URI:er i listan med kommatecken.

Följande är ett exempel på filterposten i web.xml fil för EXEMPEL WAR-fil:

<filter>
    <filter-name> filter-name </filter-name>
    <filter-class> com.adobe.idp.um.auth.filter.RemoteCSRFFilter </filter-class>
   <!-- default is false -->
   <init-param>
   <param-name> CSRF_ALLOW_NULL_REFERER </param-name>
   <param-value> false </param-value>
   </init-param>
   <!-- default is false -->
   <init-param>
   <param-name> CSRF_CHECK_GETS </param-name>
   <param-value> true </param-value>
   </init-param>
   <!-- Optional -->
   <init-param>
    <param-name> CSRF_NULL_REFERER_EXCEPTIONS </param-name>
    <param-value> /SAMPLE/login, /SAMPLE/logout </param-value>
   </init-param>
   <!-- Optional -->
   <init-param>
   <param-name> CSRF_ALLOWED_REFERER_EXCEPTIONS </param-name>
   <param-value> SAMPLE_ALLOWED_REF_EXP_ID </param-value>
   </init-param>
   <!-- Optional -->
   <init-param>
   <param-name> CSRF_ALLOWED_URIS_LIST_NAME </param-name>
   <param-value> SAMPLE_ALLOWED_URI_LIST_ID   </param-value>
   </init-param>
</filter>
  ........
  <filter-mapping>
   <filter-name> filter-name </filter-name>
   <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>

Felsökning

Om berättigade serverförfrågningar blockeras av CSRF-filtret kan du försöka med något av följande:

 • Om den avvisade begäran har en referensrubrik bör du lägga till den i listan över tillåtna referenter. Lägg bara till den referent som du litar på.
 • Om den avvisade begäran inte har något referenshuvud ändrar du klientprogrammet så att det innehåller ett referenshuvud.
 • Om klienten kan arbeta i en webbläsare provar du den distributionsmodellen.
 • Som en sista utväg kan du lägga till resursen i listan över tillåtna URI:er. Detta är inte en rekommenderad inställning.

Säker nätverkskonfiguration secure-network-configuration

I det här avsnittet beskrivs de protokoll och portar som krävs för AEM Forms på JEE och innehåller rekommendationer för att distribuera AEM Forms på JEE i en säker nätverkskonfiguration.

Nätverksprotokoll som används av AEM Forms i JEE network-protocols-used-by-aem-forms-on-jee

När du konfigurerar en säker nätverksarkitektur enligt beskrivningen i föregående avsnitt krävs följande nätverksprotokoll för interaktion mellan AEM Forms på JEE och andra system i företagsnätverket.

Protokoll
Använd
HTTP
 • Webbläsaren visar Configuration Manager och slutanvändarens webbprogram

 • Alla SOAP-anslutningar

SOAP
 • Webbtjänstklientprogram, t.ex. .NET-program

 • Adobe Reader® använder SOAP för AEM Forms på JEE-serverns webbtjänster

 • Adobe Flash®-program använder SOAP för Forms Server-webbtjänster

 • AEM Forms på JEE SDK-anrop när de används i SOAP-läge

 • Workbench-designmiljö

RMI
AEM Forms på JEE SDK-anrop när de används i Enterprise JavaBeans-läge (EJB)
IMAP/POP3
 • E-postbaserad inmatning till en tjänst (e-postslutpunkt)

 • Meddelanden om användaruppgifter via e-post

UNC-fil-I
AEM Forms on JEE-övervakning av bevakade mappar för indata i en tjänst (bevakad mappslutpunkt)
LDAP
 • Synkroniseringar av organisationsanvändar- och gruppinformation i en katalog

 • LDAP-autentisering för interaktiva användare

JDBC
 • Fråga efter och bearbeta anrop till en extern databas när en process körs med JDBC-tjänsten

 • Intern åtkomst till AEM Forms i JEE-arkivet

WebDAV
Möjliggör fjärrsurfning av AEM Forms i JEE-databasen (formulär, fragment osv.) av alla WebDAV-klienter
AMF
program i Flashen Adobe, där AEM Forms på JEE-servertjänster har konfigurerats med en fjärrslutpunkt
JMX
AEM Forms på JEE visar MBeans för övervakning med JMX

Portar för programservrar ports-for-application-servers

I det här avsnittet beskrivs standardportarna (och alternativa konfigurationsintervall) för varje typ av programserver som stöds. Portarna måste aktiveras eller inaktiveras på den inre brandväggen, beroende på vilken nätverksfunktion du vill tillåta för klienter som ansluter till programservern som kör AEM Forms på JEE.

NOTE
Som standard visas flera JMX MBeans under namnutrymmet adobe.com. Endast information som är användbar för serverhälsoövervakning visas. För att förhindra att information röjs bör du dock förhindra att anropare i ett otillförlitligt nätverk söker upp JMX MBeans och får tillgång till hälsostatistik.

JBoss-portar

Syfte
Port
Tillgång till webbprogram

[JBOSS_Root]/standalone/configuration/lc_[database].xml

HTTP/1.1 Connector port 8080

AJP 1.3 Connector port 8009

SSL/TLS Connector port 8443

Stöd för CORBA

[JBoss-rot]/server/all/conf/jacorb.properties

OAPort 3528

OASSLPort 3529

WebLogic-portar

Syfte
Port
Tillgång till webbprogram
 • Admin Server-lyssningsporten: standard är 7001

 • SSL-lyssningsporten för administratörsservern: standard är 7002

 • Port konfigurerad för hanterad server, till exempel 8001

Administrationsportar för WebLogic krävs inte för åtkomst till AEM Forms på JEE
 • Hanterad serverlyssningsport: Kan konfigureras från 1 till 65534

 • SSL-lyssningsporten för hanterad server: Kan konfigureras från 1 till 65534

 • Nodhanterarens lyssningsport: standard är 5556

WebSphere-portar

Mer information om WebSphere-portar som krävs för AEM Forms på JEE finns i Portnummerinställning i WebSphere Application Server UI.

Konfigurerar SSL configuring-ssl

Referera till den fysiska arkitekturen som beskrivs i avsnittet AEM Forms på JEE:s fysiska arkitekturbör du konfigurera SSL för alla anslutningar som du tänker använda. I synnerhet måste alla SOAP-anslutningar utföras över SSL för att förhindra exponering av användarreferenser i ett nätverk.

Instruktioner om hur du konfigurerar SSL på JBoss, WebLogic och WebSphere finns i"Configuring SSL" i administrationshjälp.

Instruktioner om hur du importerar certifikat till JVM (Java Virtual Machine) som konfigurerats för en AEM Forms-server finns i avsnittet om ömsesidig autentisering i Hjälp om AEM Forms Workbench.

Konfigurerar SSL-omdirigering configuring-ssl-redirect

När du har konfigurerat programservern så att den stöder SSL måste du se till att all HTTP-trafik till program och tjänster framtvingas för att använda SSL-porten.

Information om hur du konfigurerar SSL-omdirigering för WebSphere eller WebLogic finns i dokumentationen för programservern.

 1. Öppna kommandotolken, navigera till katalogen /JBOSS_HOME/standalone/configuration och kör följande kommando:

  keytool -genkey -alias jboss7 -keyalg RSA -keystore server.keystore -validity 10950

 2. Öppna JBOSS_HOME/standalone/configuration/standalone.xml för redigering.

  Efter <subsystem xmlns="urn<span id=" translate="no" />domän1.1" native="false" default-virtual-server="default-host"> -element, lägg till följande information:

  <connector name="https" protocol="HTTP/1.1" scheme="https" socket-binding="https" enabled="true" secure="true"/>

 3. Lägg till följande kod i https-anslutningselementet:

  code language-xml
  <connector name="https" protocol="HTTP/1.1" scheme="https" socket-binding="https" secure="true" enabled="true">
   <ssl name="jboss7_ssl" key-alias="jboss71" password="Tibco321" certificate-key-file="../standalone/configuration/server.keystore" protocol="TLSv1"/>
   </connector>
  

  Spara och stäng filen standalone.xml.

Windows-specifika säkerhetsrekommendationer windows-specific-security-recommendations

Det här avsnittet innehåller säkerhetsrekommendationer som är specifika för Windows när de används för att köra AEM Forms på JEE.

JBoss-tjänstkonton jboss-service-accounts

AEM Forms på JEE-körkortsinstallationen konfigurerar som standard ett tjänstkonto med hjälp av kontot Lokalt system. Det inbyggda användarkontot för det lokala systemet har hög tillgänglighet. Det ingår i gruppen Administratörer. Om en arbetsprocessidentitet körs som det lokala systemanvändarkontot har den arbetsprocessen fullständig åtkomst till hela systemet.

Kör programservern med ett icke-administrativt konto run-the-application-server-using-a-non-administrative-account

 1. I Microsoft Management Console (MMC) skapar du en lokal användare som Forms Server-tjänsten kan logga in som:

  • Välj Användaren kan inte ändra lösenordet.
  • medlem i kontrollerar du att gruppen Användare visas.
 2. Välj Inställningar > Administrativa verktyg > Tjänster.

 3. Dubbelklicka på programservertjänsten och stoppa tjänsten.

 4. Logga in flik, välja Det här kontot, bläddra efter det användarkonto du har skapat och ange lösenordet för kontot.

 5. I fönstret Lokala säkerhetsinställningar, under Tilldelning av användarrättigheter, ger du följande rättigheter till användarkontot som Forms Server körs under:

  • Neka inloggning via Terminal Services
  • Neka inloggning locallyxx
  • Logga in som tjänst (bör vara inställd)
 6. Ge det nya användarkontot behörighet att ändra i följande kataloger:

  • GDS-katalog (Global Document Storage): Platsen för GDS-katalogen konfigureras manuellt under AEM Forms-installationen. Om platsinställningen är tom under installationen blir platsen som standard en katalog under programserverinstallationen på [JBoss root]/server/[type]/svcnative/DocumentStorage

  • CRX-Repository-katalog: Standardplatsen är [AEM-Forms-installation-location]\crx-repository

  • AEM Forms tillfälliga kataloger:

   • (Windows) TMP- eller TEMP-sökväg som angetts i miljövariablerna
   • (AIX, Linux eller Solaris) Inloggad användares hemkatalog På UNIX-baserade system kan en icke-rotanvändare använda följande katalog som tillfällig katalog:
   • (Linux) /var/tmp eller /usr/tmp
   • (AIX) /tmp eller /usr/tmp
   • (Solaris) /var/tmp eller /usr/tmp
 7. Ge det nya användarkontot skrivbehörighet i följande kataloger:

  • [JBoss-katalog]\standalone\deployment
  • [JBoss-katalog]\fristående\
  • [JBoss-katalog]\bin\
  note note
  NOTE
  Standardinstallationsplatsen för JBoss Application Server:
  • Windows: C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_Forms\jboss
  • Linux: /opt/jboss/.
 8. Starta programservertjänsten.

Filsystemsäkerhet file-system-security

AEM Forms på JEE använder filsystemet på följande sätt:

 • Lagrar tillfälliga filer som används vid bearbetning av dokumentindata och -utdata
 • Lagrar filer i den globala arkivbutiken som används för att stödja de installerade lösningskomponenterna
 • Bevakade mappar lagrar släppta filer som används som indata till en tjänst från en filsystemmapplats

När du använder bevakade mappar som ett sätt att skicka och ta emot dokument med en Forms Server-tjänst bör du vidta extra försiktighetsåtgärder när det gäller filsystemsäkerhet. När en användare släpper innehåll i den bevakade mappen visas innehållet i den bevakade mappen. I det här fallet autentiserar tjänsten inte den faktiska slutanvändaren. I stället förlitar det sig på ACL- och Share-nivåsäkerhet som ställs in på mappnivå för att avgöra vem som effektivt kan anropa tjänsten.

JBoss-specifika säkerhetsrekommendationer jboss-specific-security-recommendations

Det här avsnittet innehåller programserverkonfigurationsrekommendationer som är specifika för JBoss 7.0.6 när de används för att köra AEM Forms på JEE.

Inaktivera JBoss-hanteringskonsolen och JMX-konsolen disable-jboss-management-console-and-jmx-console

Åtkomst till JBoss Management Console och JMX Console är redan konfigurerad (JMX-övervakning är inaktiverad) när du installerar AEM Forms på JEE på JBoss med körklar installationsmetod. Om du använder en egen JBoss-programserver kontrollerar du att åtkomsten till JBoss Management Console och JMX-övervakningskonsolen är skyddade. Åtkomst till JMX-övervakningskonsolen ställs in i JBoss-konfigurationsfilen som kallas jmx-invoker-service.xml.

Inaktivera katalogbläddring disable-directory-browsing

När du har loggat in på administrationskonsolen går det att bläddra i konsolens kataloglista genom att ändra URL:en. Om du till exempel ändrar URL-adressen till någon av följande URL-adresser kan en kataloglista visas:

https://<servername>:8080/adminui/secured/
https://<servername>:8080/um/

WebLogic-specifika säkerhetsrekommendationer weblogic-specific-security-recommendations

Det här avsnittet innehåller rekommendationer för programserverkonfiguration för att skydda WebLogic 9.1 när AEM Forms körs på JEE.

Inaktivera katalogbläddring disable_directory_browsing-1

Ange egenskaperna för index-directories i filen weblogic.xml till false, vilket visas i det här exemplet:

<container-descriptor>
  <index-directory-enabled>false
  </index-directory-enabled>
</container-descriptor>

Aktivera WebLogic SSL-port enable-weblogic-ssl-port

WebLogic aktiverar som standard inte SSL-lyssningsporten, 7002. Aktivera den här porten i WebLogic Server Administration Console innan du konfigurerar SSL.

WebSphere-specifika säkerhetsrekommendationer websphere-specific-security-recommendations

Det här avsnittet innehåller rekommendationer för programserverkonfiguration för att skydda WebSphere som kör AEM Forms på JEE.

Inaktivera katalogbläddring disable_directory_browsing-2

Ange directoryBrowsingEnabled i filen ibm-web-ext.xml till false.

Aktivera administrationssäkerhet för WebSphere enable-websphere-administrative-security

 1. Logga in på administrationskonsolen för WebSphere.
 2. Gå till navigeringsträdet Säkerhet > Global säkerhet
 3. Välj Aktivera administrativ säkerhet.
 4. Avmarkera båda Aktivera programsäkerhet och Använd Java 2-säkerhet.
 5. Klicka OK eller Använd.
 6. I Meddelanden ruta, klicka Spara direkt i huvudkonfigurationen.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2