Konfigurera datakällor configure-data-sources

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Dataintegrering

Med AEM Forms dataintegrering kan du konfigurera och ansluta till olika datakällor. Följande typer stöds inte. Men med liten anpassning kan ni också integrera andra datakällor.

 • Relationsdatabaser - MySQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle RDBMS, postgreSQL och Sybase
 • AEM användarprofil
 • RESTful web services
 • SOAP-baserade webbtjänster
 • OData-tjänster

Dataintegrering stöder OAuth2.0(Auktoriseringskod, Klientautentiseringsuppgifter), grundläggande autentisering och API-nyckelautentiseringstyper är körklara och tillåter implementering av anpassad autentisering för åtkomst till webbtjänster. Medan RESTful-, SOAP-baserade och OData-tjänster konfigureras i AEM Cloud Service, konfigureras JDBC för relationsdatabaser och koppling för AEM användarprofil i AEM webbkonsol.

Konfigurera relationsdatabas configure-relational-database

Du kan konfigurera relationsdatabaser med hjälp AEM Konfiguration av webbkonsol. Gör följande:

 1. Gå till AEM webbkonsol på https://server:host/system/console/configMgr.

 2. Leta efter Apache Sling Connection Pooled DataSource konfiguration. Välj det här alternativet om du vill öppna konfigurationen i redigeringsläge.

 3. I konfigurationsdialogrutan anger du information för den databas som du vill konfigurera, till exempel:

  • Datakällans namn
  • Egenskapen för datakälltjänst som lagrar datakällans namn
  • Java-klassnamn för JDBC-drivrutinen
  • URI för JDBC-anslutning
  • Användarnamn och lösenord för anslutning till JDBC-drivrutinen
  note note
  NOTE
  Kontrollera att du krypterar känslig information, t.ex. lösenord, innan du konfigurerar datakällan. Kryptera:
  1. Gå till https://'[server]:[port]/system/console/crypto.
  2. I Plain Text anger du lösenordet eller en sträng som ska krypteras och väljer Protect.
  Den krypterade texten visas i fältet Skyddad text som du kan ange i konfigurationen.
 4. Aktivera Test on Borrow eller Test on Return för att ange att objekten valideras innan de lånas eller returneras från respektive till poolen.

 5. Ange en SQL SELECT-fråga i Validation Query fält för att validera anslutningar från poolen. Frågan måste returnera minst en rad. Baserat på din databas anger du något av följande:

  • SELECT 1 (MySQL och MS SQL)
  • VÄLJ 1 från dubbla (Oracle)
 6. Välj Save för att spara konfigurationen.

  note note
  NOTE
  Om din Forms datamodell innehåller ett objekt som är ett reserverat nyckelord för relationsdatabasen kan det leda till problem med tillägg, uppdatering eller hämtning av data. Undvik därför att använda sådana objekt i formulärdatamodellen.

Konfigurera AEM användarprofil configure-aem-user-profile

Du kan konfigurera AEM användarprofil med hjälp av konfigurationen för anslutning av användarprofil i AEM webbkonsol. Gör följande:

 1. Gå till AEM webbkonsol på https://'[server]:[port]system/console/configMgr.

 2. Leta efter AEM Forms Data Integrations - User Profile Connector Configuration och väljer att öppna konfigurationen i redigeringsläge.

 3. I dialogrutan Konfiguration av anslutning till användarprofil kan du lägga till, ta bort eller uppdatera egenskaper för användarprofiler. De angivna egenskaperna är tillgängliga för användning i formulärdatamodellen. Använd följande format för att ange egenskaper för användarprofiler:

  name=[property_name_with_location_in_user_profile],type=[property_type]

  Exempel:

  • name=profile/phoneNumber,type=string
  • name=profile/empLocation/*/city,type=string
  note note
  NOTE
  The * i ovanstående exempel betecknar alla noder under profile/empLocation/ i AEM användarprofil i CRXDE-struktur. Det innebär att formulärdatamodellen har åtkomst till city type-egenskap string finns i en nod under profile/empLocation/ nod. Noderna som innehåller den angivna egenskapen måste dock följa en konsekvent struktur.
 4. Välj Save för att spara konfigurationen.

Konfigurera mapp för molntjänstkonfigurationer cloud-folder

NOTE
Konfiguration för molntjänstmappen krävs för konfigurering av molntjänster för RESTful-, SOAP- och OData-tjänster.

Alla konfigurationer av molntjänster i AEM konsolideras i /conf AEM i databasen. Som standard är conf mappen innehåller global mapp där du kan skapa molntjänstkonfigurationer. Du måste dock manuellt aktivera den för molnkonfigurationer. Du kan även skapa ytterligare mappar i conf för att skapa och organisera molntjänstkonfigurationer.

Så här konfigurerar du mappen för molntjänstkonfigurationer:

 1. Gå till Tools > General > Configuration Browser.

 2. Gör följande för att aktivera den globala mappen för molnkonfigurationer eller hoppa över det här steget för att skapa och konfigurera en annan mapp för molntjänstkonfigurationer.

  1. I Configuration Browser väljer du global mapp och markera Properties.

  2. I Configuration Properties dialogruta, aktivera Cloud Configurations.

  3. Välj Save & Close för att spara konfigurationen och stänga dialogrutan.

 3. I Configuration Browser, markera Create.

 4. I Create Configuration dialogruta, ange en rubrik för mappen och aktivera Cloud Configurations.

 5. Välj Create för att skapa en mapp som är aktiverad för molntjänstkonfigurationer.

Konfigurera RESTful-webbtjänster configure-restful-web-services

RESTful-webbtjänsten kan beskrivas med Swagger-specifikationer i JSON- eller YAML-format i en Swagger-definitionsfil. Om du vill konfigurera RESTful-webbtjänsten i AEM molntjänster måste du se till att du antingen har Swagger-filen i filsystemet eller URL:en där filen finns.

Gör följande för att konfigurera RESTful-tjänster:

 1. Gå till Tools > Cloud Services > Data Sources. Välj den mapp där du vill skapa en molnkonfiguration.

  Se Konfigurera mapp för molntjänstkonfigurationer för information om hur du skapar och konfigurerar en mapp för molntjänstkonfigurationer.

 2. Välj Create för att öppna Create Data Source Configuration wizard. Ange ett namn och eventuellt en rubrik för konfigurationen, välj RESTful Service från Service Type nedrullningsbar meny där du kan bläddra och välja en miniatyrbild för konfigurationen och välja Next.

 3. Ange följande information för RESTful-tjänsten:

  • Välj URL eller Fil i listrutan Växlingskälla och ange därför SWAGGER-URL:en till Swagger-definitionsfilen eller överför Swagger-filen från det lokala filsystemet.

  • Baserat på indata från Swagger Source fylls följande fält i med värden:

   • Schema: De överföringsprotokoll som används av REST API. Antalet schematyper som visas i listrutan beror på scheman som definieras i Swagger-källan.
   • Värd: Domännamnet eller IP-adressen för värden som använder REST API. Det är ett obligatoriskt fält.
   • Bassökväg: URL-prefixet för alla API-sökvägar. Det är ett valfritt fält.
    Om det behövs kan du redigera de förifyllda värdena för dessa fält.
  • Välj autentiseringstyp - Ingen, OAuth2.0(Auktoriseringskod, Klientautentiseringsuppgifter), Basic Authentication, API Key, Custom Authentication eller Mutual Authentication - för att få åtkomst till RESTful-tjänsten och ange därmed information för autentisering.

  Om du väljer API Key Ange värdet för API-nyckeln som autentiseringstyp. API-nyckeln kan skickas som en begäranderubrik eller som en frågeparameter. Välj ett av dessa alternativ på menyn Location nedrullningsbar lista och ange namnet på huvudet eller frågeparametern i Parameter Name efter behov.

  Om du väljer Mutual Authentication som autentiseringstyp, se Certifikatbaserad ömsesidig autentisering för RESTful- och SOAP-webbtjänster.

 4. Välj Create för att skapa molnkonfigurationen för RESTful-tjänsten.

HTTP-klientkonfiguration för formulärdatamodell för optimering av prestanda fdm-http-client-configuration

Experience Manager Forms formulärdatamodell vid integrering med RESTful-webbtjänster som datakälla inkluderar HTTP-klientkonfigurationer för prestandaoptimering.
Utför följande steg för att konfigurera HTTP-klientmodellen för formulärdata:

 1. Logga in på Experience Manager Forms Skapa instans som administratör och gå till Experience Manager webbkonsolpaket. Standardwebbadressen är https://localhost:4502/system/console/configMgr.

 2. Välj Form Data Model Http Client Configuration for REST data source.

 3. I Form Data Model Http Client Configuration for REST data source dialog:

  • Ange maximalt antal tillåtna anslutningar mellan formulärdatamodellen och RESTful-webbtjänster i dialogrutan Connection limit in total fält. Standardvärdet är 20 anslutningar.

  • Ange maximalt antal tillåtna anslutningar för varje flöde i dialogrutan Connection limit on per route basis fält. Standardvärdet är 2 anslutningar.

  • Ange hur länge en beständig HTTP-anslutning ska vara aktiv i Keep alive fält. Standardvärdet är 15 sekunder.

  • Ange varaktigheten som Experience Manager Forms servern väntar på att en anslutning ska upprättas i Connection timeout fält. Standardvärdet är 10 sekunder.

  • Ange den maximala tidsperioden för inaktivitet mellan två datapaket i Socket timeout fält. Standardvärdet är 30 sekunder.

Konfigurera SOAP-webbtjänster configure-soap-web-services

SOAP-baserade webbtjänster beskrivs med WSDL-specifikationer (Web Services Description Language). Om du vill konfigurera en SOAP-baserad webbtjänst i AEM molntjänster kontrollerar du att du har WSDL-webbadressen för webbtjänsten och gör följande:

 1. Gå till Tools > Cloud Services > Data Sources. Välj den mapp där du vill skapa en molnkonfiguration.

  Se Konfigurera mapp för molntjänstkonfigurationer för information om hur du skapar och konfigurerar en mapp för molntjänstkonfigurationer.

 2. Välj Create för att öppna Create Data Source Configuration wizard. Ange ett namn och eventuellt en rubrik för konfigurationen, välj SOAP Web Service från Service Type nedrullningsbar meny där du kan bläddra och välja en miniatyrbild för konfigurationen och välja Next.

 3. Ange följande för SOAP-webbtjänsten:

  • WSDL-URL för webbtjänsten.

  • Tjänstslutpunkt. Ange ett värde i det här fältet om du vill åsidosätta tjänstslutpunkten som anges i WSDL.

  • Välj autentiseringstyp - Ingen, OAuth2.0(Auktoriseringskod, Klientautentiseringsuppgifter), Basic Authentication, Custom Authentication, X509 Token eller Mutual Authentication - för att få åtkomst till SOAP-tjänsten och ange därefter information för autentisering.

   Om du väljer X509 Token som autentiseringstyp, konfigurera X509-certifikatet. Mer information finns i Konfigurera certifikat.
   Ange KeyStore-alias för X509-certifikatet i Key Alias fält. Ange tiden i sekunder tills autentiseringsbegäran är giltig i Time To Live fält. Du kan också välja att signera meddelandetexten eller tidsstämpelhuvudet eller båda.

   Om du väljer Mutual Authentication som autentiseringstyp, se Certifikatbaserad ömsesidig autentisering för RESTful- och SOAP-webbtjänster.

 4. Välj Create för att skapa molnkonfigurationen för SOAP-webbtjänsten.

Konfigurera OData-tjänster config-odata

En OData-tjänst identifieras av tjänstens rot-URL. Om du vill konfigurera en OData-tjänst i AEM molntjänster kontrollerar du att du har tjänstens rot-URL och gör följande:

NOTE
Formulärdatamodellen stöder OData version 4.
Stegvisa anvisningar om hur du konfigurerar Microsoft Dynamics 365, online eller lokalt, finns i Konfiguration av Microsoft Dynamics OData.
 1. Gå till Tools > Cloud Services > Data Sources. Välj den mapp där du vill skapa en molnkonfiguration.

  Se Konfigurera mapp för molntjänstkonfigurationer för information om hur du skapar och konfigurerar en mapp för molntjänstkonfigurationer.

 2. Välj Create för att öppna Create Data Source Configuration wizard. Ange ett namn och eventuellt en rubrik för konfigurationen, välj OData Service från Service Type nedrullningsbar meny där du kan bläddra och välja en miniatyrbild för konfigurationen och välja Next.

 3. Ange följande information för OData-tjänsten:

  • Tjänstens rot-URL för OData-tjänsten som ska konfigureras.
  • Välj autentiseringstyp - Ingen, OAuth2.0(Auktoriseringskod, Klientautentiseringsuppgifter), Basic Authentication eller Custom Authentication - för att få åtkomst till OData-tjänsten, och därmed ange autentiseringsinformationen.
  note note
  NOTE
  Välj autentiseringstypen OAuth 2.0 om du vill ansluta till Microsoft Dynamics-tjänster med OData-slutpunkten som tjänstrot.
 4. Välj Skapa för att skapa molnkonfigurationen för OData-tjänsten.

Certifikatbaserad ömsesidig autentisering för RESTful- och SOAP-webbtjänster mutual-authentication

När du aktiverar ömsesidig autentisering för formulärdatamodell autentiserar både datakällan och AEM Server som kör formulärdatamodellen varandras identitet innan data delas. Du kan använda ömsesidig autentisering för REST- och SOAP-baserade anslutningar (datakällor). Så här konfigurerar du ömsesidig autentisering för en formulärdatamodell i din AEM Forms-miljö:

 1. Överför den privata nyckeln (certifikatet) till AEM Forms server. Så här överför du den privata nyckeln:

  1. Logga in på AEM Forms server som administratör.
  2. Navigera till Tools > Security > Users. Välj fd-cloudservice användare och markera Properties.
  3. Öppna Keystore -fliken, expandera Add Private Key from KeyStore file , ladda upp KeyStore-filen, ange alias, lösenord och markera Submit. Certifikatet överförs. Aliaset för den privata nyckeln anges i certifikatet och anges när certifikatet skapas.
 2. Överför förtroendecertifikat till Global Trust Store. Så här överför du certifikatet:

  1. Navigera till Tools > Security > Trust Store.
  2. Expandera Add Certificate from CER file alternativ, markera Select Certificate File, överför certifikatet och välj Submit.
 3. Konfigurera SOAP eller RESTful webbtjänster som datakälla och välj Mutual authentication som autentiseringstyp. Om du konfigurerar flera självsignerade certifikat för fd-cloudservice anger du namnet på certifikatets nyckelalias.

Nästa steg next-steps

Du har konfigurerat datakällorna. Därefter kan du skapa en formulärdatamodell eller, om du redan har skapat en formulärdatamodell utan en datakälla, associera den med de datakällor du konfigurerade. Se Skapa formulärdatamodell för mer information.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2