Kryptera och dekryptera PDF-dokument encrypting-and-decrypting-pdf-documents

Exempel och exempel i det här dokumentet är bara för AEM Forms i JEE-miljö.

Om krypteringstjänsten

Med krypteringstjänsten kan du kryptera och dekryptera dokument. När ett dokument är krypterat blir innehållet oläsligt. En behörig användare kan dekryptera dokumentet för att få åtkomst till innehållet. Om ett PDF-dokument är krypterat med ett lösenord måste användaren ange det öppna lösenordet innan dokumentet kan visas i Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Om ett PDF-dokument är krypterat med ett certifikat måste användaren dekryptera PDF-dokumentet med den offentliga nyckel som motsvarar det certifikat (privat nyckel) som användes för att kryptera PDF-dokumentet.

Du kan utföra följande uppgifter med krypteringstjänsten:

NOTE
Mer information om krypteringstjänsten finns i Tjänstreferens för AEM Forms.

Kryptera PDF-dokument med ett lösenord encrypting-pdf-documents-with-a-password

När du krypterar ett PDF-dokument med ett lösenord måste användaren ange lösenordet för att kunna öppna PDF-dokumentet i Adobe Reader eller Acrobat. Innan en annan AEM Forms-åtgärd, som att signera PDF-dokumentet digitalt, kan utföras på dokumentet, måste dessutom ett lösenordskrypterat PDF-dokument låsas upp.

NOTE
Om du överför ett krypterat PDF-dokument till AEM Forms-databasen kan det inte dekryptera PDF-dokumentet och extrahera XDP-innehållet. Du bör inte kryptera ett dokument innan du skickar det till AEM Forms-databasen. (Se Skriver resurser.)
NOTE
Mer information om krypteringstjänsten finns i Tjänstreferens för AEM Forms.

Sammanfattning av steg summary-of-steps

Så här krypterar du ett PDF-dokument med ett lösenord:

 1. Inkludera projektfiler.
 2. Skapa ett API-objekt för krypteringsklient.
 3. Få ett PDF-dokument att kryptera.
 4. Ange alternativ för kryptering vid körning.
 5. Lägg till lösenordet.
 6. Spara det krypterade PDF-dokumentet som en PDF-fil.

Inkludera projektfiler

Inkludera nödvändiga filer i utvecklingsprojektet. Om du skapar ett klientprogram med Java, inkluderar du de JAR-filer som behövs. Om du använder webbtjänster måste du inkludera proxyfilerna.

Följande JAR-filer måste läggas till i projektets klasssökväg:

 • adobe-livecycle-client.jar
 • adobe-usermanager-client.jar
 • adobe-encryption-client.jar
 • adobe-utilities.jar (krävs om AEM Forms används i JBoss)
 • jbossall-client.jar (krävs om AEM Forms används i JBoss)

Skapa ett API-objekt för krypteringsklient

Om du vill utföra en krypteringstjänståtgärd programmatiskt måste du skapa en krypteringstjänstklient.

Få ett PDF-dokument att kryptera

Hämta ett okrypterat PDF-dokument för att kryptera dokumentet med ett lösenord. Om du försöker skydda ett PDF-dokument som redan är krypterat orsakar du ett undantag.

Ange alternativ för kryptering vid körning

Om du vill kryptera ett PDF-dokument med ett lösenord anger du fyra värden, inklusive två lösenordsvärden. Det första lösenordsvärdet används för att kryptera PDF-dokumentet och måste anges när dokumentet öppnas i PDF. Det andra lösenordsvärdet, som heter huvudlösenordsvärdet, används för att ta bort kryptering från PDF-dokumentet. Lösenordsvärdena är skiftlägeskänsliga och dessa två lösenordsvärden kan inte vara samma.

Ange vilka dokumentresurser i PDF som ska krypteras. Du kan kryptera hela PDF-dokumentet, allt utom dokumentets metadata eller bara dokumentets bilagor. Om du bara krypterar dokumentets bilagor uppmanas användaren att ange ett lösenord när de försöker få åtkomst till de bifogade filerna.

När du krypterar ett PDF-dokument kan du ange behörigheter som är kopplade till det skyddade dokumentet. Genom att ange behörigheter kan du styra vilka åtgärder en användare som öppnar ett lösenordskrypterat PDF-dokument får utföra. Om du till exempel vill extrahera formulärdata måste du ange följande behörigheter:

 • PASSWORD_EDIT_ADD
 • PASSWORD_EDIT_MODIFY
NOTE
Behörigheter anges som PasswordEncryptionPermission uppräkningsvärden.

Lägg till lösenordet

När du har hämtat ett oskyddat PDF-dokument och angett krypteringsvärden för körtid kan du lägga till ett lösenord i PDF-dokumentet.

Spara det krypterade PDF-dokumentet som en PDF-fil

Du kan spara det lösenordskrypterade PDF-dokumentet som en PDF-fil.

Se även

Kryptera ett PDF-dokument med Java API

Kryptera ett PDF-dokument med hjälp av webbtjänstens API

Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler

Ange anslutningsegenskaper

API-snabbstart för krypteringstjänst

Kryptera PDF-dokument med certifikat

Kryptera ett PDF-dokument med Java API encrypt-a-pdf-document-using-the-java-api

Kryptera ett PDF-dokument med ett lösenord med hjälp av krypterings-API (Java):

 1. Inkludera projektfiler.

  Inkludera JAR-klientfiler, t.ex. adobe-encryption-client.jar, i Java-projektets klassökväg.

 2. Skapa ett API för krypteringsklient.

  • Skapa en ServiceClientFactory objekt som innehåller anslutningsegenskaper.
  • Skapa en EncryptionServiceClient genom att använda konstruktorn och skicka ServiceClientFactory -objekt.
 3. Få ett PDF-dokument att kryptera.

  • Skapa en java.io.FileInputStream objekt som representerar PDF-dokumentet som ska krypteras med hjälp av konstruktorn och som skickar ett strängvärde som anger platsen för PDF-dokumentet.
  • Skapa en com.adobe.idp.Document genom att använda konstruktorn och skicka java.io.FileInputStream -objekt.
 4. Ange alternativ för kryptering vid körning.

  • Skapa en PasswordEncryptionOptionSpec genom att anropa dess konstruktor.
  • Ange vilka PDF-dokumentresurser som ska krypteras genom att anropa PasswordEncryptionOptionSpec objektets setEncryptOption metod och skicka en PasswordEncryptionOption uppräkningsvärde som anger vilka dokumentresurser som ska krypteras. Om du till exempel vill kryptera hela PDF-dokumentet, inklusive dess metadata och bilagor, anger du PasswordEncryptionOption.ALL.
  • Skapa en java.util.List som lagrar krypteringsbehörigheterna med ArrayList konstruktor.
  • Ange en behörighet genom att anropa java.util.List objekt"s add och skickar ett uppräkningsvärde som motsvarar den behörighet som du vill ange. Om du till exempel vill ange den behörighet som gör att en användare kan kopiera data i PDF-dokumentet, anger du PasswordEncryptionPermission.PASSWORD_EDIT_COPY. (Upprepa det här steget för varje behörighet att ange).
  • Ange kompatibilitetsalternativet för Acrobat genom att anropa PasswordEncryptionOptionSpec objektets setCompatability och skickar ett uppräkningsvärde som anger kompatibilitetsnivån för Acrobat. Du kan till exempel ange PasswordEncryptionCompatability.ACRO_7.
  • Ange det lösenordsvärde som gör att en användare kan öppna det krypterade PDF-dokumentet genom att anropa PasswordEncryptionOptionSpec objektets setDocumentOpenPassword och skickar ett strängvärde som representerar det öppna lösenordet.
  • Ange det huvudlösenordsvärde som gör att en användare kan ta bort kryptering från PDF-dokumentet genom att anropa PasswordEncryptionOptionSpec objektets setPermissionPassword och skickar ett strängvärde som representerar huvudlösenordet.
 5. Lägg till lösenordet.

  Kryptera PDF genom att anropa EncryptionServiceClient objektets encryptPDFUsingPassword och skicka följande värden:

  • The com.adobe.idp.Document som innehåller det PDF-dokument som ska krypteras med lösenordet.
  • The PasswordEncryptionOptionSpec objekt som innehåller alternativ för kryptering vid körning.

  The encryptPDFUsingPassword returnerar en com.adobe.idp.Document objekt som innehåller ett lösenordskrypterat PDF-dokument.

 6. Spara det krypterade PDF-dokumentet som en PDF-fil.

  • Skapa en java.io.File och se till att filtillägget är .pdf.
  • Anropa com.adobe.idp.Document objektets copyToFile metod för att kopiera innehållet i com.adobe.idp.Document till filen. Se till att du använder com.adobe.idp.Document objekt som returneras av encryptPDFUsingPassword -metod.

Se även

Sammanfattning av steg

Snabbstart (SOAP-läge): Kryptera ett PDF-dokument med Java API

Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler

Ange anslutningsegenskaper

Kryptera ett PDF-dokument med hjälp av webbtjänstens API encrypting-a-pdf-document-using-the-web-service-api

Kryptera ett PDF-dokument med ett lösenord med hjälp av krypterings-API:t (webbtjänsten):

 1. Inkludera projektfiler.

  Skapa ett Microsoft .NET-projekt som använder MTOM. Kontrollera att du använder följande WSDL-definition: http://localhost:8080/soap/services/EncryptionService?WSDL&lc_version=9.0.1.

  note note
  NOTE
  Ersätt localhost med IP-adressen till den server där AEM Forms finns.
 2. Skapa ett API-objekt för krypteringsklient.

  • Skapa en EncryptionServiceClient genom att använda dess standardkonstruktor.

  • Skapa en EncryptionServiceClient.Endpoint.Address genom att använda System.ServiceModel.EndpointAddress konstruktor. Skicka ett strängvärde som anger WSDL till AEM Forms-tjänsten (till exempel http://localhost:8080/soap/services/EncryptionService?WSDL.) Du behöver inte använda lc_version -attribut. Detta attribut används när du skapar en tjänstreferens.)

  • Skapa en System.ServiceModel.BasicHttpBinding genom att hämta värdet för EncryptionServiceClient.Endpoint.Binding fält. Skicka returvärdet till BasicHttpBinding.

  • Ange System.ServiceModel.BasicHttpBinding objektets MessageEncoding fält till WSMessageEncoding.Mtom. Detta värde garanterar att MTOM används.

  • Aktivera grundläggande HTTP-autentisering genom att utföra följande åtgärder:

   • Tilldela AEM formuläranvändarnamn till fältet EncryptionServiceClient.ClientCredentials.UserName.UserName.
   • Tilldela motsvarande lösenordsvärde till fältet EncryptionServiceClient.ClientCredentials.UserName.Password.
   • Tilldela konstantvärdet HttpClientCredentialType.Basic till fältet BasicHttpBindingSecurity.Transport.ClientCredentialType.
   • Tilldela konstantvärdet BasicHttpSecurityMode.TransportCredentialOnly till fältet BasicHttpBindingSecurity.Security.Mode.
 3. Få ett PDF-dokument att kryptera.

  • Skapa en BLOB genom att använda dess konstruktor. The BLOB används för att lagra ett PDF-dokument som är krypterat med ett lösenord.
  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för det PDF-dokument som ska krypteras och läget i vilket filen ska öppnas.
  • Skapa en bytearray som lagrar innehållet i System.IO.FileStream -objekt. Du kan bestämma storleken på bytearrayen genom att hämta System.IO.FileStream objektets Length -egenskap.
  • Fylla i bytearrayen med strömdata genom att anropa System.IO.FileStream objektets Read och skickar bytearrayen, startpositionen och den flödeslängd som ska läsas.
  • Fyll i BLOB genom att tilldela innehållet i bytearrayen till BLOB objektets MTOM datamedlem.
 4. Ange alternativ för kryptering vid körning.

  • Skapa en PasswordEncryptionOptionSpec genom att använda dess konstruktor.
  • Ange vilka PDF-dokumentresurser som ska krypteras genom att tilldela en PasswordEncryptionOption uppräkningsvärde till PasswordEncryptionOptionSpec objektets encryptOption datamedlem. Om du vill kryptera hela PDF, inklusive dess metadata och bilagor, tilldelar du PasswordEncryptionOption.ALL till denna datamedlem.
  • Ange kompatibilitetsalternativet för Acrobat genom att tilldela en PasswordEncryptionCompatability uppräkningsvärde till PasswordEncryptionOptionSpec objektets compatability datamedlem. Tilldela till exempel PasswordEncryptionCompatability.ACRO_7 till denna datamedlem.
  • Ange det lösenordsvärde som gör att en användare kan öppna det krypterade PDF-dokumentet genom att tilldela ett strängvärde som representerar det öppna lösenordet till PasswordEncryptionOptionSpec objektets documentOpenPassword datamedlem.
  • Ange det lösenordsvärde som gör att en användare kan ta bort kryptering från PDF-dokumentet genom att tilldela ett strängvärde som representerar huvudlösenordet till PasswordEncryptionOptionSpec objektets permissionPassword datamedlem.
 5. Lägg till lösenordet.

  Kryptera PDF genom att anropa EncryptionServiceClient objektets encryptPDFUsingPassword och skicka följande värden:

  • The BLOB som innehåller det PDF-dokument som ska krypteras med lösenordet.
  • The PasswordEncryptionOptionSpec objekt som innehåller alternativ för kryptering vid körning.

  The encryptPDFUsingPassword returnerar en BLOB objekt som innehåller ett lösenordskrypterat PDF-dokument.

 6. Spara det krypterade PDF-dokumentet som en PDF-fil.

  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för det skyddade PDF-dokumentet.
  • Skapa en bytearray som lagrar datainnehållet i BLOB objekt som returneras av encryptPDFUsingPassword -metod. Fylla i bytearrayen genom att hämta värdet för BLOB objektets MTOM datamedlem.
  • Skapa en System.IO.BinaryWriter genom att anropa dess konstruktor och skicka System.IO.FileStream -objekt.
  • Skriv bytearrayens innehåll till en PDF-fil genom att anropa System.IO.BinaryWriter objektets Write och skicka bytearrayen.

Se även

Sammanfattning av steg

Anropa AEM Forms med MTOM

Anropa AEM Forms med SwaRef

Kryptera PDF-dokument med certifikat encrypting-pdf-documents-with-certificates

Med certifikatbaserad kryptering kan du kryptera ett dokument för specifika mottagare med hjälp av teknik för offentlig nyckel. Olika mottagare kan få olika behörigheter för dokumentet. Många krypteringsaspekter blir möjliga med hjälp av teknik med publika nycklar. En algoritm används för att generera två stora tal, så kallade tangenter, som har följande egenskaper:

 • En nyckel används för att kryptera en datauppsättning. Därefter kan bara den andra nyckeln användas för att dekryptera data.
 • Det är omöjligt att skilja på den ena nyckeln och den andra.

En av nycklarna fungerar som en användares privata nyckel. Det är viktigt att bara användaren har tillgång till den här nyckeln. Den andra nyckeln är användarens offentliga nyckel, som kan delas med andra.

Ett certifikat för offentlig nyckel innehåller en användares offentliga nyckel och identifieringsinformation. X.509-formatet används för att lagra certifikat. Certifikat utfärdas och signeras vanligtvis digitalt av en certifikatutfärdare (CA), som är en erkänd enhet som kan mäta förtroendet för certifikatets giltighet. Certifikat har ett förfallodatum och är inte längre giltiga. Dessutom innehåller listor över återkallade certifikat information om certifikat som återkallats före förfallodatumet. CRL-listor publiceras regelbundet av certifikatutfärdare. Återkallningsstatusen för ett certifikat kan också hämtas via OCSP (Online Certificate Status Protocol) via nätverket.

NOTE
Om du överför ett krypterat PDF-dokument till AEM Forms-databasen kan det inte dekryptera PDF-dokumentet och extrahera XDP-innehållet. Du bör inte kryptera ett dokument innan du skickar det till AEM Forms-databasen. (Se Skriver resurser.)
NOTE
Innan du kan kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat måste du se till att du lägger till certifikatet i AEM Forms. Ett certifikat läggs till med administrationskonsolen eller programmatiskt med Trust Manager API. (Se Importera autentiseringsuppgifter med Trust Manager API.)
NOTE
Mer information om krypteringstjänsten finns i Tjänstreferens för AEM Forms.

Sammanfattning av steg summary_of_steps-1

Så här krypterar du ett PDF-dokument med ett certifikat:

 1. Inkludera projektfiler.
 2. Skapa ett API-objekt för krypteringsklient.
 3. Få ett PDF-dokument att kryptera.
 4. Referera till certifikatet.
 5. Ange alternativ för kryptering vid körning.
 6. Skapa ett certifikatkrypterat PDF-dokument.
 7. Spara det krypterade PDF-dokumentet som en PDF-fil.

Inkludera projektfiler

Inkludera nödvändiga filer i utvecklingsprojektet. Om du skapar ett klientprogram med Java, inkluderar du de JAR-filer som behövs. Om du använder webbtjänster måste du inkludera proxyfilerna.

Följande JAR-filer måste läggas till i projektets klasssökväg:

 • adobe-livecycle-client.jar
 • adobe-usermanager-client.jar
 • adobe-encryption-client.jar
 • adobe-utilities.jar (krävs om AEM Forms körs på JBoss Application Server)
 • jbossall-client.jar (krävs om AEM Forms körs på JBoss Application Server)

Skapa ett API-objekt för krypteringsklient

Om du vill utföra en krypteringstjänståtgärd programmatiskt måste du skapa en krypteringstjänstklient. Om du använder Java-krypteringstjänstens API skapar du en EncrytionServiceClient -objekt. Om du använder webbtjänstens API för krypteringstjänst skapar du en EncryptionServiceService -objekt.

Få ett PDF-dokument att kryptera

Hämta ett okrypterat PDF-dokument som ska krypteras. Om du försöker skydda ett PDF-dokument som redan är krypterat genereras ett undantag.

Referera till certifikatet

Om du vill kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat refererar du till ett certifikat som används för att kryptera ett PDF-dokument. Certifikatet är en .cer-fil, en .crt-fil eller en .pem-fil. En PKCS#12-fil används för att lagra privata nycklar med motsvarande certifikat.

När du krypterar ett PDF-dokument med ett certifikat anger du de behörigheter som är kopplade till det skyddade dokumentet. Genom att ange behörigheter kan du styra vilka åtgärder en användare som öppnar ett certifikatkrypterat PDF-dokument kan utföra.

Ange alternativ för kryptering vid körning

Ange vilka dokumentresurser i PDF som ska krypteras. Du kan kryptera hela PDF-dokumentet, allt utom dokumentets metadata eller bara dokumentets bilagor.

Skapa ett certifikatkrypterat PDF-dokument

När du har hämtat ett oskyddat PDF-dokument, refererat till certifikatet och angett körningsalternativ, kan du skapa ett certifikatkrypterat PDF-dokument. När PDF-dokumentet har krypterats behöver du motsvarande publika nyckel för att dekryptera det.

Spara det krypterade PDF-dokumentet som en PDF-fil

Du kan spara det krypterade PDF-dokumentet som en PDF-fil.

Se även

Kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat med Java API

Kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat med hjälp av webbtjänstens API

Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler

Ange anslutningsegenskaper

API-snabbstart för krypteringstjänst

Kryptera PDF-dokument med ett lösenord

Kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat med Java API encrypt-a-pdf-document-with-a-certificate-using-the-java-api

Kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat med hjälp av krypterings-API (Java):

 1. Inkludera projektfiler.

  Inkludera JAR-klientfiler, t.ex. adobe-encryption-client.jar, i Java-projektets klassökväg.

 2. Skapa ett API-objekt för krypteringsklient.

  • Skapa en ServiceClientFactory objekt som innehåller anslutningsegenskaper.
  • Skapa en EncryptionServiceClient genom att använda konstruktorn och skicka ServiceClientFactory -objekt.
 3. Få ett PDF-dokument att kryptera.

  • Skapa en java.io.FileInputStream objekt som representerar PDF-dokumentet som ska krypteras med hjälp av konstruktorn och som skickar ett strängvärde som anger platsen för PDF-dokumentet.
  • Skapa en com.adobe.idp.Document genom att använda konstruktorn och skicka java.io.FileInputStream -objekt.
 4. Referera till certifikatet.

  • Skapa en java.util.List objekt som lagrar behörighetsinformation med hjälp av dess konstruktor.
  • Ange behörigheten för det krypterade dokumentet genom att anropa java.util.List objektets add metod och skicka en CertificateEncryptionPermissions uppräkningsvärde som representerar behörigheter som beviljas den användare som öppnar det skyddade PDF-dokumentet. Om du till exempel vill ange alla behörigheter skickar du CertificateEncryptionPermissions.PKI_ALL_PERM.
  • Skapa en Recipient genom att använda dess konstruktor.
  • Skapa en java.io.FileInputStream objekt som representerar certifikatet som används för att kryptera PDF-dokumentet med hjälp av dess konstruktor och skicka ett strängvärde som anger platsen för certifikatet.
  • Skapa en com.adobe.idp.Document genom att använda konstruktorn och skicka java.io.FileInputStream objekt som representerar certifikatet.
  • Anropa Recipient objektets setX509Cert och skicka com.adobe.idp.Document som innehåller certifikatet. (Dessutom har Recipient-objektet kan ha ett förvaltarcertifikatalias eller en LDAP-URL som certifikatkälla.)
  • Skapa en CertificateEncryptionIdentity objekt som lagrar behörighet och certifikatinformation med hjälp av dess konstruktor.
  • Anropa CertificateEncryptionIdentity objektets setPerms och skicka java.util.List objekt som lagrar behörighetsinformation.
  • Anropa CertificateEncryptionIdentity objektets setRecipient och skicka Recipient objekt som lagrar certifikatinformation.
  • Skapa en java.util.List objekt som lagrar certifikatinformation med hjälp av dess konstruktor.
  • Anropa java.util.List objektets add-metod och skicka CertificateEncryptionIdentity -objekt. (Den java.util.List objektet skickas som en parameter till encryptPDFUsingCertificates metod.)
 5. Ange alternativ för kryptering vid körning.

  • Skapa en CertificateEncryptionOptionSpec genom att anropa dess konstruktor.
  • Ange vilka PDF-dokumentresurser som ska krypteras genom att anropa CertificateEncryptionOptionSpec objektets setOption metod och skicka en CertificateEncryptionOption uppräkningsvärde som anger vilka dokumentresurser som ska krypteras. Om du till exempel vill kryptera hela PDF-dokumentet, inklusive dess metadata och bilagor, anger du CertificateEncryptionOption.ALL.
  • Ange kompatibilitetsalternativet för Acrobat genom att anropa CertificateEncryptionOptionSpec objektets setCompat metod och skicka en CertificateEncryptionCompatibility uppräkningsvärde som anger kompatibilitetsnivån för Acrobat. Du kan till exempel ange CertificateEncryptionCompatibility.ACRO_7.
 6. Skapa ett certifikatkrypterat PDF-dokument.

  Kryptera PDF-dokumentet med ett certifikat genom att anropa EncryptionServiceClient objektets encryptPDFUsingCertificates och skicka följande värden:

  • The com.adobe.idp.Document som innehåller det PDF-dokument som ska krypteras.
  • The java.util.List objekt som lagrar certifikatinformation.
  • The CertificateEncryptionOptionSpec objekt som innehåller alternativ för kryptering vid körning.

  The encryptPDFUsingCertificates returnerar en com.adobe.idp.Document objekt som innehåller ett certifikatkrypterat PDF-dokument.

 7. Spara det krypterade PDF-dokumentet som en PDF-fil.

  • Skapa en java.io.File och se till att filnamnstillägget är .pdf.
  • Anropa com.adobe.idp.Document objektets copyToFile metod för att kopiera innehållet i com.adobe.idp.Document till filen. Se till att du använder com.adobe.idp.Document objekt som returneras av encryptPDFUsingCertificates -metod.

Se även

Sammanfattning av steg

Snabbstart (SOAP-läge): Kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat med Java API

Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler

Ange anslutningsegenskaper

Kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat med hjälp av webbtjänstens API encrypt-a-pdf-document-with-a-certificate-using-the-web-service-api

Kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat med hjälp av krypterings-API:t (webbtjänsten):

 1. Inkludera projektfiler.

  Skapa ett Microsoft .NET-projekt som använder MTOM. Kontrollera att du använder följande WSDL-definition: http://localhost:8080/soap/services/EncryptionService?WSDL&lc_version=9.0.1.

  note note
  NOTE
  Ersätt localhost med IP-adressen till den server där AEM Forms finns.
 2. Skapa ett API-objekt för krypteringsklient.

  • Skapa en EncryptionServiceClient genom att använda dess standardkonstruktor.

  • Skapa en EncryptionServiceClient.Endpoint.Address genom att använda System.ServiceModel.EndpointAddress konstruktor. Skicka ett strängvärde som anger WSDL till AEM Forms-tjänsten (till exempel http://localhost:8080/soap/services/EncryptionService?WSDL.) Du behöver inte använda lc_version -attribut. Detta attribut används när du skapar en tjänstreferens.)

  • Skapa en System.ServiceModel.BasicHttpBinding genom att hämta värdet för EncryptionServiceClient.Endpoint.Binding fält. Skicka returvärdet till BasicHttpBinding.

  • Ange System.ServiceModel.BasicHttpBinding objektets MessageEncoding fält till WSMessageEncoding.Mtom. Detta värde garanterar att MTOM används.

  • Aktivera grundläggande HTTP-autentisering genom att utföra följande åtgärder:

   • Tilldela AEM formuläranvändarnamn till fältet EncryptionServiceClient.ClientCredentials.UserName.UserName.
   • Tilldela motsvarande lösenordsvärde till fältet EncryptionServiceClient.ClientCredentials.UserName.Password.
   • Tilldela konstantvärdet HttpClientCredentialType.Basic till fältet BasicHttpBindingSecurity.Transport.ClientCredentialType.
   • Tilldela konstantvärdet BasicHttpSecurityMode.TransportCredentialOnly till fältet BasicHttpBindingSecurity.Security.Mode.
 3. Få ett PDF-dokument att kryptera.

  • Skapa en BLOB genom att använda dess konstruktor. The BLOB används för att lagra ett PDF-dokument som är krypterat med ett certifikat.
  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för det PDF-dokument som ska krypteras och läget i vilket filen ska öppnas.
  • Skapa en bytearray som lagrar innehållet i System.IO.FileStream -objekt. Du kan bestämma storleken på bytearrayen genom att hämta System.IO.FileStream objektets Length -egenskap.
  • Fylla i bytearrayen med strömdata genom att anropa System.IO.FileStream objektets Read och skickar bytearrayen, startpositionen och den flödeslängd som ska läsas.
  • Fyll i BLOB genom att tilldela MTOM med bytearrayens innehåll.
 4. Referera till certifikatet.

  • Skapa en Recipient genom att använda dess konstruktor. Det här objektet lagrar certifikatinformation.
  • Skapa en BLOB genom att använda dess konstruktor. Detta BLOB -objektet kommer att lagra certifikatet som krypterar PDF-dokumentet.
  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar certifikatets filplats och läget som filen ska öppnas i.
  • Skapa en bytearray som lagrar innehållet i System.IO.FileStream -objekt. Du kan bestämma storleken på bytearrayen genom att hämta System.IO.FileStream objektets Length -egenskap.
  • Fylla i bytearrayen med strömdata genom att anropa System.IO.FileStream objektets Read och skickar bytearrayen, startpositionen och den flödeslängd som ska läsas.
  • Fyll i BLOB genom att tilldela innehållet i bytearrayen till BLOB objektets MTOM datamedlem.
  • Tilldela BLOB det objekt som lagrar certifikatet till Recipient objektets x509Cert datamedlem.
  • Skapa en CertificateEncryptionIdentity objekt som lagrar certifikatinformation med hjälp av dess konstruktor.
  • Tilldela Recipient det objekt som lagrar certifikatet till CertificateEncryptionIdentityobjektets mottagande datamedlem.
  • Skapa en Object arrayen och tilldela CertificateEncryptionIdentity -objektet till det första elementet i Object array. Detta Object arrayen skickas som en parameter till encryptPDFUsingCertificates -metod.
 5. Ange alternativ för kryptering vid körning.

  • Skapa en CertificateEncryptionOptionSpec genom att använda dess konstruktor.
  • Ange vilka PDF-dokumentresurser som ska krypteras genom att tilldela en CertificateEncryptionOption uppräkningsvärde till CertificateEncryptionOptionSpec objektets option datamedlem. Om du vill kryptera hela PDF-dokumentet, inklusive dess metadata och bilagor, tilldelar du CertificateEncryptionOption.ALL till denna datamedlem.
  • Ange kompatibilitetsalternativet för Acrobat genom att tilldela en CertificateEncryptionCompatibility uppräkningsvärde till CertificateEncryptionOptionSpec objektets compat datamedlem. Tilldela till exempel CertificateEncryptionCompatibility.ACRO_7 till denna datamedlem.
 6. Skapa ett certifikatkrypterat PDF-dokument.

  Kryptera PDF-dokumentet med ett certifikat genom att anropa EncryptionServiceService objektets encryptPDFUsingCertificates och skicka följande värden:

  • The BLOB som innehåller det PDF-dokument som ska krypteras.
  • The Object array som lagrar certifikatinformation.
  • The CertificateEncryptionOptionSpec objekt som innehåller alternativ för kryptering vid körning.

  The encryptPDFUsingCertificates returnerar en BLOB objekt som innehåller ett certifikatkrypterat PDF-dokument.

 7. Spara det krypterade PDF-dokumentet som en PDF-fil.

  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för det skyddade PDF-dokumentet.
  • Skapa en bytearray som lagrar datainnehållet i BLOB objekt som returneras av encryptPDFUsingCertificates -metod. Fylla i bytearrayen genom att hämta värdet för BLOB objektets binaryData datamedlem.
  • Skapa en System.IO.BinaryWriter genom att anropa dess konstruktor och skicka System.IO.FileStream -objekt.
  • Skriv bytearrayens innehåll till en PDF-fil genom att anropa System.IO.BinaryWriter objektets Write och skicka bytearrayen.

Se även

Sammanfattning av steg

Anropa AEM Forms med MTOM

Anropa AEM Forms med SwaRef

Tar bort certifikatbaserad kryptering removing-certificate-based-encryption

Certifikatbaserad kryptering kan tas bort från ett PDF-dokument så att användare kan öppna PDF-dokumentet i Adobe Reader eller Acrobat. Om du vill ta bort kryptering från ett PDF-dokument som är krypterat med ett certifikat måste du referera till en offentlig nyckel. När krypteringen har tagits bort från ett PDF-dokument är den inte längre säker.

NOTE
Mer information om krypteringstjänsten finns i Tjänstreferens för AEM Forms.

Sammanfattning av steg summary_of_steps-2

Så här tar du bort certifikatbaserad kryptering från ett PDF-dokument:

 1. Inkludera projektfiler.
 2. Skapa en krypteringstjänstklient.
 3. Hämta det krypterade PDF-dokumentet.
 4. Ta bort kryptering.
 5. Spara PDF-dokumentet som en PDF-fil.

Inkludera projektfiler

Inkludera nödvändiga filer i utvecklingsprojektet. Om du skapar ett klientprogram med Java, inkluderar du de JAR-filer som behövs. Om du använder webbtjänster måste du inkludera proxyfilerna.

Följande JAR-filer måste läggas till i projektets klasssökväg:

 • adobe-livecycle-client.jar
 • adobe-usermanager-client.jar
 • adobe-encryption-client.jar
 • adobe-utilities.jar (krävs om AEM Forms körs på JBoss Application Server)
 • jbossall-client.jar (krävs om AEM Forms körs på JBoss Application Server)

Skapa en krypteringstjänstklient

Om du vill utföra en krypteringstjänståtgärd programmatiskt måste du skapa en krypteringstjänstklient. Om du använder Java-krypteringstjänstens API skapar du en EncrytionServiceClient -objekt. Om du använder webbtjänstens API för krypteringstjänst skapar du en EncryptionServiceService -objekt.

Hämta det krypterade PDF-dokumentet

Hämta ett krypterat PDF-dokument för att ta bort certifikatbaserad kryptering. Om du försöker ta bort kryptering från ett PDF-dokument som inte är krypterat genereras ett undantag. På samma sätt inträffar ett undantag om du försöker ta bort certifikatbaserad kryptering från ett lösenordskrypterat dokument.

Ta bort kryptering

Om du vill ta bort certifikatbaserad kryptering från ett krypterat PDF-dokument måste du ha både ett krypterat PDF-dokument och den privata nyckel som motsvarar den nyckel som användes för att kryptera PDF-dokumentet. Aliasvärdet för den privata nyckeln anges när certifikatbaserad kryptering tas bort från ett krypterat PDF-dokument. Mer information om den offentliga nyckeln finns i Kryptera PDF-dokument med certifikat.

NOTE
En privat nyckel lagras i AEM Forms Trust Store. När ett certifikat placeras där anges ett aliasvärde.

Spara PDF-dokumentet

När certifikatbaserad kryptering har tagits bort från ett krypterat PDF-dokument kan du spara PDF-dokumentet som en PDF-fil. Användare kan öppna PDF-dokumentet i Adobe Reader eller Acrobat.

Se även

Ta bort certifikatbaserad kryptering med Java API

Ta bort certifikatbaserad kryptering med webbtjänstens API

Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler

Ange anslutningsegenskaper

API-snabbstart för krypteringstjänst

Ta bort certifikatbaserad kryptering med Java API remove-certificate-based-encryption-using-the-java-api

Ta bort certifikatbaserad kryptering från ett PDF-dokument med krypterings-API (Java):

 1. Inkludera projektfiler.

  Inkludera JAR-klientfiler, t.ex. adobe-encryption-client.jar, i Java-projektets klassökväg.

 2. Skapa en krypteringstjänstklient.

  • Skapa en ServiceClientFactory objekt som innehåller anslutningsegenskaper.
  • Skapa en EncryptionServiceClient genom att använda konstruktorn och skicka ServiceClientFactory -objekt.
 3. Hämta det krypterade PDF-dokumentet.

  • Skapa en java.io.FileInputStream som representerar det krypterade PDF-dokumentet med hjälp av dess konstruktor och skickar ett strängvärde som anger platsen för det krypterade PDF-dokumentet.
  • Skapa en com.adobe.idp.Document genom att använda konstruktorn och skicka java.io.FileInputStream -objekt.
 4. Ta bort kryptering.

  Ta bort certifikatbaserad kryptering från PDF genom att anropa EncryptionServiceClient objektets removePDFCertificateSecurity och skicka följande värden:

  • The com.adobe.idp.Document som innehåller det krypterade PDF-dokumentet.
  • Ett strängvärde som anger aliasnamnet för den privata nyckel som motsvarar nyckeln som används för att kryptera PDFf-dokumentet.

  The removePDFCertificateSecurity returnerar en com.adobe.idp.Document objekt som innehåller ett oskyddat PDF-dokument.

 5. Spara dokumentet PDF.

  • Skapa en java.io.File och se till att filtillägget är .pdf.
  • Anropa com.adobe.idp.Document objektets copyToFile metod för att kopiera innehållet i Document till filen. Se till att du använder com.adobe.idp.Document objekt som returneras av removePDFCredentialSecurity -metod.

Se även

Sammanfattning av steg

Snabbstart (SOAP-läge): Tar bort certifikatbaserad kryptering med Java API

Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler

Ange anslutningsegenskaper

Ta bort certifikatbaserad kryptering med webbtjänstens API remove-certificate-based-encryption-using-the-web-service-api

Ta bort certifikatbaserad kryptering med hjälp av krypterings-API:t (webbtjänsten):

 1. Inkludera projektfiler.

  Skapa ett Microsoft .NET-projekt som använder MTOM. Kontrollera att du använder följande WSDL-definition: http://localhost:8080/soap/services/EncryptionService?WSDL&lc_version=9.0.1.

  note note
  NOTE
  Ersätt localhost med IP-adressen till den server där AEM Forms finns.
 2. Skapa en krypteringstjänstklient.

  • Skapa en EncryptionServiceClient genom att använda dess standardkonstruktor.

  • Skapa en EncryptionServiceClient.Endpoint.Address genom att använda System.ServiceModel.EndpointAddress konstruktor. Skicka ett strängvärde som anger WSDL till AEM Forms-tjänsten (till exempel http://localhost:8080/soap/services/EncryptionService?WSDL.) Du behöver inte använda lc_version -attribut. Detta attribut används när du skapar en tjänstreferens.)

  • Skapa en System.ServiceModel.BasicHttpBinding genom att hämta värdet för EncryptionServiceClient.Endpoint.Binding fält. Skicka returvärdet till BasicHttpBinding.

  • Ange System.ServiceModel.BasicHttpBinding objektets MessageEncoding fält till WSMessageEncoding.Mtom. Detta värde garanterar att MTOM används.

  • Aktivera grundläggande HTTP-autentisering genom att utföra följande åtgärder:

   • Tilldela AEM formuläranvändarnamn till fältet EncryptionServiceClient.ClientCredentials.UserName.UserName.
   • Tilldela motsvarande lösenordsvärde till fältet EncryptionServiceClient.ClientCredentials.UserName.Password.
   • Tilldela konstantvärdet HttpClientCredentialType.Basic till fältet BasicHttpBindingSecurity.Transport.ClientCredentialType.
   • Tilldela konstantvärdet BasicHttpSecurityMode.TransportCredentialOnly till fältet BasicHttpBindingSecurity.Security.Mode.
 3. Hämta det krypterade PDF-dokumentet.

  • Skapa en BLOB genom att använda dess konstruktor. The BLOB -objektet används för att lagra det krypterade PDF-dokumentet.
  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för det krypterade PDF-dokumentet och läget som filen ska öppnas i.
  • Skapa en bytearray som lagrar innehållet i System.IO.FileStream -objekt. Du kan bestämma storleken på bytearrayen genom att hämta System.IO.FileStream objektets Length -egenskap.
  • Fylla i bytearrayen med strömdata genom att anropa System.IO.FileStream objektets Read och skickar bytearrayen, startpositionen och den flödeslängd som ska läsas.
  • Fyll i BLOB genom att tilldela innehållet i bytearrayen till BLOB objektets MTOM datamedlem.
 4. Ta bort kryptering.

  Anropa EncryptionServiceClient objektets removePDFCertificateSecurity och skicka följande värden:

  • The BLOB -objekt som innehåller filströmsdata som representerar ett krypterat PDF-dokument.
  • Ett strängvärde som anger aliasnamnet för den offentliga nyckeln som motsvarar den privata nyckel som används för att kryptera PDFf-dokumentet.

  The removePDFCredentialSecurity returnerar en BLOB objekt som innehåller ett oskyddat PDF-dokument.

 5. Spara dokumentet PDF.

  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för det oskyddade PDF-dokumentet.
  • Skapa en bytearray som lagrar innehållet i BLOB objekt som returneras av removePDFPasswordSecurity -metod. Fylla i bytearrayen genom att hämta värdet för BLOB objektets MTOM datamedlem.
  • Skapa en System.IO.BinaryWriter genom att anropa dess konstruktor och skicka System.IO.FileStream -objekt.
  • Skriv bytearrayens innehåll till en PDF-fil genom att anropa System.IO.BinaryWriter objektets Write och skicka bytearrayen.

Se även

Sammanfattning av steg

Anropa AEM Forms med MTOM

Anropa AEM Forms med SwaRef

Tar bort lösenordskryptering removing-password-encryption

Lösenordsbaserad kryptering kan tas bort från ett PDF-dokument så att användare kan öppna PDF-dokumentet i Adobe Reader eller Acrobat utan att behöva ange något lösenord. När lösenordsbaserad kryptering har tagits bort från ett PDF-dokument är dokumentet inte längre säkert.

NOTE
Mer information om krypteringstjänsten finns i Tjänstreferens för AEM Forms.

Sammanfattning av steg summary_of_steps-3

Så här tar du bort lösenordsbaserad kryptering från ett PDF-dokument:

 1. Inkludera projektfiler
 2. Skapa en krypteringstjänstklient.
 3. Hämta det krypterade PDF-dokumentet.
 4. Ta bort lösenordet.
 5. Spara PDF-dokumentet som en PDF-fil.

Inkludera projektfiler

Inkludera nödvändiga filer i utvecklingsprojektet. Om du skapar ett klientprogram med Java, inkluderar du de JAR-filer som behövs. Om du använder webbtjänster måste du ta med proxyfilerna.

Följande JAR-filer måste läggas till i projektets klasssökväg:

 • adobe-livecycle-client.jar
 • adobe-usermanager-client.jar
 • adobe-encryption-client.jar
 • adobe-utilities.jar (krävs om AEM Forms används i JBoss)
 • jbossall-client.jar (krävs om AEM Forms används i JBoss)

Skapa en krypteringstjänstklient

Om du vill utföra en krypteringstjänståtgärd programmatiskt måste du skapa en krypteringstjänstklient. Om du använder Java-krypteringstjänstens API skapar du en EncrytionServiceClient -objekt. Om du använder webbtjänstens API för krypteringstjänst skapar du en EncryptionServiceService -objekt.

Hämta det krypterade PDF-dokumentet

Hämta ett krypterat PDF-dokument för att ta bort lösenordsbaserad kryptering. Om du försöker ta bort kryptering från ett PDF-dokument som inte är krypterat genereras ett undantag.

Ta bort lösenordet

Om du vill ta bort lösenordsbaserad kryptering från ett krypterat PDF-dokument måste du ha både ett krypterat PDF-dokument och ett huvudlösenordsvärde som används för att ta bort kryptering från PDF-dokumentet. Lösenordet som används för att öppna ett lösenordskrypterat PDF-dokument kan inte användas för att ta bort kryptering. Ett huvudlösenord anges när PDF-dokumentet krypteras med ett lösenord. (Se Kryptera PDF-dokument med ett lösenord.)

Spara PDF-dokumentet

När krypteringstjänsten har tagit bort lösenordsbaserad kryptering från ett PDF-dokument kan du spara PDF-dokumentet som en PDF-fil. Användare kan öppna PDF-dokumentet i Adobe Reader eller Acrobat utan att ange ett lösenord.

Se även

Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler

Ange anslutningsegenskaper

API-snabbstart för krypteringstjänst

Kryptera PDF-dokument med ett lösenord

Ta bort lösenordsbaserad kryptering med Java API remove-password-based-encryption-using-the-java-api

Ta bort lösenordsbaserad kryptering från ett PDF-dokument med krypterings-API (Java):

 1. Inkludera projektfiler.

  Inkludera JAR-klientfiler, till exempel adobe-encryption-client.jar, i Java-projektets klassökväg.

 2. Skapa en krypteringstjänstklient.

  • Skapa en ServiceClientFactory objekt som innehåller anslutningsegenskaper.
  • Skapa en EncryptionServiceClient genom att använda konstruktorn och skicka ServiceClientFactory -objekt.
 3. Hämta det krypterade PDF-dokumentet.

  • Skapa en java.io.FileInputStream objekt som representerar det krypterade PDF-dokumentet med hjälp av dess konstruktor och som skickar ett strängvärde som anger platsen för PDF-dokumentet.
  • Skapa en com.adobe.idp.Document genom att använda konstruktorn och skicka java.io.FileInputStream -objekt.
 4. Ta bort lösenordet.

  Ta bort lösenordsbaserad kryptering från PDF-dokumentet genom att anropa EncryptionServiceClient objektets removePDFPasswordSecurity och skicka följande värden:

  • A com.adobe.idp.Document som innehåller det krypterade PDF-dokumentet.
  • Ett strängvärde som anger det huvudlösenordsvärde som används för att ta bort kryptering från PDF-dokumentet.

  The removePDFPasswordSecurity returnerar en com.adobe.idp.Document objekt som innehåller ett oskyddat PDF-dokument.

 5. Spara dokumentet PDF.

  • Skapa en java.io.File och se till att filnamnstillägget är .pdf.
  • Anropa com.adobe.idp.Document objektets copyToFile metod för att kopiera innehållet i Document till filen. Se till att du använder Document objekt som returneras av removePDFPasswordSecurity -metod.

Se även

Snabbstart (SOAP-läge): Ta bort lösenordsbaserad kryptering med Java API

Ta bort lösenordsbaserad kryptering med webbtjänstens API remove-password-based-encryption-using-the-web-service-api

Ta bort lösenordsbaserad kryptering med hjälp av krypterings-API:t (webbtjänsten):

 1. Inkludera projektfiler.

  Skapa ett Microsoft .NET-projekt som använder MTOM. Kontrollera att du använder följande WSDL-definition: http://localhost:8080/soap/services/EncryptionService?WSDL&lc_version=9.0.1.

  note note
  NOTE
  Ersätt localhost med IP-adressen till den server där AEM Forms finns.
 2. Skapa en krypteringstjänstklient.

  • Skapa en EncryptionServiceClient genom att använda dess standardkonstruktor.

  • Skapa en EncryptionServiceClient.Endpoint.Address genom att använda System.ServiceModel.EndpointAddress konstruktor. Skicka ett strängvärde som anger WSDL till AEM Forms-tjänsten (till exempel http://localhost:8080/soap/services/EncryptionService?WSDL.) Du behöver inte använda lc_version -attribut. Detta attribut används när du skapar en tjänstreferens.)

  • Skapa en System.ServiceModel.BasicHttpBinding genom att hämta värdet för EncryptionServiceClient.Endpoint.Binding fält. Skicka returvärdet till BasicHttpBinding.

  • Ange System.ServiceModel.BasicHttpBinding objektets MessageEncoding fält till WSMessageEncoding.Mtom. Detta värde garanterar att MTOM används.

  • Aktivera grundläggande HTTP-autentisering genom att utföra följande åtgärder:

   • Tilldela AEM formuläranvändarnamn till fältet EncryptionServiceClient.ClientCredentials.UserName.UserName.
   • Tilldela motsvarande lösenordsvärde till fältet EncryptionServiceClient.ClientCredentials.UserName.Password.
   • Tilldela konstantvärdet HttpClientCredentialType.Basic till fältet BasicHttpBindingSecurity.Transport.ClientCredentialType.
   • Tilldela konstantvärdet BasicHttpSecurityMode.TransportCredentialOnly till fältet BasicHttpBindingSecurity.Security.Mode.
 3. Hämta det krypterade PDF-dokumentet.

  • Skapa en BLOB genom att använda dess konstruktor. The BLOB används för att lagra ett lösenordskrypterat PDF-dokument.
  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för det krypterade PDF-dokumentet och läget som filen ska öppnas i.
  • Skapa en bytearray som lagrar innehållet i System.IO.FileStream -objekt. Du kan bestämma storleken på bytearrayen genom att hämta System.IO.FileStream objektets Length -egenskap.
  • Fylla i bytearrayen med strömdata genom att anropa System.IO.FileStream objektets Read och skickar bytearrayen, startpositionen och den flödeslängd som ska läsas.
  • Fyll i BLOB genom att tilldela innehållet i bytearrayen till BLOB objektets MTOM datamedlem.
 4. Ta bort lösenordet.

  Anropa EncryptionServiceService objektets removePDFPasswordSecurity och skicka följande värden:

  • The BLOB -objekt som innehåller filströmsdata som representerar ett krypterat PDF-dokument.
  • Ett strängvärde som anger det lösenordsvärde som används för att ta bort kryptering från PDF-dokumentet. Det här värdet anges när du krypterar PDF-dokumentet med ett lösenord.

  The removePDFPasswordSecurity returnerar en BLOB objekt som innehåller ett oskyddat PDF-dokument.

 5. Spara dokumentet PDF.

  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för det oskyddade PDF-dokumentet.
  • Skapa en bytearray som lagrar innehållet i BLOB objekt som returneras av removePDFPasswordSecurity -metod. Fylla i bytearrayen genom att hämta värdet för BLOB objektets MTOM datamedlem.
  • Skapa en System.IO.BinaryWriter genom att anropa dess konstruktor och skicka System.IO.FileStream -objekt.
  • Skriv bytearrayens innehåll till en PDF-fil genom att anropa System.IO.BinaryWriter objektets Write och skicka bytearrayen.

Se även

Anropa AEM Forms med MTOM

Anropa AEM Forms med SwaRef

Låsa upp krypterade PDF-dokument unlocking-encrypted-pdf-documents

Ett lösenordskrypterat eller certifikatkrypterat PDF-dokument måste låsas upp innan en annan AEM Forms-åtgärd kan utföras på det. Om du försöker utföra en åtgärd på ett krypterat PDF-dokument genereras ett undantag. När du har låst upp ett krypterat PDF-dokument kan du utföra en eller flera åtgärder på det. De här åtgärderna kan tillhöra andra tjänster, t.ex. Acrobat Reader DC-tilläggstjänsten.

NOTE
Mer information om krypteringstjänsten finns i Tjänstreferens för AEM Forms.

Sammanfattning av steg summary_of_steps-4

Så här låser du upp ett krypterat PDF-dokument:

 1. Inkludera projektfiler.
 2. Skapa en krypteringstjänstklient.
 3. Hämta det krypterade PDF-dokumentet.
 4. Lås upp dokumentet.
 5. Utför en AEM Forms-åtgärd.

Inkludera projektfiler

Inkludera nödvändiga filer i utvecklingsprojektet. Om du skapar ett klientprogram med Java, inkluderar du de JAR-filer som behövs. Om du använder webbtjänster måste du ta med proxyfilerna.

Följande JAR-filer måste läggas till i projektets klasssökväg:

 • adobe-livecycle-client.jar
 • adobe-usermanager-client.jar
 • adobe-encryption-client.jar
 • adobe-utilities.jar (krävs om AEM Forms körs på JBoss Application Server)
 • jbossall-client.jar (krävs om AEM Forms körs på JBoss Application Server)

Skapa en krypteringstjänstklient

Om du vill utföra en krypteringstjänståtgärd programmatiskt måste du skapa en krypteringstjänstklient. Om du använder Java-krypteringstjänstens API skapar du en EncrytionServiceClient -objekt. Om du använder webbtjänstens API för krypteringstjänst skapar du en EncryptionServiceService -objekt.

Hämta det krypterade PDF-dokumentet

Hämta ett krypterat PDF-dokument för att låsa upp det. Om du försöker låsa upp ett PDF-dokument som inte är krypterat genereras ett undantag.

Lås upp dokumentet

Om du vill låsa upp ett lösenordskrypterat PDF-dokument måste du ha både ett krypterat PDF-dokument och ett lösenordsvärde som används för att öppna ett lösenordskrypterat PDF-dokument. Det här värdet anges när du krypterar PDF-dokumentet med ett lösenord. (Se Kryptera PDF-dokument med ett lösenord.)

Om du vill låsa upp ett certifikatkrypterat PDF-dokument måste du ha både ett krypterat PDF-dokument och aliasvärdet för den offentliga nyckeln som motsvarar den privata nyckel som användes för att kryptera PDF-dokumentet.

Utför en AEM Forms-åtgärd

När ett krypterat PDF-dokument har låsts upp kan du utföra en annan tjänståtgärd på det, t.ex. tillämpa användarbehörighet på det. Den här åtgärden tillhör tjänsten Acrobat Reader DC Extensions.

Se även

Lås upp ett krypterat PDF-dokument med Java API

Lås upp ett krypterat PDF-dokument med hjälp av webbtjänstens API

Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler

Ange anslutningsegenskaper

API-snabbstart för krypteringstjänst

Lås upp ett krypterat PDF-dokument med Java API unlock-an-encrypted-pdf-document-using-the-java-api

Lås upp ett krypterat PDF-dokument med hjälp av krypterings-API (Java):

 1. Inkludera projektfiler.

  Inkludera JAR-klientfiler, t.ex. adobe-encryption-client.jar, i Java-projektets klassökväg.

 2. Skapa en krypteringstjänstklient.

  • Skapa en ServiceClientFactory objekt som innehåller anslutningsegenskaper.
  • Skapa en EncryptionServiceClient genom att använda konstruktorn och skicka ServiceClientFactory -objekt.
 3. Hämta det krypterade PDF-dokumentet.

  • Skapa en java.io.FileInputStream som representerar det krypterade PDF-dokumentet med hjälp av dess konstruktor och skickar ett strängvärde som anger platsen för det krypterade PDF-dokumentet.
  • Skapa en com.adobe.idp.Document genom att använda konstruktorn och skicka java.io.FileInputStream -objekt.
 4. Lås upp dokumentet.

  Lås upp ett krypterat PDF-dokument genom att anropa EncryptionServiceClient objektets unlockPDFUsingPassword eller unlockPDFUsingCredential -metod.

  Om du vill låsa upp ett PDF-dokument som är krypterat med ett lösenord anropar du unlockPDFUsingPassword och skicka följande värden:

  • A com.adobe.idp.Document som innehåller det lösenordskrypterade PDF-dokumentet.
  • Ett strängvärde som anger det lösenordsvärde som används för att öppna ett lösenordskrypterat PDF-dokument. Det här värdet anges när du krypterar PDF-dokumentet med ett lösenord.

  Om du vill låsa upp ett PDF-dokument som är krypterat med ett certifikat anropar du unlockPDFUsingCredential och skicka följande värden:

  • A com.adobe.idp.Document som innehåller det certifikatkrypterade PDF-dokumentet.
  • Ett strängvärde som anger aliasnamnet för den offentliga nyckeln som motsvarar den privata nyckel som används för att kryptera PDF-dokumentet.

  The unlockPDFUsingPassword och unlockPDFUsingCredential metoderna returnerar båda com.adobe.idp.Document objekt som du skickar till en annan AEM Forms Java-metod för att utföra en åtgärd.

 5. Utför en AEM Forms-åtgärd.

  Utför en AEM Forms-åtgärd på det olåsta PDF-dokumentet för att uppfylla dina affärskrav. Om du t.ex. vill använda användarrättigheter för ett olåst PDF-dokument skickar du com.adobe.idp.Document objekt som returneras av antingen unlockPDFUsingPassword eller unlockPDFUsingCredential metoder till ReaderExtensionsServiceClient objektets applyUsageRights -metod.

Se även

Sammanfattning av steg

Snabbstart (SOAP-läge): Låsa upp ett krypterat PDF-dokument med Java API (SOAP-läge)

Använda användningsbehörighet för PDF-dokument

Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler

Ange anslutningsegenskaper

Lås upp ett krypterat PDF-dokument med hjälp av webbtjänstens API unlock-an-encrypted-pdf-document-using-the-web-service-api

Lås upp ett krypterat PDF-dokument med hjälp av krypterings-API:t (webbtjänsten):

 1. Inkludera projektfiler.

  Skapa ett Microsoft .NET-projekt som använder MTOM. Kontrollera att du använder följande WSDL-definition: http://localhost:8080/soap/services/EncryptionService?WSDL&lc_version=9.0.1.

  note note
  NOTE
  Ersätt localhost med IP-adressen till den server där AEM Forms finns.
 2. Skapa en krypteringstjänstklient.

  • Skapa en EncryptionServiceClient genom att använda dess standardkonstruktor.

  • Skapa en EncryptionServiceClient.Endpoint.Address genom att använda System.ServiceModel.EndpointAddress konstruktor. Skicka ett strängvärde som anger WSDL till AEM Forms-tjänsten (till exempel http://localhost:8080/soap/services/EncryptionService?WSDL.) Du behöver inte använda lc_version -attribut. Detta attribut används när du skapar en tjänstreferens.)

  • Skapa en System.ServiceModel.BasicHttpBinding genom att hämta värdet för EncryptionServiceClient.Endpoint.Binding fält. Skicka returvärdet till BasicHttpBinding.

  • Ange System.ServiceModel.BasicHttpBinding objektets MessageEncoding fält till WSMessageEncoding.Mtom. Detta värde garanterar att MTOM används.

  • Aktivera grundläggande HTTP-autentisering genom att utföra följande åtgärder:

   • Tilldela AEM formuläranvändarnamn till fältet EncryptionServiceClient.ClientCredentials.UserName.UserName.
   • Tilldela motsvarande lösenordsvärde till fältet EncryptionServiceClient.ClientCredentials.UserName.Password.
   • Tilldela konstantvärdet HttpClientCredentialType.Basic till fältet BasicHttpBindingSecurity.Transport.ClientCredentialType.
   • Tilldela konstantvärdet BasicHttpSecurityMode.TransportCredentialOnly till fältet BasicHttpBindingSecurity.Security.Mode.
 3. Få ett krypterat PDF-dokument.

  • Skapa en BLOB genom att använda dess konstruktor.
  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för det krypterade PDF-dokumentet och läget som filen ska öppnas i.
  • Skapa en bytearray som lagrar innehållet i System.IO.FileStream -objekt. Du kan bestämma storleken på bytearrayen genom att hämta System.IO.FileStream objektets Length -egenskap.
  • Fylla i bytearrayen med strömdata genom att anropa System.IO.FileStream objektets Read och skickar bytearrayen, startpositionen och den flödeslängd som ska läsas.
  • Fyll i BLOB genom att tilldela innehållet i bytearrayen till BLOB objektets MTOM datamedlem.
 4. Lås upp dokumentet.

  Lås upp ett krypterat PDF-dokument genom att anropa EncryptionServiceClient objektets unlockPDFUsingPassword eller unlockPDFUsingCredential -metod.

  Om du vill låsa upp ett PDF-dokument som är krypterat med ett lösenord anropar du unlockPDFUsingPassword och skicka följande värden:

  • A BLOB som innehåller det lösenordskrypterade PDF-dokumentet.
  • Ett strängvärde som anger det lösenordsvärde som används för att öppna ett lösenordskrypterat PDF-dokument. Det här värdet anges när du krypterar PDF-dokumentet med ett lösenord.

  Om du vill låsa upp ett PDF-dokument som är krypterat med ett certifikat anropar du unlockPDFUsingCredential och skicka följande värden:

  • A BLOB som innehåller det certifikatkrypterade PDF-dokumentet.
  • Ett strängvärde som anger aliasnamnet för den offentliga nyckeln som motsvarar den privata nyckel som används för att kryptera PDFf-dokumentet.

  The unlockPDFUsingPassword och unlockPDFUsingCredential metoderna returnerar båda com.adobe.idp.Document objekt som du skickar till en annan AEM Forms-metod för att utföra en åtgärd.

 5. Utför en AEM Forms-åtgärd.

  Utför en AEM Forms-åtgärd på det olåsta PDF-dokumentet för att uppfylla dina affärskrav. Om du t.ex. vill lägga till användarrättigheter i det olåsta PDF-dokumentet skickar du BLOB objekt som returneras av antingen unlockPDFUsingPassword eller unlockPDFUsingCredential metoder till ReaderExtensionsServiceClient objektets applyUsageRights -metod.

Se även

Sammanfattning av steg

Anropa AEM Forms med MTOM

Anropa AEM Forms med SwaRef

Bestämmer krypteringstyp determining-encryption-type

Du kan programmässigt avgöra vilken typ av kryptering som skyddar ett PDF-dokument med hjälp av Java-krypteringstjänstens API eller webbtjänstens krypteringstjänsts API. Ibland är det nödvändigt att dynamiskt avgöra om ett PDF-dokument är krypterat och i så fall krypteringstypen. Du kan t.ex. ange om ett PDF-dokument är lösenordsbaserat eller om en Rights Management-profil ska användas.

Ett PDF-dokument kan skyddas med följande krypteringstyper:

 • Lösenordsbaserad kryptering
 • Certifikatbaserad kryptering
 • En policy som skapas av tjänsten Rights Management
 • En annan typ av kryptering
NOTE
Mer information om krypteringstjänsten finns i Tjänstreferens för AEM Forms.

Sammanfattning av steg summary_of_steps-5

Så här avgör du vilken typ av kryptering som skyddar ett PDF-dokument:

 1. Inkludera projektfiler.
 2. Skapa en krypteringstjänstklient.
 3. Hämta det krypterade PDF-dokumentet.
 4. Bestäm krypteringstypen.

Inkludera projektfiler

Inkludera nödvändiga filer i utvecklingsprojektet. Om du skapar ett klientprogram med Java, inkluderar du de JAR-filer som behövs. Om du använder webbtjänster måste du inkludera proxyfilerna.

Följande JAR-filer måste läggas till i projektets klasssökväg:

 • adobe-livecycle-client.jar
 • adobe-usermanager-client.jar
 • adobe-encryption-client.jar
 • adobe-utilities.jar (krävs om AEM Forms körs på JBoss Application Server)
 • jbossall-client.jar (krävs om AEM Forms körs på JBoss Application Server)

Skapa en tjänstklient

Om du vill utföra en krypteringstjänståtgärd programmatiskt måste du skapa en krypteringstjänstklient. Om du använder Java-krypteringstjänstens API skapar du en EncrytionServiceClient -objekt. Om du använder webbtjänstens API för krypteringstjänst skapar du en EncryptionServiceService -objekt.

Hämta det krypterade PDF-dokumentet

Hämta ett PDF-dokument för att avgöra vilken typ av kryptering som skyddar det.

Bestämma krypteringstypen

Du kan ange vilken typ av kryptering som skyddar ett PDF-dokument. Om dokumentet från PDF inte är skyddat visas ett meddelande om att dokumentet från PDF inte är skyddat av krypteringstjänsten.

Se även

Identifiera krypteringstypen med Java API

Identifiera krypteringstypen med hjälp av webbtjänstens API

Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler

Ange anslutningsegenskaper

API-snabbstart för krypteringstjänst

Skydda dokument med regler

Identifiera krypteringstypen med Java API determine-the-encryption-type-using-the-java-api

Bestäm vilken typ av kryptering som skyddar ett PDF-dokument med hjälp av krypterings-API (Java):

 1. Inkludera projektfiler.

  Inkludera JAR-klientfiler, t.ex. adobe-encryption-client.jar, i Java-projektets klassökväg.

 2. Skapa en tjänstklient.

  • Skapa en ServiceClientFactory objekt som innehåller anslutningsegenskaper.
  • Skapa en EncryptionServiceClient genom att använda konstruktorn och skicka ServiceClientFactory -objekt.
 3. Hämta det krypterade PDF-dokumentet.

  • Skapa en java.io.FileInputStream objekt som representerar PDF-dokumentet genom att använda dess konstruktor och skicka ett strängvärde som anger platsen för PDF-dokumentet.
  • Skapa en com.adobe.idp.Document genom att använda konstruktorn och skicka java.io.FileInputStream -objekt.
 4. Bestäm krypteringstypen.

  • Kontrollera krypteringstypen genom att anropa EncryptionServiceClient objektets getPDFEncryption metoden och skicka com.adobe.idp.Document -objekt som innehåller dokumentet PDF. Den här metoden returnerar en EncryptionTypeResult -objekt.
  • Anropa EncryptionTypeResult objektets getEncryptionType -metod. Den här metoden returnerar en EncryptionType enum-värde som anger krypteringstypen. Om PDF-dokumentet till exempel skyddas med lösenordsbaserad kryptering returnerar den här metoden EncryptionType.PASSWORD.

Se även

Sammanfattning av steg

Snabbstart (SOAP-läge): Bestämma krypteringstyp med Java API

Inkludera AEM Forms Java-biblioteksfiler

Ange anslutningsegenskaper

Identifiera krypteringstypen med hjälp av webbtjänstens API determine-the-encryption-type-using-the-web-service-api

Bestäm vilken typ av kryptering som skyddar ett PDF-dokument med hjälp av krypterings-API:t (webbtjänsten):

 1. Inkludera projektfiler.

  Skapa ett Microsoft .NET-projekt som använder MTOM. Kontrollera att du använder följande WSDL-definition: http://localhost:8080/soap/services/EncryptionService?WSDL&lc_version=9.0.1.

  note note
  NOTE
  Ersätt localhost med IP-adressen till den server där AEM Forms finns.
 2. Skapa en tjänstklient.

  • Skapa en EncryptionServiceClient genom att använda dess standardkonstruktor.

  • Skapa en EncryptionServiceClient.Endpoint.Address genom att använda System.ServiceModel.EndpointAddress konstruktor. Skicka ett strängvärde som anger WSDL till AEM Forms-tjänsten (till exempel http://localhost:8080/soap/services/EncryptionService?WSDL.) Du behöver inte använda lc_version -attribut. Detta attribut används när du skapar en tjänstreferens.)

  • Skapa en System.ServiceModel.BasicHttpBinding genom att hämta värdet för EncryptionServiceClient.Endpoint.Binding fält. Skicka returvärdet till BasicHttpBinding.

  • Ange System.ServiceModel.BasicHttpBinding objektets MessageEncoding fält till WSMessageEncoding.Mtom. Detta värde garanterar att MTOM används.

  • Aktivera grundläggande HTTP-autentisering genom att utföra följande åtgärder:

   • Tilldela AEM formuläranvändarnamn till fältet EncryptionServiceClient.ClientCredentials.UserName.UserName.
   • Tilldela motsvarande lösenordsvärde till fältet EncryptionServiceClient.ClientCredentials.UserName.Password.
   • Tilldela konstantvärdet HttpClientCredentialType.Basic till fältet BasicHttpBindingSecurity.Transport.ClientCredentialType.
   • Tilldela konstantvärdet BasicHttpSecurityMode.TransportCredentialOnly till fältet BasicHttpBindingSecurity.Security.Mode.
 3. Hämta det krypterade PDF-dokumentet.

  • Skapa en BLOB genom att använda dess konstruktor.
  • Skapa en System.IO.FileStream genom att anropa dess konstruktor och skicka ett strängvärde som representerar filplatsen för det krypterade PDF-dokumentet och läget som filen ska öppnas i.
  • Skapa en bytearray som lagrar innehållet i System.IO.FileStream -objekt. Du kan bestämma storleken på bytearrayen genom att hämta System.IO.FileStream objektets Length -egenskap.
  • Fylla i bytearrayen med strömdata genom att anropa System.IO.FileStream objektets Read och skickar bytearrayen, startpositionen och den flödeslängd som ska läsas.
  • Fyll i BLOB genom att tilldela innehållet i bytearrayen till BLOB objektets MTOM datamedlem.
 4. Bestäm krypteringstypen.

  • Anropa EncryptionServiceClient objektets getPDFEncryption och skicka BLOB -objekt som innehåller dokumentet PDF. Den här metoden returnerar en EncryptionTypeResult -objekt.
  • Hämta värdet för EncryptionTypeResult objektets encryptionType datametod. Om PDF-dokumentet till exempel skyddas med lösenordsbaserad kryptering är värdet för den här datamedlemmen EncryptionType.PASSWORD.

Se även

Sammanfattning av steg

Anropa AEM Forms med MTOM

Anropa AEM Forms med SwaRef

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2