Snabbstart för anrops-API invocation-api-quick-starts

Exempel och exempel i det här dokumentet är bara för AEM Forms i JEE-miljö.

Följande snabbstart är tillgängliga för programmässig anrop av AEM Forms-tjänster:

Beskrivning
Remoting API
Java API
Webbtjänstens API
Anropa personalcentrerade, långlivade processer
Anropa en långvarig process med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting
Snabbstart: Anropa en långvarig process med anrops-API
Snabbstart: Anropa en långvarig process med webbtjänstens API
Anropa en kort process med anrops-API
Ej tillämpligt
Snabbstart: Anropa en kort process med anrops-API
Ej tillämpligt
Anropa AEM Forms med Base64-kodning (Java-webbtjänstproxy)
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Snabbstart: Anropa en tjänst med Java-proxyfiler och Base64-kodning
Anropa AEM Forms med Base64-kodning (.NET-webbtjänstproxy)
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Snabbstart: Anropa en tjänst med base64 i ett Microsoft .NET-projekt
Anropa AEM Forms med MTOM (.NET-webbtjänstexempel)
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Snabbstart: Anropa en tjänst med MTOM i ett .NET-projekt
Anropa AEM Forms med SwaRef (Exempel på Java-webbtjänst)
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Snabbstart: Anropa en tjänst med SwaRef i ett Java-projekt
Anropa AEM Forms med BLOB-data via HTTP (Exempel på Java-webbtjänst)
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Snabbstart: Anropa en tjänst med BLOB-data via HTTP i ett .NET-projekt
Anropa AEM Forms med BLOB-data via HTTP (.NET-webbtjänstexempel)
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Snabbstart: Anropa en tjänst med BLOB-data via HTTP i ett Java-projekt
Anropa AEM Forms med DIME (Exempel på Java-webbtjänst)
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Snabbstart: Anropa en tjänst med DIME i ett Java-projekt
Anropa AEM Forms Remoting med (borttaget för AEM)
Snabbstart: Anropa en kort process genom att skicka ett osäkert dokument med hjälp av (borttaget för AEM formulär) AEM Forms Remoting
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Skicka säkra dokument för att starta processer med Remoting
Snabbstart: Anropa en kort process genom att skicka ett säkert dokument med hjälp av (borttaget för AEM formulär) AEM Forms Remoting
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Anropa anpassade komponenttjänster med Remoting
Snabbstart: Anropa kundens anpassade tjänst med hjälp av (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget bör anges till SOAP.

NOTE
Quick Starts in Programming with AEM forms are based on Forms server being deploy on JBoss Application Server and the Microsoft Windows operating system. Om du använder ett annat operativsystem, till exempel UNIX, ska du ersätta Windows-specifika sökvägar med sökvägar som stöds av det aktuella operativsystemet. På samma sätt måste du ange giltiga anslutningsegenskaper om du använder en annan J2EE-programserver. Se Ange anslutningsegenskaper.

Snabbstart: Anropa en kort process med anrops-API quick-start-invoking-a-short-lived-process-using-the-invocation-api

I följande Java-kodexempel anropas en kort process med namnet MyApplication/EncryptDocument. Observera att den här processen anropas synkront. Indataparametern för den här processen har namnet inDoc. Utdataparametern för den här processen har namnet outDoc. Det lösenordskrypterade PDF-dokumentet sparas som en PDF-fil med namnet EncryptLoan.pdf. (Se Anropa en kort process med anrops-API.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-convertpdf-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. jacorb.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   * 7. jnp-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed on JBoss)
   *
   * The JBoss files must be kept in the jboss\client folder. You can copy the client folder to
   * your local development environment and then include the 3 JBoss JAR files in your class path
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include additional JAR files in the following
   * path
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * For information about the SOAP
   * mode and the additional JAR files that need to be included,
   * see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   *
   * For complete details about the location of the AEM Forms JAR files,
   * see "Including AEM Forms Java library files" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.io.InputStream;
 import java.util.HashMap;
 import java.util.Map;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.InvocationRequest;
 import com.adobe.idp.dsc.InvocationResponse;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClient;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;


   public class InvokeDocumentEncryptLooselyTypedAPI {

     public static void main(String[] args)
     {
     try
     {
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       // Create a ServiceClientFactory instance
       ServiceClientFactory factory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a ServiceClient object
       ServiceClient myServiceClient = factory.getServiceClient();

       //Create a Map object to store the parameter value
       Map params = new HashMap();

       InputStream inFile = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       Document inDoc = new Document(inFile);

       //Populate the Map object with a parameter value
       //required to invoke the MyApplication/EncryptDocument short-lived process
       //inDoc refers to the name of the input parameter for the process
       params.put("inDoc", inDoc);

       //Create an InvocationRequest object
       InvocationRequest request = factory.createInvocationRequest(
           "MyApplication/EncryptDocument",    //Specify the short-lived process name
           "invoke",      //Specify the operation name
           params,        //Specify input values
           true);        //Create a synchronous request

       //Send the invocation request to the short-lived process and
       //get back an invocation response -- outDoc refers to the output parameter for the
       //MyApplication/EncryptDocument process
       InvocationResponse response = myServiceClient.invoke(request);
       Document encryptDoc = (Document) response.getOutputParameter("outDoc");

       //Save the encrypted PDF document returned by the process
       //Save the password-encrypted PDF document
       File outFile = new File("C:\\Adobe\EncryptLoan.pdf");
       encryptDoc.copyToFile (outFile);
       }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       }
     }
 }

Snabbstart: Anropa en tjänst med base64 i ett Microsoft .NET-projekt quick-start-invoking-a-service-using-base64-in-a-microsoft-net-project

Följande exempel på C#-kod anropar en process med namnet MyApplication/EncryptDocument från ett Microsoft .NET-projekt som använder Base64-kodning. (Se Anropa AEM Forms med Base64-kodning.)

Ett oskyddat PDF-dokument baserat på en PDF-fil med namnet Loan.pdf skickas till AEM Forms-processen. Processen returnerar ett lösenordskrypterat PDF-dokument som sparas som en PDF-fil med namnet EncryptedPDF.pdf.

 /*
   * Ensure that you create a .NET client assembly that uses
   * base64 encoding. This is required to populate a BLOB
   * object with data or retrieve data from a BLOB object.
   *
   * For information, see "Invoking AEM Forms using Base64 Encoding" in
   * Programming with AEM forms
   */
 using System;
 using System.Collections;
 using System.ComponentModel;
 using System.Data;
 using System.IO;

 namespace InvokeEncryptDocumentBase64
 {

     class InvokeEncryptDocumentUsingBase64
     {

       const int BUFFER_SIZE = 4096;
       [STAThread]
       static void Main(string[] args)
       {

         try
         {
           String pdfFile = "C:\\Adobe\Loan.pdf";
           String encryptedPDF = "C:\\Adobe\EncryptedPDF.pdf";


           //Create an MyApplication_EncryptDocumentService object and set authentication values
           MyApplication2_EncryptDocumentService encryptClient = new MyApplication2_EncryptDocumentService();
           encryptClient.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("administrator", "password");

           //Reference the PDF file to send to the EncryptDocument process
           FileStream fs = new FileStream(pdfFile, FileMode.Open);

           //Create a BLOB object
           BLOB inDoc = new BLOB();

           //Get the length of the file stream
           int len = (int)fs.Length;
           byte[] ByteArray = new byte[len];

           //Populate the byte array with the contents of the FileStream object
           fs.Read(ByteArray, 0, len);
           inDoc.binaryData = ByteArray;

           //Invoke the EncryptDocument process
           BLOB outDoc = encryptClient.invoke(inDoc);

           //Populate a byte array with BLOB data
           byte[] outByteArray = outDoc.binaryData;

           //Create a file named UsageRightsLoan.pdf
           FileStream fs2 = new FileStream(encryptedPDF, FileMode.OpenOrCreate);

           //Create a BinaryWriter object
           BinaryWriter w = new BinaryWriter(fs2);
           w.Write(outByteArray);
           w.Close();
           fs2.Close();
         }
         catch (Exception ee)
         {
           Console.WriteLine(ee.Message);
         }
       }
     }
 }

Snabbstart: Anropa en tjänst med Java-proxyfiler och Base64-kodning quick-start-invoking-a-service-using-java-proxy-files-and-base64-encoding

I följande Java-kodexempel anropas en process med namnet MyApplication/EncryptDocument med Java-proxyfiler som skapats med JAX-WS- och Base64-kodning. (Se Anropa AEM Forms med Base64-kodning.)

Ett oskyddat PDF-dokument baserat på en PDF-fil med namnet Loan.pdf skickas till AEM Forms-processen. Processen returnerar ett lösenordskrypterat PDF-dokument som sparas som en PDF-fil med namnet EncryptedDocument.pdf.

 /**
   * Ensure that you create Java proxy files that consume
   *theAEM Forms service WSDL. You can use JAX-WS to create
   * the Java proxy files.
   *
   * This Java quick start uses Base64 to invoke a short-lived process named
   * EncryptDocument. For information, see
   * "Invoking AEM Forms using Base64" in Programming with AEM forms.
   */

 import java.io.*;

 import javax.xml.ws.BindingProvider;
 import com.adobe.idp.services.*;

 public class InvokeEncryptDocumentBase64 {
   public static void main(String[] args){

     try{
       //Create a MyApplicationEncryptDocument object
       MyApplicationEncryptDocumentService encClient = new MyApplicationEncryptDocumentService();
       MyApplicationEncryptDocument encryptDocClient = encClient.getEncryptDocument();

       //Set connection values required to invoke AEM Forms
       String url = "'[server]:[port]'/soap/services/MyApplication/EncryptDocument?blob=base64";
       String username = "administrator";
       String password = "password";
       ((BindingProvider) encryptDocClient).getRequestContext().put(BindingProvider.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, url);
       ((BindingProvider) encryptDocClient).getRequestContext().put(BindingProvider.USERNAME_PROPERTY, username);
       ((BindingProvider) encryptDocClient).getRequestContext().put(BindingProvider.PASSWORD_PROPERTY, password);

         // Get the input PDF document to send to the EncryptDocument process
         BLOB inDoc = new BLOB();

       // Get the input DDX document and input PDF sources
       File fileName = new File("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       FileInputStream inFs = new FileInputStream(fileName);

       // Get the length of the file stream and create a byte array
       int inLen = (int)fileName.length();
       byte[] inByteArray = new byte[inLen];

         // Populate the byte array with the content of the file stream
       inFs.read(inByteArray, 0, inLen);

         // Populate the BLOB objects
       inDoc.setBinaryData(inByteArray);

         //invoke the short-lived process named MyApplication/EncryptDocument
       BLOB outDoc = encryptDocClient.invoke(inDoc);

       //Save the encrypted file as a PDF file
       byte[] encryptedDocument = outDoc.getBinaryData();

       //Create a File object
       File outFile = new File("C:\\Adobe\EncryptedDocument.pdf");

       //Create a FileOutputStream object.
       FileOutputStream myFileW = new FileOutputStream(outFile);

       //Call the FileOutputStream object's write method and pass the pdf data
       myFileW.write(encryptedDocument);

       //Close the FileOutputStream object
       myFileW.close();
         System.out.println("The short-lived process named MyApplication/EncryptDocument was successfully invoked.");
     }
     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }

   }

 }

Snabbstart: Anropa en kort process genom att skicka ett osäkert dokument med hjälp av (borttaget för AEM formulär) AEM Forms Remoting quick-start-invoking-a-short-lived-process-by-passing-an-unsecure-document-using-deprecated-for-aem-forms-aem-forms-remoting

I följande Flex-kodexempel anropas en kort process med namnet MyApplication/EncryptDocument. (Se Anropa AEM Forms Remoting med (borttaget för AEM).)

NOTE
Den här snabbstarten startar en AEM Forms-process och överför ett osäkert dokument. AEM Forms måste vara konfigurerat för att överföra osäkra dokument för att kunna köra den här snabbstarten. Mer information om hur du konfigurerar AEM Forms att acceptera osäkra dokument finns i Konfigurera AEM Forms för att ta emot säkra och osäkra dokument.
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <mx:Application xmlns="*"
    creationComplete="initializeChannelSet();">
    <mx:Script>
     <![CDATA[

    import mx.rpc.AEM Forms.DocumentReference;
    import flash.net.FileReference;
    import flash.net.URLRequest;
    import flash.events.Event;
    import flash.events.DataEvent;
    import mx.messaging.ChannelSet;
    import mx.messaging.channels.AMFChannel;
    import mx.rpc.events.ResultEvent;
    import mx.collections.ArrayCollection;
    import mx.rpc.AsyncToken;

    // Classes used in file retrieval
    private var fileRef:FileReference = new FileReference();
    private var docRef:DocumentReference = new DocumentReference();
    private var parentResourcePath:String = "/";
    private var serverPort:String = "'[server]:[port]'";
    private var now1:Date;
    private var cs:ChannelSet

    // Holds information returned from AEM Forms
    [Bindable]
    public var progressList:ArrayCollection = new ArrayCollection();

    // Set up channel set to invoke AEM Forms.
    // This must be done before calling any service or process, but only
    // once for the entire application.
    private function initializeChannelSet():void {
     cs = new ChannelSet();
     cs.addChannel(new AMFChannel("remoting-amf", "https://" + serverPort + "/remoting/messagebroker/amf"));
     EncryptDocument.setCredentials("administrator", "password");
     EncryptDocument.channelSet = cs;
    }

    // Call this method to upload the file.
    // This creates a file picker and lets the user select a PDF file to pass to the EncryptDocument process.
    private function uploadFile():void {
     fileRef.addEventListener(Event.SELECT, selectHandler);
     fileRef.browse();
    }

    private function selectHandler(event:Event):void
       {
       var authTokenService:RemoteObject = new RemoteObject("LC.FileUploadAuthenticator");
       authTokenService.addEventListener("result", authTokenReceived);
       authTokenService.channelSet = cs;
       authTokenService.getFileUploadToken();
       }

   private function authTokenReceived(event:ResultEvent):void
       {
       var token:String = event.result as String;
       var request:URLRequest = DocumentReference.constructRequestForUpload("https://'[server]:[port]'", token);

       try
       {
      fileRef.upload(request);
       }
       catch (error:Error)
       {
       trace("Unable to upload file.");
       }
       }


    // Called once the file is completely uploaded.
    private function completeHandler(event:DataEvent):void {
     now1 = new Date();

     // Set the docRefs url and referenceType parameters
     docRef.url = event.data as String;
     docRef.referenceType=DocumentReference.REF_TYPE_URL;
     executeInvokeProcess();
    }

    //This method invokes the EncryptDocument process
    public function executeInvokeProcess():void {

     //Create an Object to store the input value for the EncryptDocument process
     var params:Object = new Object();
     params["inDoc"]=docRef;

     // Invoke the EncryptDocument process
     var token:AsyncToken;
     token = EncryptDocument.invoke(params);
     token.name = name;
    }

    // This method handles a successful conversion invocation
    public function handleResult(event:ResultEvent):void
    {
       //Retrieve information returned from the service invocation
      var token:AsyncToken = event.token;
      var res:Object = event.result;
      var dr:DocumentReference = res["outDoc"] as DocumentReference;
      var now2:Date = new Date();

      // These fields map to columns in the DataGrid
      var progObject:Object = new Object();
      progObject.filename = token.name;
      progObject.timing = (now2.time - now1.time).toString();
      progObject.state = "Success";
      progObject.link = "<a href=" + dr.url + "> open </a>";
      progressList.addItem(progObject);
    }

    private function resultHandler(event:ResultEvent):void {
     // Do anything else here.
    }

     ]]>
    </mx:Script>
    <mx:RemoteObject id="EncryptDocument" destination="MyApplication/EncryptDocument" result="resultHandler(event);">
      <mx:method name="invoke" result="handleResult(event)"/>
    </mx:RemoteObject>

    <!--//This consists of what is displayed on the webpage-->
    <mx:Panel id="lcPanel" title="EncryptDocument (Deprecated for AEM forms) AEM Forms Remoting Example"
      height="25%" width="25%" paddingTop="10" paddingLeft="10" paddingRight="10"
      paddingBottom="10">
     <mx:Label width="100%" color="blue"
         text="Select a PDF file to pass to the EncryptDocument process"/>
     <mx:DataGrid x="10" y="0" width="500" id="idProgress" editable="false"
      dataProvider="{progressList}" height="231" selectable="false" >
      <mx:columns>
       <mx:DataGridColumn headerText="Filename" width="200" dataField="filename" editable="false"/>
       <mx:DataGridColumn headerText="State" width="75" dataField="state" editable="false"/>
       <mx:DataGridColumn headerText="Timing" width="75" dataField="timing" editable="false"/>
       <mx:DataGridColumn headerText="Click to Open" dataField="link" editable="false" >
       <mx:itemRenderer>
         <mx:Component>
          <mx:Text x="0" y="0" width="100%" htmlText="{data.link}"/>
         </mx:Component>
       </mx:itemRenderer>
       </mx:DataGridColumn>
      </mx:columns>
     </mx:DataGrid>
     <mx:Button label="Select File" click="uploadFile()" />
    </mx:Panel>
 </mx:Application>

Snabbstart: Anropa en tjänst med DIME i ett .NET-projekt quick-start-invoking-a-service-using-dime-in-a-net-project

Följande exempel på C#-kod anropar en process med namnet MyApplication/EncryptDocument från ett Microsoft .NET-projekt med Dime. (Se Anropa AEM Forms med Base64-kodning.)

Ett oskyddat PDF-dokument baserat på en PDF-fil med namnet map.pdf skickas till AEM Forms-processen med DIME. Processen returnerar ett lösenordskrypterat PDF-dokument som sparas som en PDF-fil med namnet mapEncrypt.pdf.

 /**
   *
   * Ensure that you create a .NET project that uses
   * Web Services Enhancements 2.0. This is required to send a
   * AEM Forms process an attachment using DIME.
   *
   * For information, see "Invoking AEM Forms using DIME" in Programming with AEM forms.
   */

 using System;
 using System.Collections;
 using System.ComponentModel;
 using System.Data;
 using System.IO;
 using Microsoft.Web.Services2.Dime;
 using Microsoft.Web.Services2.Attachments;
 using Microsoft.Web.Services2.Configuration;
 using Microsoft.Web.Services2;

 //The following statement represents a web reference to
 //the Forms Server that contains the process that
 //is invoked
 using ConsoleApplication1.LC_Host;

 namespace ConsoleApplication1
 {

    class InvokeEncryptDocumentUsingDime
     {

       const int BUFFER_SIZE = 4096;
       [STAThread]
       static void Main(string[] args)
       {

       try
        {
          String pdfFile = "C:\\Adobe\map.pdf";
          String encryptedPDF = "C:\\Adobe\mapEncrypt.pdf";

          //Create an EncryptDocumentServiceWse object and set authentication values
          EncryptDocumentServiceWse encryptClient = new EncryptDocumentServiceWse();
          encryptClient.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("administrator", "password");

          // Create the DIME attachment representing a PDF document
          DimeAttachment inputDocAttachment = new DimeAttachment(
            System.Guid.NewGuid().ToString(),
            "application/pdf",
            TypeFormat.MediaType,
            pdfFile);

           //Create a BLOB object
           BLOB inDoc = new BLOB();

           //Set the DIME attachment ID
           inDoc.attachmentID = inputDocAttachment.Id;
           encryptClient.RequestSoapContext.Attachments.Add(inputDocAttachment);

           //Invoke the EncryptDocument process
           BLOB outDoc = encryptClient.invoke(inDoc);

           //Get the returned attachment identifier value
           String encryptedDocId = outDoc.attachmentID;
           FileStream myStream = new FileStream(encryptedPDF, FileMode.Create, FileAccess.Write);

           //Iterate through the attachments
           foreach (Attachment attachment in encryptClient.ResponseSoapContext.Attachments)
            {
             if (attachment.Id.Equals(encryptedDocId))
              {
               //Create a byte array that contains the encrypted PDF document
               System.IO.Stream mySteam2 = attachment.Stream;
               byte[] myBytes = new byte[mySteam2.Length];
               int size = (int)mySteam2.Length;
               mySteam2.Read(myBytes, 0, size);

               //Save the encrypted PDF document as a PDF file
               FileStream fs2 = new FileStream(encryptedPDF, FileMode.OpenOrCreate);

               //Create a BinaryWriter object
               BinaryWriter w = new BinaryWriter(fs2);
               w.Write(myBytes);
               w.Close();
               fs2.Close();
               Console.Out.WriteLine("Saved converted document at:" + encryptedPDF);
             }
          }
         }
         catch (Exception ee)
        {
          Console.WriteLine(ee.Message);
         }
       }
     }
 }

Snabbstart: Anropa en tjänst med DIME i ett Java-projekt quick-start-invoking-a-service-using-dime-in-a-java-project

I följande Java-kodexempel anropas en process med namnet MyApplication/EncryptDocument med DIME. (Se Anropa AEM Forms med DIME.)

Ett oskyddat PDF-dokument baserat på en PDF-fil med namnet Loan.pdf skickas till AEM Forms-processen med DIME. Processen returnerar ett lösenordskrypterat PDF-dokument som sparas som en PDF-fil med namnet EncryptLoan.pdf.

 /**
   * Ensure that you create Java Axis files that
   * are required to send a AEM Forms process
   * an attachment using DIME.
   *
   * For information, see "Invoking AEM Forms using DIME" in Programming with AEM forms.
   */
 import com.adobe.idp.services.*;
 import java.io.File;
 import java.io.FileOutputStream;
 import java.io.InputStream;
 import java.net.URL;
 import javax.activation.DataHandler;
 import javax.activation.FileDataSource;

 import org.apache.axis.attachments.AttachmentPart;

 public class InvokeDocumentEncryptDime {
   public static void main(String[] args) {

   try{

     //Create a MyApplicationEncryptDocumentServiceLocator object
     MyApplicationEncryptDocumentServiceLocator locate = new MyApplicationEncryptDocumentServiceLocator ();

     //specify the service target URL and object type
     URL serviceURL = new URL("https://'[server]:[port]'/soap/services/MyApplication/EncryptDocument?blob=dime");

     //Use the binding stub with the locator
     EncryptDocumentSoapBindingStub encryptionClientStub = new EncryptDocumentSoapBindingStub(serviceURL,locate);
     encryptionClientStub.setUsername("administrator");
     encryptionClientStub.setPassword("password");

      //Get the DIME Attachments - which is the PDF document to encrypt
      java.io.File file = new java.io.File("C:\\Adobe\Loan.pdf");

      //Create a DataHandler object
      DataHandler buildFile = new DataHandler(new FileDataSource(file));

      //Use the DataHandler object to create an AttachmentPart object
      AttachmentPart part = new AttachmentPart(buildFile);
     //get the attachment ID
     String attachmentID = part.getContentId();

     //Add the attachment to the encryption service stub
     encryptionClientStub.addAttachment(part);

     //Inform ES where the attachment is stored by providing the attachment id
     BLOB inDoc = new BLOB();
     inDoc.setAttachmentID(attachmentID);

     BLOB outDoc = encryptionClientStub.invoke(inDoc);

     //Go through the returned attachments and get the encrypted PDF document
     byte[] resultByte = null;
     attachmentID = outDoc.getAttachmentID();

     //Find the proper attachment
     Object[] parts = encryptionClientStub.getAttachments();
     for (int i=0;i<parts.length;i++){
       AttachmentPart attPart = (AttachmentPart) parts[i];
       if (attPart.getContentId().equals(attachmentID)) {
         //DataHandler
         buildFile = attPart.getDataHandler();
         InputStream stream = buildFile.getInputStream();

         byte[] pdfStream = new byte[stream.available()];
         stream.read(pdfStream);

         //Create a File object
         File outFile = new File("C:\\Adobe\EncryptLoan.pdf");

         //Create a FileOutputStream object.
         FileOutputStream myFileW = new FileOutputStream(outFile);

         //Call the FileOutputStream object?s write method and pass the pdf data
         myFileW.write(pdfStream);

         //Close the FileOutputStream object
         myFileW.close();

       }
     }
   }
   catch(Exception e)
   {
     e.printStackTrace();
   }
   }

 }

Snabbstart: Anropa en tjänst med BLOB-data via HTTP i ett Java-projekt quick-start-invoking-a-service-using-blob-data-over-http-in-a-java-project

I följande Java-kodexempel anropas en process med namnet MyApplication/EncryptDocument med data över HTTP. (Se Anropa AEM Forms med BLOB-data via HTTP.)

Ett oskyddat PDF-dokument baserat på en PDF-fil med namnet Loan.pdf skickas till AEM Forms-processen med SOAP över HTTP. PDF-filen finns på följande URL: https://'[server]:[port]'/FormsQS. Processen returnerar ett lösenordskrypterat PDF-dokument som sparas som en PDF-fil med namnet EncryptedDocument.pdf.

 /**
   * Ensure that you create Java proxy files that consume
   *theAEM Forms service WSDL. You can use JAX-WS to create
   * the Java proxy files.
   *
   * This Java quick start uses BLOB over HTTP to invoke a short-lived process named
   * EncryptDocument. For information, see
   * "Invoking AEM Forms using BLOB over HTTP" in Programming with AEM forms.
   */
 import java.io.*;
 import java.net.URL;

 import javax.xml.ws.BindingProvider;
 import com.adobe.idp.services.*;

 public class InvokeEncryptDocumentHTTP {
   public static void main(String[] args){

     try{
       //Create a MyApplicationEncryptDocument object
       MyApplicationEncryptDocumentService encClient = new MyApplicationEncryptDocumentService();
       MyApplicationEncryptDocument encryptDocClient = encClient.getEncryptDocument();

       //Set connection values required to invoke AEM Forms using BLOB over HTTP
       String url = "https://'[server]:[port]'/soap/services/MyApplication/EncryptDocument?blob=http";
       String username = "administrator";
       String password = "password";
       ((BindingProvider) encryptDocClient).getRequestContext().put(BindingProvider.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, url);
       ((BindingProvider) encryptDocClient).getRequestContext().put(BindingProvider.USERNAME_PROPERTY, username);
       ((BindingProvider) encryptDocClient).getRequestContext().put(BindingProvider.PASSWORD_PROPERTY, password);

       //Create a BLOB object and populate it by invoking the setRemoteURL method
       BLOB inDoc = new BLOB();
       inDoc.setRemoteURL("https://'[server]:[port]'/FormsQS/Loan.pdf");

         //invoke the short-lived process named MyApplication/EncryptDocument
       BLOB outDoc = encryptDocClient.invoke(inDoc);

       //Retrieve an InputStream from the returned BLOB instance
       URL myURL = new URL(outDoc.getRemoteURL());
       InputStream inputStream = myURL.openStream();

       //Create a file containing the returned PDF document
       File f = new File("C:\\Adobe\EncryptedDocument.pdf");
       OutputStream out = new FileOutputStream(f);

       //Iterate through the buffer
       byte buf[] = new byte[1024];
       int len;
       while ((len = inputStream.read(buf)) > 0)
         out.write(buf, 0, len);
       out.close();
       inputStream.close();

        System.out.println("The short-lived process named EncryptDocument was successfully invoked.");
     }
     catch(Exception e)
     {
       e.printStackTrace();
     }

   }

 }

Snabbstart: Anropa en tjänst med BLOB-data via HTTP i ett .NET-projekt quick-start-invoking-a-service-using-blob-data-over-http-in-a-net-project

Följande exempel på C#-kod anropar en process med namnet MyApplication/EncryptDocument från ett Microsoft .NET-projekt som använder data via HTTP. (Se Anropa AEM Forms med BLOB-data via HTTP.)

Ett oskyddat PDF-dokument baserat på en PDF-fil med namnet Loan.pdf skickas till AEM Forms-processen med BLOB över HTTP. Processen returnerar ett lösenordskrypterat PDF-dokument som sparas som en PDF-fil med namnet EncryptedPDF.pdf.

 /*
   * Ensure that you create a .NET client assembly that uses
   * SOAP over HTTP. This is required to populate a BLOB
   * object’s remote URL data memeber.
   *
   * For information, see "Invoking AEM Forms using BLOB data over HTTP" in
   * Programming with AEM forms
   */
 using System;
 using System.Collections;
 using System.ComponentModel;
 using System.Data;
 using System.IO;
 using System.Security.Policy;

 namespace InvokeEncryptDocumentHTTP
 {

     class InvokeEncryptDocumentUsingHTTP
     {

       const int BUFFER_SIZE = 4096;
       [STAThread]
       static void Main(string[] args)
       {

         try
         {
           String urlData = "https://'[server]:[port]'/FormsQS/Loan.pdf";

           //Create a MyApplication_EncryptDocumentService object and set authentication values
           MyApplication_EncryptDocumentService encryptClient = new MyApplication_EncryptDocumentService();
           encryptClient.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("administrator", "password");

           //Create a BLOB object
           BLOB inDoc = new BLOB();

           //Populate the BLOB object’s remoteURL data member
           inDoc.remoteURL = urlData;

           //Invoke the EncryptDocument process
           BLOB outDoc = encryptClient.invoke(inDoc);

           //Create a UriBuilder object using the
           //BLOB object’s remoteURL data member field
           UriBuilder uri = new UriBuilder(outDoc.remoteURL);

          //Convert the UriBuilder to a Stream object
           System.Net.WebRequest wr = System.Net.WebRequest.Create(uri.Uri);
           System.Net.WebResponse response = wr.GetResponse();
           System.IO.StreamReader sr = new System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream());
           Stream mySteam = sr.BaseStream;

           //Create a byte array
           byte[] myData = new byte[BUFFER_SIZE];

          //Populate the byte array
          PopulateArray(mySteam, myData);

          //Create a file named UsageRightsLoan.pdf
          FileStream fs2 = new FileStream("C:\\Adobe\EncryptedPDF.pdf", FileMode.OpenOrCreate);

          //Create a BinaryWriter object
          BinaryWriter w = new BinaryWriter(fs2);
          w.Write(myData);
          w.Close();
          fs2.Close();
         }
         catch (Exception ee)
         {
           Console.WriteLine(ee.Message);
         }
       }

       public static void PopulateArray(Stream stream, byte[] data)
       {
         int offset = 0;
         int remaining = data.Length;
         while (remaining > 0)
         {
           int read = stream.Read(data, offset, remaining);
           if (read <= 0)
             throw new EndOfStreamException();
           remaining -= read;
           offset += read;
         }
       }

     }
 }

Snabbstart: Anropa en tjänst med MTOM i ett .NET-projekt quick-start-invoking-a-service-using-mtom-in-a-net-project

Följande exempel på C#-kod anropar en process med namnet MyApplication/EncryptDocument från ett Microsoft .NET-projekt som använder MTOM. (Se Anropa AEM Forms med MTOM.)

Ett oskyddat PDF-dokument baserat på en PDF-fil med namnet lån.pdf skickas till AEM Forms-processen med hjälp av MTOM. Processen returnerar ett lösenordskrypterat PDF-dokument som sparas som en PDF-fil med namnet EncryptedDocument.pdf.

 ???/**
   * Ensure that you create a .NET project that uses
   * MS Visual Studio 2008 and version 3.5 of the .NET
   * framework. This is required to invoke a
   * AEM Forms service using MTOM.
   *
   * For information, see "Invoking AEM Forms using MTOM" in Programming with AEM forms
   */
 using System;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Linq;
 using System.Text;
 using System.ServiceModel;
 using EncryptDocumentMTOM.ServiceReference1;
 using System.IO;

 //Invoke the EncryptDocument process using MTOM
 namespace EncryptDocumentUsingMTOM
 {
     class Program
     {
       static void Main(string[] args)
       {
         try
         {
           //Specify the name of the PDF file to encrypt
           String pdfFile = "C:\\Adobe\loan.pdf";

           //Create an EncryptDocumentClient object
           MyApplication_EncryptDocumentClient encryptProcess = new MyApplication_EncryptDocumentClient();
           encryptProcess.Endpoint.Address = new System.ServiceModel.EndpointAddress("https://'[server]:[port]'/soap/services/MyApplication/EncryptDocument?blob=mtom");
           BasicHttpBinding b = (BasicHttpBinding)encryptProcess.Endpoint.Binding;
           b.MessageEncoding = WSMessageEncoding.Mtom;

           //Enable BASIC HTTP authentication
           encryptProcess.ClientCredentials.UserName.UserName = "administrator";
           encryptProcess.ClientCredentials.UserName.Password = "password";
           b.Security.Transport.ClientCredentialType = HttpClientCredentialType.Basic;
           b.Security.Mode = BasicHttpSecurityMode.TransportCredentialOnly;
           b.MaxReceivedMessageSize = 4000000;
           b.MaxBufferSize = 4000000;
           b.ReaderQuotas.MaxArrayLength = 4000000;

           //Reference the PDF file to send to the EncryptDocument process
           FileStream fs = new FileStream(pdfFile, FileMode.Open);

           //Create a BLOB object
           BLOB inDoc = new BLOB();

           //Get the length of the file stream
           int len = (int)fs.Length;
           byte[] ByteArray = new byte[len];

           //Populate the byte array with the contents of the FileStream object
           fs.Read(ByteArray, 0, len);
           inDoc.MTOM = ByteArray;

           //Invoke the EncryptDocument short-lived process
           BLOB outDoc = encryptProcess.invoke(inDoc);
           byte[] encryptDoc = outDoc.MTOM;

           //Create a file containing the encrypted PDF document
           string FILE_NAME = "C:\\Adobe\EncryptedDocument.pdf";
           FileStream fs2 = new FileStream(FILE_NAME, FileMode.OpenOrCreate);
           BinaryWriter w = new BinaryWriter(fs2);
           w.Write(encryptDoc);
           w.Close();
           fs2.Close();
         }
         catch (Exception ee)
         {
           Console.WriteLine(ee.Message);
         }
       }
     }
 }
NOTE
Många snabbstarter som visar hur du utför AEM Forms serviceåtgärder innehåller ett exempel på en MTOM-kod.

Snabbstart: Anropa en tjänst med SwaRef i ett Java-projekt quick-start-invoking-a-service-using-swaref-in-a-java-project

I följande Java-kodexempel anropas en process med namnet MyApplication/EncryptDocument från ett Java-projekt. Detta Java-projekt använder proxyklasser som har skapats med JAX-WS och SwaRef som kodningstyp. (Se Anropa AEM Forms med SwaRef.)

Ett oskyddat PDF-dokument baserat på en PDF-fil med namnet Loan.pdf skickas till AEM Forms-processen med SwaRef. Det krypterade PDF-dokumentet sparas som en PDF-fil med namnet EncryptedDocument.pdf.

 /**
   * Ensure that you create Java proxy files that consume
   *theAEM Forms service WSDL. You can use JAX-WS to create
   * the Java proxy files.
   *
   * This Java quick start uses SwaRef to invoke a short-lived process named
   * EncryptDocument. For information, see
   * "Invoking AEM Forms using SwaRef" in Programming with AEM forms.
   */

 import javax.xml.ws.BindingProvider;
 import javax.activation.DataHandler;
 import javax.activation.DataSource;
 import javax.activation.FileDataSource;
 import java.io.*;

 import com.adobe.idp.services.*;

 public class InvokeEncryptDocumentSwaRef {

 public static void main(String[] args) {

     try{

     //Specify connection values required to invoke the MyApplication/EncryptDocument process
     //using SwaRef
     String url = "https://'[server]:[port]'/soap/services/MyApplication/EncryptDocument?blob=swaref";
     String username = "administrator";
     String password = "password";
     String pdfFile = "C:\\Adobe\Loan.pdf";

     //Create a MyApplicationEncryptDocument object
     MyApplicationEncryptDocumentService encClient = new MyApplicationEncryptDocumentService();
     MyApplicationEncryptDocument encryptDocClient = encClient.getEncryptDocument();

     ((BindingProvider)encryptDocClient).getRequestContext().put(BindingProvider.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, url);
     ((BindingProvider)encryptDocClient).getRequestContext().put(BindingProvider.USERNAME_PROPERTY, username);
     ((BindingProvider)encryptDocClient).getRequestContext().put(BindingProvider.PASSWORD_PROPERTY, password);

      //Create a file object
      File pdf = new File(pdfFile);

      //Create a DataSource object
      DataSource myDS = new FileDataSource(pdf);

      //Create a DataHandler object
      DataHandler dataHandler = new DataHandler(myDS);

     //Create a BLOB object and populate it with the DataHandler
     BLOB inDoc = new BLOB();
     inDoc.setSwaRef(dataHandler);

     //Invoke the EncryptDocument process
     BLOB outDoc = encryptDocClient.invoke(inDoc);

     //Save the encrypted file as a PDF file
     DataHandler handler = outDoc.getSwaRef();

     //Create a file containing the returned PDF document
     File f = new File("C:\\Adobe\EncryptedDocument.pdf");
     InputStream inputStream = handler.getInputStream();
     OutputStream out = new FileOutputStream(f);

     //Iterate through the buffer
     byte buf[] = new byte[1024];
     int len;
     while ((len = inputStream.read(buf)) > 0)
       out.write(buf, 0, len);
     out.close();
     inputStream.close();

      System.out.println("The short-lived process named MyApplication/EncryptDocument was successfully invoked.");

     }catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
       }
     }
 }
NOTE
Många snabbstarter som visar hur du utför serviceåtgärder innehåller ett exempel på en SwaRef-kod.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2