Anropa AEM Forms med Remoting invoking-aem-forms-using-remoting

Exempel och exempel i det här dokumentet är bara för AEM Forms i JEE-miljö.

Processer som skapas i Workbench kan anropas med Remoting. Det innebär att du kan anropa en AEM Forms-process från ett klientprogram som skapats med Flex. Den här funktionen är baserad på datatjänster.

NOTE
När du använder Remoting bör du anropa processer som har skapats i Workbench i stället för AEM Forms-tjänster. Det går dock att anropa AEM Forms-tjänster direkt. (Se Kryptera PDF-dokument med Remoting på AEM Forms Developer Center.)
NOTE
Om en AEM Forms-tjänst inte är konfigurerad för att tillåta anonym åtkomst resulterar begäranden från en Flex-klient i en webbläsarutmaning. Användaren måste ange användarnamn och lösenord.

Följande korta AEM Forms-process med namnet MyApplication/EncryptDocument, kan anropas med Remoting. (Information om den här processen, till exempel dess in- och utdatavärden, finns i Exempel på kortlivad process.)

iu_iu_encryptdocument process2

NOTE
Om du vill anropa en AEM Forms-process med ett Flex-program kontrollerar du att en fjärrslutpunkt är aktiverad. Som standard är en fjärrslutpunkt aktiverad när du distribuerar en process.

När processen anropas utför den följande åtgärder:

 1. Hämtar det oskyddade PDF-dokumentet som skickas som ett indatavärde. Den här åtgärden baseras på SetValue operation. Namnet på indataparametern är inDoc och dess datatyp är document. (Med document datatypen är en tillgänglig datatyp inifrån Workbench.)
 2. Krypterar PDF-dokumentet med ett lösenord. Den här åtgärden baseras på PasswordEncryptPDF operation. Namnet på utdatavärdet för processen är outDoc och representerar det lösenordskrypterade PDF-dokumentet. Datatypen för outDoc är document.
 3. Sparar det lösenordskrypterade PDF-dokumentet som en PDF-fil i det lokala filsystemet. Den här åtgärden baseras på WriteDocument operation.
NOTE
The MyApplication/EncryptDocument är inte baserat på en befintlig AEM Forms-process. Om du vill följa med i kodexemplen skapar du en process med namnet MyApplication/EncryptDocument med Workbench.
NOTE
Mer information om hur du använder Remoting för att anropa en långvarig process finns i Anropa personalcentrerade, långlivade processer.

Se även

Inkludera AEM Forms Flex biblioteksfil

Hantera dokument med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting

Anropa en kort process genom att skicka ett osäkert dokument med AEM Forms Remoting (borttaget för AEM)

Autentisera klientapplikationer som byggts med Flex

Skicka säkra dokument för att starta processer med Remoting

Anropa anpassade komponenttjänster med Remoting

Skapa en klientapplikation som byggts med Flex och som anropar en mänsklig centrerad, långvarig process

Skapa Flash Builder-program som utför SSO-autentisering med HTTP-tokens

NOTE
Var noga med att placera filen crossdomain.xml på rätt plats. Om du till exempel har distribuerat AEM Forms på JBoss placerar du den här filen på följande plats: <install_directory>\Adobe_Experience_Manager_forms\jboss\server\lc_turnkey\deploy\jboss-web.deployer\ROOT.war.

Inkludera AEM Forms Flex biblioteksfil including-the-aem-forms-flex-library-file

Om du vill starta AEM Forms-processer programmatiskt med Remoting lägger du till filen adobe-remoting-provider.swc i klassökvägen för ditt Flex-projekt. Den här SWC-filen finns på följande plats:

 • <install_directory>\Adobe_Experience_Manager_forms\sdk\misc\DataServices\Client-Libraries

  där <install_directory> är den katalog där AEM Forms är installerat.

Se även

Anropa AEM Forms med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting

Hantera dokument med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting

Anropa en kort process genom att skicka ett osäkert dokument med AEM Forms Remoting (borttaget för AEM)

Autentisera klientapplikationer som byggts med Flex

Hantera dokument med fjärrstyrning handling-documents-with-remoting

En av de viktigaste icke-primitiva Java™-typerna i AEM Forms är com.adobe.idp.Document klassen. Ett dokument krävs vanligtvis för att anropa en AEM Forms-åtgärd. Det är i första hand ett PDF-dokument, men kan innehålla andra dokumenttyper som SWF, HTML, XML eller en DOC-fil. (Se Skicka data till AEM Forms-tjänster med Java API.)

Ett klientprogram som skapats med Flex kan inte begära ett dokument direkt. Du kan till exempel inte starta Adobe Reader för att begära en URL som skapar en PDF-fil. Begäranden för dokumenttyper som PDF och Microsoft® Word-dokument returnerar ett resultat som är en URL. Det är kundens ansvar att visa innehållet i URL:en. Tjänsten Document Management hjälper till att generera information om URL och innehållstyp. Begäran om XML-dokument returnerar det fullständiga XML-dokumentet i resultatet.

Skicka ett dokument som en indataparameter passing-a-document-as-an-input-parameter

Ett klientprogram som skapats med Flex kan inte skicka ett dokument direkt till en AEM Forms-process. I stället använder klientprogrammet en instans av mx.rpc.livecycle.DocumentReference ActionScripten klass som skickar indataparametrar till en åtgärd som förväntar en com.adobe.idp.Document -instans. Ett Flex-klientprogram har flera alternativ för att konfigurera en DocumentReference objekt:

 • När dokumentet finns på servern och dess filplats är känd anger du egenskapen referenceType för DocumentReference-objektet till REF_TYPE_FILE. Ställ in egenskapen fileRef på filens plats, vilket visas i följande exempel:
 ... var docRef: DocumentReference = new DocumentReference();
 docRef.referenceType = DocumentReference.REF_TYPE_FILE;
 docRef.fileRef = "C:/install/adobe/cs2/How to Uninstall.pdf"; ...
 • När dokumentet finns på servern och du känner till dess URL anger du egenskapen referenceType för DocumentReference-objektet till REF_TYPE_URL. Ställ in egenskapen url på URL:en enligt följande exempel:
... var docRef: DocumentReference = new DocumentReference();
docRef.referenceType = DocumentReference.REF_TYPE_URL;
docRef.url = "https://companyserver:8080/DocumentManager/116/7855"; ...
 • Om du vill skapa ett DocumentReference-objekt från en textsträng i klientprogrammet anger du REF_TYPE_INLINE för egenskapen referenceType för DocumentReference-objektet. Ange egenskapen text till den text som ska inkluderas i objektet, vilket visas i följande exempel:
... var docRef: DocumentReference = new DocumentReference();
docRef.referenceType = DocumentReference.REF_TYPE_INLINE;
docRef.text = "Text for my document";  // Optionally, you can override the server's default character set  // if necessary:  // docRef.charsetName=CharacterSetName  ...
 • När dokumentet inte finns på servern kan du använda servern Remoting Upload för att överföra ett dokument till AEM Forms. Nytt i AEM Forms är möjligheten att ladda upp säkra dokument. När du överför ett säkert dokument måste du använda en användare som har Användare av program för dokumentöverföring roll. Utan den här rollen kan användaren inte överföra ett säkert dokument. Vi rekommenderar att du använder enkel inloggning för att överföra ett säkert dokument. (Se Skicka säkra dokument för att starta processer med Remoting.)
NOTE
Om AEM Forms är konfigurerat att tillåta osäkra dokument att överföras kan du använda en användare som inte har användarrollen Dokumentöverföring för att överföra ett dokument. En användare kan också ha behörigheten Dokumentöverföring. Om AEM Forms är konfigurerat för att endast tillåta säkra dokument måste du se till att användaren har användarrollen Dokumentöverföring eller behörigheten Dokumentöverföring. (Se Konfigurera AEM Forms för att ta emot säkra och osäkra dokument.

Du använder standardfunktioner för överföring av Flashar för den angivna URL-adressen för överföring: https://SERVER:PORT/remoting/lcfileupload. Du kan sedan använda DocumentReference objekt där en indataparameter av typen Document förväntas
 private function startUpload():void  {  fileRef.addEventListener(Event.SELECT, selectHandler);  fileRef.addEventListener("uploadCompleteData", completeHandler);  try  {   var success:Boolean = fileRef.browse();  }    catch (error:Error)  {   trace("Unable to browse for files.");  }  }      private function selectHandler(event:Event):void {  var request:URLRequest = new  URLRequest("https://SERVER:PORT/remoting/lcfileupload")  try   {   fileRef.upload(request);   }    catch (error:Error)   {   trace("Unable to upload file.");   }  }    private function completeHandler(event:DataEvent):void  {   var params:Object = new Object();   var docRef:DocumentReference = new DocumentReference();   docRef.url = event.data as String;   docRef.referenceType = DocumentReference.REF_TYPE_URL;  }Snabbstart för fjärrkommunikation använder serverkommandot för fjärröverföring för att skicka en PDF-fil till MyApplication/EncryptDocument-processen. (Se Anropa en kort process genom att skicka ett osäkert dokument med AEM Forms Remoting (borttaget för AEM).)


private
function startUpload(): void  {
 fileRef.addEventListener(Event.SELECT, selectHandler);
 fileRef.addEventListener("uploadCompleteData", completeHandler);
 try  {
 var success: Boolean = fileRef.browse();
 }
 catch (error: Error)  {
 trace("Unable to browse for files.");
 }
}
private
function selectHandler(event: Event): void {
 var request: URLRequest = new  URLRequest("https://SERVER:PORT/remoting/lcfileupload")  try  {
 fileRef.upload(request);
 }
 catch (error: Error)  {
 trace("Unable to upload file.");
 }
}
private
function completeHandler(event: DataEvent): void  {
 var params: Object = new Object();
 var docRef: DocumentReference = new DocumentReference();
 docRef.url = event.data as String;
 docRef.referenceType = DocumentReference.REF_TYPE_URL;
}

Snabbstart för fjärrkommunikation använder serverkommandot för fjärröverföring för att skicka en PDF-fil till MyApplication/EncryptDocument-processen. (Se Anropa en kort process genom att skicka ett osäkert dokument med AEM Forms Remoting (borttaget för AEM).)

Skicka tillbaka ett dokument till ett klientprogram passing-a-document-back-to-a-client-application

Ett klientprogram tar emot ett objekt av typen mx.rpc.livecycle.DocumentReference för en serviceåtgärd som returnerar en com.adobe.idp.Document -instans som en utdataparameter. Eftersom ett klientprogram hanterar ActionScript och inte Java, kan du inte skicka tillbaka ett Java-baserat Document-objekt till en Flex-klient. I stället skapar servern en URL för dokumentet och skickar tillbaka URL:en till klienten. The DocumentReference objektets referenceType egenskapen anger om innehållet finns i DocumentReference eller måste hämtas från en URL i DocumentReference.url -egenskap. The DocumentReference.contentType -egenskapen anger dokumenttypen.

Se även

Anropa AEM Forms med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting

Inkludera AEM Forms Flex biblioteksfil

Anropa en kort process genom att skicka ett osäkert dokument med AEM Forms Remoting (borttaget för AEM)

Autentisera klientapplikationer som byggts med Flex

Skicka säkra dokument för att starta processer med Remoting

Anropa en kort process genom att skicka ett osäkert dokument med Remoting invoking-a-short-lived-process-by-passing-an-unsecure-document-using-remoting

Så här anropar du en AEM Forms-process från ett program som skapats med Flex:

 1. Skapa en mx:RemoteObject -instans.
 2. Skapa en ChannelSet -instans.
 3. Godkänn obligatoriska indatavärden.
 4. Hantera returvärden.
NOTE
I det här avsnittet beskrivs hur du anropar en AEM Forms-process och överför ett dokument när AEM Forms är konfigurerat att överföra osäkra dokument. Mer information om hur du anropar AEM Forms-processer och överför säkra dokument och hur du konfigurerar AEM Forms att acceptera säkra och osäkra dokument finns i Skicka säkra dokument för att starta processer med Remoting.

Skapa en mx:RemoteObject-instans

Du skapar en mx:RemoteObject -instans för att anropa en AEM Forms-process som har skapats i Workbench. Skapa en mx:RemoteObject -instans, ange följande värden:

 • id: Namnet på mx:RemoteObject -instans som representerar processen som ska anropas.
 • mål: Namnet på den AEM Forms-process som ska anropas. Anropa till exempel MyApplication/EncryptDocument process, ange MyApplication/EncryptDocument.
 • resultat: Namnet på den Flex-metod som hanterar resultatet.

I mx:RemoteObject -tagg, ange <mx:method> -tagg som anger namnet på processens anropsmetod. Vanligtvis är namnet på en anropsmetod från Forms invoke.

I följande kodexempel skapas en mx:RemoteObject instans som anropar MyApplication/EncryptDocument -processen.

 <mx:RemoteObject id="EncryptDocument" destination="MyApplication/EncryptDocument" result="resultHandler(event);">
      <mx:method name="invoke" result="handleExecuteInvoke(event)"/>
    </mx:RemoteObject>

Skapa en kanal till AEM Forms

Ett klientprogram kan anropa AEM Forms genom att ange en kanal i MXML eller ActionScript, vilket visas i följande ActionScript. Kanalen måste vara en AMFChannel, SecureAMFChannel, HTTPChannel, eller SecureHTTPChannel.

   ...
   private function refresh():void{
     var cs:ChannelSet= new ChannelSet();
     cs.addChannel(new AMFChannel("my-amf",
       "https://yourlcserver:8080/remoting/messagebroker/amf"));
     EncryptDocument.setCredentials("administrator", "password");
     EncryptDocument.channelSet = cs;
   }
   ...

Tilldela ChannelSet -instans till mx:RemoteObject instansens channelSet (som i föregående kodexempel). Vanligtvis importerar du kanalklassen i en import-sats i stället för att ange det fullständiga, kvalificerade namnet när du anropar ChannelSet.addChannel -metod.

Skicka indatavärden

En process som skapas i Workbench kan ta noll eller flera indataparametrar och returnera ett utdatavärde. Ett klientprogram skickar indataparametrar inom en ActionScript -objekt med fält som motsvarar parametrar som tillhör AEM Forms-processen. Den kortvariga processen med namnet MyApplication/EncryptDocument, kräver en indataparameter med namnet inDoc. Namnet på åtgärden som exponeras av processen är invoke (standardnamnet för en kortlivad process). (Se Anropa AEM Forms med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting.)

I följande kodexempel skickas ett PDF-dokument till MyApplication/EncryptDocument process:

   ...
   var params:Object = new Object();

   //Document is an instance of DocumentReference
   //that store an unsecured PDF document
   params["inDoc"] = pdfDocument;

   // Invoke an operation synchronously:
   EncryptDocument.invoke(params);
   ...

I det här kodexemplet pdfDocument är en DocumentReference -instans som innehåller ett oskyddat PDF-dokument. Mer information om DocumentReference, se Hantera dokument med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting.

Anropa en specifik version av en tjänst

Du kan anropa en viss version av en Forms-tjänst genom att använda en _version parameter i anropets parametermappning. Anropa till exempel version 1.2 av MyApplication/EncryptDocument tjänst:

 var params:Object = new Object();
 params["inDoc"] = pdfDocument;
 params["_version"] = "1.2"
 var token:AsyncToken = echoService.echoString(params);

The version -parametern måste vara en sträng som innehåller en enda punkt. Värdena till vänster, huvudversionen och till höger, delversion av punkten måste vara heltal. Om den här parametern inte anges anropas den aktiva huvudversionen.

Hantera returvärden

AEM Forms processutdataparametrar deserialiseras till ActionScript-objekt från vilka klientprogrammet extraherar specifika parametrar efter namn, vilket visas i följande exempel. (Utdatavärdet för MyApplication/EncryptDocument processen har fått ett namn outDoc.)

   ...
   var res:Object = event.result;
   var docRef:DocumentReference = res["outDoc"] as DocumentReference;
   ...

Anropa processen MyApplication/EncryptDocument

Du kan anropa MyApplication/EncryptDocument utför följande steg:

 1. Skapa en mx:RemoteObject via antingen ActionScript eller MXML. Se Skapa en mx:RemoteObject-instans.
 2. Konfigurera en ChannelSet -instans för att kommunicera med AEM Forms och koppla den till mx:RemoteObject -instans. Se Skapa en kanal för AEM Forms.
 3. Anropa ChannelSet login eller tjänstens setCredentials metod för att ange användaridentifierarvärde och lösenord. (Se Använda enkel inloggning.)
 4. Fyll i en mx.rpc.livecycle.DocumentReference -instans med ett oskyddat PDF-dokument att skicka till MyApplication/EncryptDocument -processen. (Se Skicka ett dokument som en indataparameter.)
 5. Kryptera PDF genom att anropa mx:RemoteObject instansens invoke -metod. Skicka Object som innehåller indataparametern (som är det oskyddade PDF-dokumentet). Se Skicka indatavärden.
 6. Hämta det lösenordskrypterade PDF-dokumentet som returneras från processen. Se Hantera returvärden.

Snabbstart: Anropa en kort process genom att skicka ett osäkert dokument med hjälp av (borttaget för AEM formulär) AEM Forms Remoting

Autentisera klientapplikationer som byggts med Flex authenticating-client-applications-built-with-flex

Det finns flera sätt att AEM formuläranvändarhanteraren kan autentisera en fjärrbegäran från ett Flex-program, bland annat AEM Forms samlad inloggning via den centrala inloggningstjänsten, grundläggande autentisering och anpassad autentisering. När varken enkel inloggning eller anonym åtkomst är aktiverat resulterar en fjärrbegäran i antingen grundläggande autentisering (standard) eller anpassad autentisering.

Grundläggande autentisering är beroende av standardbaserad J2EE-autentisering från webbprogrambehållaren. För grundläggande autentisering orsakar ett HTTP 401-fel en webbläsarutmaning. Det innebär att när du försöker ansluta till ett Forms-program med hjälp av RemoteObject och ännu inte har loggat in från Flex-programmet, uppmanas du att ange användarnamn och lösenord i webbläsaren.

För anpassad autentisering skickar servern ett fel till klienten som anger att autentisering krävs.

NOTE
Mer information om hur du utför autentisering med HTTP-tokens finns i Skapa Flash Builder-program som utför SSO-autentisering med HTTP-tokens.

Använda anpassad autentisering using-custom-authentication

Du aktiverar anpassad autentisering i administrationskonsolen genom att ändra autentiseringsmetoden från Grundläggande till Anpassad på fjärrslutpunkten. Om du använder anpassad autentisering anropar klientprogrammet ChannelSet.login inloggningsmetod och ChannelSet.logout för att logga ut.

NOTE
I den tidigare versionen av AEM Forms skickade du autentiseringsuppgifter till ett mål genom att ringa RemoteObject.setCredentials -metod. The setCredentials metoden skickade inte inloggningsuppgifterna till servern förrän komponenten försökte ansluta till servern för första gången. Om komponenten har utfärdat en felhändelse kan du därför inte vara säker på om felet har inträffat på grund av ett autentiseringsfel eller av en annan anledning. The ChannelSet.login -metoden ansluter till servern när du anropar den så att du kan hantera ett autentiseringsproblem omedelbart. Du kan fortsätta använda setCredentials rekommenderar vi att du använder ChannelSet.login -metod.

Eftersom flera destinationer kan använda samma kanaler och motsvarande ChannelSet-objekt, loggar du in på ett mål i användaren till ett annat mål som använder samma kanal eller kanaler. Om två komponenter använder olika inloggningsuppgifter för samma ChannelSet-objekt används de senaste inloggningsuppgifterna. Om flera komponenter använder samma autentiserade ChannelSet-objekt, anropar du logout metoden loggar ut alla komponenter från destinationen.

I följande exempel används ChannelSet.login och ChannelSet.logout metoder med en RemoteObject-kontroll. Programmet utför följande åtgärder:

 • Skapar en ChannelSet -objektet i creationComplete som representerar kanalerna som används av RemoteObject komponent
 • Skickar autentiseringsuppgifter till servern genom att anropa ROLogin funktion som svar på en Button click-händelse
 • Använder RemoteObject-komponenten för att skicka en sträng till servern som svar på en Button-klickningshändelse. Servern returnerar samma sträng till RemoteObject-komponenten
 • Använder result-händelsen för RemoteObject-komponenten för att visa strängen i en TextArea-kontroll
 • Loggar ut från servern genom att anropa ROLogout funktion som svar på en Button click-händelse
 <?xml version="1.0"?>
 <!-- security/SecurityConstraintCustom.mxml -->
 <mx:Application xmlns:mx="https://www.adobe.com/2006/mxml" width="100%"
   height="100%" creationComplete="creationCompleteHandler();">

   <mx:Script>
     <![CDATA[
       import mx.controls.Alert;
       import mx.messaging.config.ServerConfig;
       import mx.rpc.AsyncToken;
       import mx.rpc.AsyncResponder;
       import mx.rpc.events.FaultEvent;
       import mx.rpc.events.ResultEvent;
       import mx.messaging.ChannelSet;

       // Define a ChannelSet object.
       public var cs:ChannelSet;

       // Define an AsyncToken object.
       public var token:AsyncToken;

       // Initialize ChannelSet object based on the
       // destination of the RemoteObject component.
       private function creationCompleteHandler():void {
         if (cs == null)
         cs = ServerConfig.getChannelSet(remoteObject.destination);
       }

       // Login and handle authentication success or failure.
       private function ROLogin():void {
         // Make sure that the user is not already logged in.
         if (cs.authenticated == false) {
           token = cs.login("sampleuser", "samplepassword");
           // Add result and fault handlers.
           token.addResponder(new AsyncResponder(LoginResultEvent,
           LoginFaultEvent));
         }
       }

       // Handle successful login.
       private function LoginResultEvent(event:ResultEvent,
         token:Object=null):void {
           switch(event.result) {
             case "success":
               authenticatedCB.selected = true;
               break;
               default:
           }
         }

         // Handle login failure.
         private function LoginFaultEvent(event:FaultEvent,
           token:Object=null):void {
             switch(event.fault.faultCode) {
               case "Client.Authentication":
                 default:
                 authenticatedCB.selected = false;
                 Alert.show("Login failure: " + event.fault.faultString);
           }
         }

         // Logout and handle success or failure.
         private function ROLogout():void {
           // Add result and fault handlers.
           token = cs.logout();
           token.addResponder(new
             AsyncResponder(LogoutResultEvent,LogoutFaultEvent));
         }

         // Handle successful logout.
         private function LogoutResultEvent(event:ResultEvent,
           token:Object=null):void {
             switch (event.result) {
               case "success":
                 authenticatedCB.selected = false;
                 break;
                 default:
           }
         }

         // Handle logout failure.
         private function LogoutFaultEvent(event:FaultEvent,
           token:Object=null):void {
             Alert.show("Logout failure: " + event.fault.faultString);
         }
         // Handle message recevied by RemoteObject component.
         private function resultHandler(event:ResultEvent):void {
           ta.text += "Server responded: "+ event.result + "\n";
         }

         // Handle fault from RemoteObject component.
         private function faultHandler(event:FaultEvent):void {
           ta.text += "Received fault: " + event.fault + "\n";
         }
       ]]>
   </mx:Script>
   <mx:HBox>
     <mx:Label text="Enter a text for the server to echo"/>
     <mx:TextInput id="ti" text="Hello World!"/>
     <mx:Button label="Login"
       click="ROLogin();"/>
     <mx:Button label="Echo"
       enabled="{authenticatedCB.selected}"
       click="remoteObject.echo(ti.text);"/>
     <mx:Button label="Logout"
       click="ROLogout();"/>
     <mx:CheckBox id="authenticatedCB"
       label="Authenticated?"
       enabled="false"/>
   </mx:HBox>
   <mx:TextArea id="ta" width="100%" height="100%"/>

   <mx:RemoteObject id="remoteObject"
     destination="myDest"
     result="resultHandler(event);"
     fault="faultHandler(event);"/>
 </mx:Application>

The login och logout metoder returnerar ett AsyncToken-objekt. Tilldela händelsehanterare till AsyncToken-objektet för result-händelsen för att hantera ett lyckat anrop och för att error-händelsen ska hantera ett fel.

Använda enkel inloggning using-single-sign-on

AEM kan ansluta till flera av AEM Forms webbprogram för att utföra en uppgift. När användare flyttar från ett webbprogram till ett annat är det inte effektivt att kräva att de loggar in separat till varje webbprogram. Med AEM Forms mekanism för enkel inloggning kan användare logga in en gång och sedan komma åt alla AEM Forms webbprogram. Eftersom AEM Forms-utvecklare kan skapa klientapplikationer som kan användas med AEM Forms måste de också kunna utnyttja den enkla inloggningsfunktionen.

Varje AEM Forms-webbprogram paketeras i en egen WAR-fil (Web Archive) som sedan paketeras som en del av en EAR-fil (Enterprise Archive). Eftersom en programserver inte tillåter delning av sessionsdata mellan olika webbprogram, använder AEM Forms HTTP-cookies för att lagra autentiseringsinformation. Med autentiseringscookies kan en användare logga in på ett Forms-program och sedan ansluta till andra AEM Forms webbprogram. Den här tekniken kallas för enkel inloggning.

AEM Forms-utvecklare skriver klientprogram för att utöka funktionaliteten i formulärguiderna (borttagna) och för att anpassa arbetsytan. Ett Workspace-program kan till exempel starta en process. Klientprogrammet använder sedan en fjärrslutpunkt för att hämta data från Forms-tjänsten.

När en AEM Forms-tjänst anropas med AEM Forms Remoting (borttaget för AEM) skickas autentiseringscookien som en del av begäran. Eftersom användaren redan har autentiserats krävs ingen ytterligare inloggning för att ansluta klientprogrammet till AEM Forms-tjänsten.

NOTE
Om en cookie är ogiltig eller saknas finns ingen implicit omdirigering till en inloggningssida. Därför kan du fortfarande ringa en anonym tjänst.

Du kan kringgå AEM Forms mekanism för enkel inloggning genom att skriva ett klientprogram som loggar in och loggar ut på egen hand. Om du kringgår inloggningsfunktionen kan du använda grundläggande eller anpassad autentisering med programmet.

Eftersom den här funktionen inte använder AEM Forms mekanism för enkel inloggning, skrivs ingen cookie för autentisering till klienten. Inloggningsuppgifterna lagras i ChannelSet -objekt för fjärrkanalen. Därför bör alla RemoteObject samtal du gör över samma ChannelSet görs i samband med dessa autentiseringsuppgifter.

Konfigurera enkel inloggning i AEM Forms setting-up-single-sign-on-in-aem-forms

Om du vill använda enkel inloggning i AEM Forms installerar du arbetsflödeskomponenten för formulär, som innehåller den centraliserade inloggningstjänsten. När en användare har loggat in returnerar den centraliserade inloggningstjänsten en autentiseringscookie till användaren. Varje efterföljande begäran till ett Forms webbprogram innehåller cookien. Om cookien är giltig betraktas användaren som autentiserad och behöver inte logga in igen.

Skriva ett klientprogram som använder enkel inloggning writing-a-client-application-that-uses-single-sign-on

När du utnyttjar den enkla inloggningsfunktionen förväntar du dig att användarna loggar in med den centraliserade inloggningstjänsten innan de startar ett klientprogram. Det innebär att ett klientprogram inte loggar in via webbläsaren eller genom att anropa ChannelSet.login -metod.

Om du använder AEM Forms mekanism för enkel inloggning konfigurerar du slutpunkten för fjärrkommunikation så att den använder anpassad autentisering, inte grundläggande. Om du använder grundläggande autentisering orsakar ett autentiseringsfel i webbläsaren ett problem som du inte vill att användaren ska se. Programmet identifierar i stället autentiseringsfelet och visar sedan ett meddelande som instruerar användaren att logga in med den centraliserade inloggningstjänsten.

Ett klientprogram får åtkomst till AEM Forms via en fjärrslutpunkt genom att använda RemoteObject -komponenten, vilket visas i följande exempel.

 <?xml version="1.0"?>
 <mx:Application
     backgroundColor="#FFFFFF">

    <mx:Script>
      <![CDATA[

       import mx.controls.Alert;
       import mx.rpc.events.FaultEvent;

       // Prompt user to login on a fault.
       private function faultHandler(event:FaultEvent):void
       {
       if(event.fault.faultCode=="Client.Authentication")
       {
         Alert.show(
           event.fault.faultString + "\n" +
           event.fault.faultCode + "\n" +
           "Please login to continue.");
       }
     }
      ]]>
    </mx:Script>

    <mx:RemoteObject id="srv"
      destination="product"
      fault="faultHandler(event);"/>

    <mx:DataGrid
      width="100%" height="100%"
      dataProvider="{srv.getProducts.lastResult}"/>

    <mx:Button label="Get Data"
      click="srv.getProducts();"/>

 </mx:Application>

Logga in som en ny användare medan Flex fortfarande körs

Ett program som skapats med Flex innehåller autentiserings-cookie med varje begäran till en AEM Forms-tjänst. Av prestandaskäl validerar AEM Forms inte cookien vid varje begäran. AEM Forms identifierar dock inte när en autentiseringscookie ersätts med en annan autentiseringscookie.

Du kan till exempel starta ett klientprogram och när programmet är aktivt loggar du ut med den centraliserade inloggningstjänsten. Sedan kan du logga in som en annan användare. När du loggar in som en annan användare ersätts den befintliga autentiseringscookien med en autentiseringscookie för den nya användaren.

På nästa begäran från klientprogrammet upptäcker AEM Forms att cookien har ändrats och loggar ut användaren. Därför misslyckas den första begäran efter en cookie-ändring. Alla efterföljande förfrågningar görs i samband med den nya cookien och genomförs.

Loggar ut

Om du vill logga ut från AEM Forms och ogiltigförklara en session måste autentiseringscookien tas bort från klientens dator. Eftersom syftet med enkel inloggning är att tillåta en användare att logga in en gång, vill du inte att något klientprogram ska ta bort cookien. Den här åtgärden loggar ut användaren.

Därför anropar du RemoteObject.logout metoden i ett klientprogram genererar ett felmeddelande på klienten som anger att sessionen inte är utloggad. I stället kan användaren använda den centraliserade inloggningstjänsten för att logga ut och ta bort autentiseringscookien.

Logga ut medan Flex fortfarande körs

Du kan starta ett klientprogram som har skapats med Flex och använda den centraliserade inloggningstjänsten för att logga ut. Som en del av utloggningsprocessen tas autentiseringscookien bort. Om en fjärrbegäran görs utan en cookie, eller med en ogiltig cookie, blir användarsessionen ogiltig. Den här åtgärden är i själva verket en utloggning. Nästa gång klientprogrammet försöker ansluta till en AEM Forms-tjänst blir användaren ombedd att logga in.

Se även

Anropa AEM Forms med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting

Hantera dokument med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting

Inkludera AEM Forms Flex biblioteksfil

Anropa en kort process genom att skicka ett osäkert dokument med AEM Forms Remoting (borttaget för AEM)

Skicka säkra dokument för att starta processer med Remoting

Skicka säkra dokument för att starta processer med Remoting passing-secure-documents-to-invoke-processes-using-remoting

Du kan skicka säkra dokument till AEM Forms när du anropar en process som kräver ett eller flera dokument. Genom att skicka ett säkert dokument skyddar du affärsinformation och konfidentiella dokument. I så fall kan ett dokument referera till ett PDF-dokument, ett XML-dokument, ett Word-dokument och så vidare. Det krävs att ett säkert dokument skickas till AEM Forms från ett klientprogram som är skrivet i Flex när AEM Forms är konfigurerat för att tillåta säkra dokument. (Se Konfigurera AEM Forms för att ta emot säkra och osäkra dokument.)

När du skickar ett säkert dokument ska du använda enkel inloggning och ange en AEM som har Användare av program för dokumentöverföring roll. Utan den här rollen kan användaren inte överföra ett säkert dokument. Du kan tilldela en roll programmatiskt till en användare. (Se Hantera roller och behörigheter.)

NOTE
När du skapar en roll och vill att medlemmar med den rollen ska överföra säkra dokument måste du ange behörigheten Dokumentöverföring.

AEM Forms stöder en åtgärd med namnet getFileUploadToken som returnerar en token som skickas till överföringsservern. The DocumentReference.constructRequestForUpload -metoden kräver en URL till AEM Forms tillsammans med den token som returneras av LC.FileUploadAuthenticator.getFileUploadToken -metod. Den här metoden returnerar en URLRequest objekt som används i anropet till överföringsservern. I följande kod visas den här programlogiken.

   ...
     private function startUpload():void
     {
       fileRef.addEventListener(Event.SELECT, selectHandler);
       fileRef.addEventListener("uploadCompleteData", completeHandler);
       try
       {
     var success:Boolean = fileRef.browse();
       }
       catch (error:Error)
       {
         trace("Unable to browse for files.");
       }

     }

      private function selectHandler(event:Event):void
       {
       var authTokenService:RemoteObject = new RemoteObject("LC.FileUploadAuthenticator");
       authTokenService.addEventListener("result", authTokenReceived);
       authTokenService.channelSet = cs;
       authTokenService.getFileUploadToken();
       }

     private function authTokenReceived(event:ResultEvent):void
       {
       var token:String = event.result as String;
       var request:URLRequest = DocumentReference.constructRequestForUpload("http://localhost:8080", token);

       try
       {
      fileRef.upload(request);
       }
       catch (error:Error)
       {
       trace("Unable to upload file.");
       }
       }

     private function completeHandler(event:DataEvent):void
     {

       var params:Object = new Object();
       var docRef:DocumentReference = new DocumentReference();
       docRef.url = event.data as String;
       docRef.referenceType = DocumentReference.REF_TYPE_URL;
     }
     ...

)

Konfigurera AEM Forms för att ta emot säkra och osäkra dokument configuring-aem-forms-to-accept-secure-and-unsecure-documents

Du kan använda administrationskonsolen för att ange om dokument är säkra när du skickar ett dokument från ett Flex-klientprogram till en AEM Forms-process. Som standard är AEM Forms konfigurerat att acceptera säkra dokument. Du kan konfigurera AEM Forms att acceptera skyddade dokument genom att utföra följande steg:

 1. Logga in på administrationskonsolen.
 2. Klicka Inställningar.
 3. Klicka Systeminställningar.
 4. Klicka på Konfigurationer.
 5. Kontrollera att alternativet Tillåt oskyddad dokumentöverföring från Flex-program är avmarkerat.
NOTE
 • Om du vill konfigurera AEM Forms att acceptera osäkra dokument väljer du alternativet Tillåt osäker dokumentöverföring från Flex-program. Starta sedan om ett program eller en tjänst för att se till att inställningen börjar gälla.
 • Du bör använda kommandot Ctrl + C för att starta om SDK:n. Om du startar om AEM SDK med alternativa metoder, till exempel genom att stoppa Java-processer, kan det leda till inkonsekvenser i den AEM utvecklingsmiljön.

Snabbstart: Anropa en kort process genom att skicka ett säkert dokument med Remoting quick-start-invoking-a-short-lived-process-by-passing-a-secure-document-using-remoting

Följande kodexempel anropar MyApplication/EncryptDocument.Användaren måste logga in för att klicka på knappen Välj fil som används för att överföra en PDF-fil och starta processen. Det vill säga, när användaren har autentiserats aktiveras knappen Välj fil. Följande bild visar Flex klientprogram när en användare har autentiserats. Observera att den autentiserade CheckBox är aktiverad.

iu_iu_secureremotelogin

om AEM Forms är konfigurerat att endast tillåta att säkra dokument överförs och användaren inte har Användare av program för dokumentöverföring roll, så genereras ett undantag. Om användaren har den här rollen överförs filen och processen anropas.

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <mx:Application xmlns="*"
    creationComplete="initializeChannelSet();">
     <mx:Script>
     <![CDATA[
    import mx.rpc.livecycle.DocumentReference;
    import flash.net.FileReference;
    import flash.net.URLRequest;
    import flash.events.Event;
    import flash.events.DataEvent;
    import mx.messaging.ChannelSet;
    import mx.messaging.channels.AMFChannel;
    import mx.rpc.events.ResultEvent;
    import mx.collections.ArrayCollection;
    import mx.rpc.AsyncToken;
    import mx.controls.Alert;
    import mx.rpc.events.FaultEvent;
    import mx.rpc.AsyncResponder;

    // Classes used in file retrieval
    private var fileRef:FileReference = new FileReference();
    private var docRef:DocumentReference = new DocumentReference();
    private var parentResourcePath:String = "/";
    private var now1:Date;
    private var serverPort:String = "hiro-xp:8080";

    // Define a ChannelSet object.
    public var cs:ChannelSet;

    // Define an AsyncToken object.
    public var token:AsyncToken;

    // Holds information returned from AEM Forms
    [Bindable]
    public var progressList:ArrayCollection = new ArrayCollection();


    // Handles a successful login
   private function LoginResultEvent(event:ResultEvent,
     token:Object=null):void {
       switch(event.result) {
         case "success":
           authenticatedCB.selected = true;
           btnFile.enabled = true;
           btnLogout.enabled = true;
           btnLogin.enabled = false;
             break;
           default:
         }
       }


 // Handle login failure.
 private function LoginFaultEvent(event:FaultEvent,
   token:Object=null):void {
   switch(event.fault.faultCode) {
         case "Client.Authentication":
             default:
             authenticatedCB.selected = false;
             Alert.show("Login failure: " + event.fault.faultString);
         }
       }


    // Set up channel set to invoke AEM Forms
    private function initializeChannelSet():void {
     cs = new ChannelSet();
     cs.addChannel(new AMFChannel("remoting-amf", "https://" + serverPort + "/remoting/messagebroker/amf"));
     EncryptDocument2.channelSet = cs;
    }

   // Call this method to upload the file.
    // This creates a file picker and lets the user select a PDF file to pass to the EncryptDocument process.
    private function uploadFile():void {
     fileRef.addEventListener(Event.SELECT, selectHandler);
     fileRef.addEventListener(DataEvent.UPLOAD_COMPLETE_DATA,completeHandler);
     fileRef.browse();
    }

    // Gets called for selected file. Does the actual upload via the file upload servlet.
    private function selectHandler(event:Event):void {
        var authTokenService:RemoteObject = new RemoteObject("LC.FileUploadAuthenticator");
     authTokenService.addEventListener("result", authTokenReceived);
     authTokenService.channelSet = cs;
     authTokenService.getFileUploadToken();
    }

   private function authTokenReceived(event:ResultEvent):void
   {
   var token:String = event.result as String;
   var request:URLRequest = DocumentReference.constructRequestForUpload("https://hiro-xp:8080", token);

   try
   {
      fileRef.upload(request);
   }
   catch (error:Error)
   {
     trace("Unable to upload file.");
   }
 }

    // Called once the file is completely uploaded.
    private function completeHandler(event:DataEvent):void {

     // Set the docRef's url and referenceType parameters
     docRef.url = event.data as String;
     docRef.referenceType=DocumentReference.REF_TYPE_URL;
     executeInvokeProcess();
    }

   //This method invokes the EncryptDocument process
    public function executeInvokeProcess():void {
     //Create an Object to store the input value for the EncryptDocument process
      now1 = new Date();

     var params:Object = new Object();
     params["inDoc"]=docRef;

     // Invoke the EncryptDocument process
     var token:AsyncToken;
     token = EncryptDocument2.invoke(params);
     token.name = name;
    }

    // AEM Forms login method
    private function ROLogin():void {
     // Make sure that the user is not already logged in.

     //Get the User and Password
     var userName:String = txtUser.text;
     var pass:String = txtPassword.text;

     if (cs.authenticated == false) {
       token = cs.login(userName, pass);

     // Add result and fault handlers.
     token.addResponder(new AsyncResponder(LoginResultEvent,  LoginFaultEvent));
         }
       }

    // This method handles a successful process invocation
    public function handleResult(event:ResultEvent):void
    {
       //Retrieve information returned from the service invocation
      var token:AsyncToken = event.token;
      var res:Object = event.result;
      var dr:DocumentReference = res["outDoc"] as DocumentReference;
      var now2:Date = new Date();

      // These fields map to columns in the DataGrid
      var progObject:Object = new Object();
      progObject.filename = token.name;
      progObject.timing = (now2.time - now1.time).toString();
      progObject.state = "Success";
      progObject.link = "<a href='" + dr.url + "'> open </a>";
      progressList.addItem(progObject);
    }

    // Prompt user to login on a fault.
    private function faultHandler(event:FaultEvent):void
       {
       if(event.fault.faultCode=="Client.Authentication")
       {
         Alert.show(
           event.fault.faultString + "\n" +
           event.fault.faultCode + "\n" +
           "Please login to continue.");
       }
       }

    // AEM Forms logout method
   private function ROLogout():void {
     // Add result and fault handlers.
     token = cs.logout();
     token.addResponder(new AsyncResponder(LogoutResultEvent,LogoutFaultEvent));
   }

   // Handle successful logout.
   private function LogoutResultEvent(event:ResultEvent,
     token:Object=null):void {
     switch (event.result) {
     case "success":
         authenticatedCB.selected = false;
         btnFile.enabled = false;
         btnLogout.enabled = false;
         btnLogin.enabled = true;
         break;
         default:
       }
   }

   // Handle logout failure.
   private function LogoutFaultEvent(event:FaultEvent,
       token:Object=null):void {
       Alert.show("Logout failure: " + event.fault.faultString);
   }

      private function resultHandler(event:ResultEvent):void {
      // Do anything else here.
      }
     ]]>

    </mx:Script>
    <mx:RemoteObject id="EncryptDocument" destination="MyApplication/EncryptDocument" result="resultHandler(event);">
      <mx:method name="invoke" result="handleResult(event)"/>
    </mx:RemoteObject>

    <!--//This consists of what is displayed on the webpage-->
    <mx:Panel id="lcPanel" title="EncryptDocument (Deprecated for AEM forms) AEM Forms Remoting Example"
      height="25%" width="25%" paddingTop="10" paddingLeft="10" paddingRight="10"
      paddingBottom="10">
     <mx:Label width="100%" color="blue"
         text="Select a PDF file to pass to the EncryptDocument process"/>
     <mx:DataGrid x="10" y="0" width="500" id="idProgress" editable="false"
      dataProvider="{progressList}" height="231" selectable="false" >
      <mx:columns>
       <mx:DataGridColumn headerText="Filename" width="200" dataField="filename" editable="false"/>
       <mx:DataGridColumn headerText="State" width="75" dataField="state" editable="false"/>
       <mx:DataGridColumn headerText="Timing" width="75" dataField="timing" editable="false"/>
       <mx:DataGridColumn headerText="Click to Open" dataField="link" editable="false" >
       <mx:itemRenderer>
         <mx:Component>
          <mx:Text x="0" y="0" width="100%" htmlText="{data.link}"/>
         </mx:Component>
       </mx:itemRenderer>
       </mx:DataGridColumn>
      </mx:columns>
     </mx:DataGrid>
     <mx:Button label="Select File" click="uploadFile()" id="btnFile" enabled="false"/>
     <mx:Button label="Login" click="ROLogin();" id="btnLogin"/>
     <mx:Button label="LogOut" click="ROLogout();" enabled="false" id="btnLogout"/>
     <mx:HBox>
     <mx:Label text="User:"/>
     <mx:TextInput id="txtUser" text=""/>
     <mx:Label text="Password:"/>
     <mx:TextInput id="txtPassword" text="" displayAsPassword="true"/>
     <mx:CheckBox id="authenticatedCB"
       label="Authenticated?"
       enabled="false"/>
   </mx:HBox>
    </mx:Panel>
 </mx:Application>

Se även

Anropa AEM Forms med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting

Hantera dokument med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting

Inkludera AEM Forms Flex biblioteksfil

Anropa en kort process genom att skicka ett osäkert dokument med AEM Forms Remoting (borttaget för AEM)

Autentisera klientapplikationer som byggts med Flex

Anropa anpassade komponenttjänster med Remoting invoking-custom-component-services-using-remoting

Du kan anropa tjänster i en anpassad komponent med Remoting. Ta till exempel komponenten Bank som innehåller kundtjänsten. Du kan anropa åtgärder som tillhör kundtjänsten med ett klientprogram som är skrivet i Flex. Innan du kan utföra snabbstarten som är kopplad till det här avsnittet måste du skapa den anpassade komponenten Bank.

Kundtjänsten visar en åtgärd med namnet createCustomer. Här beskrivs hur du skapar ett Flex-klientprogram som anropar kundtjänsten och skapar en kund. Den här åtgärden kräver ett komplext objekt av typen com.adobe.livecycle.sample.customer.Customer som representerar den nya kunden. Följande bild visar klientprogrammet som anropar kundtjänsten och skapar en ny kund. The createCustomer returnerar ett kundidentifierarvärde. Identifierarvärdet visas i textrutan Kundidentifierare.

iu_iu_flexnewcust

I följande tabell visas de kontroller som är en del av det här klientprogrammet.

Kontrollnamn
Beskrivning
txtFirst
Anger kundens förnamn.
txtLast
Anger kundens efternamn.
txtPhone
Anger kundens telefonnummer.
txtStreet
Anger kundens gatunamn.
txtState
Anger kundens tillstånd.
txtZIP
Anger kundens postnummer.
txtCity
Anger kundens ort.
txtCustId
Anger det kundidentifieringsvärde som det nya kontot tillhör. Den här textrutan fylls i med returvärdet för kundtjänstens createCustomer operation.

Mappa AEM Forms komplexa datatyper mapping-aem-forms-complex-data-types

Vissa AEM Forms-åtgärder kräver komplexa datatyper som indatavärden. Dessa komplexa datatyper definierar körtidsvärden som används av åtgärden. Exempel: Kundtjänst createCustomer åtgärden kräver en Customer -instans som innehåller körningsvärden som krävs av tjänsten. Utan den komplexa typen genererar kundtjänsten ett undantag och utför inte åtgärden.

När du anropar en AEM Forms-tjänst skapar du ActionScript som är mappade till AEM Forms komplexa typer. För varje komplex datatyp som en åtgärd kräver skapar du ett separat ActionScript-objekt.

I klassen ActionScript använder du RemoteClass metadatatagg för att mappa till AEM Forms komplexa typ. Exempel: när kundtjänst anropas createCustomer åtgärd, skapa en ActionScripten klass som mappar till com.adobe.livecycle.sample.customer.Customer datatyp.

Följande ActionScript-klass med namnet Customer visar hur du mappar till datatypen AEM Forms com.adobe.livecycle.sample.customer.Customer.

 package customer

 {
   [RemoteClass(alias="com.adobe.livecycle.sample.customer.Customer")]
   public class Customer
   {
       public var name:String;
       public var street:String;
       public var city:String;
       public var state:String;
       public var phone:String;
       public var zip:int;
     }
 }

Den fullständiga datatypen för den komplexa AEM Forms-typen tilldelas till aliastaggen.

Fälten i klassen ActionScript matchar fälten som tillhör den komplexa typen AEM Forms. De sex fälten i klassen Customer ActionScript matchar fälten som tillhör com.adobe.livecycle.sample.customer.Customer.

NOTE
Ett bra sätt att avgöra vilka fältnamn som tillhör en komplex Forms-typ är att visa tjänstens WSDL i en webbläsare. En WSDL anger en tjänsts komplexa typer och motsvarande datamedlemmar. Följande WSDL används för kundtjänsten: https://[yourServer]:[yourPort]/soap/services/CustomerService?wsdl.

Klassen Customer ActionScript tillhör ett paket som heter customer. Vi rekommenderar att du placerar alla klasser för ActionScript som mappar till komplexa AEM Forms-datatyper i sina egna paket. Skapa en mapp i Flex-projektets src-mapp och placera ActionScriptet i enligt följande bild.

iu_iu_customeras

Snabbstart: Anropa kundens anpassade tjänst med Fjärrkommunikation quick-start-invoking-the-customer-custom-service-using-remoting

I följande kodexempel anropas kundtjänsten och en kund skapas. När du kör det här kodexemplet måste du fylla i alla textrutor. Se även till att du skapar filen Customer.as som mappar till com.adobe.livecycle.sample.customer.Customer.

NOTE
Innan du kan utföra den här snabbstarten måste du skapa och distribuera den anpassade komponenten Bank.
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <mx:Application layout="absolute" backgroundColor="#B1ABAB">

 <mx:Script>
       <![CDATA[

    import flash.net.FileReference;
    import flash.net.URLRequest;
    import flash.events.Event;
    import flash.events.DataEvent;
    import mx.messaging.ChannelSet;
    import mx.messaging.channels.AMFChannel;
    import mx.rpc.events.ResultEvent;
    import mx.collections.ArrayCollection;
    import mx.rpc.AsyncToken;
    import mx.managers.CursorManager;
    import mx.rpc.remoting.mxml.RemoteObject;


    // Custom class that corresponds to an input to the
    // AEM Forms encryption method
    import customer.Customer;

    // Classes used in file retrieval
    private var fileRef:FileReference = new FileReference();
    private var parentResourcePath:String = "/";
    private var serverPort:String = "hiro-xp:8080";
    private var now1:Date;
    private var fileName:String;

    // Prepares parameters for encryptPDFUsingPassword method call
    public function executeCreateCustomer():void
    {

     var cs:ChannelSet= new ChannelSet();
   cs.addChannel(new AMFChannel("remoting-amf", "https://" + serverPort + "/remoting/messagebroker/amf"));

   customerService.setCredentials("administrator", "password");
   customerService.channelSet = cs;

   //Create a Customer object required to invoke the Customer service's
   //createCustomer operation
   var myCust:Customer = new Customer();

   //Get values from the user of the Flex application
   var fullName:String = txtFirst.text +" "+txtLast.text ;
   var Phone:String = txtPhone.text;
   var Street:String = txtStreet.text;
   var State:String = txtState.text;
   var Zip:int = parseInt(txtZIP.text);
   var City:String = txtCity.text;

   //Populate Customer fields
   myCust.name = fullName;
   myCust.phone = Phone;
   myCust.street= Street;
   myCust.state= State;
   myCust.zip = Zip;
   myCust.city = City;

   //Invoke the Customer service's createCustomer operation
   var params:Object = new Object();
     params["inCustomer"]=myCust;
   var token:AsyncToken;
     token = customerService.createCustomer(params);
     token.name = name;
    }

    private function handleResult(event:ResultEvent):void
    {
      // Retrieve the information returned from the service invocation
      var token:AsyncToken = event.token;
      var res:Object = event.result;
      var custId:String = res["CustomerId"] as String;

      //Assign to the custId to the text box
      txtCustId.text = custId;
    }


    private function resultHandler(event:ResultEvent):void
    {

    }
       ]]>
 </mx:Script>
 <mx:RemoteObject id="customerService" destination="CustomerService" result="resultHandler(event);">
 <mx:method name="createCustomer" result="handleResult(event)"/>
 </mx:RemoteObject>


 <mx:Style source="../bank.css"/>
   <mx:Grid>
           <mx:GridRow width="100%" height="100%">
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:Label text="New Customer" fontSize="16" fontWeight="bold"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
             </mx:GridItem>
           </mx:GridRow>
           <mx:GridRow width="100%" height="100%">
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:Label text="First Name:" fontSize="12" fontWeight="bold"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:TextInput styleName="textField" id="txtFirst"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:Button label="Create Customer" id="btnCreateCustomer" click="executeCreateCustomer()"/>
             </mx:GridItem>
           </mx:GridRow>
           <mx:GridRow width="100%" height="100%">
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:Label text="Last Name" fontSize="12" fontWeight="bold"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:TextInput styleName="textField" id="txtLast"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
             </mx:GridItem>
           </mx:GridRow>
           <mx:GridRow width="100%" height="100%">
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:Label text="Phone" fontSize="12" fontWeight="bold"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:TextInput styleName="textField" id="txtPhone"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
             </mx:GridItem>
           </mx:GridRow>
           <mx:GridRow width="100%" height="100%">
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:Label text="Street" fontSize="12" fontWeight="bold"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:TextInput styleName="textField" id="txtStreet"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
             </mx:GridItem>
           </mx:GridRow>
           <mx:GridRow width="100%" height="100%">
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:Label text="State" fontSize="12" fontWeight="bold"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:TextInput styleName="textField" id="txtState"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
             </mx:GridItem>
           </mx:GridRow>
           <mx:GridRow width="100%" height="100%">
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:Label text="ZIP" fontSize="12" fontWeight="bold"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:TextInput styleName="textField" id="txtZIP"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
             </mx:GridItem>
           </mx:GridRow>
           <mx:GridRow width="100%" height="100%">
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:Label text="City" fontSize="12" fontWeight="bold"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:TextInput styleName="textField" id="txtCity"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
             </mx:GridItem>
           </mx:GridRow>
               <mx:GridRow width="100%" height="100%">
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:Label text="Customer Identifier" fontSize="12" fontWeight="bold"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
               <mx:TextInput styleName="textField" id="txtCustId" editable="false"/>
             </mx:GridItem>
             <mx:GridItem width="100%" height="100%">
             </mx:GridItem>
           </mx:GridRow>
         </mx:Grid>
 </mx:Application>

Formatmall

Den här snabbstarten innehåller en formatmall med namnet bank.css. Följande kod representerar den formatmall som används.

 /* CSS file */
 global
 {
      backgroundGradientAlphas: 1.0, 1.0;
      backgroundGradientColors: #525152,#525152;
      borderColor: #424444;
      verticalAlign: middle;
      color: #FFFFFF;
      font-size:12;
      font-weight:normal;
 }

 ApplicationControlBar
 {
      fillAlphas: 1.0, 1.0;
      fillColors: #393839, #393839;
 }

 .textField
 {
      backgroundColor: #393839;
      background-disabled-color: #636563;
 }


 .button
 {
      fillColors: #636563, #424242;
 }

 .dropdownMenu
 {
      backgroundColor: #DDDDDD;
      fillColors: #636563, #393839;
      alternatingItemColors: #888888, #999999;
 }

 .questionLabel
 {

 }

 ToolTip
 {
     backgroundColor: black;
     backgroundAlpha: 1.0;
     cornerRadius: 0;
     color: white;
 }

 DateChooser
 {
     cornerRadius: 0; /* pixels */
     headerColors: black, black;
     borderColor: black;
     themeColor: black;
     todayColor: red;
     todayStyleName: myTodayStyleName;
     headerStyleName: myHeaderStyleName;
     weekDayStyleName: myWeekDayStyleName;
     dropShadowEnabled: true;
 }

 .myTodayStyleName
 {
     color: white;
 }

 .myWeekDayStyleName
 {
     fontWeight: normal;
 }

 .myHeaderStyleName
 {
     color: red;
     fontSize: 16;
     fontWeight: bold;
 }

Se även

Anropa AEM Forms med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting

Hantera dokument med (borttaget för AEM) AEM Forms Remoting

Inkludera AEM Forms Flex biblioteksfil

Anropa en kort process genom att skicka ett osäkert dokument med AEM Forms Remoting (borttaget för AEM)

Autentisera klientapplikationer som byggts med Flex

Skicka säkra dokument för att starta processer med Remoting

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2