Använda Adobe Sign i ett anpassat formulär using-adobe-sign-in-an-adaptive-form

Adobe rekommenderar att du använder den moderna och utbyggbara datainhämtningen Core Componentsför att skapa nya adaptiva Formseller att lägga till adaptiva Forms på AEM Sites-sidor. De här komponenterna utgör ett betydande framsteg när det gäller att skapa adaptiva Forms-filer, vilket ger imponerande användarupplevelser. I den här artikeln beskrivs det äldre sättet att skapa Adaptiv Forms med baskomponenter.

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Adobe Sign aktiverar e-signaturarbetsflöden för anpassningsbara formulär. E-signaturer förbättrar arbetsflödena för att bearbeta dokument inom juridik, försäljning, löneadministration, personaladministration och andra områden.

I ett typiskt Adobe Sign- och anpassningsbara formulärscenario fyller en användare i ett anpassat formulär som kan användas för en tjänst. Till exempel kräver en ansökan om inteckning och kreditkort juridiska signaturer från alla låntagare och medsökande. Om du vill aktivera arbetsflöden för elektroniska signaturer för liknande scenarier kan du integrera Adobe Sign med AEM Forms. Ytterligare några exempel är: du kan använda Adobe Sign för att:

 • Slut avtal från vilken enhet som helst med fullt automatiserade processer för förslag, offerter och kontrakt.
 • Slutför HR-processerna snabbare och ge medarbetarna de digitala upplevelserna.
 • Minska kontraktscyklerna och anlita era leverantörer snabbare.
 • Skapa digitala arbetsflöden som automatiserar vanliga processer.

Adobe Sign-integrering med AEM Forms har stöd för:

 • Arbetsflöden för signering för en och flera användare
 • Sekventiella och samtidiga signeringsarbetsflöden
 • Underteckna i form och i form
 • Signera formulär som anonym eller inloggad användare
 • Dynamiska signeringsprocesser (integrering med AEM Forms arbetsflöde)
 • Autentisering via kunskapsbas, telefon och sociala profiler

Lär dig de bästa sätten att använda Adobe Sign med adaptiva formulär för att skapa bättre signeringsupplevelser.

Förutsättningar prerequisites

Innan du använder Adobe Sign i en anpassningsbar form:

 • Kontrollera att AEM Forms-molntjänsten är konfigurerad att använda Adobe Sign. Mer information finns i Integrera Adobe Sign med AEM Forms.
 • Håll listan med signerare klar. Du måste ange minst en e-postadress för varje signerare.

Konfigurera Adobe Sign för ett adaptivt formulär configure-adobe-sign-for-an-adaptive-form

Utför följande steg för att konfigurera Adobe Sign för ett anpassat formulär:

Information om signerare

Redigera adaptiva formuläregenskaper för Adobe Sign enableadobesign

Konfigurera anpassningsbara formuläregenskaper för Adobe Sign för ett befintligt eller nytt anpassbart formulär.

Skapa ett adaptivt formulär för Adobe Sign beskriver stegen för att skapa ett enkelt adaptivt formulär. Se Skapa ett adaptivt formulär för andra alternativ som är tillgängliga när du skapar ett adaptivt formulär.

Skapa ett anpassat formulär för Adobe Sign create-an-adaptive-form-for-adobe-sign

Gör så här för att skapa ett signeringsaktiverat anpassat formulär:

 1. Navigera till Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

 2. Välj Create och välj Adaptive Form. En lista med mallar visas. Markera mallen och välj Next.

 3. På fliken Basic:

  1. Ange Name och Title för det adaptiva formuläret.

  2. Markera konfigurationsbehållaren som skapades när Adobe Sign konfigurerades med AEM Forms.

   note note
   NOTE
   Listrutan Adobe Sign Cloud Service visar de molntjänster som är konfigurerade i den konfigurationsbehållare som du väljer i det här fältet. Listrutan Adobe Sign Cloud Service är tillgänglig i avsnittet Electronic Signature i de adaptiva formuläregenskaperna när du väljer alternativet Enable Adobe Sign.
 4. Välj något av följande alternativ på fliken Form Model:

  • Välj alternativet Associate form template as the Document of Record template och välj en dokumentmall. Om du använder ett formulärmallsbaserat adaptivt formulär visar dokumenten som skickas för signering endast de fält som är baserade på den associerade formulärmallen. Alla fält i det adaptiva formuläret visas inte.

  • Välj alternativet Generate Document of Record. Om du använder ett anpassat formulär med alternativet Dokument för post aktiverat, visas alla fält i det adaptiva formuläret i det dokument som skickats för signering.

 5. Välj Create. Ett signeringsaktiverat anpassat formulär skapas, som kan användas för att lägga till Adobe Sign-fält.

Redigera ett anpassat formulär för Adobe Sign editafsign

Utför följande steg för att använda Adobe Sign i ett befintligt anpassat formulär:

 1. Navigera till Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

 2. Markera det adaptiva formuläret och välj Properties.

 3. På fliken Basic väljer du den konfigurationsbehållare som skapades när Adobe Sign konfigurerades med AEM Forms.

 4. Välj något av följande alternativ på fliken Form Model:

  • Välj alternativet Associate form template as the Document of Record template och välj en dokumentmall. Om du använder ett formulärmallsbaserat adaptivt formulär visar dokumenten som skickas för signering endast de fält som är baserade på den associerade formulärmallen. Alla fält i det adaptiva formuläret visas inte.

  • Välj alternativet Generate Document of Record. Om du använder ett anpassat formulär med alternativet Dokument för post aktiverat, visas alla fält i det adaptiva formuläret i det dokument som skickats för signering.

 5. Välj Save & Close. Det adaptiva formuläret har aktiverats för Adobe Sign.

Lägga till Adobe Sign-fält i ett anpassat formulär addadobesignfieldstoanadaptiveform

Adobe Sign har olika fält som kan placeras i ett anpassat formulär. Dessa fält accepterar olika typer av data som signaturer, initialer, företag eller titel och hjälper till att samla in extra information vid signering, tillsammans med signaturerna. Du kan använda Adobe Sign-blockkomponenten för att placera Adobe Sign-fält på olika platser i ett anpassat formulär.

Utför följande steg för att lägga till fält i ett adaptivt formulär och anpassa olika alternativ för dessa fält:

 1. Dra och släpp Adobe Sign Block-komponenten från komponentwebbläsaren till det adaptiva formuläret. Blockkomponenten Adobe Sign har alla Adobe Sign-fält som stöds. Som standard läggs ett Signature-fält till i det adaptiva formuläret.

  Signeringsblock

  Blocket Adobe Sign är som standard inte synligt i det publicerade adaptiva formuläret. Den är bara synlig i signeringsdokumenten. Du kan ändra synligheten för Adobe Sign block från egenskaperna för blockkomponenten Adobe Sign.

  note note
  NOTE
  • Det är inte obligatoriskt att använda blocket Adobe Sign för att använda Adobe Sign i ett anpassat format. Om du inte använder Adobe Sign-block och lägger till fält för signerare, visas standardsignaturfältet längst ned i signeringsdokumenten.
   • Använd bara blocket Adobe Sign för de adaptiva formulär som automatiskt genererar arkivdokument. Om du använder en anpassad XDP för att generera ett dokument för post eller ett formulärmallsbaserat anpassat formulär stöds inte Adobe Sign-block.
 2. Markera komponenten Adobe Sign Block och välj ikonen Redigera aem_6_3_edit . Här visas alternativ för att lägga till fält och formatera utseende för ett fält.

  adobe-sign-block-select-fields

  A. Markera och lägg till Adobe Sign fält. B. Expandera Adobe Sign-blocket till helskärmsläge

 3. Välj ikonen Adobe SignField aem_6_3_adobesign . Här visas alternativ för att markera och lägga till Adobe Sign fält.

  Expandera det nedrullningsbara fältet Type för att markera ett Adobe Sign-fält och välj ikonen Klar aem_6_3_forms_save för att lägga till det markerade fältet i Adobe Sign -blocket. Listrutan Type innehåller fälttyperna Signatur, Signerarinformation och Data. Adobe Sign-integrering med AEM Forms supportfält visas endast i listrutan Type. Mer information om Adobe Sign fält finns i Adobe Sign-dokumentation.

  adobe-sign-block-fields-options

  Du måste ange ett unikt namn för ett fält. Du kan också markera ett obligatoriskt fält genom att välja önskat alternativ. Förutom alternativet Name och Required har vissa Adobe Sign-fält fler alternativ. Till exempel mask och flera rader. Ange dessutom ett unikt namn för varje Adobe Sign-fält om fälten finns i samma eller olika Adobe Sign-block.

  Om du väljer Digital Signature i listrutan kan du använda digitala signaturer i det adaptiva formuläret:

  • Online med molnsignaturer för att signera med ett digitalt ID som finns hos en betrodd tjänsteleverantör.
  • Hämta dokumentet lokalt med Adobe Acrobat eller Reader med ett smartkort, en USB-token eller ett filbaserat digitalt ID.

Aktivera Adobe Sign för ett anpassat formulär enableadobsignforanadaptiveform

Adobe Sign är inte aktiverat för ett anpassat formulär. Gör så här för att aktivera den:

 1. Markera Form Container i innehållsläsaren och välj ikonen Configure configure . Egenskaper öppnas i webbläsaren och egenskaper för behållare för adaptiva formulär visas.
 2. Utöka dragspelsfliken Electronic Signature i egenskapswebbläsaren och välj alternativet Enable Adobe Sign. Det aktiverar Adobe Sign för ett anpassat formulär.

Markera Cloud Servicen Adobe Sign och signeringsordningen selectadobesigncloudserviceforanadaptiveform

Du kan konfigurera flera Adobe Sign-tjänster för en instans av AEM Forms. Det är tillrådligt att ha en separat uppsättning tjänster för varje funktion (personal, ekonomi med mera). Det gör det enklare att spåra och rapportera signerade dokument. En bank har till exempel flera avdelningar. Du kan ha en separat konfiguration för varje avdelning för bättre spårning av dokumenten.

Ett dokument kan också ha flera signerare. En kreditkortsansökan kan t.ex. ha flera sökande. En bank kräver signaturer från alla sökande innan ansökan behandlas. I scenarier med flera signerare kan du välja att signera dokumentet i sekventiell eller samtidig ordning.

Gör så här för att välja en molntjänst och signeringsordning:

molntjänst

 1. Markera Form Container i innehållsläsaren och välj ikonen Configure configure . Egenskaper öppnas i webbläsaren och egenskaper för behållare för adaptiva formulär visas.

 2. Utöka dragspelsfliken Electronic Signature i egenskapswebbläsaren och välj alternativet Enable Adobe Sign. Det aktiverar Adobe Sign för ett anpassat formulär.

 3. Välj en molntjänst i den redan konfigurerade listan med Adobe Sign Cloud Service.

  Om listan Adobe Sign Cloud Service är tom följer du artikeln Konfigurera Adobe Sign med AEM Forms för att konfigurera tjänsten.

  I listrutan visas de molntjänster som finns i mappen global i Verktyg > Cloud Services > Adobe Sign. Dessutom listas de molntjänster som finns i mappen som du väljer i fältet Configuration Container när du skapar ett anpassat formulär.

 4. Välj signeringsordning i dialogrutan Signers can Sign. Adobe Sign signerare kan signera ett anpassat formulär Sequentially - en efter en annan signerare, eller Simultaneously - i vilken ordning som helst.

  I sekventiell ordning tar en signerare emot formuläret för signering i taget. När en signerare har slutfört signeringen av dokumentet skickas formuläret till nästa signerare och så vidare.

  Flera signerare kan signera ett formulär samtidigt i en och samma ordning.

 5. Lägg till signerare i ett anpassat formulär och välj ikonen Klar aem_6_3_forms_save för att spara ändringarna.

Lägga till signerare i ett anpassat formulär addsignerstoanadaptiveform

Du kan bara ha en eller flera signerare för ett anpassat formulär. När du lägger till en signerare kan du även konfigurera autentiseringsinformation för signeraren. Du kan också välja om formuläranvändaren och signeraren ska vara samma person. Utför följande steg för att lägga till och ange olika detaljer om en signerare:

 1. Markera Form Container i innehållsläsaren och välj ikonen Configure configure . Egenskapsläsaren öppnas med egenskaper för adaptiv formulärbehållare.

 2. Utöka dragspelsfliken Electronic Signature i egenskapswebbläsaren och välj alternativet Enable Adobe Sign. Det aktiverar Adobe Sign för ett anpassat formulär.

 3. Välj Add Signer under Signer Configuration. Den lägger till en signerare i det adaptiva formuläret. Du kan lägga till flera Adobe Sign-signerare i ett anpassat formulär.
  telefoninformation

 4. Klicka på ikonen Redigera aem_6_3_edit för att ange följande information om signeraren:

  • Title: Ange en titel som unikt identifierar en signerare.

  • Is the signer and the person filling the form same?: Välj Ja om formuläranvändaren och den första signeraren är samma person. Om alternativet är inställt på Nej, ska du inte använda signaturstegskomponenten i det adaptiva formuläret. Om formuläret innehåller en komponent för signatursteg ställs fältet automatiskt in på Ja.

  • Signer Email address: Ange signerarens e-postadress. Signeraren får signerade dokument/formulär på den angivna e-postadressen. Du kan välja att använda en e-postadress som finns i ett formulärfält, i AEM användarprofil för den inloggade användaren eller manuellt ange en e-postadress. Det är ett obligatoriskt steg. Kontrollera att e-postadressen för den första signeraren eller den enda signeraren (om det finns en signerare) inte är identisk med det Adobe Sign-konto som används för att konfigurera AEM molntjänster.

  • Signer Authentication Method: Ange metoden för att autentisera en användare innan ett formulär öppnas för signering. Du kan välja mellan telefon, kunskapsbas och social ID-baserad autentisering. För Adobe Acrobat Sign Solutions for Government finns endast telefon- och kunskapsbaserad autentisering.

  note note
  NOTE
  • Som standard har den sociala identitetsbaserade autentiseringen ett alternativ för autentisering med Facebook, Google och LinkedIn. Du kan kontakta Adobe Sign-supporten för att aktivera andra leverantörer av social autentisering.
  • Adobe Signfält att fylla i eller signera: Välj Adobe Sign fält för signeraren. Ett anpassat formulär kan ha flera Adobe Sign fält. Du kan välja att aktivera specifika fält för en signerare. Fältet visar alla tillgängliga Adobe Sign block. När du markerar ett block markeras alla fält i blocket. Du kan använda X-ikonen för att avmarkera ett fält.

  signerarinformation

  Bilden ovan har två exempel på Adobe Sign-block: Personlig information och Office-information

  Välj ikonen Klar aem_6_3_forms_save . Undertecknaren läggs till och konfigureras.

Välj Skicka åtgärd för ett anpassat formulär selectsubmitactionforanadaptiveform

När du har lagt till Adobe Sign-fält i ett anpassat formulär aktiverar du Adobe Sign från formulärbehållaren, väljer Adobe Sign Cloud Service och lägger till Adobe Sign signerare. Välj sedan en lämplig skickaåtgärd för det anpassade formuläret. Detaljerad information om hur du skickar formulär med adaptiva format finns i Konfigurera åtgärden Skicka.

Dessutom skickas ett anpassat formulär som har aktiverats av Adobe Sign endast efter att alla signerare har signerat formuläret. Du kan hitta delvis signerade formulär i avsnittet Väntande signering på formulärportalen. Konfigurationstjänsten Adobe Sign fortsätter avfråga Adobe Sign-servern med regelbundna intervall för att verifiera signaturernas status. Om alla signerare signerar formuläret, startas tjänsten för att skicka och formuläret skickas. Om du använder en anpassad sändningsåtgärd och formuläret använder Adobe Sign, ska du uppdatera din anpassade sändningsåtgärd så att den använder sändningsåtgärdstjänsten.

Din formulärsigneringsupplevelse är klar. Du kan förhandsgranska formuläret för att verifiera signeringsprocessen. På det publicerade formuläret visas Adobe Sign blockeringsfält när en signerare tar emot formuläret för signering via ett e-postmeddelande. Den här upplevelsen kallas även signeringsupplevelse som inte är i form. Du kan också konfigurera en signeringsupplevelse i formulär för den första signeraren. Mer information finns i Skapa signeringsupplevelse i formulär.

Konfigurera molnsignaturer för ett anpassat formulär configure-cloud-signatures-for-an-adaptive-form

Molnbaserade digitala signaturer eller fjärrsignaturer är en ny generation digitala signaturer som fungerar på både dator, mobil och webben - och som uppfyller de högsta efterlevnads- och säkerhetsnivåerna för autentisering av signerare. Du kan signera ett anpassat formulär med molnbaserade digitala signaturer.

När du har redigerat anpassningsbara formuläregenskaper för Adobe-signering utför du följande steg för att lägga till molnsignaturfält i ett anpassat formulär:

 1. Dra och släpp Adobe Sign Block-komponenten från komponentwebbläsaren till det adaptiva formuläret. Komponenten Adobe Sign Block har alla Adobe Sign-fält som stöds. Som standard läggs ett Signature-fält till i det adaptiva formuläret.

  Signeringsblock

 2. Markera komponenten Adobe Sign Block och välj ikonen Redigera aem_6_3_edit . Här visas alternativ för att lägga till fält och formatera utseende för ett fält.

  adobe-sign-block-select-fields

  A. Markera och lägg till Adobe Sign fält. B. Expandera Adobe Sign-blocket till helskärmsläge

 3. Välj ikonen Adobe Sign Field aem_6_3_adobesign . Här visas alternativ för att markera och lägga till Adobe Sign fält.

  Expandera det nedrullningsbara fältet Type för att markera Digital Signature och markera ikonen Klar för att lägga till det markerade fältet i blocket Adobe Sign.

  Digitala signaturer

  Du måste ange ett unikt namn för ett fält.

  Använd digitala signaturer på det anpassade formuläret med:

  • Molnsignaturer: Signera med ett digitalt ID som finns hos en betrodd tjänsteleverantör. Molnsignaturalternativet är inte tillgängligt för Adobe Acrobat Sign Solutions för myndigheter.

  • Adobe Acrobat eller Reader: Hämta och öppna dokumentet med Adobe Acrobat eller Reader för signering med ett smartkort, en USB-token eller ett filbaserat digitalt ID.

  När du har lagt till fältet för molnsignatur i det adaptiva formuläret utför du följande steg för att slutföra konfigurationsprocessen:

Skapa signeringsupplevelser i form av formulär create-in-form-signing-experience

Användaren kan också signera ett anpassat formulär medan han/hon fyller i formuläret. Den här upplevelsen kallas även signering i form av formulär. Signeringsfunktionen i form är bara tillgänglig för den första signeraren i en miljö med flera signerare. Utför följande steg för att skapa en signeringsupplevelse i ett anpassat formulär:

Signering i formulär

Lägga till och konfigurera komponenten Signatursteg add-and-configure-the-signature-step-component

Använd signaturstegskomponenten för att ange ett område där det ifyllda formuläret ska signeras elektroniskt. När avsnittet med signaturstegskomponenten återges visas en signerbar PDF-version av det ifyllda formuläret. Komponenten Signatursteg får full bredd som är tillgänglig för formuläret. Vi rekommenderar att du inte har någon annan komponent i avsnittet som innehåller komponenten Signatursteg.

Utför följande steg för att konfigurera signaturstegskomponenten:

 1. Dra och släpp komponenten Signature Step från komponentwebbläsaren till formuläret.

 2. Markera den nyligen tillagda signaturstegskomponenten och välj ikonen Konfigurera konfigurera . Egenskaper öppnas i webbläsaren och egenskaper för signatursteg visas. Konfigurera följande egenskaper:

  • Name: Ange komponentens namn.

  • Title: Ange komponentens unika titel.

  • Template message: Ange meddelandet som ska visas när signaturen PDF läses in. Adobe Sign tjänster tar lite tid att förbereda och läsa in signaturen PDF.

  • Signing Service: Välj alternativet Adobe Sign.

  • Use legacy E-sign component: Om du använder respektive adaptiva formulär i AEM Forms Workspace, AEM Forms eller om det underliggande adaptiva formuläret har en äldre e-signeringskomponent, väljer du alternativet Använd äldre e-signeringskomponent.

  • Configuration: Välj en konfiguration (Adobe Sign Cloud Service). Listrutan är bara tillgänglig om alternativet Använd äldre e-signeringskomponent är aktiverat.

  • CSS Class: Ange CSS-klassen för komponenten.

  Välj ikonen Klar aem_6_3_forms_save för att spara ändringarna.

  Underskriftssteg

  note note
  NOTE
  • När du drar och släpper komponenten Signature Step i formuläret ställs alternativet Is the signer and the person filling the form same? automatiskt in på Ja . Det krävs för att formuläret ska fungera.
  • Använd komponenten Sammanfattningssteg efter signatursteget för att få en så bra upplevelse som möjligt. Sammanfattningssteget skickar automatiskt och omedelbart formuläret när du har signerat ett formulär i signeringssteget. Om du inte använder sammanfattningssteget aktiveras en automatisk överföring endast efter det intervall som angetts med Adobe Sign Configuration Service.
  Några av de bästa sätten är:
  • Anpassad formulärpanel som innehåller signeringssteget finns alltid i den sista eller andra panelen i ett anpassat formulär. Det kan bara vara den andra sista panelen när den sista panelen innehåller steget Sammanfattning.
  • Panelen som innehåller signatur- eller sammanfattningssteget får inte innehålla några andra komponenter.
  • Anpassningsbara formulär som innehåller signatursteget kan inte ha en skicka-knapp.
  • Inlämningen av anpassade formulär som innehåller signeringssteget hanteras via en bakgrundstjänst eller sammanfattningssteget. Om det finns en konfigurerad signerare som också fyller i formuläret, är fördelen med att hantera den adaptiva formuläröverföringen med steget Sammanfattning att den omedelbart utvärderar att signeraren har signerat formuläret och anropar åtgärden skicka. En bakgrundstjänst tar längre tid att utvärdera om alla konfigurerade signerare har signerat formuläret och fördröjer överföringen av det adaptiva formuläret.
  • Utforma formuläret så att användaren inte kan navigera tillbaka från en panel som innehåller signatur- eller sammanfattningssteget.

Konfigurera tacksidan eller sammanfattningssteget configure-the-thank-you-page-or-summary-step-component

Komponenten Sammanfattningssteg skickar automatiskt formuläret, fyller i informationen på den anpassade sammanfattningssidan och visar sammanfattningen av det skickade formuläret. Den hämtar även den information som krävs i returkartan. Komponenten Sammanfattningssteg får full bredd som är tillgänglig för formuläret. Vi rekommenderar att du inte har någon annan komponent i avsnittet som innehåller komponenten Sammanfattningssteg.

Nu är signeringsupplevelsen i form av formulär klar. Du kan förhandsgranska formuläret för att verifiera signeringsprocessen.

Frågor och svar frequently-asked-questions

Q: Du kan bädda in ett adaptivt formulär i ett annat adaptivt formulär. Kan det inbäddade adaptiva formuläret Adobe Sign aktiveras?
Ans: Nej, AEM Forms stöder inte användning av ett adaptivt formulär som bäddar in ett Adobe Sign aktiverat adaptivt formulär för signering

Q: När jag skapar ett adaptivt formulär med den avancerade mallen och öppnar det för redigering visas felmeddelandet"Elektronisk signatur eller signerare är inte korrekt konfigurerade". visas. Hur löser jag felmeddelandet?
Ans: Adaptivt formulär som skapats med den avancerade mallen har konfigurerats att använda Adobe Sign. Lös felet genom att skapa och välja en Adobe Sign-molnkonfiguration och konfigurera en Adobe Sign-signerare för det adaptiva formuläret.

Q: Kan jag använda Adobe Sign-texttaggar i en statisk textkomponent i ett adaptivt formulär?
Ans: Ja, du kan använda texttaggar i en textkomponent för att lägga till Adobe Sign fält i ett anpassat formulär som har aktiverats med alternativet Postdokument (endast automatiskt genererat postdokument). Mer information om proceduren och reglerna för att skapa en texttagg finns i Adobe Sign Documentation. Dessutom har adaptiva formulär begränsat stöd för texttaggar. Du kan använda texttaggarna för att skapa endast de fält som stöds av Adobe Sign Block.

Q: AEM Forms innehåller både Adobe Sign block- och signaturstegskomponenter. Kan dessa användas samtidigt i anpassningsbar form?
Ans: Du kan använda båda komponenterna samtidigt i ett formulär. Här följer några rekommendationer för hur du använder dessa komponenter:

Adobe Sign-block: Du kan använda Adobe Sign Block för att lägga till Adobe Sign fält var som helst i det adaptiva formuläret. Det hjälper även till att tilldela specifika fält till signerare. När ett anpassat formulär förhandsgranskas eller publiceras är Adobe Sign-blocket inte synligt som standard. De här blocken aktiveras bara i signeringsdokumentet. I signeringsdokumentet aktiveras bara de fält som tilldelats en signerare. Adobe Sign-blocket kan användas med första och efterföljande signerare.

Underskriftsstegskomponent: Du kan använda signaturstegskomponenten för att skapa signeringsupplevelser i formulär. Endast den första signeraren kan signera medan formuläret fylls i. När avsnittet med signaturstegskomponenten återges visas en signerbar PDF-version av formuläret. Det är vanligtvis det sista eller näst sista avsnittet följt av en sammanfattande komponent i ett formulär.

Felsökning troubleshoot

Adobe Sign avtalsfel adobe-sign-agreement-failures

Utgåva
När Adobe Sign -tjänsten har konfigurerats för ett adaptivt formulär kan tjänsten inte skapa ett Adobe Sign -avtal för det underliggande adaptiva formuläret.

Upplösning

 • Kontrollera konfigurationen av Adobe Sign molntjänst som används i det adaptiva formuläret.

 • Kontrollera att API-programmet på Adobe Sign-servern som används för att konfigurera Adobe Sign Cloud-tjänsten har nödvändiga behörigheter.

 • Om du använder flera Adobe Sign-molntjänster pekar du oAuth URL för alla tjänster på samma Adobe Sign Shard.

 • Använd separata e-postadresser för att konfigurera Adobe Sign-kontot och för den första signeraren och den första signeraren. E-postadressen till den första signeraren eller den enda signeraren (om det finns en signerare) kan inte vara identisk med det Adobe Sign-konto som används för att konfigurera AEM molntjänster.

AEM Forms-arbetsflödet som konfigurerats för ett adaptivt formulär som har aktiverats av Adobe Sign startar inte adobe-sign-aem-form-workflow-failures

Utgåva
När Adobe Sign har konfigurerats för ett anpassningsbart formulär startar inte arbetsflödet som har konfigurerats med alternativet Anropa Forms arbetsflöde.

Upplösning

 • När du använder Adobe Sign utan signatursteget eller formuläret kräver signaturer från flera personer, väntar AEM Forms-servern på att schemaläggaren ska bekräfta att alla personer har signerat formuläret. Schemaläggaren skickar det adaptiva formuläret först när alla personer har slutfört signeringen och arbetsflödet startar först när det adaptiva formuläret har skickats. Du kan korta ned intervallet för schemaläggaren om du vill kontrollera statusen för formulärsignering med snabba intervall och snabba formulärskickningar.

Relaterade artiklar related-articles

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2