Arbeta med innehållsfragment working-with-content-fragments

Med Adobe Experience Manager (AEM) kan du skapa, skapa, strukturera och publicera sidoberoende innehåll. De gör att du kan förbereda innehåll för användning på flera platser/i flera kanaler, idealiskt för headless-leverans.

Innehållsfragment innehåller strukturerat innehåll:

 • De är baserade på en Content Fragment Model, som fördefinierar en struktur för det resulterande fragmentet.

 • Strukturen kan variera mellan:

  • Grundläggande

   • Ett enda textfält med flera rader.
   • Används för att förbereda okomplicerat innehåll för sidredigering.
  • Komplex

   • En kombination av många fält med olika datatyper, bland annat text, tal, boolesk information och tid.
   • Används antingen för att förbereda mer strukturerat innehåll för sidredigering eller för att skickas till programmet.
  • Kapslad

   • Med de tillgängliga referensdatatyperna kan du kapsla in ditt innehåll.
   • Tender som ska användas för leverans till ditt program.

Innehållsfragment kan också levereras i JSON-format med exportfunktionerna i Sling Model (JSON) AEM kärnkomponenterna. Leveranssätt:

 • gör att du kan använda komponenten för att hantera vilka element i ett fragment som ska levereras
 • tillåter massleverans genom att lägga till flera kärnkomponenter för innehållsfragment på sidan som används för API-leverans

På den här och följande sidor beskrivs hur du skapar, konfigurerar, underhåller och använder innehållsfragment:

Antalet kommunikationskanaler ökar årligen. Kanalerna avser vanligen leveransmekanismen, antingen som:

 • Fysisk kanal, till exempel dator, mobil.
 • Leveranssätt i en fysisk kanal, t.ex."produktinformationssida","produktkategorisida" för dator eller"mobilwebb","mobilapp" för mobil.

Men du vill (förmodligen) inte använda samma innehåll för alla kanaler. Du måste optimera innehållet utifrån den specifika kanalen.

Med innehållsfragment kan du:

 • Fundera på hur ni kan nå målgrupper effektivt i alla kanaler.
 • Skapa och hantera kanalneutralt redaktionellt innehåll.
 • Bygg innehållspooler för en rad olika kanaler.
 • Utforma innehållsvarianter för specifika kanaler.
 • Lägg till bilder i texten genom att infoga resurser (blandade mediefragment).
 • Skapa kapslat innehåll så att ni kan återspegla komplexiteten hos era data.

Dessa innehållsfragment kan sedan sammanställas för att ge upplevelser över olika kanaler.

NOTE
Innehållsfragment och Upplevelsefragment har olika funktioner i AEM:
 • Innehållsfragment är redaktionellt innehåll som kan användas för att få tillgång till strukturerade data, bland annat texter, siffror och datum. De är rent innehåll, med definition och struktur, men utan ytterligare visuell design och/eller layout.

 • Upplevelsefragment är helt utformat för innehåll, ett fragment av en webbsida.

Upplevelsefragment kan innehålla innehåll i form av innehållsfragment, men inte tvärtom.
Mer information finns i Förstå innehållsfragment och upplevelsefragment i AEM.
NOTE
Före AEM 6.3 skapades innehållsfragment med hjälp av mallar i stället för modeller. Mallar är inte längre tillgängliga för att skapa fragment, men fragment som skapats med en sådan mall stöds fortfarande.

Innehållsfragment och innehållstjänster content-fragments-and-content-services

AEM Content Services är utformat för att generera beskrivning och leverans av innehåll i/från AEM utöver fokus på webbsidor.

De levererar innehåll till kanaler som inte är traditionella AEM webbsidor, med standardiserade metoder som kan användas av alla kunder. Dessa kanaler kan omfatta:

 • Enkelsidiga program
 • Inbyggda mobilprogram
 • andra kanaler och kontaktpunkter externt för AEM

Leveransen görs i JSON-format med JSON-exporteraren.

AEM kan användas för att beskriva och hantera strukturerat innehåll. Strukturerat innehåll definieras i modeller som kan innehålla olika innehållstyper, bland annat text, numeriska data, boolesk information, datum och tid.

Tillsammans med JSON-exportfunktionerna i AEM kärnkomponenter kan detta strukturerade innehåll sedan användas för att leverera AEM till andra kanaler än AEM.

NOTE
AEM har också stöd för översättning av fragmentinnehåll.

Innehållstyp content-type

Innehållsfragmenten är:

 • Lagrad som Resurser:

  • Innehållsfragment (och deras variationer) kan skapas och underhållas från Resurser konsol.
  • Skapat och redigerat i Content Fragment Editor.
 • Används i sidredigeraren med komponenten Content Fragment (refererande komponent):

  • The Innehållsfragment -komponenten är tillgänglig för sidförfattare. De kan referera till och leverera det nödvändiga innehållsfragmentet i antingen HTML- eller JSON-format.
 • Tillgängligt med AEM GRAPHQL API.

Innehållsfragment är en innehållsstruktur som:

Fragment med visuella resurser fragments-with-visual-assets

För att ge författarna bättre kontroll över sitt innehåll kan bilder läggas till och/eller integreras med ett innehållsfragment.

Resurser kan användas med ett innehållsfragment på flera sätt, vart och ett med sina egna fördelar:

 • Infoga resurs till ett fragment (blandade mediefragment)

  note note
  NOTE
  Visuella resurser som infogats i själva innehållsfragmentet kopplas till föregående stycke. När fragmentet läggs till på en sida flyttas dessa resurser i relation till det stycket när mellanliggande innehåll läggs till.
 • Associerat innehåll

  • Är anslutna till ett fragment, men inte en fast del av fragmentet (se Komponentdelar i ett innehållsfragment).
  • Möjliggör viss flexibilitet för placering.
  • Är enkelt tillgängliga för användning (som mellanliggande innehåll) när du använder fragmentet på en sida.
  • Se Associerat innehåll för mer information.
 • Resurser som är tillgängliga från resursläsaren i sidredigeraren

  • Möjliggör full flexibilitet för val av en resurs.
  • Möjliggör viss flexibilitet för placering.
  • Innebär inte att man kan godkänna ett visst fragment.

Komponentdelar i ett innehållsfragment constituent-parts-of-a-content-fragment

Resurserna för innehållsfragmentet består av följande delar (antingen direkt eller indirekt):

 • Fragmentelement

  • Elementen korrelerar till de datafält som innehåller innehåll.
  • Du använder en innehållsmodell för att skapa innehållsfragmentet. Elementen (fälten) som anges i modellen definierar fragmentets struktur. Dessa element (fält) kan vara av olika datatyper.
 • Fragmentera stycken

  • Block med text, ofta flera rader, som avgränsas som enskilda enheter.

  • I lägena RTF och Markdown-kod kan ett stycke formateras som en rubrik, och då utgör det och det efterföljande stycket en enhet.

  • Aktivera innehållskontroll vid sidredigering.

 • Resurser som infogats i ett fragment (blandade mediefragment)

  • Resurser (bilder) infogade i det faktiska fragmentet och används som det interna innehållet i ett fragment.

  • Är inbäddade i fragmentets styckesystem.

  • Kan formateras när fragment används/refereras på en sida.

  • Kan endast läggas till, tas bort från eller flyttas inom ett fragment med fragmentredigeraren. Dessa åtgärder kan inte utföras i sidredigeraren.

  • Kan endast läggas till, tas bort från eller flyttas inom ett fragment med RTF-format i fragmentredigeraren.

  • Kan endast läggas till i flerradiga textelement (alla fragmenttyper).

  • Kopplas till föregående text (stycke).

   note caution
   CAUTION
   Resurser kan tas bort (oavsiktligt) från ett fragment genom att växla till oformaterad text.
   note note
   NOTE
   Resurser kan också läggas till som extra (mellanliggande) innehåll när du använder ett fragment på en sida, med antingen Associerat innehåll eller resurser från Assets-webbläsaren.
 • Associerat innehåll

  • Detta innehåll är externt, men med redaktionell relevans för, ett fragment. Vanligtvis bilder, videor eller andra fragment.

  • De enskilda resurserna i samlingen är tillgängliga för användning med fragmentet i sidredigeraren när det läggs till på en sida. Det innebär att de är valfria, beroende på den specifika kanalens krav.

  • Resurserna är som är kopplade till fragment via samlingar; associerade samlingar låter författaren bestämma vilka resurser som ska användas när de redigerar sidan.

   • Samlingar kan kopplas till fragment som standardinnehåll, eller av författare vid fragmentredigering.
   • DAM-samlingar är grunden för det associerade fragmentinnehållet.
  • Du kan också lägga till själva fragmentet i en samling för att underlätta spårningen.

 • Fragmentmetadata

  • Använd Resurser för metadatamodeller.

  • Taggar kan skapas när du:

   • Skapa och redigera fragmentet

   • Eller senare:

    • Genom att visa/redigera fragmentet Egenskaper från konsolen
    • Genom att redigera Metadata i fragmentredigeraren
  note caution
  CAUTION
  Metadatabearbetningsprofiler gäller inte för innehållsfragment.
 • Master

  • En del av fragmentet

   • Alla innehållsfragment har en instans av Master.
   • Mallen kan inte tas bort.
  • Mallen är tillgänglig i fragmentredigeraren under Variationer.

  • Huvudet är inte en variation i sig, utan baserar alla variationer.

 • Variationer

  • Återgivningar av fragmenttext som är specifik för ett redaktionellt syfte. Den kan vara relaterad till kanalen men är inte obligatorisk, men kan även användas för lokala ad hoc-ändringar.
  • Skapas som kopior av Master, men kan sedan redigeras efter behov. Det finns innehåll som överlappar själva variationerna.
  • Kan definieras vid fragmentredigering.
  • Lagras i fragmentet för att undvika spridning av innehållskopior.
  • Variationer kan vara synkroniserad med Master om mallinnehållet har uppdaterats.
  • Kan Sammanfattad för att snabbt korta av texten till en fördefinierad längd.
  • Tillgängligt under Variationer i fragmentredigeraren.

Mellan innehåll vid sidredigering med innehållsfragment in-between-content-when-page-authoring-with-content-fragments

Mellanliggande innehåll:

CAUTION
Det mellanliggande innehållet är sidinnehåll. Den lagras inte i innehållsfragmentet.

Krävs av fragment required-by-fragments

Om du vill skapa innehållsfragment bör du tänka på följande:

 • Innehållsmodell

  • är aktiveras med hjälp av Konfigurationsläsaren.
  • är skapad med verktyg.
  • Krävs för skapa ett fragment.
  • Definierar strukturen för ett fragment (rubrik, innehållselement, taggdefinitioner).
  • Innehållsmodelldefinitioner kräver en titel och ett dataelement. Allt annat är valfritt.
  • Modellen kan definiera standardinnehåll, om tillämpligt.
  • Författare kan inte ändra den definierade strukturen när de redigerar fragmentinnehåll.
  • Ändringar som görs i en modell efter att beroende innehållsfragment har skapats kan påverka dessa innehållsfragment.

Om du vill använda dina innehållsfragment för att skapa sidor behöver du också:

 • Innehållsfragmentkomponent

  • Instrumentellt för att leverera fragmentet i HTML- och/eller JSON-format.
  • Krävs för referera till fragmentet på en sida.
  • Ansvarig för layout och leverans av ett fragment, det vill säga kanaler.
  • Fragment behöver en eller flera dedikerade komponenter för att definiera layouten och leverera vissa eller alla element/varianter och tillhörande innehåll.
  • Om du drar ett fragment till en sida när du redigerar kopplas den nödvändiga komponenten automatiskt till.

Exempel på användning example-usage

Ett fragment, med dess element och variationer, kan användas för att skapa sammanhängande innehåll för flera kanaler. När du utformar ditt fragment måste du tänka på vad som används och var det används.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2