Experience Cloud målgrupper topic_679810123CAA4E0CA4FA3417FB0100C7

The Audience Library visar målgrupper i Experience Cloud. Målgrupper är samlingar med besökare (en lista med Experience Cloud ID). Ni kan hantera översättningen av besöksdata till målgruppssegmentering. Att skapa och hantera målgrupper liknar alltså att skapa och använda segment. Du kan också dela målgruppssegmentet med produkter och tjänster i Experience Cloud.

Experience Cloud målgrupper

Målgrupper kan skapas eller härledas från olika källor, till exempel:

 • Nya som skapats i Experience Cloud
 • Analytics segment som publicerats i Experience Cloud
 • Audience Manager

Realtidsanvändare kontra historiska målgrupper

Alla målgrupper, oavsett var de finns, är tillgängliga för användning i realtid med målinriktning. Målgrupper som delas från Analytics till Audience Manager är dock inte tillgängliga för målgruppsanpassning i realtid. Systemet utvärderar målgrupper på två sätt:

 • Historiska målgrupper från Analytics utvärderas var fjärde timme. Total tid att bearbeta och dela tar upp till åtta timmar. Historiska målgrupper omfattar alltid återkommande besökare.
 • Målgrupper i realtid hämtas från Experience Cloud och utvärderas i realtid.

Hur applikationer använder målgrupper concept_01EB9345C5344597BC94A864EDD38EE1

I följande tabell beskrivs hur målgrupper används i Experience Cloud-program:

Lösning
Beskrivning
Experience Cloud-målgrupper

Skapa, hantera och dela målgrupper direkt med hjälp av målgruppsbiblioteket. Du kan:

 • Använd målgrupper i realtid med råanalysattribut
 • Kombinera målgrupper för att skapa sammansatta, sammanfogade realtids- och historiska data
 • Se grafiska vyer av uppskattad målgruppsstorlek

Information om vilken typ av målgrupp du vill skapa finns i Alternativ för att skapa målgrupper.

Analytics
Vid segmentering kan du skapa ett segment, kombinera det med en rapportsvit och sedan publicera segmentet på Experience Cloud. När du publicerar segmentet visas det på Audience Library sida i Experience Cloud. (Se Publicera segment i Experience Cloud in Analytics hjälp för mer information.) Publiken finns också som målgrupp för en kampanjupplevelse som levereras av Adobe Targetoch in Audience Manager. När du har delat en målgrupp från Adobe Analyticsoch väljer att använda den i en aktiv kampanj skickas de besökarprofiler som uppfyller villkoren för segmentdefinition för de senaste 90 dagarna till Audience Services. Gränsen för delade målgrupper har ökat till 75. Målgrupper som delas med Experience Cloud från Analytics får inte överskrida 20 miljoner unika medlemmar. På grund av cachelagring kräver borttagna rapportsviter i Analytics 12 timmar innan borttagningen visas i Experience Cloud.
Mobile-tjänster
Analysera mobiltrafik med solbränsvisualisering i Device Types rapport.
Target
The ID-tjänst kombinerar besökar-ID:n och data i en enda, användbar profil som kan användas i olika program. The Publish to Experience Cloud när du skapar segment i Adobe Analytics kan segmentet vara tillgängligt i Adobe Target anpassade målgruppsbibliotek. Ett segment som skapats i Analytics eller Audience Manager kan användas för aktiviteter i Target. Du kan till exempel skapa kampanjaktiviteter baserat på Analytics konverteringsstatistik och målgruppssegment skapade i Analytics.
Audience Manager

Delade målgrupper finns i Audience Manager segmentering. Alla Experience Cloud-målgrupper är tillgängliga direkt i Audience Manager, som innehåller:

 • Inbyggd automatisering av hur de delas och används i arbetsflöden
 • Destinationer utanför webbplatsen
 • Look-alike-modellering
Campaign
 • Importera delade målgrupper från olika Adobe Experience Cloud-program till Adobe Campaign.
 • Exportera mottagarlistor i form av delade målgrupper. Dessa delade målgrupper kan användas i de olika Adobe Experience Cloud-program som du använder.
Advertising Cloud
Använd målgruppen som mål.
IMPORTANT
När en besökare kvalificerar sig för den målgrupp som delas från Analytics, sker en 4-8 timmars fördröjning innan informationen kan användas i Target, Ad Cloud och Campaign Standard.

Gränssnittselement i målgruppsbiblioteket section_D04ACEF61CEF4B189AE6BA9F40D0DBF4

The Experience Cloud innehåller ett bibliotek för att skapa och hantera målgrupper med inbyggd målgruppsidentifiering i realtid.

Experience Cloud > Experience Platform > People > Audience Library

Lägga till målgrupper i målgruppsbiblioteket

Element
Beskrivning
Nytt
Skapa en målgrupp.
Titel och beskrivning
En kolumnrubrik som identifierar och beskriver målgruppen.
Författare
Personen som skapade målgruppssegmentet.
Källa

Identifierar var målgruppen skapades.

 • Analyser: Ett segment som skapats i Adobe Analytics och sedan publicerats i Experience Cloud.
 • Experience Cloud: En ny publik som skapats i Experience Cloud-målgrupper.
 • Audience Manager: Publiker som skapats Audience Manager visas automatiskt i Experience Cloud Publiker.
Aktuell storlek
Den aktuella målgruppsstorleken.
Aktiv
Segmentets aktiva status.

Publicera målgrupper från Adobe Analytics

Se Publicera segment i Experience Cloud i Adobe Analytics-dokumentationen.

recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f