Hantera cachen

WARNING
Alla Magento CLI-kommandon måste köras av ägare av filsystem.

Cache-typer

Du kan använda Adobe Commerce cachehanteringssystem för att förbättra prestanda för din plats. I det här avsnittet beskrivs hur systemadministratörer och utvecklare med åtkomst till Commerce-programservern kan hantera cacheminnen från kommandoraden.

NOTE
Administratörer för företagswebbplatser kan hantera cacheminnet från administratören med hjälp av verktyget Cachehanteringssystem. Se Cachehantering i Handbok för adminsystem.

Visa cachestatus

Visa status för cachen med hjälp av kommandoraden på Commerce-programservern cache:status Kommandot Commerce CLI.

  bin/magento cache:status

Ett exempel följer:

Current status:
            config: 1
            layout: 1
          block_html: 1
          collections: 1
          reflection: 1
            db_ddl: 1
        compiled_config: 1
       webhooks_response: 1
              eav: 1
     customer_notification: 1
 graphql_query_resolver_result: 1
      config_integration: 1
    config_integration_api: 1
         admin_ui_sdk: 1
           full_page: 1
          target_rule: 1
       config_webservice: 1
           translate: 1
TIP
En detaljerad beskrivning av de standardcachetyper som stöds av Adobe Commerce finns i Cacher i Handbok för adminsystem.

Aktivera eller inaktivera cachetyper

Med det här kommandot kan du aktivera eller inaktivera alla cachetyper eller endast de som du anger. Att inaktivera cachetyper är användbart under utvecklingen eftersom du ser resultatet av dina ändringar utan att behöva tömma cachen. Inaktivering av cachetyper kan dock påverka prestandan negativt.

INFO
Från och med version 2.2 kan du bara aktivera eller inaktivera cachetyper med kommandoraden när du kör Commerce i produktionsläge. Om du kör Commerce i utvecklarläge kan du aktivera eller inaktivera cachetyper med kommandoraden eller manuellt. Innan du gör det måste du göra <magento_root>/app/etc/env.php skrivbar av ägare av filsystem.

Du kan rengöra (kallas även flush eller uppdatera) cachetyper med antingen kommandoraden eller administratören.

Kommandoalternativ:

bin/magento cache:enable [type] ... [type]
bin/magento cache:disable [type] ... [type]

Om utelämnande [type] aktiverar eller inaktiverar alla cachetyper samtidigt. The type är en blankstegsavgränsad lista med cachetyper.

Så här visar du cachetyper och deras status:

bin/magento cache:status

Så här inaktiverar du helsidescachen och DDL-cachen:

bin/magento cache:disable db_ddl full_page

Exempelresultat:

  Changed cache status:
    db_ddl: 1 -> 0
  full_page: 1 -> 0
INFO
Om du aktiverar en cachetyp rensas cachetypen automatiskt.
INFO
Från och med version 2.3.4 cachelagrar Commerce alla EAV-attribut i systemet när de hämtas. Cachelagring av EAV-attribut på det här sättet förbättrar prestandan eftersom det minskar mängden insert/select-begäranden till databasen. Men även cachens nätverksstorlek ökar. Utvecklare kan cachelagra anpassade EAV-attribut genom att köra bin/magento config:set dev/caching/cache_user_defined_attributes 1 -kommando. Detta kan även göras från administratören när du Utvecklarläge efter inställning Lager > Inställningar Konfiguration > Avancerat > Utvecklare > Inställningar för cachelagring > Cachelagra användardefinierade attribut till Ja.

Rensa och tömma cachetyper

NOTE
Cacheminnet för flera sidor kan ogiltigförklaras samtidigt och automatiskt utan de här entiteterna redigeras. Om en produkt i katalogen t.ex. är tilldelad en kategori, eller när någon related product rule ändras.

Om du vill ta bort inaktuella objekt från cacheminnet kan du ren eller flush cachetyper:

 • Om du rensar en cachetyp tas endast alla objekt bort från de aktiverade Commerce-cachetyperna. Det här alternativet påverkar alltså inte andra processer eller program eftersom det bara rensar den cache som används i Commerce.

  Inaktiverade cachetyper rensas inte.

  note tip
  TIP
  Rensa alltid cacheminnet när du har uppgraderat versioner av Adobe Commerce, uppgraderat från Magento Open Source till Adobe Commerce eller installerat B2B för Adobe Commerce eller någon modul.
 • När du tömmer en cachetyp rensas cachelagringen, vilket kan påverka andra processer som använder samma lagring.

Rensa cachetyper om du redan har försökt rensa cachen och fortfarande har problem som du inte kan isolera.

Kommandoanvändning:

  bin/magento cache:clean [type] ... [type]
  bin/magento cache:flush [type] ... [type]

Plats [type] är en blankstegsavgränsad lista med cachetyper. Utelämnar [type] rensar eller tömmer alla cachetyper samtidigt. Om du till exempel vill tömma alla cachetyper anger du

  bin/magento cache:flush

Exempelresultat:

  Flushed cache types:
  config
  layout
  block_html
  collections
  reflection
  db_ddl
  compiled_config
  eav
  customer_notification
  config_integration
  config_integration_api
  full_page
  graphql_query_resolver_results
  config_webservice
  translate
TIP
Du kan även rensa och tömma cachetyper i Admin. Gå till System > verktyg > Cachehantering. Lagring av tömningscache motsvarar bin/magento cache:flush. Rensa Magento-cache motsvarar bin/magento cache:clean.
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c