Cachehantering

Cachehanteringssystemet Adobe Commerce och Magento Open Source är ett enkelt sätt att förbättra webbplatsens prestanda. När ett cacheminne kräver en uppdatering visas ett meddelande med en länk till Cache Management sidan för att slutföra uppdateringen.

Spara produktattribut - uppdatera cachemeddelande

The Cache Management ​visas status för varje primärt cacheminne och tillhörande tagg. De stora knapparna i det övre högra hörnet kan användas för att tömma cacheminnet, eller den kompletta cachelagringen. Längst ned på sidan kan du med ytterligare knappar tömma katalogproduktbildernas cache och JavaScript/CSS-cache.

IMPORTANT
När katalogenheter ändras kan det påverka andra sidor och göra flera cacher ogiltiga samtidigt. När du granskar sidan för cachehantering kan du se ogiltiga objekt som behöver uppdateras när de var inte redigerad direkt. Den här ogiltigförklaringen inträffar t.ex. när du redigerar en produkt i katalogen som är tilldelad en kategori eller när du ändrar en relaterad produktregel.

När du har rensat ett cacheminne bör du alltid uppdatera webbläsaren så att du ser de senaste filerna. Webbläsarcachen rensas inte när du rensar Commerce-cachen. Du kan behöva rensa webbläsarens cache för att se uppdaterat innehåll.

Mer teknisk information om Adobe Commerce cachning finns på Cacheöversikt{:target="_blank"} i Utvecklingshandbok för Commerce Frontend.

Öppna Cache Management ​gör något av följande:

 • Klicka på Cache Management i meddelandet ovanför arbetsytan.
 • Administratör sidebar, gå till System > Tools>Cache Management.

Cachehantering

Metodtips för cachelagring

Omindexering och cachelagring har olika syften i Commerce. Index spåra databasinformation för bättre sökprestanda, snabbare datahämtning för butiker med mera. Caches save loaded data, images, formats, and the like for enhanced performance loading and accessing the storefront.

 • Töm alltid cacheminnet efter installation av tillägg/moduler. Du kan installera ett eller flera tillägg och sedan tömma cachen.
 • Rensa cachen efter installation av Commerce. För nya installationer bör du även indexera om.
 • Töm cacheminnet när du har uppgraderat från en version av Open Source eller Commerce till en annan.
 • När du tömmer cacheminnen bör du tänka på vilken typ av cacheminne det är och schemalägga tömningen under icke-topptider. Välj t.ex. en tid då få kunder använder webbplatsen, som sen natt eller tidig morgon. Om du rensar cachetyper under maximal efterfrågan kan belastningen på Admin öka, vilket kan leda till att webbplatsen går ned tills åtgärden har slutförts.
 • När omindexeringbehöver du inte tömma cachen.

Rollresurser för cachehantering

Du kan tilldela användare åtkomst till specifika cacheunderhållsåtgärder per roll, inklusive alternativ för att visa, växla och tömma cacheminnen. Adobe rekommenderar att du bara aktiverar rensningsåtgärder för användare på administratörsnivå. Om du får tillgång till alla funktioner för cachehantering kan det påverka butikens prestanda.

Rollresurser - cachehantering

Mer information om hur du tilldelar resurser för att bevilja åtkomst för administratörsanvändarkonton finns i Rollresurser. Följande resurser styr åtkomsten till verktygen för cachehantering:

 • Clean Cache Actions

  • Flush Cache Storage
  • Flush Magento Cache
 • Cache Type Management

  • Toggle Cache Type
  • Refresh Cache Type
 • Additional Cache Management

  • Catalog Images Cache
  • Flush Js/Css
  • Flush Static Files

Uppdatera specifika cacheminnen

 1. För varje cache som ska uppdateras markerar du kryssrutan i början av raden.

 2. Ange Actions till Refresh och klicka  Submit.

Uppdatera massåtgärd

 1. Om du vill välja en grupp cacheminnen anger du Mass Actions till något av följande:

  • Select All
  • Select Visible
 2. Markera kryssrutan för varje cache som ska uppdateras.

 3. Ange Actions till Refresh och klicka  Submit.

Rensa produktbildcachen

 1. Under Additional Cache Management, klicka Flush Catalog Images Cache ​för att rensa förgenererade produktbildfiler.

  The Image cache was cleaned visas högst upp på arbetsytan.

 2. Rensa cacheminnet i webbläsaren.

Töm JavaScript-/CSS-cachen

 1. Under Additional Cache Management, rensa JavaScript- och CSS-filer som har slagits samman till en enda fil genom att klicka på​ Flush JavaScript/CSS Cache.

  The The JavaScript/CSS cache has been cleaned visas högst upp på arbetsytan.

 2. Rensa cacheminnet i webbläsaren.

Töm med kommandoraden

Systemadministratörer och utvecklare med tillgång till Commerce-programservern kan också hantera cache- och cachekonfigurationen från kommandoraden med Commerce CLI. Se Hantera cachen{:target="_blank"} i Konfigurationshandbok.

Kontroller

Kontroll
Beskrivning
Mass Actions
Markerar kryssrutan för flera cacher. Alternativ:
Select All— Markerar kryssrutan för alla cacheminnen.
​ Avmarkera alla ​— Rensar kryssrutan för alla cacher.
Select Visible — Markerar kryssrutan för alla synliga cacheminnen.
Unselect Visible— Rensar kryssrutan för alla synliga cacher.
Actions
Anger vilken åtgärd som ska tillämpas på alla markerade cacheminnen. Alternativ:
Enable— Aktiverar alla markerade cacheminnen.
Disable — Inaktiverar alla markerade cacher.
Refresh— Uppdaterar alla markerade cacheminnen.
Submit
Tillämpar åtgärden på alla markerade cacheminnen.

Knappar

Knapp
Beskrivning
Flush Magento Cache
Tar bort alla objekt i standardcachen för Commerce (var/cache), enligt deras associerade Commerce-taggar.
Flush Cache Storage
Tar bort alla objekt från cachen, oavsett Commerce-tagg. Om systemet använder en alternativ cacheplats tas alla cachelagrade filer som används av andra program bort.
Flush Catalog Images Cache
Tar bort alla automatiskt storleksändrade och vattenstämplade katalogbilder som lagras i media/catalog/product/cache. Om nyligen överförda bilder inte visas i katalogen kan du försöka tömma katalogen och uppdatera webbläsaren.
Flush JavaScript/CSS Cache
Tar bort den sammanfogade kopian av JavaScript- och CSS-filer från cachen. Om de senaste ändringarna av formatmallen eller JavaScript inte återspeglas i arkivet kan du försöka tömma JavaScript/CSS-cachen och uppdatera webbläsaren.
Flush Static Files Cache
Tar bort förbearbetade visningsfiler och statiska filer.

Cacher

The Cache Management På sidan visas de cachetyper som du kan hantera från administratören med deras aktuella status. I det här avsnittet beskrivs de standardcachetyper som stöds av Adobe Commerce. The Cache-tagg och Cache-id kolumner beskriver värden som används i Commerce-programkoden:

 • cache_type_id definierar den unika identifieraren för en cachetyp.

 • %CACHE_TYPE_TAG% definierar den unika tagg som ska användas i cachetypsomfång.

Utvecklare och systemintegratörer använder dessa värden för att konfigurera och hantera cachning när de anpassar eller integrerar med Adobe Commerce, till exempel för att utveckla integreringar med GraphQL API:er. The cache type id används också för cachehantering från programserverns kommandorad med Commerce CLI. Till exempel: bin/magento cache:status config visar aktuell status för konfigurationscachen.

NOTE
Utvecklare och systemintegratörer kan anpassa och utöka Cachehanteringssystemet i Commerce för att stödja anpassade moduler och integreringar. Mer information finns i Konfigurera cachelagring i Konfigurationshandbok för Adobe Commerce.

Information om cachelista

Cache
Beskrivning
Cache-tagg
Cache-id
Configuration
Commerce samlar in XML-konfiguration från alla moduler, sammanfogar den och sparar det sammanfogade resultatet i cachen.
System- config.xml,local.xml
Module - config.xml

Cachen innehåller även lagringsinställningar som lagras i filsystemet och databasen. Rensa eller tömma den här cachetypen efter att konfigurationsfilerna har ändrats.
CONFIG
config
Layouts
Kompilerade sidlayouter, det vill säga layoutkomponenter från alla komponenter. Rensa eller tömma den här cachetypen efter att du har ändrat layoutfiler.
LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG
layout
Blocks HTML output
HTML sidfragment per block. Rengör eller tömma den här cachetypen efter att du har ändrat visningslagret.
BLOCK_HTML
block_html
Collections Data
Samla in datafiler som lagrar resultatet av databasfrågor. Om det behövs rensar Commerce cachen automatiskt, men tredjepartsutvecklare kan placera alla data i valfritt segment i cachen. Rensa eller tömma den här cachetypen om den anpassade modulen använder logik som resulterar i cacheposter som inte kan rensas.
COLLECTION_DATA
collections
Reflections
Rensar API-gränssnittets reflektionsdata, som vanligtvis genereras under körning.
REFLECTION
reflection
Database DDL operations
Databasschema. Om det behövs rensar Commerce cachen automatiskt, men tredjepartsutvecklare kan placera alla data i valfritt segment i cachen. Rensa eller tömma den här cachetypen efter att du har gjort anpassade ändringar i databasschemat. (Detta är med andra ord uppdateringar som Commerce inte gör sig själv.) Ett sätt att uppdatera databasschemat automatiskt är att använda magentainställningarnauppgraderingskommando.
DB_DDL
db_ddl
Compiled Config
Resultat av kodkompilering.
COMPILED_CONFIG
compiled_config
Webhooks Response Cache
Cachelagrar svar på webkrok-begäranden. Mer information finns i Webhooks Guide i dokumentationen för Commerce-utvecklare.
WEBHOOKS_RESPONSE
webhooks_response
EAV types and attributes
Cachelagrar entitetstypsdeklaration för metadata relaterade till attributen för entitetsattributvärde (EAV). Attributen omfattar butiksetiketter, länkar till relaterad PHP-kod, attributåtergivning, sökinställningar och så vidare. Du behöver vanligtvis inte rensa eller tömma den här cachetypen.
EAV
eav
Customer Notification
Tillfälliga meddelanden som visas i användargränssnittet.
CUSTOMER_NOTIFICATION
customer_notification
GraphQL Query Resolver Results
Caches the results from GraphQL query resolvers for customer, CMS page, CMS block, and product media gallery entities. Låt cachen vara aktiverad för att förbättra GraphQL prestanda.
GRAPHQL_QUERY_RESOLVER_RESULT
graphql_query_resolver_result
Integrations Configuration
Konfigurationsfil för integrering. Rensa eller tömma det här cacheminnet när du har ändrat eller lagt till integreringar.
INTEGRATION
config_integration
Integrations API Configuration
Kompilerade API:er för integrering av butiker.
INTEGRATION_API_CONFIG
config_integration_api
Admin UI SDK Cache
Cachelagrar anpassningar av administratören. Se Administratörskonfiguration och -testning i Handbok för administratörsgränssnitt för SDK.
ADMIN_UI_SDK
admin_ui_sdk
Page Cache
Cachelagring av hela sidor.
FPC
full_page
Target Rule
Index för målregel
TARGET_RULE
target_rule
Web Services Configuration
Cachelagrar webb-API-strukturen.
WEBSERVICE
config_webservice
Translations
Översättningsfiler.
TRANSLATE
translate

Cachelagring

Adobe Commerce och Magento Open Source använder helsidescachning på servern för att snabbt visa kategori-, produkt- och CMS-sidor. Helsidescachning förbättrar svarstiden och minskar belastningen på servern. Utan cachelagring kan varje sida behöva köra kodblock och hämta information från databasen. Om cachelagring av hela sidor är aktiverad kan en helt genererad sida dock läsas direkt från cacheminnet.

NOTE
Vi rekommenderar att Finska cache får endast användas i en produktionsmiljö.

Cachelagrat innehåll kan användas för att behandla begäranden från liknande typer av besök. Detta kan leda till att sidor som visas för en besökare av en viss person skiljer sig från sidor som visas för en kund. Vid cachelagring är varje besök en av tre typer:

 • Non-sessioned - Vid ett icke-sessionerat besök visar kunderna sidor, men interagerar inte med butiken. Systemet cachelagrar innehållet på varje sida som visas och skickar dem till andra kunder som inte sitter bredvid varandra.
 • Sessioned - Vid ett besök på plats tilldelas de kunder som interagerar med butiken ett sessions-ID. Interaktionerna kan vara att jämföra produkter eller lägga till produkter i kundvagnen. Cachelagrade sidor som genereras under sessionen används endast av den användaren under sessionen.
 • Customer - Kundsessioner skapas för kunder som loggar in och handlar med sitt registrerade konto. Under sessionen kan kunderna få specialerbjudanden, kampanjer och priser baserat på deras tilldelade kundgrupp.

Teknisk information finns på Konfigurera och använda lack{:target="_blank"} och Använd Redis för Commerce-sidan och standardcachen{:target="_blank"} i Konfigurationshandbok.

Så här konfigurerar du helsidescachen:

 1. Administratör sidebar, gå till Stores > Settings>Configuration.

 2. Expandera på den vänstra panelen Advanced och välja System.

 3. Expandera Expansionsväljare den Full Page Cache -avsnitt.

  Avancerad konfiguration - helsidescache {width="600" modal="regular"}

 4. Ange Caching Application till något av följande:

  • Built-in Application
  • Varnish Caching
 5. Om du vill ange timeout för sidcachen anger du TTL for public content. (Standardvärdet är 86400)

 6. Ange maximalt antal layouthandtag för att bearbeta {BASE-URL}/page_cache/block/esi HTTP-slutpunkt, ange Handles param size. Genom att begränsa storleken kan du förbättra säkerheten och prestandan. (Standardvärdet är 100)

 7. Om du använder lack fyller du i Varnish Configuration enligt följande:

  • Access list - Ange de IP-adresser som kan rensa lack-konfigurationen för att generera en config-fil. Avgränsa flera poster med komma. Standardvärdet är localhost.

  • Backend host - Ange IP-adressen för den backend-värd som genererar konfigurationsfiler. Standardvärdet är localhost.

  • Backend port - Identifiera den serverdelsport som används för att generera konfigurationsfiler. Standardvärdet är: 8080.

  • Grace period - Ange hur många sekunder som ska användas som respitperiod för att generera konfigurationsfiler. Se Avancerad lack-konfiguration i Konfigurationshandbok.

  • Exportera konfigurationen som en varnish.vcl klickar du på knappen för den version av lack som du använder.

  Avancerad konfiguration - helsidescache {width="600" modal="regular"}

 8. När du är klar klickar du på  Save Config.

recommendation-more-help
d3c62084-5181-43fb-bba6-1feb2fcc3ec1