Använd filöverföring

Adobe Commerce Intelligence är kraftfull inte bara på grund av dess visualiseringsfunktioner, utan även för att den ger dig möjlighet att samla alla data i en enda Data Warehouse. Även data som finns utanför dina databaser och integreringar kan hämtas till Commerce Intelligence med hjälp av filöverföringsverktyget i Data Warehouse Manager.

Använd annonskampanjer som exempel. Om ni kör både online- och offlinekampanjer kan ni inte få hela bilden om ni bara analyserar data från en onlineintegrering. Om du överför ett kalkylblad med offlinekampanjdata kan du analysera båda uppsättningarna data och få en mer robust förståelse för kampanjresultaten.

Begränsningar och krav require

 1. Det enda format som stöds för filöverföringar är CSV ellercomma separated values. Om du arbetar i Excel kan du använda funktionen Spara som för att spara filen i formatet .csv.

 2. CSVfiler måste användaUTF-8 encoding. För det mesta är detta inte något problem. Om det här felet inträffar när du överför en fil läser du den här supportartikeln.

 3. Filerna får inte vara större än 100 MB. Om filen är större än så delar du upp tabellen i segment och sparar dem som enskilda filer. Du kan lägga till data när den första filen har lästs in.

 4. Alla tabeller måste ha enprimary key. Det måste finnas minst en kolumn i tabellen som kan användas som primary key, eller en unik identifierare för varje rad i tabellen. Alla kolumner som har angetts som primary key kan aldrig vara null. En primary key kan vara så enkel som att lägga till en kolumn som ger ett nummer till varje rad, eller så kan två kolumner sammanfogas för att skapa en kolumn med unika värden (till exempel campaign name och date).

  Om en kolumn (eller kolumner) har angetts som unik men det finns dubbletter importeras inte dubblettrader.

Formatera data för överföring formatting

Innan du kan överföra dina data till Commerce Intelligence måste du kontrollera att de är formaterade enligt riktlinjerna i det här avsnittet.

Rubrikrad header

För att kolumnerna ska kunna märkas och importeras på rätt sätt måste du se till att den första raden i kalkylbladet är en rubrik som beskriver data i varje kolumn.

Kolumnnamn måste vara unika och får bara innehålla bokstäver, siffror, blanksteg och följande symboler: $ % # /. Om ett kolumnnamn innehåller kommatecken delas det i två kolumner när filen överförs. Adobe rekommenderar dessutom att det finns färre än 85 kolumner i filen för att optimera uppdateringshastigheten.

Data med komma commas

Eftersom filerna måste vara i formatet CSV kan användning av kommatecken orsaka problem vid överföring av data. CSV-filer använder kommatecken för att ange nya värden, och därför läses en kolumn med namnet Campaigns, August som två kolumner (Campaigns och August) i stället för en, så att alla data flyttas över en rad. Adobe rekommenderar att man undviker kommatecken där det är möjligt. Du kan använda Data Preview för att se om dina data visas korrekt när en uppdatering har slutförts.

Datum

Alla datauppsättningar som innehåller datum måste använda standarddatumformatet 🔗 YYYY-MM-DD HH:MM:SS eller MM/DD/YYYY.

Specialtecken

Vissa specialtecken accepteras inte. Piplinjen & # 1 2 4 tolkas som att en kolumn skapas och orsakar fel när en fil överförs.

Decimaltal

Valutavärden ska ha datatypen Decimal Number markerad och dessa kolumner avrundas automatiskt till två decimaler i Datan Warehouse. Om du inte vill avrunda dina decimaltal eller ha en större precision än detta bör du välja datatypen Non-Currency Decimal Number.

Procenttal

Procenttal måste anges i decimaler. Exempel:

Höger:
Fel:
.05
5%
.23
23

Värden med inledande och/eller avslutande nollor zeroes

Vissa värden i filen - som ZIP-koder och ID:n - kan börja eller sluta med nollor. Om du vill vara säker på att nollorna behålls och överförs på rätt sätt kan du ändra formateringstypen (till exempel från tal till text) eller framtvinga nummerformatering.

Använd US ZIP codes som exempel på hur du ändrar talformatering. I Excel markerar du kolumnen som innehåller ZIP codes och ändrar talformatettill ZIP code. Du kan också välja ett eget nummerformat och ange 00000 i fönstret Type. Tänk på att den här metoden kan orsaka problem om vissa koder är formaterade som 00000 och andra är 00000-0000.

Type kan formateras på olika sätt för att passa andra datatyper, t.ex. ID:n. Om en ID är nio siffror lång, till exempel, kan Type vara 000000000 eller 000-000-000. Detta skulle ändra 123456 till 000-123-456.

För Google Docs- och Apple Numbers-resurser, se listan Relaterade längst ned på den här sidan.

Överför data uploading

Nu när kalkylbladet är korrekt formaterat och Commerce Intelligence-anpassat lägger du till det i Datan Warehouse.

 1. Gå till Data > File Uploads om du vill komma igång.

 2. Klicka på fliken Upload to New Table.

 3. Klicka på Choose File och markera filen. Klicka på Open för att starta överföringen.

  När överföringen är klar visas en lista med kolumnerna Commerce Intelligence som hittades i filen.

 4. Kontrollera att kolumnnamnen och datatyperna är korrekta. Kontrollera i synnerhet att datumkolumner läses som datum och inte nummer.

  note note
  NOTE
  datatype är viktigt, så hoppa inte över det här steget!
 5. Markera kolumnen (eller kolumnerna) som utgör primary key för tabellen med hjälp av kryssrutorna under nyckelikonen.

 6. Namnge tabellen.

 7. Klicka på Save Table.

Klart!-meddelandet visas högst upp på skärmen när tabellen har sparats.

Om du behöver en bild, titta på hela processen:

Överförda tabeller visas under avsnittet Filöverföringar i tabelllistan (i alternativen Alla tabeller och Synkroniserade tabeller) i Data Warehouse Manager:

Uppdatera eller bifoga data till en befintlig tabell appending

Har du några nya data att lägga till i en fil som du redan har överfört? Inga problem - du kan enkelt uppdatera och lägga till data i Commerce Intelligence.

 1. Gå till Manage Data > File Uploads om du vill komma igång.

 2. Klicka på fliken Edit/Upload .csvtill befintliga tabeller.

 3. Klicka på namnet på den tabell som du vill uppdatera eller lägga till i listrutan.

 4. Använd listrutan för att välja alternativet för hantering av dubblettrader:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
  Alternativ Beskrivning
  Overwrite old row with new row Befintliga data skrivs över med nya data om en rad har samma primärnyckel både i den befintliga tabellen och i den nya filen. Det här är den metod som ska användas för kolumner med värden som ändras över tid, till exempel en statuskolumn. Befintliga data skrivs över och uppdateras med nya data. Rader med primärnycklar som inte finns i den befintliga tabellen läggs till som nya rader.
  Retain old row; discard new row Detta gör att nya data ignoreras om en rad har samma primärnyckel både i den befintliga tabellen och i den nya filen.
  Purge all existing rows first and ignore duplicate keys within the file Då tas alla befintliga data bort och ersätts med nya data från filen. Använd bara det här alternativet om du inte behöver några data i den befintliga tabellen.
 5. Klicka på Choose File och markera filen.

 6. Klicka på Open för att starta överföringen.

  När överföringen är klar validerar Commerce Intelligence filens datastruktur. Klart!-meddelandet visas högst upp på skärmen när tabellen har sparats.

Tillgänglighet availability

Precis som beräknade kolumner är data från filöverföringar tillgängliga när nästa uppdateringscykel har slutförts. Om en uppdatering pågick under filöverföringen är informationen inte tillgänglig förrän efter nästa uppdatering. När en uppdateringscykel har slutförts kan du navigera till fliken Data Preview i Datan Warehouse för att kontrollera att filen som har överförts är korrekt och att data visas som förväntat.

Radbrytning wrapup

Det här avsnittet handlar endast om grunderna för att importera data, men du kanske vill göra något mer avancerat. Läs mer i Relaterade artiklar om hur du formaterar och importerar ekonomiska data, e-handel, annonskostnader och andra typer av data.

Dessutom är filöverföring inte det enda sättet att hämta data till Commerce Intelligence. Med funktionerna för API:t för dataimport kan du skicka godtyckliga data till din Commerce Intelligence-Data Warehouse.

Relaterad related

Resurser från tredje part

recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc