Installera tillägget Adobe Commerce B2B

Adobe Commerce B2B-tillägget magento/extension-b2b är tillgängligt för alla versioner av Adobe Commerce som stöds. Den installeras när du har installerat Adobe Commerce.

Krav

 • Adobe Commerce, alla versioner som stöds
 • PHP 8.1 / 8.2 / 8.3
 • Composer

Plattformar som stöds

 • Adobe Commerce om molninfrastruktur (ECE)
 • Adobe Commerce lokal (EE)

Installationssteg

recommendation-more-help

Förutsättningar

Installera B2B-tillägget (magento/b2b-extension) med Composer. Tillägget är ett Composer-metapaket som innehåller en samling moduler som aktiverar B2B-funktionerna för en Adobe Commerce-instans. En lista med inkluderade moduler finns i B2B-paket.

Molninfrastruktur
note tip
TIP
När du installerar Adobe Commerce B2B i molninfrastrukturen rekommenderar Adobe att du distribuerar Adobe Commerce-programmet till en integrerings- eller mellanlagringsmiljö innan du börjar.

Adobe rekommenderar att du arbetar i en utvecklingsgren när du lägger till B2B-tillägget i ditt projekt. Om du inte har någon gren läser du Skapa en gren för utveckling. När du installerar B2B-tillägget infogas Magento_B2b-tilläggets namn automatiskt i filen app/etc/config.php. Du behöver inte redigera filen direkt.

Så här installerar du B2B-tillägget:

 1. Byt till din projektkatalog på din lokala arbetsstation.

 2. Skapa eller checka ut en utvecklingsgren.

 3. Lägg till B2B-tillägget i avsnittet require i filen composer.json.

  code language-bash
  composer require magento/extension-b2b --no-update
  
 4. Uppdatera projektberoenden.

  code language-bash
  composer update
  
 5. Lägg till, implementera och push-ändra kod.

  code language-bash
  git add -A
  
  code language-bash
  git commit -m "Install the B2B extension."
  
  code language-bash
  git push origin <branch-name>
  
  note note
  NOTE
  När du publicerar uppdateringar till molnmiljön initieras Commerce molndistributionsprocess för att ändringarna ska börja gälla. Kontrollera distributionsstatusen från distributionsloggen. Om du råkar ut för distributionsfel läser du Återskapa från komponentfel.
 6. När bygget och distributionen är klar använder du SSH för att logga in på fjärrmiljön och verifiera att B2B-tillägget är installerat och aktiverat.

  code language-bash
  bin/magento module:status Magento_B2b
  

  Ett tilläggsnamn har formatet <VendorName>_<ComponentName>.

  Exempelsvar:

  code language-none
  Magento_B2b : Module is enabled
  
Lokal
 1. Uppdatera composer.json från Adobe Commerce-programmets rotkatalog för att lägga till beroenden för B2B-tillägget:

  code language-bash
  composer require magento/extension-b2b:<version>
  

  Om ett fel inträffar, till exempel:

  code language-none
  [InvalidArgumentException] Could not find a matching version of package magento/extension-b2b.
  

  Kontrollera att paketet är rättstavat, att det har en version och att paketet är tillgängligt och att det uppfyller kraven på minsta stabilitet (stabil).

 2. Ange dina autentiseringsnycklar om du uppmanas att göra det.

  Din offentliga nyckel är ditt användarnamn. Din privata nyckel är ditt lösenord. Om du har lagrat dina offentliga och privata nycklar i auth.json uppmanas du inte att autentisera dig.

 3. Kör följande kommandon när Composer har slutfört uppdateringen av moduler:

  code language-bash
  bin/magento setup:upgrade
  
  code language-bash
  bin/magento setup:di:compile
  
  code language-bash
  bin/magento setup:static-content:deploy -f
  
  code language-bash
  bin/magento cache:clean
  
  note note
  NOTE
  I produktionsläget kan du få ett meddelande till Please rerun Magento compile command. Ange kommandona för att slutföra installationen. Adobe Commerce uppmanar dig inte att köra kompileringskommandot i utvecklarläge.

När installationen är klar konfigurerar och startar du meddelandekonsument.

Meddelandekunder

Adobe Commerce B2B-tillägget använder MySQL för meddelandeköhantering. I följande tabell visas de meddelandekunder som stöder B2B-funktioner. När du har installerat tillägget startar du meddelandekunderna för de B2B-funktioner som krävs för din Commerce Store.

Konsument
Beskrivning
sharedCatalogUpdatePrice
Uppdaterar priset för varje produkt i en delad katalog. Krävs när alternativet Shared Catalogs är aktiverat i konfigurationsinställningarna för administratörssystemet.
sharedCatalogUpdateCategoryPermissions
Uppdaterar kategorier som tilldelats en delad katalogkategori. Krävs när alternativet Shared Catalogs är aktiverat i konfigurationsinställningarna för administratörssystemet.
negotiableQuotePriceUpdate
Uppdaterar priser för överlåtbara offerter. Krävs när alternativet Quotes är aktiverat i konfigurationsinställningarna för administratörssystemet.
purchaseorder.toorder
Konverterar inköpsorder till order. Krävs när alternativet Purchase Orders är aktiverat i konfigurationsinställningarna för administratörssystemet.
purchaseorder.transactional.email
Skicka e-post med inköpsorder. Krävs när alternativet Purchase Orders är aktiverat i konfigurationsinställningarna för administratörssystemet.
purchaseorder.validation
Validerar inköpsorder mot relevanta godkännanderegler. Krävs när alternativet Purchase Orders är aktiverat i konfigurationsinställningarna för administratörssystemet.
quoteItemCleaner
Tar bort ogiltiga eller inaktiva prisnoteringar när en produkt tas bort från katalogen eller tas bort från kundvagnen. Krävs när alternativet Quotes är aktiverat i konfigurationsinställningarna för administratörssystemet.
inventoryQtyCounter
Asynkront korrigerar aktieindexet efter att en order har placerats eller en produkt har tagits bort. Krävs när alternativet Use deferred stock update är aktiverat för Inventory management i inställningarna för administratörskonfiguration. Se Bästa praxis för prestanda.
async.operations.all
Skapar meddelanden för varje enskild åtgärd i en gruppåtgärd, till exempel import eller export av artiklar, ändring av priser på en massskala och tilldelning av produkter till ett lagerställe. Krävs när alternativet Admin bulk operations för Inventory Management är inställt på Kör asynkront i konfigurationsinställningarna för Admin System.
NOTE
En lista över alla Adobe Commerce-meddelandekunder finns i Meddelandekökonsumenter i Konfigurationshandboken.

Konfigurera meddelandeanvändare

Förebygg eventuella bearbetningsproblem eller fördröjningar genom att lägga till följande parametrar när du startar meddelandekonsument för B2B-funktioner.

 • --max-messages <value> - Anger det maximala antalet meddelanden som varje konsument måste bearbeta innan de avbryts (standard = 10000). Även om Adobe inte rekommenderar det kan du använda 0 för att hindra konsumenten från att säga upp sig. Det bästa sättet för ett PHP-program är att starta om långvariga processer för att förhindra eventuella minnesläckor.

 • --batch-size <value> - Gör att du kan begränsa systemresurserna som förbrukas av konsumenterna (CPU, minne). Om du använder mindre grupper minskar resursanvändningen och det leder därmed till långsammare bearbetning. Om det anges används meddelanden i en kö i grupper om <value>. Det här alternativet gäller endast för batchkonsumenten. Om --batch-size inte har definierats får batchkonsumenten alla tillgängliga meddelanden i en kö.

Mer information om ytterligare konfigurationsalternativ finns i Specifik konfiguration.

Börjar skicka meddelanden till konsumenter

Om du vill aktivera asynkrona åtgärder för B2B-funktioner måste du starta flera meddelandekonsument.

 1. Visa en lista över tillgängliga meddelandekunder:

  code language-bash
  bin/magento queue:consumers:list
  

  Kommandot returnerar tillgängliga meddelandekonsumenter inklusive alla B2B-meddelandekonsumenter.

 2. Starta varje kund separat:

  code language-bash
  bin/magento queue:consumers:start [--max-messages=<value>] [--batch-size=<value>] <consumer_name>
  

  Exempel:

  code language-bash
  bin/magento queue:consumers:start quoteItemCleaner
  
TIP
Om du vill köra den i bakgrunden lägger du till & i kommandot, återgår till en fråga och fortsätter köra kommandon. Till exempel: bin/magento queue:consumers:start sharedCatalogUpdatePrice &.

Mer information finns i Hantera meddelandeköer i konfigurationshandboken.

Lägg till meddelandekonsument i cron

Du kan automatisera körningsschemat för SharedCatalogUpdateCategoryPermissions- och SharedCatalogUpdatePrice-meddelandekonsument genom att lägga till schemat i cron-konfigurationsfilen /app/code/Magento/MessageQueue/etc/crontab.xml.

* * * * * ps ax | grep [s]haredCatalogUpdateCategoryPermissions >>/dev/null 2>&1 || nohup php /var/www/html/magento2/bin/magento queue:consumers:start sharedCatalogUpdateCategoryPermissions &
* * * * * ps ax | grep [s]haredCatalogUpdatePrice >>/dev/null 2>&1 || nohup php /var/www/html/magento2/bin/magento queue:consumers:start sharedCatalogUpdatePrice &

Du kan också konfigurera scheman för meddelandekonsument från Store Configuration-inställningarna i Admin.

Aktivera B2B-funktioner i administratören

När du har installerat Adobe Commerce B2B-tillägget och startat meddelandekonsument måste du även aktivera B2B-funktioner i Admin.

88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a