Arbeta med Campaign och Adobe Analytics ac-aa

Ni kan konfigurera Adobe Analytics för att integrera Campaign och Analytics.

Tack vare integreringen kan Adobe Campaign och Adobe Analytics interagera via Web Analytics-anslutningar tillägg. Denna integrering skickar indikatorer och attribut för e-postkampanjer som levereras av Adobe Campaign till Adobe Analytics.

NOTE
Som användare av hanterade Cloud Service kontakta Adobe för att koppla Campaign till Adobe Experience Cloud tjänster och lösningar. Tillägget för Web Analytics-anslutningen måste installeras i din miljö via det dedikerade paketet.

Med Adobe Analytics Connector kan Adobe Campaign mäta internetpublik (Web Analytics). Med webbanalysverktygen kan Adobe Campaign vidarebefordra indikatorer och kampanjattribut till Analytics.

Åtgärdsgränserna för varje verktyg är följande:

 • Adobe Analytics markerar de e-postkampanjer som lanserats med Adobe Campaign

 • Adobe Campaign skickar indikatorerna och kampanjattributen till kopplingen, som i sin tur vidarebefordrar dem till webbanalysverktyget

CAUTION
Adobe Analytics Connector är inte kompatibel med transaktionsmeddelanden (meddelandecentret).

Om du vill konfigurera en anslutning för Campaign-Analytics måste du utföra följande åtgärder:

Skapa en analysrapportsserie report-suite-analytics

Skapa Report suite in Adobe Analyticsföljer du stegen nedan:

 1. I Adobe Analytics väljer du Admin tab och klickar sedan på All admin.

 2. Klicka på Report suites.

 3. På sidan Report suite manager klickar du på Create new och sedan på Report suite.

  För det detaljerade förfarandet för Report suite skapa, se Adobe Analytics Documentation.

 4. Välj en mall.

 5. Konfigurera din nya rapportsvit med följande information:

  • Report Suite ID
  • Site Title
  • Time Zone
  • Go Live Date
  • Estimated Page Views Per Day

 6. När konfigurationen är klar klickar du på Create report suite.

Konfigurera konverteringsvariabler och lyckade händelser configure-conversion-success

När du har skapat din Report suite måste du konfigurera Conversion variables och Success events enligt följande:

 1. Välj din tidigare konfigurerade Report suite.

 2. Från Edit settings knappen, välj Conversion > Conversion variables.

 3. Klicka på Add new för att skapa de identifierare som krävs för att mäta effekten av e-postkampanjen, dvs. det interna kampanjnamnet (cid) och ID:t för registret iNmsBroadlog (bid).

  Så här lär du dig redigera Conversion variables, se det här Adobe Analytics Documentation.

 4. Klicka på Save när du är klar.

 5. Skapa sedan Success events genom att välja Conversion > Success events från knappen Edit settings.

 6. Klicka på Add new för att konfigurera följande Success events:

  • Clicked
  • Opened
  • Person clicks
  • Processed
  • Scheduled
  • Sent
  • Total bounces
  • Unique Clicks
  • Unique Opens
  • Unsubscribed

  Så här lär du dig konfigurera Success events, se det här Adobe Analytics Documentation

 7. Klicka på Save när du är klar.

När rapportsviten har konfigurerats måste du konfigurera External accounts i Adobe Campaign.

Konfigurera ett externt kampanjkonto external-account-ac

Nu måste du konfigurera ditt externa Web Analytics-konto i Adobe Campaign för att aktivera synkroniseringen mellan de två lösningarna.

Observera att om en av dina Report suite, Conversion variables eller Success events inte visas när du konfigurerar ditt externa konto, innebär det att du saknar behörighet för den nya komponenten i Product profile som är associerad med användaren.

Mer information finns i Produktprofiler för Adobe Analytics sida.

 1. Gå till Administration > Platform > External accounts i Adobe Campaign Explorer-trädet och klicka på New.

 2. Använd listrutan för att välja typen Web Analytics och Adobe Analytics i listrutan Integration.

 3. Klicka på Configure bredvid listrutan Integration.

 4. Mappa det externa kontot från Configure Analytics integration-fönstret med den rapportsvit du skapat tidigare och ge följande information:

  • E-Mail
  • IMS Org
  • Analytics Company
  • Report Suite
 5. Mappa de två Conversion variables som konfigurerats i Adobe Analytics från kategorin eVars.

 6. Mappa de tio Success events som konfigurerats i Adobe Analytics från kategorin Events.

 7. Klicka på Submit när du är klar. Adobe Campaign skapar en Data source, Calculated metrics, Remarketing segments och Classifications i den mappade analysen Report Suite.

  När synkroniseringen mellan Adobe Analytics och Adobe Campaign är klar kan du stänga fönstret.

 8. Inställningarna kan visas från fliken Data Settings i fönstret Configure Analytics integration.

  Med knappen Sync kommer Adobe Campaign att synkronisera namnändringarna i Adobe Analytics. Om komponenten tas bort i Adobe Analytics kommer komponenten att genomstrykas i Adobe Campaign eller visas med ett meddelande som säger ej hittad.

  note note
  NOTE
  Du kan inte lägga till eller ta bort segment i den här versionen av Campaign v8.
 9. Från External account, klicka på Enrich the formula…-länken för att ändra URL-beräkningsformeln och ange integreringsinformation för webbanalysverktyget (kampanj-ID) och domänerna för de webbplatser vars aktivitet måste spåras.

 10. Ange domännamn för webbplatserna.

 11. Klicka på Next och kontrollera att domännamnen har sparats.

 12. Om det behövs kan du överlagra beräkningsformeln. Markera rutan och redigera formeln direkt i fönstret.

  note important
  IMPORTANT
  Det här konfigurationsläget är reserverat för expertanvändare: eventuella fel i den här formeln kan leda till avbrutna e-postleveranser.
 13. På fliken Advanced kan du konfigurera eller ändra fler tekniska inställningar.

  • Lifespan: gör att du kan ange efter vilken fördröjning (i dagar) som webbhändelser återställs i Adobe Campaign via tekniska arbetsflöden. Standard: 180 dagar.
  • Med Persistence: kan du ange den period under vilken alla webbhändelser (till exempel ett köp) kan tillskrivas en återmarknadsföringskampanj, standard: 7 dagar.
NOTE
Om du använder flera målgruppsmätningsverktyg kan du välja Other i listrutan Partners när du skapar det externa kontot. Du får endast referera till ett externt konto i leveransegenskaperna: du måste därför anpassa formeln för spårade URL-adresser genom att lägga till de parametrar som förväntas av Adobe och alla andra mätverktyg som används.

Tekniskt arbetsflöde för webbanalysprocesser technical-workflows-of-web-analytics-processes

Datautbyte mellan Adobe Campaign och Adobe Analytics hanteras av ett tekniskt arbetsflöde som körs som en bakgrundsuppgift.

Det här arbetsflödet är tillgängligt från Campaign Explorer-trädet, under Administration > Production > Technical workflows > Web analytics process mapp.

The Sending of indicators and campaign attributes arbetsflödet gör att du kan skicka kampanjindikatorer via Adobe Campaign till Adobe Experience Cloud med Adobe Analytics Connector. Arbetsflödet utlöses kl. 4.00 varje dag och det kan ta 24 timmar innan data skickas till Analytics.

Observera att det här arbetsflödet inte ska startas om, annars skickas alla tidigare data på nytt, vilket kan förvränga analysresultaten.

Följande indikatorer ingår:

 • Messages to deliver (@toDeliver)
 • Processed (@processed)
 • Success (@success)
 • Total count of opens (@totalRecipientOpen)
 • Recipients who have opened (@recipientOpen)
 • Total number of recipients who clicked (@totalRecipientClick)
 • People who clicked (@personClick)
 • Number of distinct clicks (@recipientClick)
 • Opt-Out (@optOut)
 • Errors (@error)
NOTE
Skickade data är deltavärdet baserat på den senaste ögonblicksbilden vilket kan leda till ett negativt värde i mätdata.

Följande attribut skickas:

 • Internal name (@internalName)
 • Label (@label)
 • Label (operation/@label): bara om Campaign-paketet är installerat
 • Nature (operation/@natur): bara om Campaign-paketet är installerat
 • Tag 1 (webAnalytics/@tag1)
 • Tag 2 (webAnalytics/@tag2)
 • Tag 3 (webAnalytics/@tag3)
 • Contact date (scheduling/@contactDate)

Spåra leveranser tracking-deliveries-in-adobe-campaign

För att Adobe Experience Cloud ska kunna spåra aktiviteter på webbplatserna när leveransen har skickats av Adobe Campaign måste du referera till matchande koppling i leveransegenskaperna. Gör så här:

 1. Öppna leveransen av kampanjen som ska spåras.

 2. Öppna leveransegenskaperna.

 3. Gå till fliken Web Analytics och välj det tidigare skapade externa kontot. Se Konfigurera ditt externa konto i Adobe Campaign.

 4. Nu kan du skicka leveransen och öppna rapporten i Adobe Analytics.

Skapa en ny marknadsföringskampanj create-a-re-marketing-campaign

För att förbereda din återmarknadsföringskampanj skapar du helt enkelt leveransmallar som kan användas för återmarknadsföringskampanjer. Konfigurera sedan din återmarknadsföringskampanj och länka den till ett segment. Varje segment måste ha olika återmarknadsföringskampanjer.

Återmarknadsföringskampanjer startas automatiskt när Adobe Campaign har återställt segmenten och analyserat beteendet hos de personer som den inledande kampanjen riktar sig till. Om kunden överger en varukorg eller visar en produkt utan att köpa den skickas en leverans till de berörda mottagarna för att de ska kunna slutföra köpet.

Adobe Campaign tillhandahåller skräddarsydda leveransmallar som ni kan använda eller registrera er själva i för att förbereda kampanjer.

 1. Från Explorer, gå till mappen Resources > Templates > Delivery templates i Adobe Campaign-trädet.
 2. Duplicera Email delivery (re-marketing)-mallen eller mallexemplen för återmarknadsföring som Adobe Campaign erbjuder.
 3. Anpassa mallen efter dina behov och spara den.
 4. Skapa en ny kampanj och välj mallen Re-marketing campaign i listrutan.
 5. Klicka på länken Configure… för att ange segmentet och leveransmallen som är länkad till kampanjen.
 6. Välj Analytics eexternt kontooch det berörda segmentet.
 7. Välj leveransmallen som ska användas för den här återmarknadsföringskampanjen och klicka sedan på Finish för att stänga fönstret.
 8. Klicka på OK för att stänga kampanjfönstret.

Re-marketing efficiency-rapporten nås via den globala rapportsidan. Här kan du se antalet konverterade kontakter (dvs. de har köpt något) i relation till antalet övergivna varukorgar efter Adobe Campaign marknadsföringskampanj. Konverteringsgraden beräknas per vecka, månad eller sedan synkroniseringen mellan Adobe Campaign och Adobe Analytics inleddes.

Relaterade ämnen

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b