Skapa arbetsflödesmallar för import av data import-workflow-template

Det är bäst att använda en importmall om du behöver importera filer med samma struktur regelbundet.

I det här exemplet visas hur du anger ett förinställt arbetsflöde som kan återanvändas för import av profiler från en CRM i Adobe Campaign-databasen.

 1. Skapa en ny arbetsflödesmall från Resources > Templates > Workflow templates.

 2. Lägg till följande aktiviteter:

  • Load file: Definiera den förväntade strukturen för filen som innehåller de data som ska importeras.

   note note
   NOTE
   Du kan bara importera data från en enda fil. Om arbetsflödet har flera Load file -aktiviteter kommer samma fil att användas varje gång.
  • Reconciliation: Stäm av importerade data med databasdata.

  • Segmentation: Skapa filter för att bearbeta poster på olika sätt beroende på om de kan förenas eller inte.

  • Deduplication: Deduplicera data från den inkommande filen innan den infogas i databasen.

  • Update data: Uppdatera databasen med importerade profiler.

 3. Konfigurera Load file aktivitet:

  • Definiera den förväntade strukturen genom att överföra en exempelfil. Exempelfilen bör bara innehålla några få rader, men alla kolumner som behövs för importen. Kontrollera och redigera filformatet för att se till att typen för varje kolumn är korrekt: text, datum, heltal osv. Exempel:

   code language-none
   lastname;firstname;birthdate;email;crmID
   Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
   
  • I File to load avsnitt, markera Upload a new file from the local machine och lämna fältet tomt. Varje gång ett nytt arbetsflöde skapas från den här mallen kan du här ange vilken fil du vill ha, så länge den motsvarar den definierade strukturen.

   Du kan använda något av alternativen, men du måste ändra mallen därefter. Om du till exempel väljer Use the file specified in the inbound transition kan du lägga till en Transfer file aktivitet innan du hämtar filen som ska importeras från en FTP-/SFTP-server.

   Om du vill att användarna ska kunna hämta en fil som innehåller fel som inträffade under en import, kontrollerar du Keep the rejects in a file och ange File name.

 4. Konfigurera Reconciliation aktivitet. Syftet med den här aktiviteten i det här sammanhanget är att identifiera inkommande data.

  • I Relations flik, välja Create element och definiera en länk mellan importerade data och mottagarna (se Målinriktade dimensioner och resurser). I det här exemplet CRM-ID anpassat fält används för att skapa kopplingsvillkoret. Använd fältet eller kombinationen av fält som du behöver så länge det går att identifiera unika poster.
  • I Identification lämnar du fliken Identify the document from the working data alternativet inte markerat.

 5. Konfigurera Segmentation aktivitet för att hämta avstämda mottagare i en övergång och mottagare som inte kunde avstämas men som har tillräckligt med data i en andra övergång.

  Övergången med avstämda mottagare kan sedan användas för att uppdatera databasen. Övergången med okända mottagare kan sedan användas för att skapa nya mottagarposter i databasen om det finns en minimiuppsättning information i filen.

  Mottagare som inte kan förenas och som inte har tillräckligt med data markeras i en komplementövergång och kan exporteras i en separat fil eller helt enkelt ignoreras.

  • I General aktivitetens flik, ange Resource type till Temporary resource och markera Reconciliation som måluppsättning.

  • I Advanced options -fliken, kontrollera Generate complement för att se om någon post inte kan infogas i databasen. Om du behöver kan du använda ytterligare bearbetning för komplementdata: filexport, listuppdatering osv.

  • I det första segmentet i Segments lägger du till ett filtreringsvillkor i den inkommande populationen för att endast markera poster där profilens CRM-ID inte är lika med 0. På så sätt markeras data från filen som är avstämda med profiler från databasen i den delmängden.

  • Lägg till ett andra segment som markerar ej avstämda poster som har tillräckligt med data för att infogas i databasen. Exempel: e-postadress, förnamn och efternamn. Poster som inte är avstämda har en profils CRM ID-värde som är lika med 0.

  • Alla poster som inte är markerade i de två första delmängderna markeras i Complement.

 6. Konfigurera Update data aktivitet som finns efter den första utgående övergången för Segmentation tidigare konfigurerad aktivitet.

  • Välj Update as Operation type eftersom övergången endast innehåller mottagare som redan finns i databasen.

  • I Identification flik, välja Using reconciliation criteria och definiera en nyckel mellan Dimension to update - Profiler i det här fallet - och länken som skapades i Reconciliation aktivitet. I det här exemplet CRM-ID eget fält används.

  • I Fields to update anger du fälten från profildimensionen som ska uppdateras med värdet för motsvarande kolumn från filen. Om namnen på filkolumnerna är identiska eller nästan identiska med namnen på mottagarnas dimensionsfält kan du använda trollstavsknappen för att automatiskt matcha de olika fälten.

   note note
   NOTE
   Om du planerar att skicka direktreklam till dessa profiler måste du ange en postadress eftersom informationen är viktig för direktreklamleverantören. Se även till att Address specified rutan i profilinformationen är markerad. Om du vill uppdatera det här alternativet från ett arbetsflöde lägger du bara till ett element i fälten som ska uppdateras och anger 1 as Source och väljer postalAddress/@addrDefined fält som Destination. Mer information om direktreklam och användning av Address specified alternativ, se det här dokumentet.
 7. Konfigurera Deduplication aktivitet som finns efter övergången och som innehåller ej avstämda profiler:

  • I Properties -flik, ange Resource type till den tillfälliga resurs som genererats från Reconciliation arbetsflödets aktivitet.

  • I det här exemplet används e-postfältet för att hitta unika profiler. Du kan använda vilket fält som helst som du är säker på är ifyllt och ingår i en unik kombination.

  • Välj en Deduplication method. I det här fallet avgör programmet automatiskt vilka register som ska sparas om det finns dubbletter.

 8. Konfigurera Update data aktivitet som finns efter Deduplication tidigare konfigurerad aktivitet.

  • Välj Insert only as Operation type eftersom övergången endast innehåller profiler som inte finns i databasen.

  • I Identification flik, välja Using reconciliation criteria och definiera en nyckel mellan Dimension to update - Profiler i det här fallet - och länken som skapades i Reconciliation aktivitet. I det här exemplet CRM-ID eget fält används.

  • I Fields to update anger du fälten från profildimensionen som ska uppdateras med värdet för motsvarande kolumn från filen. Om namnen på filkolumnerna är identiska eller nästan identiska med namnen på mottagarnas dimensionsfält kan du använda trollstavsknappen för att automatiskt matcha de olika fälten.

   note note
   NOTE
   Om du planerar att skicka direktreklam till dessa profiler måste du ange en postadress eftersom informationen är viktig för direktreklamleverantören. Se även till att Address specified rutan i profilinformationen är markerad. Om du vill uppdatera det här alternativet från ett arbetsflöde lägger du bara till ett element i fälten som ska uppdateras och anger 1 as Source och väljer [mailAddress/@addrDefinierad] fält som Destination. Mer information om direktreklam och användning av Address specified alternativ, se det här dokumentet.
 9. Efter den tredje övergången av Segmentation aktivitet, lägga till Extract file aktivitet och Transfer file om du vill hålla reda på data som inte har infogats i databasen. Konfigurera de aktiviteterna för att exportera den kolumn du behöver och för att överföra filen till en FTP- eller SFTP-server där du kan hämta den.

 10. Lägg till en End och spara arbetsflödesmallen.

Mallen kan nu användas och är tillgänglig för alla nya arbetsflöden. Allt behövs sedan för att ange filen som innehåller de data som ska importeras i Load file aktivitet.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff