För över fil transfer-file

Beskrivning description

Med den här Transfer file aktiviteten så kan du ta emot eller skicka filer och testa om det finns filer eller listfiler i Adobe Campaign.

Kontext för användning context-of-use

Det sätt som data extraheras på definieras när aktiviteten konfigureras. Filen som ska läsas in kan exempelvis vara en lista med kontakter.

Du kan använda den här aktiviteten för att återställa data som sedan struktureras med Load file-aktiviteten.

Relaterade ämnen:

Konfiguration configuration

 1. Släpp en Transfer file-aktivitet i arbetsflödet.

 2. Markera aktiviteten och öppna den sedan med knappen bland de snabbåtgärder som visas.

 3. Använd listrutan i fält Action för att välja någon av följande aktivitetsåtgärder:

  • Filhämtning: ger dig möjlighet att hämta en fil.
  • Filöverföring: ger dig möjlighet att överföra en fil. När du överför en fil från Adobe Campaign-filen så genereras en loggpost i Export audits-menyn. Mer information om exportgranskningar finns i avsnittet Granska exportering.
  • Testa om filen finns: ger dig möjligheten att kontrollera om det finns en fil.
  • Fil-listning: ger dig möjligheten att lista filer som finns på servern som är definierad i flik Protocol. Den här åtgärden används främst vid felsökning för att kontrollera om aktiviteten är konfigurerad efter dina behov innan du hämtar filerna från fjärrservern.
 4. Välj det protokoll som du vill använda:

 5. The Additional options -avsnittet, som är tillgängligt beroende på vilket protokoll som har valts, gör att du kan lägga till parametrar i ditt protokoll.

  Du kan:

  • Delete the source files after transfer: raderar filerna på fjärrservern. Om alternativet inte är markerat kontrollerar du att du manuellt övervakar storleken på ditt arkiverade innehåll i SFTP-katalogen.

  • Sorting files: gör att du kan sortera filer alfanumeriskt. Det här alternativet är inaktiverat som standard.

  • List all files: det här alternativet är tillgängligt när du väljer File listing i General -fliken. Du kan indexera samtliga filer på servern i variabeln vars.filenames där filnamnet avgränsas med ett 'n' -tecken.

 6. I avsnitt If no files are found i fliken Advanced options så kan du konfigurera specifika åtgärder om fel eller obefintliga filer upptäcks när aktiviteten startas.

  Du kan också definiera återförsök. De olika försöken visas i arbetsflödets körningslogg.

 7. Bekräfta aktivitetens konfiguration och spara arbetsflödet.

Konfiguration med HTTP HTTP-configuration-wf

Med HTTP-protokollet så kan du börja ladda ned en fil från ett externt konto eller från en länk.

Med det här protokollet kan du välja att Use connection parameters defined in an external account alternativ. I så fall väljer du det konto du vill ha och anger sökvägen till filen som ska hämtas.

Du kan även välja alternativ Quick configuration. Du behöver endast ange länkadressen i fältet URL.

Follow redirections, Ignore the HTTP return code och Add received HTTP headers to the file är de ytterligare alternativ som är tillgängliga när du väljer HTTP-protokollet.

Konfiguration med SFTP SFTP-configuration-wf

Med SFTP-protokollet så kan du börja hämta en fil från en länk eller ett externt konto.

Med det här protokollet kan du välja att Use connection parameters defined in an external account väljer du det konto du vill ha och anger sökvägen till filen som ska hämtas.

CAUTION
Jokertecken stöds.

Du kan även välja alternativ Quick configuration. Du behöver endast ange länkadressen i fältet URL.

Konfiguration med Amazon S3 S3-configuration-wf

Med protokollet Amazon S3 så kan du börja ladda ned en fil från en länk eller ett externt konto via Amazon Simple Storage Service (S3).

 1. Välj ett externt Amazon S3-konto. Mer information om detta hittar du på den här sidan.

 2. Välj om du vill Define a file path eller Use a dynamic file path.

 3. Ange sökvägen till filen som ska hämtas.

  note caution
  CAUTION
  Jokertecken stöds inte med Amazon S3.
  Om du vill ha flera filer som my_file_02 och my _file_3433kan du använda följande syntax: acs-myawsbucket.s3.amazonaws.com/object-path/my_file_.
 4. Om du vill ta bort dina källfiler när överföringen är slutförd så kontrollerar du Delete the source files after transfer.

Konfiguration med Microsoft Azure Blob Storage azure-blob-configuration-wf

Med protokollet Microsoft Azure Blob så kan du komma åt blob som finns på ett Microsoft Azure Blob Storage-konto.

 1. Välj ett Microsoft Azure Blob externt konto. Mer information om detta hittar du på den här sidan.

 2. Välj om du vill Define a file path eller Use a dynamic file path.

 3. Ange sökvägen till filen som ska laddas ned. Den kan matcha flera blobbar. I så fall så kommer aktiviteten att aktivera den utgående övergången File transfer när en blob hittas. De bearbetas sedan i alfabetisk ordning.

  note caution
  CAUTION
  Jokertecken stöds inte vid matchaning av flera filnamn. Du måste i stället ange ett prefix. Alla blob-namn som matchar prefixet är giltiga.

  Nedan så finns en lista med exempel på filsökvägar:

  • "campaign/": matchar alla blobbar i Kampanj-mappen som finns i roten av behållarens.
  • "campaign/new-": matchar alla blobbar med ett filnamn som börjar på "new-" och som finns under Kampanj-mappen.
  • "": Om du lägger till en tom sökväg så kan du matcha alla blobbar som finns i behållaren.

Konfiguration med filer på Adobe Campaign-servern files-server-configuration-wf

Protokollet File(s) present on the Adobe Campaign server motsvarar den databas som innehåller de filer som ska återställas.
Metatecken eller jokertecken (till exempel * eller ?) kan användas för att filtrera filer.

Välj om du vill Define a file path eller Use a dynamic file path
Use a dynamic file path-alternativet ger dig möjligheten att använda ett standarduttryck och händelsevariabler för att anpassa namnet på filen som ska överföras. Mer information finns på den här sidan.

Notera att sökvägen måste vara relativ till Adobe Campaign-serverns lagringsutrymmeskatalog. Filerna finns i katalogen sftp<instansnamn>/ . Du kan inte heller bläddra bland katalogerna ovanför lagringsutrymmet.

Exempel:

user&lt;yourinstancename>/my_recipients.csv är korrekt.

../hello/my_recipients.csv är felaktigt.

//myserver/hello/myrecipients.csv är felaktigt.

Historikinställningar historization-settings

Varje gång en Transfer file-aktivitet körs så sparas de överförda eller hämtade filerna i en dedikerad mapp. En mapp skapas för varje Transfer file-aktivitet i ett arbetsflöde. Därför är det viktigt att du har möjligheten att begränsa storleken på den här mappen för att bevara det fysiska utrymmet på servern.

För att göra detta så kan du definiera Historization settings i Advanced options av aktivitetens Transfer File förlopp.

Historization settings ger dig möjligheten att definiera ett maximalt antal filer eller en total storlek för aktivitetsmappen. Som standard så är 100 filer och 50 MB tillåtet.

Varje gång aktiviteten körs så kontrolleras mappen enligt följande:

 • Endast filer som skapats mer än 24 timmar innan aktiviteten kördes tas med i beräkningen.
 • Om det antal filer som ska tas med i beräkningen är större än värdet för Maximum number of files parametern så tas de äldsta filerna bort tills det Maximum number of files tillåtna antalet nås.
 • Om den totala storleken på de filer som tas med i beräkningen är större än värdet på Maximum size (in MB) parametern så tas de äldsta filerna bort tills den Maximum size (in MB) tillåtna storleken nås.
NOTE
Om aktiviteten inte körs igen så kontrolleras eller rensas inte dess mapp. Var därför försiktig när du överför stora filer.

Utdatavariabler output-variables

The Transfer file aktiviteten genererar händelsevariabler som utdata, som du kan använda i andra aktiviteter, t.ex. för att kontrollera antalet hämtade filer med en Testa aktivitet.

Observera att händelsevariabler också kan skickas till ett annat arbetsflöde med hjälp av en extern signal (se Anpassa ett arbetsflöde med externa parametrar).

Tillgängliga utdatavariabler:

 • fileName: namn på de överförda filerna.
 • filesCount: antal överförda filer.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff