Konfigurera integrering av Campaign och Points of Interest-data configuring-campaign-points-of-interest-data-integration

Konfigurera integrering av Campaign-Points of Interest-data med Adobe Experience Platform SDK:er configuring-campaign-poi-aep-sdk

NOTE
Ditt mobilprogram bör redan vara konfigurerat i Adobe Campaign Standard med Adobe Experience Platform SDK. Mer information finns i page.

De mobilprogram som används för att samla in platsdata måste konfigureras av en administratör i Adobe Campaign gränssnitt.

För att kunna använda Adobe Experience Platform Location Services med mobilprogram som konfigurerats med Adobe Experience Platform SDK måste du:

 1. Lägg till Places tillägg till din mobilappskonfiguration i användargränssnittet för datainsamling. Konfigurera mobilappen i Adobe Campaign. Se Installera tillägget Platser.

 2. När du har konfigurerat tilläggen skapar du dataelement i användargränssnittet för datainsamling för att hämta data från tilläggen. Se detta page för att skapa dataelement.

 3. I användargränssnittet för datainsamling måste du sedan skapa regler som stöder mobilanvändning mellan Point of Intresses och Adobe Campaign.
  Den här regeln aktiveras när en användare går in i en geoavgränsad Point of Interest. Se detta page för att skapa en regel.

 4. Definiera Points of Interest i Platser. Se Skapa en intressepunkt.

 5. Se till att du har tillgång till mobilprogrammet och insamlade platsdata i Adobe Campaign. Se Åtkomst till mobilappar som används för att samla in platsdata och Åtkomst till insamlade platsdata.

Konfigurera integrering av Campaign-Points-data med SDK V4 configuring-campaign-poi-sdkv4

De mobilprogram som används för att samla in platsdata måste konfigureras av en administratör i Adobe Campaign gränssnitt.

Om du vill använda datapunkten Point of Interest med mobilprogram som konfigurerats med SDK V4 måste du:

 1. Få tillgång till Adobe Analytics för mobilen. Läs licensavtalet eller kontakta din kontoansvarige på Adobe för mer information.

 2. Konfigurera mobilappen i Adobe Campaign. Se Konfigurera en mobilapp i Campaign.

 3. Konfigurera ditt mobilprogram i gränssnittet för Adobe Mobile Services. På så sätt kan du säkerställa att data som samlas in av Adobe Mobile Services skickas till Adobe Campaign. Se Konfigurera en mobilapp i Adobe Mobile Services.

 4. Utför den specifika konfigurationen för mobilprogrammet:

  • Paketera konfigurationsfilen som hämtas från Adobe Mobile Services-gränssnittet med mobilprogrammet.
  • Integrera Experience Cloud Mobile SDK i mobilappen. Se Integrera SDK i en mobilapplikation.
 5. Definiera intressepunkter i gränssnittet för Adobe Mobile Services. Se Definiera intressepunkter för Adobe Mobile Services.

 6. Definiera de data som du vill samla in från mobilprogrammets prenumeranter. Se Samla in information om abonnenternas intressepunkter.

 7. Se till att du har tillgång till mobilprogrammet och insamlade platsdata i Adobe Campaign. Se Åtkomst till mobilappar som används för att samla in platsdata och Åtkomst till insamlade platsdata.

Konfigurera en mobilapp i Adobe Campaign med SDK V4 setting-up-a-mobile-app-in-campaign

För att kunna samla in data om intressepunkter med Adobe Campaign måste du konfigurera mobilprogrammet som Adobe Campaign ska ta emot data från.

 1. Klicka på Adobe logotyp, i det övre vänstra hörnet och välj Administration > Channels > Mobile app.

 2. Klicka Create för att konfigurera ett program.

 3. Ange ett namn i dialogrutan Application name fält och klicka Create.

  Fyll inte i Device-specific settings -avsnitt. Detta gäller endast för konfigurering av program som tar emot push-meddelanden.

I Mobile application properties finns det två URL Collect PII endpoint och Location Services endpoint. De kommer att användas i gränssnittet för Adobe Mobile Services. Se Konfigurera en mobilapp i Adobe Mobile Services.

 • The Collect PII endpoint URL används för att samla in användarens Experience Cloud ID och registreringstoken från mobilprogrammet när det startas. När en användare loggar in i programmet med hjälp av autentiseringsuppgifter som e-post, förnamn, efternamn osv., samlas dessa data in och används för att stämma av användarens registreringstoken med en Adobe Campaign-profil.
 • The Location Services endpoint URL används för att samla in platsdata, t.ex. en användares latitud, longitud och radie från en punkt för intresse.

Du kan nu använda dessa värden i Adobe Mobile Services för att slutföra konfigurationen, vilket förklaras i Konfigurera en mobilapp i Adobe Mobile Services -avsnitt.

Konfigurera en V4-mobilapp i Adobe Mobile Services configuring-a-mobile-app-in-adobe-mobile-services

Om du vill skicka data som samlats in av Adobe Mobile Services till Adobe Campaign måste du konfigurera återanslående i gränssnittet för mobila tjänster.

Du behöver specifik information som finns i de parametrar för mobilprogram som anges i Adobe Campaign (se Konfigurera en mobilapp i Campaign):

 • IMS Organization ID
 • Collect PII Endpoint
 • Location Services endpoint

Du måste ha tillgång till Adobe Analytics för att kunna göra följande konfiguration. Om du inte är Adobe Analytics-användare kontaktar du Adobe Campaign-administratören.

 1. Logga in mobilemarketing.adobe.com.

 2. Skapa programmet eller välj ett befintligt.

 3. Gå till Manage App Settings sida.

 4. I Tjänst för besökar-ID avsnitt, kontrollera Aktivera och väljer din organisation i listrutan. Klicka Spara.

  note caution
  CAUTION
  Den här organisationen måste vara samma som den du använder i Adobe Campaign-instansen.
 5. Klicka på Manage Postbacks.

 6. Skapa ett återanslående.

  • Välj PII som Postback Type.

  • I URL fält, kopiera Collect PII Endpoint URL från mobilprogrammet som du konfigurerade i Adobe Campaign-gränssnittet, föregånget av servernamnet. Se Konfigurera en mobilapp i Campaign.

  • Fyll i Post Body fält enligt följande:

   För iOS:

   code language-none
   {
   "userKey": "{userKey}",
   "pushPlatform":"apns",
   "marketingCloudId":"{%mcid%}",
   "cusEmail":"{email}",
   "cusFirstName":"{firstName}",
   "cusLastName":"{lastName}"
   }
   

   För Android:

   code language-none
   {
   "userKey": "{userKey}",
   "pushPlatform":"gcm",
   "marketingCloudId":"{%mcid%}",
   "cusEmail":"{email}",
   "cusFirstName":"{firstName}",
   "cusLastName":"{lastName}"
   }
   
  • Ange Innehållstyp as application/json.

  • I Vilka datataggar utlöser återanslående? väljer du en händelse, vanligen Launched och exists.

  • Klicka på Save & Activate.

 7. Skapa en andra återanslående.

  • Välj Postback som Postback Type.

  • I URL fält, kopiera Location Services Endpoint URL från mobilprogrammet som du konfigurerade i Adobe Campaign-gränssnittet, föregånget av servernamnet. Se Konfigurera en mobilapp i Campaign.

  • Fyll i Post Body fält enligt följande:

   code language-none
   {
   "locationData":{
   "distances":"{a.loc.dist}",
   "poiLabel":"{a.loc.poi}",
   "latitude.a":"{a.loc.lat.a}",
   "latitude.b":"{a.loc.lat.b}",
   "latitude.c":"{a.loc.lat.c}",
   "longitude.a":"{a.loc.lon.a}",
   "longitude.b":"{a.loc.lon.b}",
   "longitude.c":"{a.loc.lon.c}",
   "appId":"{a.appid}",
   "marketingCloudId":"{mid}"
   }
   }
   
  • Ange Innehållstyp as application/json.

  • I Vilka datataggar utlöser återanslående?, markera campaign.test och exists.

  • Klicka på Save & Activate.

NOTE
Mer information om hur du konfigurerar återanslående finns i Adobe Mobile Services-dokumentation.

Integrera SDK i en mobilapplikation integrating-the-sdk-into-a-mobile-application

Mobilbastjänstens SDK (Software Development Kit) underlättar integreringen av mobilapplikationer i Adobe Campaign.

Det här steget beskrivs i detta page.

Definiera intressepunkter för Adobe Mobile Services defining-points-of-interest-in-adobe-mobile-services

Så här definierar du de intressepunkter som används för att samla in platsdata:

 1. Gå till gränssnittet Adobe Mobile Services.

 2. Lägg till programmet.

  Mer information om hur du hanterar program i mobiltjänster finns i Adobe Mobile Services-dokumentation.

 3. Definiera intressepunkterna.

  Mer information om hur du hanterar intressepunkter finns i Adobe Mobile Services-dokumentation.

Samla in information om abonnenternas intressepunkter collecting-subscribers--points-of-interest-data

Med en specifik anpassad resurs kan du definiera de data som du vill samla in från programprenumeranterna.

Det här steget beskrivs i Konfigurera ett mobilprogram med SDK V4 sida.

Åtkomst till mobilappar som används för att samla in platsdata accessing-mobile-apps-used-to-collect-location-data

Så här får du åtkomst till de program som skapats i Adobe Campaign:

 1. Klicka på Adobe logotyp i det övre vänstra hörnet.

 2. Välj Administration > Channels > Mobile app (SDK v4) eller Mobile app (AEP SDK) beroende på SDK.

 3. Välj ett mobilprogram i listan för att visa dess egenskaper.

En lista över programmets prenumeranter visas även i Mobile application subscribers -fliken. Abonnenterna är alla användare som har installerat programmet på sin mobila enhet. Adobe Campaign-databasprofiler identifieras med en registreringstoken.

Åtkomst till insamlade platsdata accessing-collected-location-data

När konfigurationen är klar visas de insamlade intressepunkterna i Places -fliken för varje profil. Så här öppnar du listan:

 1. Välj en profil.

 2. Klicka på Edit profile properties till höger.

 3. Klicka på fliken Places.

De insamlade intressepunkterna för den aktuella profilen visas. Platsdata lagras i Adobe Campaign-databasen i sex månader.

Mer information om hur du öppnar och redigerar profiler finns i Profiler.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff