Händelsebearbetning about-event-processing

När det gäller transaktionsmeddelanden genereras en händelse av ett externt informationssystem och skickas till Adobe Campaign via metoderna PushEvent och PushEvents (se Händelsebeskrivning).

Den här händelsen innehåller data som är länkade till händelsen, till exempel dess typ (orderbekräftelse, kontoskapande på en webbplats, osv.), e-postadress eller mobilnummer, samt annan information som gör att du kan förbättra och anpassa transaktionsmeddelandet före leverans (kundkontaktinformation, meddelandespråk, e-postformat osv.).

Exempel på händelsedata:

Steg för händelsebearbetning event-processing

För att bearbeta transaktionsmeddelandehändelser tillämpas följande steg på körningsinstansen/instanserna:

 1. Händelsesamling
 2. Händelseöverföring till en meddelandemall
 3. Evenemangsberikning med personaliseringsdata
 4. Leveranskörning
 5. Återvinning av händelser vars länkade leverans misslyckades (via ett Adobe Campaign-arbetsflöde)

När alla steg ovan har utförts via körningsinstansen får varje målmottagare ett personligt meddelande.

NOTE
Mer information om transaktionsmeddelandeinstanser finns i Transactional messaging architecture.

Händelsesamling event-collection

Händelser som genereras av informationssystemet kan samlas in på två sätt:

 • Anrop till SOAP-metoder gör att du kan skicka händelser i Adobe Campaign: med metoden PushEvent kan du skicka en händelse i taget, med metoden PushEvents kan du skicka flera händelser samtidigt. Mer information finns i Händelsebeskrivning.

 • Om du skapar ett arbetsflöde kan du återställa händelser genom att importera filer eller via en SQL-gateway (med alternativet Federated Data Access ).

När de har samlats in delas händelser upp i tekniska arbetsflöden mellan realtids- och batchköer för körningsinstansen/instanserna, medan händelser väntar på att länkas till en meddelandemall.

NOTE
I körningsinstanserna får mapparna Real time events eller Batch events inte anges som vyer eftersom detta kan leda till problem med åtkomst. Mer information om hur du ställer in en mapp som en vy finns i det här avsnittet.

Routning mot en mall routing-towards-a-template

När meddelandemallen har publicerats på körningsinstansen/körningsinstanserna genereras två mallar automatiskt: en som ska länkas till en realtidshändelse och en som ska länkas till en batchhändelse.

Vägningssteget består i att länka en händelse till rätt meddelandemall baserat på:

 • Händelsetypen som anges i egenskaperna för själva händelsen:

 • Händelsetypen som anges i meddelandemallens egenskaper:

Som standard används följande information för routning:

 • Händelsetypen
 • Den kanal som ska användas (som standard: e-post)
 • Den senaste leveransmallen, baserad på publiceringsdatumet

Händelsestatus event-statuses

Händelsehistoriken, under Message Center > Event history, grupperar alla bearbetade händelser i en enda vy. De kan kategoriseras efter händelsetyp eller efter status. Dessa statusvärden är:

 • Väntande: Händelsen kan vara:

  • En händelse som precis har samlats in och som ännu inte har bearbetats. Kolumnen Number of errors visar värdet 0. E-postmallen har ännu inte länkats.
  • En händelse bearbetades men vars bekräftelse är felaktig. Kolumnen Number of errors visar ett värde som inte är 0. Om du vill veta när den här händelsen kommer att behandlas igen kan du läsa kolumnen Process requested on.
 • Väntande leverans: Händelsen bearbetades och leveransmallen är länkad. E-postmeddelandet väntar på att levereras och den klassiska leveransprocessen tillämpas. Du kan öppna leveransen om du vill ha mer information.

 • Skickat, Ignorerat och Leveransfel: Dessa leveransstatusvärden återställs via arbetsflödet updateEventsStatus. Mer information får du om du öppnar leveransformuläret.

 • Händelsen täcks inte: Transaktionsmeddelandets routningsfas misslyckades. Adobe Campaign hittade till exempel inte e-postmeddelandet som fungerar som mall för händelsen.

 • Händelsen har upphört: Det maximala antalet sändningsförsök har uppnåtts. Händelsen betraktas som null.

Återvinning av händelser event-recycling

Om det inte går att skicka ett meddelande via en viss kanal kan Adobe Campaign skicka meddelandet igen via en annan kanal. Om till exempel en leverans på SMS-kanalen misslyckas, skickas meddelandet igen med e-postkanalen.

För att göra detta måste du konfigurera ett arbetsflöde som återskapar alla händelser med statusen Leveransfel och tilldelar dem en annan kanal.

CAUTION
Det här steget kan bara utföras med ett arbetsflöde och är därför reserverat för expertanvändare. Kontakta er kontoansvarige på Adobe för mer information.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1