Konfigurera SMS-kanal på en infrastruktur för mellanleverantörer setting-up-sms-channel

Om du vill skicka till en mobiltelefon med mellanservrar behöver du:

 1. En SMS-operator har skapats på Mid-servern som används för det externa SMS-kontot som har skapats på marknadsföringsservern.

 2. Ett externt konto på marknadsföringsservern som anger kanalläge och leveranssätt.

 3. Ett externt konto på Mid-servern, med information om koppling och meddelandetyp.

 4. En leveransmall som refererar till det externa kontot för att effektivisera sändningsprocessen.

NOTE
För SMS-leveranser bör typologin använda en specifik SMS-tillhörighet som skapats i en dedikerad programserverbehållare. Läs mer

Skapa SMS-operatorn på Mid-servern create-sms-operator

Om du vill starta konfigurationsprocessen måste du skapa en SMS-operator på Mid-servern specifikt för det externa kontot.

IMPORTANT
Varje SMS-koppling kräver en unik SMS-operator.
 1. Klicka på ikonen New i noden Administration > Access management > Operators node i trädet.

 2. Ange användarens Identification parameters, inklusive inloggning, lösenord och namn. Inloggning och lösenord krävs för att operatorn ska kunna logga in på Adobe Campaign på ett säkert sätt.

  Observera att Name (login) senare ska användas för att namnge ditt externa SMPP-konto på Mid-servern.

 3. Välj de behörigheter som tilldelats operatorn i området Operator access rights.

  Om du vill tilldela behörigheter till operatorn klickar du på knappen Add som finns ovanför listan med rättigheter. Välj sedan Operator group eller Named rights i listan med tillgängliga grupper.

 4. Klicka på Save för att slutföra skapandet av operatorn. Profilen finns nu med i listan över befintliga operatorer.

Skapa ett externt SMS-konto på marknadsföringsservern create-accound-mkt

Om du vill skicka ett SMS till en mobiltelefon med mellanservrar måste du först skapa ett externt SMS-konto på marknadsföringsservern.

 1. Klicka på ikonen New i noden Platform > External accounts i trädet.

 2. Ange Label och Internal name. Observera att det interna namnet ska användas senare för att namnge ditt SMPP-externa konto på Mid-servern.

 3. Definiera kontotypen som Routing, kanalen som Mobile (SMS) och leveransläget som Mid-sourcing.

 4. På fliken Mid-Sourcing anger du anslutningsparametrarna för serveranslutning från mitten.

  Ange information om den tidigare skapade SMS-kopplingen i fälten Account och Password.

 5. Bekräfta konfigurationen genom att klicka på Test the connection.

 6. Klicka på Save.

Skapa ett externt SMPP-konto på Mid-servern creating-smpp-mid

IMPORTANT
Om du använder samma konto och lösenord för flera externa SMS-konton kan det leda till konflikter och överlappning mellan kontona. Se sidan SMS-felsökning.

När du har konfigurerat ditt externa SMS-konto på marknadsföringsservern är nästa steg att skapa ett externt SMPP-konto på Mid-servern.

Mer information om SMS-protokoll och inställningar finns på sidan.

Gör så här:

 1. Klicka på ikonen New i noden Platform > External accounts i trädet.

 2. Ange Label och Internal name.

  note warning
  WARNING
  När du tilldelar en Internal name måste du följa den angivna namnkonventionen:

  SMS Operator Name_Internal Name of the Marketing SMS external account

 3. Definiera kontotypen som Routning, kanalen som Mobil (SMS) och leveransläget som Massleverans.

 4. Markera rutan Enabled.

 5. Välj Extended generic SMPP i listrutan Connector på fliken Mobile.

 6. Med alternativet Enable verbose SMPP traces in the log file kan du dumpa all SMPP-trafik i loggfiler. Det här alternativet bör bara aktiveras för att felsöka anslutningen och jämföra med den trafik som leverantören ser.

 7. Kontakta din SMS-tjänstleverantör som förklarar hur du fyller i de olika externa kontofälten på fliken Connection settings.

  Kontakta sedan din leverantör, beroende på vilken som valts, som ger dig värdet att ange i fältet SMSC implementation name.

  Du kan definiera antalet anslutningar till providern per underordnat MTA-objekt. Som standard är den inställd på 1.

 8. Som standard uppfyller antalet tecken i ett SMS GSM-standarden.

  SMS-meddelanden som använder GSM-kodning kan innehålla högst 160 tecken eller 153 tecken per SMS för meddelanden som skickas i flera delar.

  note note
  NOTE
  Vissa tecken räknas som två (klammerparenteser, eurosymbolen osv.).
  En lista över tillgängliga GSM-tecken visas i det här avsnittet.

  Du kan också godkänna teckentranskriberingen genom att markera motsvarande ruta.

 9. På fliken Throughput and delays kan du ange maximal genomströmning för utgående meddelanden ("MT", Mobile Terminated) i MT per sekund. Om du anger "0" i motsvarande fält är dataflödet obegränsat.

  Samtliga fältvärden som motsvarar varaktighet måste fyllas i som sekunder.

 10. På fliken Mapping of encodings kan du definiera kodningar.

  Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 11. Alternativet Send full phone number är inaktiverat som standard på fliken SMSC specificities. Aktivera det inte om du vill respektera SMPP-protokollet och bara överföra siffror till servern för SMS-providern (SMSC).

  Eftersom vissa leverantörer kräver att"+"-prefixet används, bör du kontakta din leverantör och föreslå att du aktiverar det här alternativet om det behövs.

  Med kryssrutan Enable TLS over SMPP kan du kryptera SMPP-trafik. Se denna sida för mer information om detta.

 12. Om du konfigurerar en Extended generic SMPP-anslutning kan du konfigurera automatiska svar.

  Mer information om detta finns i det här avsnittet.

Ändra leveransmallen changing-the-delivery-template

Adobe Campaign erbjuder en mobil leveransmall som finns i noden Resources > Templates > Delivery templates. Mer information finns i avsnittet Om mallar.

Om du vill skicka meddelanden via SMS-kanalen måste du skapa en mall som innehåller en referens till kanalkopplingen.

Om du vill behålla den inbyggda leveransmallen rekommenderar vi att du duplicerar den och sedan konfigurerar den.

I exemplet nedan genererar vi en mall som gör det lättare att leverera meddelanden via det SMPP-konto som skapats tidigare. Så här gör du:

 1. Högerklicka på mallen Send to mobiles i noden Resources > Templates > Delivery templates i trädet och välj Duplicate.

 2. Ändra mallens etikett, till exempel Skickat till mobiler (SMPP).

 3. Klicka på Properties.

 4. På fliken General väljer du ett routningsläge som motsvarar det externa konto som du skapade i avsnittet Skapa ett externt SMS-konto på marknadsföringsservern.

 5. Klicka på Save för att skapa mallen.

Du har nu ett externt konto och en leveransmall som gör att du kan leverera via SMS.

Relaterade ämnen related-topics

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1