[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Konfigurera SMS-kanal på en fristående instans setting-up-sms-channel

Om du vill skicka till en mobiltelefon behöver du:

 1. Ett externt konto som anger en koppling och typ av meddelande.

  Observera att äldre anslutningar nu är inaktuella. De föråldrade funktionerna är fortfarande tillgängliga, men de kommer inte att förbättras ytterligare eller stödjas. Läs mer på den här sidan.

 2. En leveransmall där det här externa kontot refereras.

NOTE
För SMS-leveranser bör typologin använda en specifik SMS-tillhörighet som skapats i en dedikerad programserverbehållare. Läs mer

Skapa ett externt SMPP-konto creating-an-smpp-external-account

IMPORTANT
Om du använder samma konto och lösenord för flera externa SMS-konton kan det leda till konflikter och överlappning mellan kontona. Se sidan SMS-felsökning.

Om du vill skicka ett SMS till en mobiltelefon måste du först skapa ett externt SMPP-konto.
Mer information om SMS-protokoll och inställningar finns på sidan.

Gör så här:

 1. Klicka på ikonen New i noden Platform > External accounts i trädet.

 2. Definiera kontotypen som Routning, kanalen som Mobil (SMS) och leveransläget som Massleverans.

 3. Markera rutan Enabled.

 4. Välj Extended generic SMPP i listrutan Connector på fliken Mobile.

  note caution
  CAUTION
  Från och med version 20.2 är äldre anslutningar borttagna och stöds inte. Vi rekommenderar att du använder Extended generic SMPP-anslutningen. Mer information om hur du migrerar till den rekommenderade anslutningen finns på sidan.
 5. Med alternativet Enable verbose SMPP traces in the log file kan du dumpa all SMPP-trafik i loggfiler. Det här alternativet måste vara aktiverat för att kunna felsöka anslutningen och jämföra med den trafik som leverantören ser.

 6. Kontakta din SMS-tjänstleverantör som förklarar hur du fyller i de olika externa kontofälten på fliken Connection settings.

  Kontakta sedan din leverantör, beroende på vilken som valts, som ger dig värdet att ange i fältet SMSC implementation name.

  Du kan definiera antalet anslutningar till providern per underordnat MTA-objekt. Som standard är den inställd på 1.

 7. Som standard uppfyller antalet tecken i ett SMS GSM-standarden.

  SMS-meddelanden som använder GSM-kodning kan innehålla högst 160 tecken eller 153 tecken per SMS för meddelanden som skickas i flera delar.

  note note
  NOTE
  Vissa tecken räknas som två (klammerparenteser, eurosymbolen osv.).
  Nedan visas en lista över tillgängliga GSM-tecken.

  Om du vill kan du tillåta teckentranskribering genom att markera motsvarande ruta.

  Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 8. På fliken Throughput and delays kan du ange maximal genomströmning för utgående meddelanden ("MT", Mobile Terminated) i MT per sekund. Om du anger "0" i motsvarande fält är dataflödet obegränsat.

  Samtliga fältvärden som motsvarar varaktighet måste fyllas i som sekunder.

 9. På fliken Mapping of encodings kan du definiera kodningar.

  Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 10. Alternativet Send full phone number är inaktiverat som standard på fliken SMSC specificities. Aktivera det inte om du vill respektera SMPP-protokollet och bara överföra siffror till servern för SMS-providern (SMSC).

  Eftersom vissa leverantörer kräver att"+"-prefixet används, bör du kontakta din leverantör och föreslå att du aktiverar det här alternativet om det behövs.

  Med kryssrutan Enable TLS over SMPP kan du kryptera SMPP-trafik. Se denna sida för mer information om detta.

 11. Om du konfigurerar en Extended generic SMPP-anslutning kan du konfigurera automatiska svar.

  Mer information om detta finns i det här avsnittet.

SMS-teckentranskribering about-character-transliteration

Teckentranskribering kan ställas in i ett externt SMPP-konto för mobil leverans, på fliken Mobile.

Transkriberingen ersätter ett tecken i ett SMS med ett annat om det tecknet inte beaktas av GSM-standarden.

 • Om transkriberingen är authorized ersätts varje tecken som inte beaktas av ett GSM-tecken när meddelandet skickas. Bokstaven "ë" kommer exempelvis att ersättas med "e". Meddelandet ändras därför något men teckengränsen förblir densamma.
 • När transkriberingen är not authorized skickas varje meddelande som innehåller tecken som inte tas med i beräkningen i binärt format (Unicode): alla tecken skickas därför som de är. SMS-meddelanden som använder Unicode är dock begränsade till 70 tecken (eller 67 tecken per SMS för meddelanden som skickas i flera delar). Om det maximala antalet tecken överskrids skickas flera meddelanden vilket kan medföra extra kostnader.
IMPORTANT
Om du infogar anpassningsfält i innehållet i SMS-meddelandet kan det medföra tecken som GSM-kodningen inte tar hänsyn till.

Som standard är teckentranskribering inaktiverat. Om du vill att samtliga tecken i SMS-meddelanden ska behållas som de är bör du inte aktivera det här alternativet.

Om dina SMS-meddelanden innehåller många tecken som genererar Unicode-meddelanden kan du välja att aktivera det här alternativet för att begränsa kostnaderna för att skicka meddelanden.

I följande tabell visas de tecken som GSM-standarden tar hänsyn till. Alla tecken som infogats i meddelandetexten, förutom de som nämns nedan, konverterar hela meddelandet till binärt format (Unicode) och begränsar det därför till 70 tecken.

Grundläggande tecken

@
SP
0
P
as
p
£
_
!
1
A
Q
a
q
$
"
2
B
R
b
r
¥
#
3
C
S
c
s
É
¤
4
D
T
d
t
é
%
5
E
U
e
u
ñ
&
6
F
V
f
v
Maximum
'
7
G
B
g
w
systemkrav
(
8
H
X
h
x
else
)
9
I
Y
i
y
LF
*
:
J
Z
j
z
Ø
ESC
+
;
K
Ä
k
ä
ø
AE
,
<
L
Ö
l
ö
CR
æ
-
=
M
Ð
m
ñ
Å
ß
.
>
N
Ü
n
ä
å
É
/
?
O
§
o
à

SP: Blanksteg

ESC: Escape

LF: Radmatning

CR: Radretur

Avancerade tecken (räknas två gånger)

^ { } [ ~ ] | €

Textkodning about-text-encodings

När du skickar ett SMS kan Adobe Campaign använda en eller flera textkodningar. Varje kodning har en egen specifik teckenuppsättning och avgör antalet tecken som får plats i ett SMS.

När du konfigurerar ett nytt externt SMPP-mobilleveranskonto kan du definiera Mapping of encodings på fliken Mobile: i fältet data_coding kan Adobe Campaign kommunicera vilken kodning som används för SMSC.

NOTE
Mappningen mellan data_coding-värdet och den kodning som faktiskt används är standardiserad. Vissa SMSC har dock en egen specifik mappning: i det här fallet måste din Adobe Campaign-administratör deklarera den här mappningen. Kontakta din leverantör för mer information.

Du kan deklarera data_codings och tvinga fram kodningen om det behövs. Om du vill göra det anger du en enda kodning i tabellen.

 • När ingen mappning av kodningar har definierats får kopplingen ett generiskt beteende:

  • Den försöker då använda GSM-kodning som den tilldelar värdet data_coding = 0.
  • Om GSM-kodningen misslyckas används UCS2-kodning som värdet data_coding = 8 tilldelas till.
 • När du definierar de kodningar som du vill använda samt de länkade data_coding-fältvärdena, kommer Adobe Campaign att försöka använda den första kodningen i listan och sedan följande, om den första kodningen visar sig vara omöjlig.

IMPORTANT
Deklarationsordningen är viktig: Vi rekommenderar att du placerar listan i stigande ordning för omkostnader så att du kan välja kodningar som gör att du får plats med så många tecken som möjligt i varje SMS.
Deklarera bara de kodningar som du vill använda. Om en del av de kodningar som SMSC tillhandahåller inte stämmer överens med ditt användningsändamål ska de inte tas upp i listan.

Automatiskt svar automatic-reply

När du konfigurerar en utökad allmän SMPP-anslutning kan du konfigurera automatiska svar.

När en prenumerant svarar på ett SMS-meddelande som skickades till dem via Adobe Campaign och deras meddelande innehåller ett nyckelord som "STOP", kan du konfigurera meddelanden som automatiskt skickas tillbaka till dem i avsnittet Automatic reply sent to the MO.

NOTE
Nyckelorden är inte skiftlägeskänsliga.

För varje nyckelord anger du en kort kod, vilket är ett nummer som vanligtvis används för att skicka leveranser och som fungerar som avsändarnamn, och anger sedan meddelandet som ska skickas till prenumeranten.

Du kan även länka en åtgärd till ditt automatiska svar: Send to quarantine eller Remove from quarantine. Om en mottagare t.ex. skickar nyckelordet "STOP" får han/hon automatiskt en bekräftelse på att han/hon inte längre är prenumererad och skickas till karantän.

Om du länkar åtgärden Remove from quarantine till ett automatiskt svar tas mottagarna som skickar motsvarande nyckelord automatiskt bort från karantänen.

Mottagarna visas i tabellen Non deliverables and addresses som är tillgänglig via menyn Administration > Campaign Management > Non deliverables Management.

 • Om du vill skicka samma svar oavsett den korta koden lämnar du kolumnen Short code tom.
 • Om du vill skicka samma svar oavsett nyckelordet lämnar du kolumnen Keyword tom.
 • Om du vill utföra en åtgärd utan att skicka ett svar lämnar du kolumnen Response tom. På så sätt kan du till exempel ta bort en användare som svarar med ett annat meddelande än"STOP" från karantänen.

Om du har flera externa konton som använder den utökade generiska SMPP-anslutningen med samma leverantörskonto kan följande problem uppstå: när du skickar ett svar på en kort kod kan den tas emot på någon av dina externa kontoanslutningar. Det automatiska svaret som skickas kunde därför inte vara det förväntade meddelandet.
Du kan undvika detta genom att använda någon av följande lösningar, beroende på vilken leverantör du använder:

 • Skapa ett leverantörskonto för varje externt konto.

 • Använd fältet System type från fliken Mobile > Connection settings för att skilja på kortkoderna. Fråga leverantören ett annat värde för varje konto.

Stegen för att konfigurera ett externt konto med den utökade generiska SMPP-anslutningen beskrivs i avsnittet Skapa ett externt SMPP-konto.

Ändra leveransmallen changing-the-delivery-template

Adobe Campaign förser dig med en mall för att leverera till mobiler. Den här mallen är tillgänglig i noden Resources > Templates > Delivery templates. Mer information finns i avsnittet Om mallar.

Om du vill leverera via SMS-kanal måste du skapa en mall där kanalkopplingen refereras.

För att behålla den inbyggda leveransmallen rekommenderar vi att du duplicerar den och sedan konfigurerar den.

I exemplet nedan skapar vi en mall för att leverera meddelanden via det SMPP-konto som aktiverats tidigare. Så här gör du:

 1. Gå till noden Delivery templates.

 2. Högerklicka på mallen Send to mobiles och välj Duplicate.

 3. Ändra mallens etikett, till exempel Skickat till mobiler (SMPP).

 4. Klicka på Properties.

 5. På fliken General väljer du ett routningsläge som motsvarar det externa konto som du skapade i föregående steg.

 6. Klicka på Save för att skapa mallen.

Du har nu ett externt konto och en leveransmall som gör att du kan leverera via SMS.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1