[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Fil- och resurshantering file-and-resmanagement

Begränsa filformat för överföring limiting-uploadable-files

Använd uploadWhiteList för att begränsa vilka filtyper som kan överföras på Adobe Campaign-servern.

Det här attributet är tillgängligt i dataStore -elementet i serverConf.xml -fil. Alla parametrar som är tillgängliga i serverConf.xml finns listade i section.

Attributets standardvärde är .+ och gör att du kan överföra alla filtyper.

Om du vill begränsa möjliga format ersätter du attributvärdet med ett giltigt reguljärt uttryck för java. Du kan ange flera värden genom att separera dem med kommatecken.

Till exempel: uploadWhiteList=".*.png,*.jpg gör att du kan överföra PNG- och JPG-format till servern. Inga andra format accepteras.

Du kan också förhindra att viktiga filer överförs genom att konfigurera webbservern. Läs mer

NOTE
The uploadWhiteList attribut begränsar de filtyper som är tillgängliga för överföring på Adobe Campaign-servern. När publiceringsläget är Spårningsservrar eller Andra Adobe Campaign-servrar, uploadWhitelist attributet måste också uppdateras på dessa servrar.

Konfiguration för proxyanslutning proxy-connection-configuration

Du kan ansluta Campaign-servern till ett externt system via en proxy med hjälp av en Filöverföring arbetsflödesaktivitet till exempel. För att uppnå detta måste du konfigurera proxyConfig i serverConf.xml genom ett specifikt kommando. Alla parametrar som är tillgängliga i serverConf.xml finns listade i section.

Följande proxyanslutningar är möjliga: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP. Observera att från och med Campaign 20.2 är protokollparametrarna HTTP och HTTPS inte längre tillgänglig. Dessa parametrar nämns fortfarande nedan eftersom de fortfarande är tillgängliga i tidigare versioner - inklusive 9032.

CAUTION
Endast det grundläggande autentiseringsläget stöds. NTLM-autentisering stöds inte.
SOCKS-proxies stöds inte.

Du kan använda följande kommando:

nlserver config -setproxy:[protocol]/[serverIP]:[port]/[login][:‘https’|'http’]

protokollparametrar kan vara"http","https" eller"ftp".

Om du anger FTP på samma port som HTTP/HTTPS-trafik kan du använda följande:

nlserver config -setproxy:http/198.51.100.0:8080/user

Alternativen http och https används bara när protokollparametern är ftp och anger om tunnlingen på den angivna porten ska utföras via HTTPS eller via HTTP.

Om du använder olika portar för FTP-/SFTP- och HTTP/HTTPS-trafik över proxyservern bör du ange protokollparametern ftp.

Exempel:

nlserver config -setproxy:ftp/198.51.100.0:8080/user:’http’

Ange sedan lösenordet.

HTTP-anslutningar definieras i parametern proxyHTTP:

<proxyConfig enabled=“1” override=“localhost*” useSingleProxy=“0”>
<proxyHTTP address=“198.51.100.0" login=“user” password=“*******” port=“8080”/>
</proxyConfig>

HTTPS-anslutningar definieras i parametern proxyHTTPS:

<proxyConfig enabled=“1" override=“localhost*” useSingleProxy=“0">
<proxyHTTPS address=“198.51.100.0” login=“user” password=“******” port=“8080"/>
</proxyConfig>

FTP-/FTPS-anslutningar definieras i parametern proxyFTP:

<proxyConfig enabled=“1" override=“localhost*” useSingleProxy=“0">
<proxyFTP address=“198.51.100.0” login=“user” password=“******” port=“5555" https=”true”/>
</proxyConfig>

Om du använder samma proxy för flera anslutningstyper definieras bara proxyHTTP med useSingleProxy inställt på "1" eller "true".

Om du har interna anslutningar som inte ska gå igenom proxyn lägger du till dem i parametern override.

Om du tillfälligt vill inaktivera proxyanslutningen anger du parametern enabled till "false" eller "0".

Om du behöver använda iOS HTTP/2-anslutningen via en proxy stöds följande HTTP-proxylägen:

 • HTTP utan autentisering
 • Grundläggande HTTP-autentisering

Om du vill aktivera proxyläget måste följande ändring göras i serverconf.xml fil:

<nmac useHTTPProxy="true">

Mer information om denna iOS HTTP/2-anslutning finns i page.

Hantera offentliga resurser managing-public-resources

För att vara allmänt tillgängliga måste de bilder som används i e-postmeddelanden och offentliga resurser som är kopplade till kampanjer finnas på en externt tillgänglig server. De kan sedan vara tillgängliga för externa mottagare eller operatorer. Läs mer.

Offentliga resurser lagras i /var/res/instance katalog i Adobe Campaign installationskatalog.

Den matchande URL:en är: http://server/res/instance där instance är namnet på spårningsinstansen.

Du kan ange en annan katalog genom att lägga till en nod i conf-<instance>XML fil för att konfigurera lagring på servern. Det innebär att följande rader läggs till:

<serverconf>
 <shared>
  <dataStore hosts="media*" lang="fra">
   <virtualDir name="images" path="/var/www/images"/>
   <virtualDir name="publicFileRes" path="$(XTK_INSTALL_DIR)/var/res/$(INSTANCE_NAME)/"/>
  </dataStore>
 </shared>
</serverconf>

I det här fallet bör den nya URL:en för de offentliga resurserna som anges i den övre delen av fönstret i distributionsguiden peka på den här mappen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1