[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Konfigurera SpamAssassin configuring-spamassassin

NOTE
Vissa konfigurationer kan bara utföras av Adobe för distributioner som hanteras av Adobe. Om du till exempel vill komma åt server- och instanskonfigurationsfilerna. Mer information om de olika distributionerna finns i avsnittet Värdmodeller eller i den här sidan.

Översikt overview

SpamAssassin är en programvara som är utformad för att filtrera bort oönskade e-postmeddelanden. I kombination med den här programvaran kan Adobe Campaign ge e-postmeddelanden poäng och avgöra om ett meddelande troligtvis kommer att anses vara oönskat innan leveransen startas. För att kunna göra detta måste SpamAssassin installeras och konfigureras på programservrar i Adobe Campaign och ett visst antal ytterligare Perl-moduler måste användas.

Distributionen och integreringen av SpamAssassin enligt beskrivningen i detta kapitel baseras på standardprogramvaruinstallation, liksom filtrerings- och poängregler, som tillhandahålls av SpamAssassin utan ändringar eller optimeringar. Poängattribuering och meddelandekvalificering baseras enbart på konfigurationen av SpamAssets-alternativen och på filtreringsregler. Nätverksadministratörer ansvarar för att anpassa dem till företagets behov.

IMPORTANT
SpamAssasins klassificering av e-post som oönskad baseras helt på filtrerings- och poängregler.
Dessa regler måste därför uppdateras minst en gång om dagen för att din SpamAssassin-installation och dess integrering i Adobe Campaign ska fungera fullt ut och för att säkerställa att poängen som tilldelats dina leveranser är relevanta innan de skickas.
Den här uppdateringen görs av serveradministratören som är värd för SpamAssassin.

Om du använder SpamAssassin i Adobe Campaign får du en indikation på det möjliga beteendet hos e-postservrar som använder SpamAssassin när de tar emot e-post som skickas av Adobe Campaign. Det är dock möjligt att e-postservrarna hos internetleverantörer eller e-postservrar fortfarande anser att de meddelanden som skickas av Adobe Campaign inte är önskade.

För att kunna distribuera SpamAssassin och dess moduler i Perl krävs Adobe Campaign-programservrar med Internetåtkomst via en HTTP-anslutning (TCP/80-flöde).

Installera på en Windows-dator installing-on-a-windows-machine

Så här installerar och konfigurerar du SpamAssets på Windows för att aktivera integrering med Adobe Campaign:

 1. Installera SpamAssassin
 2. Integrera SpamAssassin i Adobe Campaign

Installera SpamAssassin installing-spamassassin

 1. Anslut till programdistributionsportalen med dina användaruppgifter. Läs mer om programvarudistribution på den här sidan.

 2. Hämta filen Neolane Spam Assassin (Windows-installation) (2.0) (neolane_spamassassin.2.0.zip).

 3. Kopiera den här filen till Adobe Campaign-servern och packa upp den.

  note note
  NOTE
  Du kan välja att packa upp filen var du vill, förutsatt att sökvägen består av något av följande reguljära uttryckstecken: -_A-Za-z\xA0-\xFF0-9\.\%\@\=+\,\/\\\:.. Installationssökvägen får inte innehålla blanksteg.
 4. Gå till filen där du packade upp filen och dubbelklicka sedan på filen run_me.bat för att starta installationsskriptet.

  Om ett Windows Shell visas och fortsätter att visas i några sekunder väntar du tills installationen och uppdateringen har slutförts och klickar sedan på Enter.

  Om Windows Shell inte visas eller inte visas innan du omedelbart försvinner, dubbelklickar du på filen portableShell.bat för att visa ett Windows Shell och kontrollerar att Shell-sökvägen motsvarar mappen där filen spamassassin.zip har packats upp. Om så inte är fallet kan du komma åt det med kommandot cd.

  Ange run_me.bat och klicka sedan på Enter för att starta installations- och uppdateringsprocessen. Åtgärden returnerar ett av följande värden för att ange resultatet av uppdateringen.

  • 0: en uppdatering har utförts.
  • 1: Det finns ingen ny uppdatering.
  • 2: Det finns ingen ny uppdatering.
  • 3: Uppdateringen misslyckades under tidigare verifiering.
  • 4 eller fler: ett fel har inträffat.
 5. Om du vill kontrollera att installationen av SpamAssassin lyckades använder du GTUBE-testet (Generic Test for Unsolicited Bulk Email) enligt följande:

  1. Skapa en textfil och spara den under C:\TestSpamMail.txt.

  2. Infoga följande innehåll i filen:

   code language-none
   Subject: Test Spam Mail (GTUBE)
   Message-ID: <1010101@example.net>
   Date: MM-DD-YY
   From: Sender <sender@example.net>
   To: Recipient <recipient@example.net>
   Precedence: junk
   MIME-Version: 1.0
   Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
   Content-Transfer-Encoding: 7bit
   
   XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-TEST-EMAIL*C.34X
   
  3. Dubbelklicka på filen portableShell.bat för att visa ett Windows Shell och starta sedan följande kommando (eller <root> anger den skapade mappen när spamassassin.zip -filen packas upp):

   code language-none
    "<root>\perl\site\bin\spamassassin" "C:\TestSpamMail.txt"
   

   Innehållet i det här testmeddelandet utlöser ett 1 000 poäng av SpamAssassin. Det innebär att den har identifierats som oönskad och att installationen lyckades och fungerar fullt ut.

Integrera SpamAssassin i Adobe Campaign integrating-spamassassin-into-adobe-campaign

 1. Redigera filen [INSTALL]/conf/serverConf.xml. Alla parametrar som är tillgängliga i serverConf.xml listas i det här avsnittet.

 2. Ändra värdet för attributet spamCheck elements' command i noden Web. Kör följande kommando för att göra detta:

  code language-none
  <spamCheck command='"<absolute path to the folder where you unzipped the zip file>\call_perl_with_args.bat" "<absolute path to nlserver>/spamcheck.pl"'/>
  
  note note
  NOTE
  Alla sökvägar måste vara absoluta.

  Stoppa och starta tjänsten Adobe Campaign.

 3. Om du vill kontrollera integreringen av SpamAssassin i Adobe Campaign använder du ett GTBUE-test (Generic Test for Unsolicited Bulk Email):

  Dubbelklicka på filen portableshell.bat. Detta utlöser visningen av ett Windows-gränssnitt. Kör sedan följande kommando:

  code language-none
  perl "[INSTALL]\bin\spamcheck.pl" "C:\TestSpamMail.txt"
  

  Innehållet i det här testmeddelandet utlöser 1 000 poäng som tilldelats av SpamAssassin. Det innebär att det har identifierats som oönskat och att integreringen i Adobe Campaign lyckades och fungerar fullt ut.

 4. Uppdatera SpamAssassin-filtrerings- och bedömningsregler

  Starta portableShell.bat och kör följande kommando för en inledande uppdatering av filtrerings- och bedömningsregler:

  code language-none
  sa-update --no-gpg
  

  Om du vill köra en automatisk uppdatering av filtrerings- och bedömningsregler använder du samma kommando i en schemalagd systemuppgift:

  code language-none
  sa-update --no-gpg
  

Installera på en Linux-dator installing-on-a-linux-machine

Installationssteg i Debian installation-steps-in-debian

 • Installera Perl och SpamAssassin med följande kommando om det behövs:

  code language-none
  apt-get install spamassassin libxml-writer-perl
  
 • Ändra raden spamCheck på följande sätt i filen serverConf.xml (tillgänglig i /usr/local/[INSTALL]/nl6/conf/):

  code language-none
  <spamCheck command="perl
  /usr/local/[NSTALL]/nl6/bin/spamcheck.pl"/>
  

Installationssteg i RHEL/CentOS installation-steps-in-rhel-centos

Installera vid behov Perl och återställ paketen med CPAN:

cpan Digest::SHA1
cpan HTML::Parser
cpan Net::DNS
cpan Mail::SPF
cpan XML::LibXML
cpan XML::Writer
cpan Mail::SpamAssassin

Uppdaterar filterregler updating-filter-rules

Filterregler kan uppdateras automatiskt med verktyget sa-update . Mer information finns på den officiella SpamAssassin-webbplatsen https://spamassassin.apache.org/.

I Debian sker uppdateringar automatiskt varje dag.

Om så inte är fallet (till exempel när Debian installeras manuellt) skapar du ett skript som automatiserar regeluppdateringar.

!/bin/sh
test -x /usr/bin/sa-update || exit 0
/usr/sbin/sa-update && /etc/init.d/spamassassin update

Infoga det här skriptet i crontab med följande kommando:

crontab-e

Prestandaoptimering performance-optimization

Om du vill förbättra prestanda i Linux redigerar du filen /etc/spamassassin/local.cf och lägger till följande rad i slutet av filen:

dns_available no
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1