[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Konfigurera exportjobb executing-export-jobs

Med exportjobben kan du komma åt och extrahera data från databasen: kontakter, klienter, listor, segment osv.

Det kan till exempel vara användbart att använda kampanjspårningsdata (historik för spårning osv.) i ett kalkylblad. Utdata kan vara i formaten txt, CSV, TAB eller XML.

Med exportguiden kan du konfigurera och exportera, definiera alternativ och starta körningen. Det är en serie skärmar vars innehåll är beroende av typen av export (enkel eller flera) och operatörens rättigheter.

Exportguiden visas när ett nytt exportjobb har skapats (se Skapa import- och exportjobb.

Steg 1 - Välj exportmall step-1---choosing-the-export-template

När du startar exportguiden måste du först välja en mall. Om du till exempel vill konfigurera exporten av mottagare som nyligen har registrerat sig följer du stegen nedan:

 1. Välj Profiles and Targets > Job > Generic imports and exports mapp.

 2. Klicka Nytt och sedan klicka Exportera för att skapa exportmallen.

 3. Klicka på pilen till höger om Export template fält för att välja mallen eller klicka på Select link för att bläddra i trädet.

  Den inbyggda mallen är New text export. Den här mallen får inte ändras, men du kan duplicera den för att konfigurera en ny mall. Som standard sparas exportmallar i Resources > Templates > Job templates nod.

 4. Ange ett exportnamn i dialogrutan Label fält. Du kan lägga till en beskrivning.

 5. Välj exporttyp. Det finns två möjliga typer av export: Simple export för att exportera endast en fil, och Multiple export om du vill exportera flera filer i en enda körning, från en eller flera typer av källdokument.

Steg 2 - Filtyp att exportera step-2---type-of-file-to-export

Välj den typ av dokument som ska exporteras, dvs. schemat för de data som ska exporteras.

Som standard när exporten startas från Jobs nod som data kommer från mottagartabellen. När exporten startas från en lista med data (från right click > Export -menyn) fylls tabellen som data hör till automatiskt i Document type fält.

 • Som standard är Download the file generated on the server after the export är markerat. I Local file fält, fyll i namn och sökväg för filen som ska skapas eller bläddra på den lokala hårddisken genom att klicka på mappen till höger om fältet. Du kan avmarkera det här alternativet om du vill ange åtkomstsökväg och namn för serverutdatafilen.

  note note
  NOTE
  Automatiska import- och exportjobb utförs alltid på servern.
  Om du bara vill exportera vissa data klickar du på Advanced parameters och ange antalet rader som ska exporteras i lämpligt fält.
 • Du kan skapa en differentiell export om du bara vill exportera poster som har ändrats sedan den senaste körningen. Klicka på Advanced parameters klicka på Differential export tabbtangenten och sedan välja Activate differential export.

  Du måste ange datumet för den senaste ändringen. Den kan hämtas från ett fält eller beräknas.

Steg 3 - Definiera utdataformatet step-3---defining-the-output-format

Välj ett utdataformat för exportfilen. Följande format kan användas: text, text med fasta kolumner, CSV och XML.

 • För Text markerar du avgränsarna (tabbar, kommatecken, semikolon eller egna) och strängarna (enkla eller dubbla citattecken eller inga).
 • För text och CSV kan du välja alternativet Use first lines as column titles.
 • Ange datumformat och talformat. Klicka på Edit för fältet i fråga och använd redigeraren.
 • För fält som innehåller uppräknade värden kan du välja Export labels instead of internal values of enumerations. Titeln kan till exempel sparas i formuläret 1=Mr., 2=Fröken, 3=Mrs.. Om det här alternativet är markerat Mr., Fröken och Fru exporteras.

Steg 4 - Val av data step-4---data-selection

Markera de fält som ska exporteras. Så här gör du:

 1. Dubbelklicka på önskade fält i dialogrutan Available fields för att lägga till dem i Output columns -avsnitt.

 2. Använd pilarna till höger om listan för att definiera fältordningen i utdatafilen.

 3. Klicka på Add för att anropa funktioner. Mer information finns i Lista över funktioner.

Steg 5 - Sortera kolumner step-5---sorting-columns

Välj sorteringsordning för kolumnerna.

Steg 6 - Filtervillkor step-6---filter-conditions-

Du kan lägga till filtervillkor för att undvika att exportera alla data. Konfigurationen för den här filtreringen är densamma som målinriktningen för mottagare i leveransguiden. Se den här sidan.

Steg 7 - Dataformatering step-7---data-formatting

Du kan ändra ordningen och etiketten på fälten för utdatafilen och använda omformningar på källdata.

 • Om du vill ändra ordningen på de kolumner som ska exporteras markerar du den aktuella kolumnen och använder de blå pilarna till höger om tabellen.

 • Om du vill ändra etiketten för ett fält klickar du i cellen i Label kolumn som matchar fältet som ska ändras och ange den nya etiketten. Tryck på Enter på tangentbordet för att bekräfta.

 • Om du vill tillämpa en skiftlägesomformning på innehållet i ett fält väljer du det i dialogrutan Transformation kolumn. Du kan välja:

  • Växla till gemener
  • Växla till versal
  • Första bokstaven i versaler

 • Klicka Add a calculated field om du vill skapa ett nytt beräknat fält (t.ex. en kolumn som innehåller efternamn + förnamn). Mer information finns i Beräknade fält.

Om du exporterar en samling element (t.ex. mottagarnas prenumerationer, de listor som de hör till osv.) måste du ange antalet element i samlingen som du vill exportera.

Steg 8 - Förhandsgranska data step-8---data-preview

Klicka Start the preview of the data för en förhandsgranskning av exportresultatet. Som standard visas de första 200 raderna. Klicka på pilarna till höger om Lines to display fält.

Klicka på flikarna längst ned i guiden för att växla från förhandsgranskningen av resultat i kolumner till resultaten i XML-format. Du kan även visa de genererade SQL-frågorna.

Steg 9 - Starta exporten step-9---launching-the-export

Klicka Start för att starta dataexport.

Du kan sedan övervaka importjobbets körning (se Övervaka körning av jobb.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1