[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Konfigurera importjobb executing-import-jobs

Med Adobe Campaign kan du importera data till databasen från en eller flera filer i text-, CSV-, TAB- eller XML-format. De här filerna är kopplade till en tabell (huvud eller länkad) och varje fält i källfilen/källfilerna är kopplat till ett fält i databasen.

NOTE
Du kan importera data utan att mappa dem till databasdata med Import a list funktion. Data kan sedan användas exklusivt i arbetsflöden via Read list -objekt. Mer information finns på den här sidan.

Med importguiden kan du konfigurera en import, definiera dess alternativ (till exempel dataomvandling) och starta körningen. Det är en serie skärmar vars innehåll beror på typen av import (enkel eller flera) och operatörens rättigheter.

Importguiden visas när du har skapat ett nytt importjobb (se Skapa import- och exportjobb.

NOTE
Om du använder en IIS-webbserver kan en konfiguration behövas för att tillåta överföring av stora filer (>28 MB). Mer information hittar du i det här avsnittet.

Källfil source-file

I källfilen sammanfaller varje rad med en post. Data i poster avgränsas med avgränsare (blanksteg, tabb, tecken osv.). Det innebär att data hämtas i form av kolumner, och varje kolumn är kopplad till ett fält i databasen.

Steg 1 - Välj importmall step-1---choosing-the-import-template

När du startar importguiden måste du först välja en mall. Om du till exempel vill konfigurera import av mottagare som har fått ett nyhetsbrev följer du stegen nedan:

 1. Välj Profiles and Targets > Job > Generic imports and exports mapp.

 2. Klicka Nytt och sedan klicka Importera för att skapa importmallen.

 3. Klicka på pilen till höger om Import template fält för att välja mallen eller klicka på Select link för att bläddra i trädet.

  Den inbyggda mallen är New text import. Den här mallen får inte ändras, men du kan duplicera den för att konfigurera en ny mall beroende på dina behov. Som standard sparas importmallar i Profiles and targets > Templates > Job templates nod.

 4. Ange ett namn för den här importen i Label fält. Du kan lägga till en beskrivning.

 5. Välj importtyp i lämpligt fält. Det finns två typer av import: Simple import för att importera endast en fil, och Multiple import om du vill importera flera filer i en enda körning.

  Om du vill importera flera filer väljer du Multiple import från Import type nedrullningsbar lista på första skärmen i importguiden.

 6. Ange de fält du vill importera genom att klicka på Add.

  Varje gång en fil läggs till visas skärmbilden för File to import visas. Se avsnitt Steg 2 - Välja källfil och följ stegen i guiden för att definiera importalternativen på samma sätt som för en enkel import.

  note note
  NOTE
  Multipla importer bör endast tillgodose specifika behov och rekommenderas inte.

Avancerade parametrar advanced-parameters

The Advanced parameters kan du använda följande alternativ:

 • General tab

  • Stop execution if there are too many rejects

   Det här alternativet är markerat som standard. Du kan avmarkera den om du vill fortsätta att köra importen oavsett antalet avvisade. Körningen stoppas som standard om de första 100 raderna avvisas.

  • Trace mode

   Välj det här alternativet om du vill spåra importkörningen för varje rad.

  • Start the job in a detached process

   Det här alternativet är markerat som standard. Du kan koppla loss körningen av importen så att den inte påverkar andra pågående jobb i databasen.

  • Do not update enumerations

   Välj det här alternativet om du inte vill att listan med uppräknade värden i databasen ska vara upphöjd. Se Hantera uppräkningar.

 • Variables tab

  Du kan definiera variabler som är associerade med jobbet och som ska vara tillgängliga i frågeredigerarna och beräkningsfälten. Om du vill skapa en variabel klickar du Add och använder variabelredigeraren.

  note important
  IMPORTANT
  The Variables -fliken är endast avsedd för programmering av arbetsflödestyp och bör konfigureras av enbart expertanvändare.

Steg 2 - Välja källfil step-2---source-file-selection

Källfilen kan vara i textformat (txt, csv, tab, fixed columns) eller xml.

Som standard Upload file on the server är markerat. Klicka på mappen till höger om Local file om du vill bläddra på den lokala disken och välja den fil som ska importeras. Du kan avmarkera det här alternativet om du vill ange åtkomstsökvägen och namnet på filen som ska importeras om den finns på servern.

När filen har angetts kan du visa dess data i fönstrets nedre del genom att klicka på Auto-detect format. I den här förhandsvisningen visas de första 200 raderna i källfilen.

Använd alternativen ovan för att konfigurera importen. De parametrar som definieras med dessa alternativ överförs till förhandsvisningen. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Click here to change the file format… gör att du kan kontrollera filformatet och finjustera konfigurationen.
 • Update on server… I kan du överföra den lokala filen till servern. Det här alternativet är bara tillgängligt om Upload file on the server är markerat.
 • Download är bara tillgängligt om filen har överförts till servern.
 • Auto-detect format används för att initiera om datakällans format. Med det här alternativet kan du återanvända originalformaten på data som har formaterats via Click here to change the file format… alternativ.
 • The Advanced parameters kan du filtrera källdata och komma åt avancerade alternativ. På den här skärmen kan du välja att bara importera en del av filen. Du kan också definiera ett filter, t.ex. för att importera endast användare av typen "Prospect" eller "Customer" enligt värdet för motsvarande rad. Dessa alternativ bör endast användas av JavaScript-expertanvändare.

Ändra filformatet changing-the-file-format

The Click here to change the file format… gör att du kan formatera källfilens data, och särskilt ange kolumnavgränsare och datatyp för varje fält. Den här konfigurationen utförs via följande fönster:

I det här steget beskriver du hur värdena i filfälten ska läsas. Om det till exempel gäller ett datum kan data för Datum eller Datum + Tid kopplas till ett format (dd/mm/åååå, mm/dd/åå osv.). Om indata inte överensstämmer med det förväntade formatet, avvisas under importen.

Du kan visa resultatet av konfigurationen i förhandsvisningszonen i fönstrets nedre del.

Klicka OK för att spara formateringen och sedan klicka Next för att visa nästa steg.

Steg 3 - Fältmappning step-3---field-mapping

Du måste sedan välja målschemat och mappa data för varje kolumn till fält i databasen.

 • The Destination schema kan du välja det schema som data ska importeras till. Denna information är obligatorisk. Klicka på Select link om du vill välja ett av de befintliga schemana. Klicka Edit link för att visa innehållet i den markerade tabellen.

 • I den centrala tabellen visas alla fält som definierats i källfilen. Markera de fält som ska importeras för att associera en målfil med dem. Dessa fält kan mappas manuellt eller automatiskt.

  Om du vill mappa ett fält manuellt markerar du källfältet genom att klicka i kryssrutan och aktiverar sedan cellen som motsvarar det markerade fältet genom att klicka på den andra kolumnen. Klicka sedan på Edit expression om du vill visa alla fält i den aktuella tabellen. Markera målfältet och klicka på OK för att validera mappningen.

  Om du vill associera källfälten och målfälten automatiskt klickar du på knappen Guess the destination fields till höger om listan med fält. De föreslagna fälten kan ändras vid behov.

  note important
  IMPORTANT
  Resultatet av den här åtgärden måste alltid valideras innan du fortsätter till nästa steg.
 • Du kan använda en omformning på de importerade fälten. Det gör du genom att klicka i cellen i Transformation kolumn som hör till det berörda fältet och välj den omformning som ska användas.

  note important
  IMPORTANT
  Omformningen används vid tiden för importen. Om begränsningar för målfältet har definierats (i ovanstående exempel i fältet @lastname) får dessa begränsningar prioritet.
 • Du kan lägga till beräkningsfält med lämplig ikon till höger om den centrala tabellen. Med beräkningsfält kan du utföra komplexa omformningar, lägga till virtuella kolumner eller sammanfoga data från flera kolumner. I följande avsnitt finns mer information om de olika möjligheterna.

Beräknade fält calculated-fields

Beräknade fält är nya kolumner som läggs till i källfilen och beräknas från andra kolumner. Beräkningsfält kan sedan kopplas till fält i Adobe Campaign-databasen. Avstämningsåtgärder är dock inte möjliga för beräknade fält.

Det finns fyra typer av beräknade fält:

 • Fixed string: värdet för beräkningsfältet är detsamma för alla rader i källfilen. Här kan du ange värdet för ett fält med poster som har infogats eller uppdaterats. Du kan t.ex. ange en markör som "ja" för alla importerade poster.

 • String with JavaScript tags: värdet för beräkningsfältet är en teckensträng som innehåller JavaScript-kommandon.

 • JavaScript expression: värdet för beräkningsfältet är resultatet av utvärderingen av en JavaScript-funktion. Det returnerade värdet kan vara ett tal, ett datum osv.

 • Enumeration: fältets värde tilldelas enligt ett värde i källfilen. I redigeraren kan du ange källkolumnen och ange en lista med uppräkningsvärden, som i följande exempel:

  The Preview kan du visa resultatet av den definierade konfigurationen. Här är Subscription kolumnen har lagts till. Värdet beräknas från Status fält.

Steg 4 - Avstämning step-4---reconciliation

I importguidens avstämningssteg kan du definiera läget för att stämma av data från filen med befintliga data i databasen och ange prioritetsregler mellan fildata och databasdata. Konfigurationsfönstret ser ut så här:

Skärmens centrala del innehåller ett träd med fälten och tabellerna i den Adobe Campaign-databas som data ska importeras till.

Det finns särskilda alternativ för varje nod (tabell eller fält). När du klickar på den berörda noden i listan visas dess parametrar och en kort beskrivning nedan. Beteendet som definieras för varje element visas i motsvarande Behavior kolumn.

Typ av åtgärd types-of-operation

För varje tabell som berörs av importen måste du definiera typen av åtgärd. Följande åtgärder är tillgängliga för databasens huvudelement:

 • Update or insertion: uppdaterar posten om den finns i databasen och skapar den om den inte finns.
 • Insertion: infogar poster i databasen.
 • Update: uppdaterar endast befintliga poster (ignorerar andra poster).
 • Reconciliation only: söker efter posten i databasen, men utför ingen uppdatering. Med kan du till exempel associera mappen med mottagare som ska importeras enligt en kolumn i filen utan att uppdatera data i mapparna.
 • Deletion: gör att du kan förstöra poster i databasen.

Följande alternativ är tillgängliga för varje fält i den tabell som berörs av importen:

 • Update (empty) if source value is empty: vid en uppdatering kommer värdet i fältet att ta bort databasvärdet om fältet är tomt i källfilen. I annat fall behålls databasfältet.
 • Update only if destination is empty: värdet från källfilen skriver inte över värdet i databasfältet såvida inte databasfältet är tomt. I så fall får källfilens värde.
 • Update the field only when the record is inserted: under en uppdaterings- eller infogningsåtgärd importeras endast nya källfilsposter.
NOTE
Definitionen av en avstämningsnyckel är alltid obligatoriskt, utom vid infogning utan borttagning av dubbletter.

Avstämningsnycklar reconciliation-keys

Minst en avstämningsnyckel måste fyllas i för att hantera deduplicering.

En avstämningsnyckel är en uppsättning fält som används för att identifiera en post. Om du till exempel vill importera mottagare kan avstämningsnyckeln vara kontonumret, e-postfältet eller fälten Efternamn, Förnamn, Företag osv.

I det här fallet, för att ta reda på om en rad i en fil matchar en befintlig mottagare i databasen, jämför importmotorn filens värden med databasens värden för alla fält i nyckeln. När fält är specifika för en post kan en detaljerad jämförelse mellan käll- och måldata utföras, vilket garanterar dataintegriteten efter importen. En andra avstämningsnyckel kan fyllas i för samma tabell. Den används för de rader vars första nyckel är tom.

Undvik att välja ett fält som kan ändras under importen. Om detta inträffar kan motorn skapa ytterligare poster.

NOTE
För en mottagarimport läggs identifieraren för den valda mappen implicit till i nyckeln.
Avstämning utförs därför endast för den här mappen (såvida ingen mapp har valts).

Deduplicering deduplication

NOTE
Ett double-värde är ett objekt som finns två eller flera gånger i filen som ska importeras.
En dubblett är ett objekt som finns både i filen som ska importeras och i databasen.

The Management of doubles I kan du konfigurera borttagning av datadubbletter. Deduplicering gäller poster som förekommer flera gånger i källfilen (eller källfiler vid import av flera filer), dvs. rader för vilka fälten i avstämningsnyckeln är identiska.

 • Duplicera hantering i Update deduplicering utförs inte i standardläget. Den sista posten har därför prioritet (eftersom den uppdaterar data från föregående poster). Räkning av dubbletter utförs inte i det här läget.
 • Duplicera hantering i Ignore läge eller Reject entity undantar dubbletter från importen. I det här fallet importeras ingen post.
 • I Reject entity -läget importeras inte elementet och ett fel genereras i importloggarna.
 • I Ignore -läget importeras inte elementet, men inga spår av felet behålls. I det här läget kan du optimera prestanda.
IMPORTANT
Deduplicering utförs endast i minnet. Storleken på en import med borttagning av dubbletter är därför begränsad. Gränsen beror på flera parametrar (programserverns kapacitet, aktivitet, antalet fält i nyckeln, osv.). Den största tillåtna storleken för borttagning av dubbletter är 1 000 000 rader.

Deduplicering gäller en post som finns både i källfilen och i databasen. Det gäller åtgärder med enbart uppdatering (dvs. Update and insertion eller Update). The Duplicate management kan du uppdatera eller ignorera posten om den finns både i källfilen och i databasen. The Update or insert based on origin alternativet tillhör den valfria modulen och kan inte användas i en standardkontext.

Alternativen Reject och Ignore fungerar enligt ovan.

Om fel uppstår behavior-in-the-event-of-an-error

De flesta dataöverföringsåtgärder genererar olika typer av fel (inkonsekvent radformat, ogiltig e-postadress osv.). Alla fel och alla varningar som genereras av importmotorn lagras och länkas till importinstansen.

Information om dessa avslag kan visas via Rejects -fliken.

Det finns två typer av avslag (typen visas i Connector kolumn):

 • Avvisanden av textkopplingen rör fel som inträffar när filraden bearbetas (beräkningsfält, dataanalys osv.). I det här fallet avvisas alltid hela raden om ett fel inträffar.
 • Databaskopplingen avvisar fel som inträffar under datavstämning eller skrivning till databasen. Om du importerar till flera tabeller kan refuseringen endast gälla en del av posten (t.ex. om du importerar mottagare och associerade händelser kan ett fel förhindra att en händelse uppdateras utan att mottagaren avvisas).

På datavstämningssidan kan du definiera önskat felhanteringstypfält efter fält och tabell efter tabell.

 • Ignore and log a warning: alla fält importeras till databasen utom det som genererade ett fel.

 • Reject parent element: hela raden i posten avvisas, inte bara fältet som orsakade ett fel.

 • Reject all elements: importstoppen och alla element i posten avvisas.

Trädet på avvisningsskärmen för en importinstans anger vilka fält som avvisats och var felen inträffade.

Du kan generera en fil som innehåller dessa poster via Export rejects ikon:

Steg 5 - ytterligare steg vid import av mottagare step-5---additional-step-when-importing-recipients

I nästa steg i importguiden kan du välja eller skapa den mapp i vilken data ska importeras, automatiskt mappa importerade mottagare med en (ny eller befintlig) lista och prenumerera på mottagare för en tjänst.

NOTE
Det här steget visas endast när du importerar mottagare och när du använder Adobe Campaign standardtabell för mottagare (nms:mottagare).
 • Klicka på Edit länkar för att markera mappen, listan eller tjänsten som du vill associera eller abonnera på mottagarna till.

  1. Importera till en mapp

   The Edit… länk till Import into a folder kan du markera eller skapa den mapp som mottagarna ska importeras till. Om ingen partition är definierad importeras data som standard till operatörens standardmapp.

   note note
   NOTE
   Standardmappen för en operator är den första mappen som operatorn har skrivåtkomst till. Läs mer i Hantering av mappåtkomst.

   Klicka på pilen till höger om Folder och välj den berörda mappen. Du kan också använda Select link om du vill visa trädet i ett nytt fönster eller skapa en ny mapp.

   Om du vill skapa en ny mapp markerar du noden som du vill lägga till en mapp från och högerklickar. Välj Create a new ‘Recipients’ folder.

   Mappen läggs till under den aktuella noden. Ange namnet på den nya mappen, tryck på Enter för att bekräfta och klicka sedan på OK.

  2. Associera med en lista

   The Edit… i Add recipients to a list kan du markera eller skapa en lista som mottagarna ska importeras till.

   Du kan skapa en ny lista för dessa mottagare genom att klicka på Select link sedan Create. Framtagningen och hanteringen av listor presenteras i det här avsnittet.

   Du kan välja att lägga till mottagare till de som redan finns i en lista eller att återskapa listan med de nya mottagarna. Om listan redan innehåller mottagare tas de bort och ersätts av de importerade mottagarna.

  3. Prenumerera på en tjänst

   Om du vill prenumerera alla importerade mottagare på en informationstjänst klickar du på Edit… länk till Subscribe recipients to a service för att välja eller skapa den informationstjänst som mottagarna ska prenumerera på. Du kan välja Send a confirmation message alternativ: Innehållet i det här meddelandet definieras i leveransmallen som är kopplad till prenumerationstjänsten.

   Du kan skapa en ny tjänst för dessa mottagare genom att klicka på Select link och sedan Create -ikon. Hanteringen av informationstjänster presenteras i det här avsnittet.

 • Använd Origin om du vill lägga till information om mottagarnas ursprung i deras profiler. Denna information är särskilt användbar vid import av flera produkter.

Klicka Next för att validera det här steget och visa följande steg.

Steg 6 - Starta importen step-6---launching-the-import

I det sista steget i guiden kan du starta dataimport. Klicka på Start -knappen.

Du kan sedan övervaka importjobbets körning (se Övervaka körning av jobb.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1