Om webbtjänster about-web-services

Definition av Adobe Campaign API:er definition-of-adobe-campaign-apis

Adobe Campaign programserver är utformad för öppenhet och enkel integrering med allt mer mångsidiga och komplexa företagsinformationssystem.

Adobe Campaign API:er används i JavaScript i programmet och i SOAP utanför det. De utgör ett bibliotek med generiska funktioner som kan berikas. Mer information finns i Implementera SOAP-metoder.

IMPORTANT
Antalet auktoriserade motorsamtal per dag varierar beroende på ditt licensavtal. Mer information finns på den här sidan.
En lista över alla API:er med fullständig beskrivning finns i [den här dedikerade dokumentationen] (https://experienceleague.adobe.com/developer/campaign-api/api/index.html?lang=sv-SE.

Förhandskrav prerequisites

Innan du använder Adobe Campaign API:er måste du känna till följande:

 • Javascript
 • SOAP-protokoll
 • Adobe Campaign datamodell

Använda Adobe Campaign API:er using-adobe-campaign-apis

Adobe Campaign använder två typer av API

Om du vill utveckla API:er och interagera med Adobe Campaign måste du känna till datamodellen. Med Adobe Campaign kan du generera en fullständig beskrivning av basen. Se Beskrivning av modellen.

SOAP-anrop soap-calls

Med SOAP-protokollet kan du anropa API-metoder, via den avancerade klienten, tredjepartsprogram som använder webbtjänster eller JSP som använder dessa metoder internt.

Strukturen för ett SOAP-meddelande är följande:

 • ett kuvert som definierar meddelandets struktur,
 • en valfri rubrik,
 • ett organ som innehåller information om samtalet och svaret,
 • felhantering som definierar felvillkoret.

Resurser och utbyten resources-and-exchanges

I följande schema visas de olika resurser som används i Adobe Campaign API

Exempel på ett SOAP-meddelande i metoden ExecuteQuery example-of-a-soap-message-on-the--executequery--method--

I det här exemplet anropar en SOAP-fråga metoden"ExecuteQuery", som tar en teckensträng som parameter för autentisering (sessionstoken) och ett XML-innehåll för beskrivningen av frågan som ska köras.

Mer information finns i ExecuteQuery (xtk:queryDef).

NOTE
WSDL-beskrivningen av den här tjänsten har slutförts i exemplet som visas här: Beskrivning av webbtjänst: WSDL.

SOAP-fråga soap-query

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
 <SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:ns='http://xml.apache.org/xml-soap' xmlns:SOAP-ENV='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <SOAP-ENV:Body>
   <ExecuteQuery xmlns='urn:xtk:queryDef' SOAP-ENV:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'>
    <__sessiontoken xsi:type='xsd:string'/>
    <entity xsi:type='ns:Element' SOAP-ENV:encodingStyle='http://xml.apache.org/xml-soap/literalxml'>
     <queryDef firstRows="true" lineCount="200" operation="select" schema="nms:rcpGrpRel" startLine="0" startPath="/" xtkschema="xtk:queryDef">
     ...
     </queryDef>
    </entity>
   </ExecuteQuery>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

The <soap-env:envelope> är det första elementet i meddelandet som representerar SOAP-kuvertet.

The <soap-env:body> är det första underordnade elementet i omslaget. Den innehåller beskrivningen av meddelandet, dvs. innehållet i frågan eller svaret.

Den metod som ska anropas anges i <executequery> från texten i SOAP-meddelandet.

I SOAP identifieras parametrarna i den ordning de visas. Den första parametern, <__sessiontoken>, tar autentiseringskedjan, den andra parametern är XML-beskrivningen av frågan från <querydef> -element.

SOAP-svar soap-response

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
 <SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:ns='http://xml.apache.org/xml-soap' xmlns:SOAP-ENV='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <SOAP-ENV:Body>
   <ExecuteQueryResponse xmlns='urn:xtk:queryDef' SOAP-ENV:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'>
    <pdomOutput xsi:type='ns:Element' SOAP-ENV:encodingStyle='http://xml.apache.org/xml-soap/literalxml'>
     <rcpGrpRel-collection><rcpGrpRel group-id="1872" recipient-id="1362"></rcpGrpRel></rcpGrpRel-collection>
    </pdomOutput>
   </ExecuteQueryResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Resultatet av frågan anges från <pdomoutput> -element.

Felhantering error-management

Exempel på SOAP-felsvar:

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
 <SOAP-ENV:Body>
  <SOAP-ENV:Fault>
   <faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
   <faultstring>Error while executing 'Write' of the 'xtk:persist'.</faultstring> service
   <detail>ODBC error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot insert duplicate key row in object 'XtkOption' with unique index 'XtkOption_name'. SQLSTate: 23000
ODBC error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The statement has been terminated. SQLSTate: 01000 Cannot save the 'Options (xtk:option)' document </detail>
  </SOAP-ENV:Fault>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

The <soap-env:fault> -elementet i SOAP-meddelandets brödtext används för att förmedla felsignaler som uppstår under bearbetningen av webbtjänsten. Detta består av följande delelement:

 • <faultcode> : anger feltypen. Feltyperna är:

  • "VersionMismatch" i händelse av inkompatibilitet med den SOAP-version som används,
  • "MustUnderstand" i händelse av problem i meddelandehuvudet,
  • "Klient" om klienten saknar viss information,
  • "Server" om servern inte kan köra bearbetningen.
 • <faultstring> : meddelande som beskriver felet

 • <detail> : långt felmeddelande

Om serviceanropet lyckades eller misslyckades identifieras det när <faultcode> -elementet har verifierats.

IMPORTANT
Alla Adobe Campaign webbtjänster hanterar fel. Vi rekommenderar därför att du testar varje anrop för att kunna hantera returnerade fel.

Exempel på felhantering i C#:

try
{
 // Invocation of method
 ...
}
catch (SoapException e)
{
 System.Console.WriteLine("Soap exception: " + e.Message);
 if (e.Detail != null)
  System.Console.WriteLine(e.Detail.InnerText);
}

Webbtjänstserverns URL (eller EndPoint) url-of-web-service-server--or-endpoint-

Om du vill skicka webbtjänsten måste du kontakta den Adobe Campaign-server som implementerar motsvarande tjänstmetod.

Server-URL:en är följande:

https://serverName/nl/jsp/soaprouter.jsp

Med <server> Adobe Campaign programserver (nlserver web).

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1