Filhämtare file-collector

The Filinsamlare övervakar hur en eller flera filer kommer in i en katalog och aktiverar övergången för varje mottagen fil. För varje händelse, en filename variabeln innehåller det fullständiga namnet på den mottagna filen. De insamlade filerna flyttas till en annan katalog för arkiveringsändamål och för att säkerställa att de bara räknas en gång.

Som standard är filinsamlaren en beständig uppgift som testar förekomsten av filer vid de tidpunkter som anges i schemat.

Filerna måste finnas på den server där den servermodul som ansvarar för det här arbetsflödet körs. Om flera wfserver-moduler distribueras på en enda instans måste antingen tillhörigheten för de aktiviteter som använder dessa filer eller arbetsflödets totala tillhörighet anges.

Egenskaper properties

Den första fliken i File collector kan du välja källkatalog och vid behov filtrera de insamlade filerna. De andra flikarna beskrivs i Inkommande e-postmeddelanden (Schedule och Expiry tabbar).

 1. Hämtar filer

  • Directory

   Katalog som innehåller de filer som ska hämtas. Den här katalogen måste skapas i förväg på servern: Om den inte finns genereras ett fel.

  • Filter

   Endast filer som matchar det här filtret beaktas. De andra filerna i katalogen ignoreras. Om filtret är tomt beaktas alla filer i katalogen. Exempel på filter: *.zip, import-*.txt.

  • Stop as soon as a file has been processed

   Om det här alternativet är aktiverat avslutas aktiviteten när den första filen har tagits emot. Om det finns flera filer som motsvarar filtret i katalogen kommer endast en att tas med i beräkningen. Det här alternativet garanterar att endast en händelse skickas. Den fil som tas med i beräkningen är den första i listan i alfabetisk ordning.

   Om det inte finns någon fil som matchar filtret i den angivna katalogen för en oschemalagd aktivitet, och om Process file nonexistence om alternativet inte är aktiverat kommer ett fel att uppstå.

  • Execution schedule

   Bestämmer frekvensen för filnärvarokontrollen via parametrarna för Schedule -fliken.

 2. Felhantering

  Följande två alternativ är tillgängliga:

  • Process missing file

   Med det här alternativet initieras en speciell övergång varje gång ingen fil som matchar filtret hittas i den angivna katalogen.

   Om aktiviteten inte är schemalagd kommer den här övergången endast att aktiveras en gång.

  • Process errors

   Med det här alternativet visas en speciell övergång som aktiveras om ett fel genereras. I det här fallet ändras inte arbetsflödet till felstatus och körningen fortsätter

   Fel som beaktas är filsystemfel (filen kunde inte flyttas, katalogen kunde inte nås osv.).

   Det här alternativet bearbetar inte fel relaterade till aktivitetskonfigurationen, dvs. ogiltiga värden.

 3. Historik

  Se File historization steg här: Webbnedladdning.

Filbearbetningsordningen kan inte bestämmas. Om du vill bearbeta en uppsättning filer sekventiellt använder du Stop as soon as a file has been processed och skapa en slinga. I så fall bearbetas filerna i alfabetisk ordning. The Process file nonexistence gör att du kan avsluta iteration.

Utdataparametrar output-parameters

 • filnamn: Fullständigt filnamn. Det här är filnamnet när det har flyttats till historikkatalogen. Sökvägen är därför annorlunda, men namnet är också annorlunda om det redan finns en annan fil med samma namn i katalogen. Utbyggnaden behålls.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1