Webbhämtning web-download

Aktiviteten Webbhämtning startar nedladdningen av en fil på en explicit URL, ett externt konto eller en Adobe Campaign-instans. HTTP-protokollet används. Det kan vara en nedladdning av GET eller POST.

Egenskaper properties

 1. Markera webbfilen

  Om du vill ange vilken fil som ska laddas ned kan du ange fil-URL:en, använda det externa HTTP-kontot där filen lagras eller läsa in filen via en Adobe Campaign-instans. Tillgängliga parametrar beskrivs nedan:

  • Om du vill ange URL:en för filen som ska laddas ned direkt markerar du alternativet Explicit URL och anger URL:en i lämpligt fält. Den här URL:en kan konstrueras med variabeldata.

  • Om du vill använda en External account väljer du kontot i listrutan och anger vilken fil som ska hämtas.

   Externa konton konfigureras från noden Administration > Platform > External accounts i Adobe Campaign-trädet. Kontoparametrarna kan redigeras via ikonen Edit link.

  • Om du vill hämta filen från Adobe Campaign-instansen väljer du alternativet Adobe Campaign Instance.

 2. Filhistorik

  Med länken File historization settings… kan du ange lagringskatalogen för filen och tömningsfrekvensen för den här katalogen.

  Följande alternativ är tillgängliga:

  • Use a default storage directory: filen flyttas alltid innan den bearbetas. Om det här alternativet är markerat flyttas filen till standardlagringskatalogen (katalogen vars i Adobe Campaign installationsmapp). Om du vill ange en lagringskatalog avmarkerar du kryssrutan och anger sökvägen i fältet Storage directory
  • Number of files: Ange det maximala antalet filer som ska sparas i lagringskatalogen.
  • Maximum size (in Mb): Ange maximal kapacitet för lagringskatalogen (i MB).

  Varje fil sparas i 24 timmar innan den omfattas av de definierade reningsreglerna. Rensa sker precis innan aktiviteten startas och tar därför inte hänsyn till den aktuella arbetsflödesfilen.

  Filerna tas bort som en funktion av deras ålder (äldsta till nyaste). De äldsta filerna rensas tills båda tömningsreglerna verifieras. Om du definierar en gräns på 100 filer innebär det därför att lagringskatalogen alltid innehåller de 100 senaste filerna innan arbetsflödet påbörjas, samt de som bearbetas i arbetsflödet som pågår.

  Om du inte längre vill ange en gräns för alternativen Number of files och Maximum size (in Mb) anger du 0 som ett värde.

 3. Avancerade parametrar

  Med länken Advanced parameters… kan du ange ytterligare alternativ som visas nedan:

  • Follow redirections: Med filomdirigering kan du använda åsidosättningar för att dirigera dataindata eller utdata till en enhet av en annan typ.
  • Add the HTTP headers to the file: I vissa fall kanske du vill lägga till ytterligare HTTP-huvuden i en fil. Vanligtvis används dessa rubriker för att tillhandahålla ytterligare information i felsökningssyfte, för Cross-Origin Resource Sharing (CORS) eller för att ange specifika cachelagringsdirektiv.
  • Ignore the HTTP return code: HTTP-returkoder, som också kallas HTTP-statuskoder, anger resultatet av en HTTP-begäran.

  Alternativet Process errors finns detaljerat i Bearbetningsfel.

Utdataparametrar output-parameters

 • filnamn: Den hämtade filens fullständiga namn.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1