Felkoder, meddelanden och exempel för DCS dcs-error-codes-messages-and-examples

Felkoder och meddelanden som genereras av Data Collection Servers (DCS) visas i numerisk ordning efter kod-ID.

I tabellerna nedan kursiv representerar en variabelplatshållare.

Systemfelskoder system-error-codes

Felkod
Felmeddelande
Beskrivning
0
Ospecificerat fel
Detta är ett catch-all-fel som hanterar händelser som inte täcks av de andra felhanterarna. Det är svårt att felsöka det här felet. Den kan orsakas av en mängd okända åtgärder eller händelser. Om du får det här felet kan du prova DCS begär igen. Kontakta Adobe om problemet kvarstår.
1
Det gick inte att hitta konfigurationen för värdnamnet: hostname
Värdnamnet som skickades i begäran har inte konfigurerats av vårt team för partneretablering. Kontakta Adobe -representant om det här felmeddelandet visas.
2
Ogiltig d_orgid value (could not find a config for this org id): ID
Organisations-ID:t är felaktigt. Kontrollera ditt ID och försök igen. Om du inte känner till eller har ditt organisations-ID kan du läsa avsnittet Administrationssida Organisationer och kontolänkning om du vill ha information om hur du hittar det.
10
Det går inte att utvärdera egenskaper
Förfrågans egenskaper har antingen utvärderats delvis eller inte utvärderats alls. Kontakta Adobe om problemet kvarstår.

Felkoder för integrering integration-error-codes

Felkod
Felmeddelande
Beskrivning
100
Det gick inte att hämta värdnamnet för begäran
An API anropet skickade inte värden HTTP i begäran. Lägg till värdhuvudet i samtalet och försök igen. De flesta webbläsare och API kunderna gör detta automatiskt.
101
Ogiltig Experience Cloud id skickades ID
The DCS anropet innehåller ett ogiltigt Experience Cloud ID. Kontrollera d_mid= key-value-par i rubriksträngen. Se till att du skickar in rätt Experience Cloud ID och försök utföra begäran igen.
102
Ogiltig AAM ID har skickats i begäran ID
The DCS anropet innehåller ett ogiltigt Audience Manager ID. Kontrollera d_uuid= key-value-par i rubriksträngen. Se till att du skickar in rätt Audience Manager ID och försök utföra begäran igen.
104
Alla kund-ID:n är ogiltiga
Alla kund-ID:n i samtalet är ogiltiga. Kontrollera dina ID:n och försök igen.
109
Referent HTTP referer tillåts inte för partner Partner ID
The HTTP referer huvudet i anropet tillåts inte för partner-ID:t i samtalet. Kontrollera att HTTP referer huvudet är korrekt.
111
Ogiltig IMS mottagen token
Returnerad för Audience Manager - Adobe Target integreringar. Felet genereras när ett anrop görs till DCS, innehåller ett ogiltigt IMS token. Token kan ha fel format, ha upphört att gälla eller så har användaren inte behörighet att komma åt den nödvändiga resursen.

Felkoder för avanmälan opt-out-error-codes

Kod-ID
Meddelande
Beskrivning
171
En avanmälningstagg för ID påträffades ID
En kund har valt att inte ta emot intressebaserad annonsering.
172
Blockerade cookies
Returneras när användarens webbläsare blockerar cookies från tredje part.
173
Påträffade förtroenderelation via NAI
Användaren har initierat en avanmälningsprocess via NAI.
198
Begäranden från det här landet blockeras av partnern
Baserat på IP-adressen DCS blockerar förfrågningar från länder där partnern avsiktligt har begränsat trafiken.
199
Begäranden från det här landet tillåts inte

Baserat på IP-adressen DCS blockbegäran från följande länder:

 • Kuba
 • Iran (IR)
 • Nordkorea (KP)
 • Sudan (SD)
 • Syrien (SY)

Felkoder för profilhämtning profile-retrieval-error-codes

Kod-ID
Meddelande
Beskrivning
200
Det går inte att läsa egenskaper från profilcache för ID: ID
Returneras när en användarprofil inte kan läsas från vår interna lagring.
201
Det går inte att läsa enhets-ID från profilcache för kund-ID: ID
Returneras när enhets-ID kan inte hämtas för en sammanfogningsregel för profillänk.
202
Det går inte att läsa relaterad kund för enhets-ID: ID
Returneras när kund-ID (UUID) som är kopplat till ett enhets-ID kan inte hämtas för en senast autentiserad kopplingsregel från vår interna lagring.
203
Det går inte att läsa enhetskluster för ID: ID
Det går inte att returnera de länkade enhets-ID:n från samma enhetsdiagramkluster för det här enhets-ID:t.
204
Det gick inte att utföra migreringen eftersom profilläsningen misslyckades för den primära enheten
Om du får det här felet kan det uppstå skalbarhetsproblem i vårt datalager ( PCS). Kontakta din Adobe-representant om problemet kvarstår.
205
Det gick inte att utföra migreringen från ID till ID, eftersom profilläsningen misslyckades för ID
Om du får det här felet kan det uppstå skalbarhetsproblem i vårt datalager ( PCS). Kontakta din Adobe-representant om problemet kvarstår.

Varningskoder för integrering integration-warning-codes

Kod-ID
Meddelande
Beskrivning
300
Ogiltigt kund-ID ID
Kund-ID är ogiltigt (värden saknas för datakälla, integreringskoder saknas, ogiltigt format för datakällor, blockerat kund-ID, tomt kund-ID, oauktoriserat åtkomstförsök till en datakälla som inte tillhör partnern).
301
Det högsta antalet kund-ID:n har överskridits. Högsta tillåtna antal är maximum allowed. Hittade är maximum found.
Antalet kund-ID:n som är associerade med en datakälla mellan olika enheter överskrider det tillåtna antalet korsenhets-ID:n per begäran. Dessa ID:n omfattar enhets-, mobil- eller cookie-ID:n. Gränsen är för närvarande 10.
302
Obehörigt kund-ID ID
Returneras när kundens ID-datakälla inte ägs av det aktuella organisations-ID:t. Om du inte känner till eller har ditt organisations-ID kan du läsa avsnittet Hitta ditt företags-ID i Organisationer och kontolänkning om du vill ha information om hur du hittar det.
303
Blockerat kund-ID ID
Returneras när kund-ID:t har identifierats som skadligt och har lagts till i en blockeringslista.
304
ID för blockerad datakälla ID
Returneras när datakällans ID har identifierats som skadligt och har lagts till i en blockeringslista
306
Blockerat deklarerat enhets-ID ID
Enhets-ID:t har identifierats som skadligt och har lagts till i en blockeringslista Det här kan hända när vi får en mycket hög mängd DCS begäranden som innehåller detta enhets-ID på kort tid.
307
Spärrad profilåtgärd för ID
En läs-/skrivåtgärd har blockerats eftersom ett ID har identifierats som skadligt och har lagts till i blockeringslista Se felkod 306.
309
Kund-id ID ignorerades eftersom det överskred gränsen för deklarerade kund-ID:n per begäran

Relaterat till fel 301. Det här felet anger vilket kund-ID som ignorerades eftersom gränsen överskreds.

Om till exempel 12 kund-ID har deklarerats på DCS två av dem kommer att kastas bort. För att kunna meddela vilka som har ignorerats visas det här felet två gånger i svaret (en gång för varje ignorerat kund-ID).

310
Kund-ID ignorerades eftersom det överskred gränsen för ett givet namnutrymme. Namnområdes-ID är ID, kund-ID är ID.

Den här felkoden returneras om fler än tre kund-ID har deklarerats för samma namnutrymme ( DPID) på en DCS ring.

https://partner.demdex.net/event?d_rtbd=json&d_cid_ic=one&d_cid_ic=one&d_cid_ic=one&d_cid_ic=one

I detta exempel DCS -begäran, finns det 4 id:n deklarerade för samma namnutrymme (med integreringskoden 1). Ett av ID:na ignoreras och fel 310 returneras.

311
Begäran innehåller ogiltiga parametrar

The DCS returnerar den här felkoden när minst en URL-parameter inte är korrekt kodad. I det här fallet DCS ignorerar hela begäran.

http(s)://partner.demdex.net/event?d_event=imp&d_rtbd=json&d_src=38454&d_site=%esid!&d_creative=%ecid!&d_adgroup=%eaid!&d_placement=%epid!&d_campaign=%ebuy!&d_adsrc=48123

I exempelbegäran ovan % sekvensen är felaktigt kodad. Följaktligen är DCS kommer att bortse från det.

Det korrekt kodade exemplet ska se ut så här:

http(s)://partner.demdex.net/event?d_event=imp&d_rtbd=json&d_src=38454&d_site=%25esid!&d_creative=%25ecid!&d_adgroup=%25eaid!&d_placement=%25epid!&d_campaign=%25ebuy!&d_adsrc=48123

312
Begäran innehåller ett ogiltigt globalt enhets-ID

The DCS returnerar den här felkoden när begäran innehåller ett ogiltigt globalt enhets-ID. DCS ignorerar det ogiltiga ID:t och genererar ett 312-fel tillsammans med de specifika felen för det ogiltiga ID:t. Se Globala datakällor och Index för ID:n i Audience Manager om du vill ha detaljerad information om rätt enhetsannons-ID-format och motsvarande globala datakällor.

Exempel på ett felaktigt anrop: "http://partner.demdex.net/event?d_rtbd=json&d_cid=20915%01a53cc5a2-6aa1-4210-8ded-a88b29b6212z"

Förklaring: En IDFA (DPID 20915) måste vara ett versalt ID. ID:t som angavs i begäran är gemener.

313
CMP ID finns inte i GCL
När gdpr=1 och IAB TC-strängen genereras av ett CMP-ID som inte finns i den cachelagrade versionen av Global CMP List vid tidpunkten för utvärderingen, tar Audience Manager-pluginen för IAB TCF bort IAB TC-strängen och bearbetar begäran som vanligt. IAB TCF v2.2 ${GDPR} makrot är inställt på 0 och ${GDPR_CONSENT_XXX} makrot är tomt.
314
CMP ID har markerats som borttaget i GCL
När gdpr=1 och IAB TC-strängen genereras av en CMP som är markerad som borttagen i vår cachelagrade version av Global CMP List, tar Audience Manager-pluginen för IAB TCF bort TC-strängen och bearbetar begäran som vanligt, om utvärderingstiden är förbi raderingstiden från den globala CMP-listan. IAB TCF v2.2 ${GDPR} makrot är inställt på 0 och ${GDPR_CONSENT_XXX} makrot är tomt.
315
Godkännandesträngen anger inget samtycke
Om du inte ger något samtycke väljer Audience Manager-plugin-programmet för IAB TCF att användaren inte ska samla in ytterligare data eller att samtalet ska tas bort helt om ingen partnerkontext hittas.

Exempel på felkodmeddelanden sample-error-codes

The DCS returnerar felkoder och meddelanden i en JSON eller i ett X-huvud i HTTP-svarssträngen.

Exempel på DCS-felkod och -meddelande

{
  "errors":[
   {
     "code":101,
     "msg":"Invalid Experience Cloud id passed in"
   },
   {
     "code":102,
     "msg":"Invalid aam id passed in request"
   }
  ]
}

X-Error

Felkoder som hämtas av X-header visas i URL-strängen så här, X-Error: 101,102.

Överbelastning och felhantering

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695