Förstå och konfigurera robotregler

Med Bot Rules kan du ta bort trafik från rapportsviten som genereras av kända spindlar och botar. Genom att ta bort robottrafiken kan du få ett mer exakt mått på användaraktiviteten på din webbplats.

När båda reglerna har definierats jämförs all inkommande trafik med de definierade reglerna. Trafik som uppfyller någon av dessa regler samlas inte in i rapportsviten och ingår inte i trafikmätningarna.

Att ta bort robottrafik minskar vanligen mängden trafik och konverteringsmått. Många kunder tycker att om man tar bort både trafik ökar konverteringsgraden och ökar användbarheten.

Punkttrafikdata lagras i en separat databas för visning i rapporter om start- och startsidor.

NOTE
Adobe Experience Platform Edge Network har en söktidentifieringstjänst vilka etiketter träffar som identifieras som om de kommer från bottar. Processen för att identifiera robotar som används i Adobe Analytics är separat och refererar inte till robotpoängen som ingår i data som hämtas via Edge Network. De två systemen använder dock samma IAB-robotlista.

Uppdatera eller överföra robotregler

IMPORTANT
Innan du tar bort robottrafiken ska du kommunicera med intressenter för att se till att de kan göra de nödvändiga justeringarna av viktiga prestandaindikatorer som ett resultat av denna förändring. Om det är möjligt rekommenderar vi att man först tar bort både robottrafiken från ett litet rapporteringsprogram för att uppskatta den potentiella effekten.

I följande video visas hur du konfigurerar båda reglerna:

Så här uppdaterar eller överför du robotregler:

 1. Gå till Analytics > Admin > Report Suites.

 2. Välj den rapportsvit där du vill uppdatera båda reglerna och välj sedan Edit Settings > General > Bot Rules.

 3. Använd något av följande alternativ för att uppdatera eller överföra robotregler för rapportsviten:

  • Välj Aktivera regler för IAB-filtrering att ta bort botar i IAB:s (International Advertising Bureau's) International Spiders & Bots List för att ta bort robottrafiken.

   Vi rekommenderar att du väljer det här alternativet till ett minimum.

   Mer information finns i avsnittet nedan. Standard IAB-robotregler.

  • Välj Lägg till regel för att definiera och lägga till anpassade robotregler baserade på användaragenter, IP-adresser eller IP-intervall.

   Mer information finns i avsnittet nedan. Anpassade robotregler.

  • Intill Välj CSV-startfil att importera område, markera Välj fil markerar du sedan den CSV-fil som definierar robotreglerna.

   Mer information finns i avsnittet nedan. Överför robotregler.

 4. Välj Spara.

Standard IAB-robotregler

Du kan aktivera standardregler för IAB-robotar genom att kontrollera Enable IAB Bot Filtering Rules kryssrutan. Det här urvalet tar bort botar i IAB:s lista International Advertising Bureau's (International Advertising Bureau's) International Spiders & Bots för att ta bort robottrafiken. Adobe uppdaterar denna lista från IAB varje månad.

Adobe kan inte tillhandahålla den detaljerade IAB-robotlistan till kunder, men du kan använda Bots Report för att visa en lista med bots som har använt din webbplats. Om du vill skicka in en robot till IAB-listan går du till IAB.

Mer information om hur du aktiverar IAB-robotregler i en rapportsvit finns i Uppdatera eller överföra robotregler.

Anpassade robotregler

NOTE
Användargränssnittet tillåter att 500 regler definieras manuellt. När den här gränsen har nåtts måste reglerna hanteras i grupp med alternativen Importera fil och Exportera batchregler.

Med anpassade robotregler kan du filtrera trafikbaserade villkor som du definierar. Information om hur du aktiverar anpassade robotregler i en rapportserie finns i Uppdatera eller överföra robotregler.

Anpassade robotregler definieras med följande villkorstyper:

 • Användaragent
 • IP-adress
 • IP-intervall

Flera villkor kan definieras för en enskild regel. Flera villkor matchas med "eller". Om du till exempel anger ett värde för användaragenten och IP-adressen räknas trafiken som starttrafik om något av villkoren uppfylls.

Användaragent

Ett användaragentvillkor kontrollerar om användaragentvärdet är det starts with eller contains angiven sträng. If contains är markerat matchas delsträngen om den förekommer någonstans i användaragenten.

Valfria värden kan inkluderas i does not contain lista för att definiera värden som användaragenten inte får innehålla för att matchningen ska lyckas. Du kan ange flera värden genom att inkludera ett värde per rad. Om användaragenten uppfyller villkoren som anges i matchningssträngen, men även innehåller en sträng i listan som inte innehåller någon, betraktas den inte som en matchning.

The contains får innehålla högst 100 tecken. Listan innehåller inte mer än 255 tecken minus ett avgränsningstecken för varje ny rad. (Detta motsvarar antalet strängar - 1. Om du anger 4 innehåller inte strängar, 3 avgränsningstecken krävs.) Alla strängmatchningar är inte skiftlägeskänsliga.

IP-adress (inklusive matchningar med jokertecken)

Matchar en IP-adress eller flera adresser i samma block med jokertecken (*). Ange de numeriska värdena för den IP-adress som du vill matcha. Ersätt * för alla värden som du vill matcha med ett jokertecken. Följande lista innehåller exempel på IP-adressmatchningssträng:

10.10.10.1
10.10.10.*

IP-adressintervall

Ange de start- och slutintervall för IP-adresserna som ska matcha. Ersätt * för alla värden som du vill matcha med ett jokertecken.

Definiera en anpassad robotregel

 1. Gå till Analytics > Admin, välj en eller flera rapportsviter och klicka på General > Bot Rules.
 2. Klicka Add Rule och definiera ett eller flera matchningsvillkor.
 3. Klicka på Save. Ändringen bör träda i kraft inom 30 minuter.

Överför robotregler

Om du vill importera robotregler gruppvis kan du överföra en CSV-fil som definierar reglerna.

 1. Information om hur du börjar överföra båda reglerna till en rapportserie finns i Uppdatera eller överföra robotregler.

 2. Skapa en CSV-fil med följande kolumner, på rad 1 i kalkylbladet och i den ordning som anges:

  table 0-row-6 1-row-6
  Kolumn 1, rad 1 Kolumn 2, rad 1 Kolumn 3, rad 1 Kolumn 4, rad 1 Kolumn 5, rad 1 Kolumn 6, rad 1
  Punktnamn IP-start IP-slut Regel
  (innehåller eller börjar med)
  Inkludera användaragent Exkludera användaragent
  (Högst 255 tecken)

  Du kan definiera tre typer av Båda-regler:

  • Användaragenten innehåller eller börjar med
  • En IP-adress eller jokerteckenmatchning
  • IP-intervallmatchning

  Varje rad i importfilen kan bara innehålla en av följande båda definitioner:

  note note
  NOTE
  Om du vill matcha en robot med en kombination av regler som är kopplade till en OR (till exempel användaragent eller IP-adress), anger du ett identiskt namn för alla regler som du vill kombinera i fältet för båda namnen. AND-matchningar stöds inte.
  • Användaragenten innehåller eller börjar med: Ange en enda användaragentsträng som ska matchas i kolumnen Agent Include. Ange vilken typ av matchning du vill ska utföras genom montering innehåller eller börjar med i fältet Agentmatchningsregel. Ett valfritt värde kan inkluderas i kolumnen Agent Exclude som definierar en eller flera röravgränsade ( | ) strängar som agenten inte innehåller. Strängmatchningar är inte skiftlägeskänsliga. Både IP-startkolumnen och IP-slutkolumnen måste vara tomma.

  • En IP-adress eller jokerteckenmatchning: Matcha en enda IP-adress ( 10.10.10.1) eller IP-adress med jokertecken ( 10.10.*.*) placerar du samma värde i kolumnerna IP Start och IP End. Matchningsregel, Inkludera agent och Exkludera agent måste vara tomma.

  • IP-intervallmatchning: Definiera ett intervall med IP-adresser med kolumnerna IP Start och IP End. Jokertecken kan användas för att matcha IP-intervall, till exempel 10.10.10.* till 10.10.20.*. Matchningsregel, Inkludera agent och Exkludera agent måste vara tomma.

 3. På startregelsidan i Report Suite Manager, bredvid Välj CSV-startfil att importera område, markera Välj fil markerar du sedan den CSV-fil som definierar de båda regler som du vill importera.

 4. (Valfritt) Välj Overwrite existing rules om du vill ta bort alla befintliga regler och ersätta dem med de regler som är definierade i överföringsfilen.

 5. Välj Importera fil.

 6. I Regeluppsättningar granskar du de regler som importerades.

 7. Välj Spara.

Exportera robotregler

Så här exporterar du alla regler som definieras i användargränssnittet i ett CSV-format:

 1. Gå till Analytics > Admin > Report Suites.

 2. Välj den rapportsvit som innehåller de båda reglerna som du vill exportera och välj sedan Edit Settings > General > Bot Rules.

 3. Välj Export Bot Rules sparar du sedan CSV-filen i filsystemet.

Robotreglernas inverkan på datainsamling section_F01A3130E7A04A9993371CF26F6586F2

Punktregler tillämpas på alla analysdata. Data som tas bort av punktregler visas bara i rapporter för start- och punktsidor.

VISTA-regler tillämpas efter PUNKTREGLER. Se Bearbetningsorder i Technotes-handboken.

Bearbetning av högfrekvent besök: Om fler än 100 träffar inträffar under ett besök avgör rapporten om besökets tid i sekunder är mindre än eller lika med antalet träffar under besöket. I denna situation, på grund av kostnaderna för att behandla långa, intensiva besök, börjar rapporteringen om med ett nytt besök. Besök med många träffar orsakas normalt av robotattacker och betraktas inte som normala besökare.

NOTE
Träffar markerade som bots faktureras som serveranrop.

Inverkan av IP-förfalskning på robotfiltrering section_92E60B95BE8940D983F28C79E0CD6B12

IAB-robotlistan baseras enbart på användaragent, så filtrering som baseras på den listan påverkas inte av inställningarna för IP-förfalskning. För icke-IAB-robotfiltrering (anpassade regler) kan IP ingå i filtreringsvillkoren. Om filtreringen börjar med IP sker robotfiltreringen efter att den sista oktetten har tagits bort om den inställningen är aktiverad, men före de andra alternativen för IP-begränsning, som att ta bort hela IP-adressen eller ersätta den med ett unikt ID.

Om IP-förfalskning är aktiverat inträffar IP-uteslutning innan IP-adressen döljs, så kunderna behöver inte ändra någonting när de aktiverar IP-förfalskning.

Om den sista oktetten tas bort, görs det före IP-filtrering. Den sista oktetten ersätts med 0, och reglerna för IP-undantag måste uppdateras för att matcha IP-adresser med en nolla på slutet. Matchande * ska matcha 0.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529