Stöd till Adobe Advertising för den allmänna dataskyddsförordningen

För Adobe Advertising Search, Social, & Commerce, Adobe Advertising DSP, Adobe Advertising Creative, och Adobe Advertising DCO

IMPORTANT
Innehållet i detta dokument är inte juridisk rådgivning och är inte avsett att ersätta juridisk rådgivning. Kontakta ditt juridiska ombud för råd om den allmänna dataskyddsförordningen.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som är en lag som gäller den 25 maj 2018, ger alla individer (registrerade) inom EU:s gränser kontroll över sina personuppgifter och förenklar regelmiljön för den internationella verksamheten. Denna lag gäller alla företag (registeransvariga) som erbjuder varor eller tjänster för att övervaka, övervaka eller samla in personuppgifter från enskilda personer inom EU:s gränser vid den tidpunkt då deras personuppgifter behandlas, oavsett var den registeransvarige befinner sig.

Adobe Experience Cloud fungerar som personuppgiftsbiträde för alla personuppgifter som de tar emot och lagrar för sina kunders räkning. Som personuppgiftsansvarig avgör du vilka personuppgifter Adobe Experience Cloud behandlar och lagrar å dina vägnar.

Det här dokumentet beskriver hur Advertising Search, Social, & Commerce, Advertising Creative, DSP (Demand Side Platform), och Advertising DCO ge stöd för de registrerade i GDPR för åtkomst och borttagning av data med hjälp av Adobe Experience Platform Privacy Service API och användargränssnittet för Privacy Service.

Mer information om vad GDPR innebär för ditt företag finns i GDPR och er verksamhet.

Dataförfrågningstyper som stöds för Adobe Advertising

Adobe Experience Platform ger företag möjlighet att utföra följande uppgifter:

 • Åtkomst till data på cookie-nivå eller data på enhets-ID-nivå (för annonser i mobilappar) inom Search, Social, & Commerce, Creative, DSP, eller DCO.
 • Ta bort data på cookie-nivå som lagras i Search, Social, & Commerce, Creative, DSP, eller DCO för registrerade i en webbläsare, eller ta bort data på ID-nivå som lagras i DSP för registrerade som använder appar på mobila enheter.
 • Kontrollera status för en eller alla befintliga begäranden.

Nödvändig inställning för att skicka begäranden för Adobe Advertising

Om du vill begära åtkomst till och radering av data för Adobe Advertising måste du:

 1. Distribuera ett JavaScript-bibliotek för att hämta och ta bort era cookies för registrerade data. Samma bibliotek, AdobePrivacy.js, används för alla Adobe Experience Cloud-lösningar.

  note important
  IMPORTANT
  Begäranden till vissa Experience Cloud-lösningar kräver inte JavaScript-biblioteket, men begäranden till Adobe Advertising kräver det.

  Du bör distribuera biblioteket på den webbsida från vilken de registrerade kan skicka in begäran om åtkomst och borttagning, till exempel företagets integritetsportal. Biblioteket hjälper dig att hämta Adobe cookies (namnområdes-ID: gsurferID) så att du kan skicka dessa identiteter som en del av begäran om åtkomst och borttagning via Adobe Experience Platform Privacy Service API.

  När den registrerade begär att få ta bort personuppgifter tar biblioteket också bort den registrerades cookie från den registrerades webbläsare.

  note note
  NOTE
  Att ta bort personuppgifter skiljer sig från avanmäl dig, vilket stoppar målsättningen för en slutanvändare med målgruppssegment. När en registrerade begär att få ta bort personuppgifter från Creative, DSP, eller DCO, skickar biblioteket också en begäran till Adobe Advertising om att avanmäla den registrerade från segmentmålinriktning. För annonsörer med Search, Social, & Commercerekommenderar vi att du ger de registrerade en länk till https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html, som förklarar hur man avanmäler sig från målgruppssegmentsmålgruppsanpassning.
 2. Identifiera ditt organisations-ID för Experience Cloud och se till att det är länkat till dina Adobe Advertising-konton.

  Ett Experience Cloud-organisations-ID är en 24 tecken lång alfanumerisk sträng som läggs till med "@AdobeOrg". De flesta Experience Cloud-kunder har tilldelats ett organisations-ID. Om ert marknadsföringsteam eller er interna Adobe systemadministratören känner inte till ditt företags-ID eller är inte säker på om det har etablerats och kontaktar sedan Adobe kundtjänst på gdprsupport@adobe.com. Du behöver organisations-ID:t för att kunna skicka begäranden till sekretess-API:t med hjälp av imsOrgID namnutrymme.

  note important
  IMPORTANT
  Kontakta Adobe Advertising och bekräfta att alla era Adobe Advertising-konton är korrekta - inklusive DSP Konton eller annonsörer. Search, Social, & Commerce konton, och Creative eller DCO konton - är länkade till ditt företags-ID för Experience Cloud.
 3. Använd antingen ADOBE EXPERIENCE PLATFORM PRIVACY SERVICE API (för automatiska förfrågningar) eller Privacy Servicens användargränssnitt (vid ad hoc-begäran) att skicka in begäran om åtkomst och radering till Adobe Advertising för de registrerade samt att kontrollera status för befintliga ansökningar.

  För annonsörer som har en mobilapp som kan interagera med registrerade personer och starta kampanjer med DSP måste du ladda ned de sekretessfärdiga SDK:erna för Experience Cloud. Med Mobile SDK:er kan personuppgiftsansvariga ange statusflaggor för avanmälan, hämta den registrerade personens enhets-ID (namnområdes-ID: deviceID) och skicka begäranden till Privacy Services-API:t. Din mobilapp kräver SDK version 4.15.0 eller senare.

  När du skickar en begäran om åtkomst för en registrerad returnerar Privacy Services-API information som baseras på den angivna cookien eller det angivna enhets-ID:t, som du sedan måste returnera till den registrerade.

  När du skickar en begäran om borttagning av en registrerad tas cookie-ID:t eller enhets-ID:t och alla kostnads-, klicknings- och intäktsdata som är kopplade till cookien bort från servern.

  note note
  NOTE
  Om ditt företag har flera Experience Cloud-organisations-ID:n måste du skicka separata API-förfrågningar för varje. Du kan dock göra en API-begäran till flera Adobe Advertising-underlösningar (Search, Social, & Commerce, Creative, DSPoch DCO), med ett konto per dellösning.

Alla dessa steg är nödvändiga för Adobe Advertising. Mer information om dessa och andra relaterade uppgifter som du behöver utföra med Adobe Experience Platform Privacy Service, och var du hittar objekten som behövs, finns i "Översikt över Privacy Servicen."

Obligatoriska fältvärden i JSON-begäranden i Adobe Advertising

"company context":

 • "namespace": **imsOrgID**
 • "value": <ditt Experience Cloud-organisations-ID>

"users":

 • "key": <vanligtvis namnet på den registrerade>

 • "action": antingen **access** eller **delete**

 • "user IDs":

  • "namespace": **411** (som anger adcloud cookie space)

  • "value": <den registrerade personens cookie-ID-värde som hämtats frånAdobePrivacy.js>

 • "include": **adCloud** (som är Adobe produkt som gäller för begäran)

 • "regulation": **gdpr** (som är den sekretessregel som gäller för begäran)

Exempel på begäran som skickats av den registrerade med ett användar-ID i Adobe Advertising som hämtats från AdobePrivacy.js

{
"companyContexts":[
  {
    "namespace":"imsOrgID",
    "value":"5AB13068374019BC@AdobeOrg"
   }
  ],
  "users": [
{
 "key": "John Doe",
 "action":["access"],
 "userIDs":[
   {
    "namespace":"411",
    "value":"Wqersioejr-wdg",
    "type":"namespaceId",
    "deletedClientSide":false
   }
  ]
}
],
"include":[
   "adCloud"
  ],
  "regulation":"gdpr"
}

Datafält som returneras för åtkomstbegäranden

Nedan följer ett exempel på ett åtkomstsvar för Adobe Advertising.

{
  "jobId":"12345AD43E",
  "action":"access",
  "product":"adCloud",
  "status":"complete",
  "results":{
    "userIDs":[
      {
        "namespace":"411",
        "userID":" Wqersioejr-wdg "
      }
    ],
    "receiptData":{
      "impressionCount":"100",
      "clickCount":5,
      "geo":[
        "United States of America",
        "San Francisco CA"
      ],
      "profile":[
        {
          "pixelid":"111",
          "ut1":"abc",
          "ut2":"def",
          "ut3":"ghi",
          "ut4":"jkl",
          "ut5":"mno"
        },
        {
          "pixelid":"123",
          "ut1":"abc",
          "ut2":"def",
          "ut3":"ghi",
          "ut4":"jkl",
          "ut5":"mno"
        }
      ],
      "matchingSegments":[
        {
          "segmentName":"AP4 - Art/Culture - In-Market",
          "segmentID":"kV1mPa2aqPNWKSNtf325",
          "serviceProvider":"Adobe"
        },
        {
          "segmentName":"EMEA - UK - Health Food Buyers",
          "segmentID":"eP2oJ2UPsfsDVDhvlGewx",
          "serviceProvider":"BlueKai"
        }
      ]
    }
  }
}
recommendation-more-help
2f08d4e3-9772-481e-b57c-a895b2a58c8c