Gegevenselementen

NOTE
Adobe Experience Platform Launch is omgedoopt tot een reeks technologieën voor gegevensverzameling in Adobe Experience Platform. Diverse terminologische wijzigingen zijn als gevolg hiervan in de productdocumentatie doorgevoerd. Gelieve te verwijzen naar het volgende documentvoor een geconsolideerde verwijzing van de terminologieveranderingen.

Gegevenselementen zijn de bouwstenen voor uw gegevenswoordenboek (of gegevenskaart). Gebruik gegevenselementen om gegevens te verzamelen, te organiseren en te leveren over marketing- en advertentietechnologie.

Eén gegevenselement is een variabele waarvan de waarde kan worden toegewezen aan querytekenreeksen, URL's, cookie-waarden, JavaScript-variabelen enzovoort. U kunt in Adobe Experience Platform naar deze waarde verwijzen met de variabelenaam. Deze verzameling gegevenselementen wordt het woordenboek met gedefinieerde gegevens dat u kunt gebruiken om uw regels (gebeurtenissen, voorwaarden en handelingen) samen te stellen. Dit gegevenswoordenboek wordt over tags gedeeld voor gebruik met extensies die u aan de eigenschap hebt toegevoegd.

IMPORTANT
De veranderingen treden niet van kracht tot zij worden gepubliceerd.

Gebruik gegevenselementen zo breed mogelijk tijdens het maken van regels om de definitie van dynamische gegevens te consolideren en de efficiëntie van het coderingsproces te verbeteren. U definieert de gegevensregels eenmaal en gebruikt deze vervolgens op meerdere plaatsen.

Het concept van herbruikbare gegevenselementen is zeer krachtig en u zou hen als beste praktijken moeten gebruiken.

Bijvoorbeeld, als er een bepaalde manier is dat u paginanamen of product IDs van verwijzingen voorziet of informatie van de parameters van het vraagkoord van een aangesloten marketing verbinding of van AdWords haalt, etc., kunt u een gegevenswoordenboek (gegevenselementen) tot stand brengen door informatie van zijn bron te krijgen en dan deze gegevens in diverse markeringsregels te gebruiken.

Als u bijvoorbeeld de paginanaam gebruikt, kunt u een bepaald paginanaamschema gebruiken door naar een gegevenslaag, document.title -element of een titeltag in de website te verwijzen. Met tags in Adobe Experience Platform kunt u een gegevenselement maken als een enkel referentiepunt voor dat specifieke punt van gegevens. Vervolgens kunt u dit gegevenselement gebruiken in elke regel die naar de paginanaam moet verwijzen. Als u om een of andere reden in de toekomst besluit om de manier te wijzigen waarop u naar de paginanaam verwijst (u hebt bijvoorbeeld naar document.title verwezen maar u wilt nu naar een bepaalde gegevenslaag verwijzen), hoeft u veel verschillende regels niet te bewerken om die verwijzing te wijzigen. U wijzigt eenvoudig de verwijzing eenmaal in het gegevenselement en alle regels die naar dat gegevenselement verwijzen, worden automatisch bijgewerkt.

NOTE
Als in een regel niet naar een gegevenselement wordt verwezen, wordt het niet op een pagina geladen, tenzij het specifiek wordt aangeroepen in een aangepast script

De elementen van gegevens worden bevolkt met gegevens wanneer zij in regels worden gebruikt of wanneer manueel geroepen in een manuscript. Op een hoog niveau kunt u:

 1. creeer een gegevenselement, als u dit niet reeds hebt gedaan.
 2. Gebruik het gegevenselement in a regelof een douanescript.

Gebruik van gegevenselementen

In regels

U kunt gegevenselementen in de regel het uitgeven interface gebruiken door het onderzoeksvakje te gebruiken om de naam van uw gegevenselement te vinden.

In aangepast script

U kunt gegevenselementen in aangepaste scripts gebruiken met de objectsyntaxis _satellite :

_satellite.getVar('data element name');

Een gegevenselement maken create-a-data-element

De elementen van gegevens zijn de bouwstenen voor regels. Met gegevenselementen kunt u een gegevenswoordenboek (of gegevenskaart) maken van veelgebruikte items op een pagina, ongeacht de oorsprong ervan (queryreeksen, URL's of cookiewaarden) voor elk object dat zich op uw site bevindt.

 1. Open vanuit een eigenschappenpagina de tab Data Elements en selecteer vervolgens Create New Data Element .

 2. Geef het gegevenselement een naam.

 3. Selecteer een extensie en typ deze.

  De beschikbare elementtypen worden bepaald door de extensie. Voor informatie over de types beschikbaar met de de markeringsuitbreiding van de Kern, verwijs naar Types van gegevenselementen.

 4. Geef alle gevraagde informatie over het gekozen type op in de opgegeven velden.

 5. (Optioneel) Voer een standaardwaarde in.

  Als u deze optie niet selecteert, is er geen standaardwaarde. De meeste gebruikers verlaten dit in zijn standaardstaat. Verschillende systemen behandelen een lege variabele anders. Sommige mensen kiezen ervoor om iets in te voeren zoals "geen" of "n.v.t.", zodat ze consistentie kunnen creëren in de rapportage wanneer het gegevenselement geen waarde retourneert.

 6. Selecteer of u een waarde in kleine letters wilt afdwingen en of u regeleinden en spaties wilt verwijderen.

 7. Selecteer een duur.

  De beschikbare opties zijn:

  • Geen

   • De waarde wordt niet opgeslagen.
  • Paginaweergave

   • De waarde wordt vastgehouden in een JavaScript-variabele totdat de pagina wordt vernieuwd of een nieuwe pagina wordt geladen.

   • Kan in scripts worden gemaakt en ingesteld met behulp van _satellite -objectsyntaxis:

    _satellite.setVar('data_element_name')

  • Sessie

   • De waarden blijven aanwezig in de sessieopslag van de browser totdat het browsertabblad wordt gesloten.
   • Beschikbaar tijdens het hele bezoek ter plaatse.
  • Bezoeker

   • De waarde wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen in de lokale opslag van de browser.
 8. Selecteer Save.

Wanneer het creëren van of het uitgeven van elementen, kunt u sparen en aan uw actieve bibliotheekbouwen. Hiermee slaat u de wijziging onmiddellijk op in uw bibliotheek en wordt een build uitgevoerd. De status van de build wordt weergegeven. U kunt ook een nieuwe bibliotheek maken via het vervolgkeuzemenu Active Library .

Typen gegevenselementen types-of-data-elements

NOTE
Gegevenselementen worden bepaald door de extensie. Er is geen limiet aan de typen die kunnen worden gemaakt.

De volgende secties beschrijven de types van gegevenselementen beschikbaar in de uitbreiding van de Kern. Andere extensies gebruiken andere typen gegevenselementen.

In het veld cookie naam kan naar een beschikbaar domeincookie worden verwezen.

Voorbeeld:

cookieName

Aangepaste code

Aangepaste JavaScript kan in de gebruikersinterface worden ingevoerd door Open Editor te selecteren en code in het editorvenster in te voegen.

Een terugkeerverklaring is noodzakelijk in het redacteursvenster om erop te wijzen welke waarde als waarde van het gegevenselement zou moeten worden geplaatst. Als er geen instructie return is opgenomen, wordt het gegevenselement omgezet in undefined . Hierdoor wordt de fallback geactiveerd om te zoeken naar een opgeslagen waarde en vervolgens naar een standaardwaarde als er geen opgeslagen waarde aanwezig is.

Voorbeeld:

var pageType = $('div.page-wrapper').attr('class').split('')[1];
if (window.location.pathname == '/') {
 return 'homepage';
} else {
 return pageType;
}

Aangepaste code kan het event -object van de aanroepende regel als een argument accepteren. Hierdoor kan de code daar waarde lezen.

Voorbeeld:

// `event` is the default object provided by the rule
var eventType = event.$type;
return eventType; // if this data element is called from a "DOM Ready" event, then `core.dom-ready` is returned

U kunt dit vervolgens gebruiken in aangepaste scripts met behulp van de objectsyntaxis _satellite :

// event refers to the calling rule's event
var rule = _satellite.getVar('return event rule', event);

Wanneer het gebruiken van percenten (%) syntaxis, moet u slechts de naam van het gegevenselement specificeren. U hoeft event niet op te geven.

%data element name%

DOM-kenmerk

Elke elementwaarde kan worden opgehaald, zoals een div- of H1-tag.

Voorbeeld:

CSS-selectieketen:

id#dc logo img

Hiermee wordt de waarde opgehaald van:

src

JavaScript-variabele

Met behulp van het padveld kan naar elk beschikbaar JavaScript-object of -variabele worden verwezen.

Als u JavaScript-variabelen of objecteigenschappen in uw opmaak wilt verzamelen en deze wilt gebruiken met een van uw extensies of regels, kunnen gegevenselementen worden gebruikt om deze waarden vast te leggen. Op deze manier kunt u naar het gegevenselement in uw regels verwijzen en als de bron van de gegevens ooit verandert, hoeft u uw verwijzing naar de bron (het gegevenselement) slechts op één plaats te wijzigen.

Stel bijvoorbeeld dat uw markering een variabele van JavaScript met de naam Page_Name bevat, zoals:

<script>
 //data layer
 var Page_Name = "Homepage"
</script>

U moet het pad naar die variabele opgeven wanneer u het gegevenselement maakt.

Als u een gegevensverzamelingsobject gebruikt als onderdeel van uw gegevenslaag, gebruikt u in het pad gewoon puntnotatie om te verwijzen naar het object en de eigenschap die u in het gegevenselement wilt vastleggen, zoals _myData.pageName of digitalData.pageName , enz.

Voorbeeld:

window.document.title

Lokale opslag

Geef de naam van het lokale opslagitem op in het veld Local Storage Item Name .

De lokale opslag geeft browsers een manier om informatie van pagina aan pagina ( https://www.w3schools.com/html/html5_webstorage.asp) op te slaan. Lokale opslag werkt veel zoals cookies, maar is veel groter en flexibeler.

Gebruik het opgegeven veld om de waarde op te geven die u voor een lokaal opslagitem hebt gemaakt, zoals lastProductViewed.

Pagina-info

Gebruik deze gegevenspunten om pagina-informatie vast te leggen voor gebruik in uw regellogica of om informatie te verzenden naar Analytics of externe volgsystemen.

U kunt een van de volgende paginakenmerken selecteren voor gebruik in het gegevenselement:

 • URL
 • Hostnaam
 • Pathname
 • Protocol
 • Referenter
 • Titel

Tekenreeksparameter van query

Geef één URL-parameter op in het veld URL Parameter .

Alleen de naamsectie is nodig en speciale aanduidingen zoals "?" of "=" moet worden weggelaten

Voorbeeld:

contentType

Willekeurig getal

Gebruik dit gegevenselement om een willekeurig getal te genereren. Deze wordt vaak gebruikt voor het nemen van monsters van gegevens of het maken van id's, zoals een Actief-id. Het willekeurige getal kan ook worden gebruikt om vertrouwelijke of salt-gevoelige gegevens te verkrijgen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een hoogte-id genereren
 • Plaats het nummer samen met een gebruikerstoken of tijdstempel om ervoor te zorgen dat het uniek is
 • Voer een unidirectionele knoeiboel op PII gegevens uit
 • Willekeurig beslissen wanneer een enquêteverzoek op de plaats moet tonen

Geef de minimum- en maximumwaarden voor het willekeurige getal op.

Gebreken:

Minimaal: 0

Maximaal: 1000000000

Sessieopslag

Geef de naam van het opslagitem voor de sessie op in het veld Session Storage Item Name .

Sessieopslag is vergelijkbaar met lokale opslag, behalve dat de gegevens worden verwijderd nadat de sessie is beëindigd, terwijl lokale opslag of een cookie de gegevens kan behouden.

Bezoekergedrag

Net als Pagina-info gebruikt dit gegevenselement gangbare gedragstypen om logica binnen regels of andere platformoplossingen te verrijken.

Selecteer een van de volgende kenmerken voor bezoekersgedrag:

 • Openingspagina
 • verkeersbron
 • Minuten op site
 • Aantal sessies
 • Aantal sessiepagina's
 • Aantal LiveTime-paginaweergaven
 • Is nieuwe bezoeker

Enkele gangbare gebruiksgevallen zijn:

 • Een enquête weergeven nadat een bezoeker vijf minuten op de site is geweest
 • Als dit de openingspagina voor het bezoek is, vult u een Analytics metrische waarde in
 • Nieuwe aanbieding weergeven aan bezoeker na X-aantal aantal aantal sessies
 • Een nieuwsbrief weergeven als dit een nieuwe bezoeker is

Ingebouwde gegevenselementen

U moet aanvullende aangepaste gegevenselementen maken als u eerder een van de volgende gegevenselementen hebt gebruikt:

 • URI
 • Protocol
 • Hostnaam
recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743