Tekstcomponent text-component

De component Core Component Text is een component voor tekstbewerking en -compositie met tekstopmaak die op locatie kan worden bewerkt.

Gebruik usage

De component Text biedt een robuuste teksteditor met tekstopmaak die het mogelijk maakt tekst eenvoudig te bewerken in een vereenvoudigde, inline editor en in een volledige schermopmaak.

De dialoogvenster bewerken functies voor inline bewerking met beperkte opties en volledige functionaliteit beschikbaar in het dialoogvenster Volledig scherm bewerken. Met de ontwerpdialoogvenster, tekstopmaakopties zoals koppen, speciale tekens en alineastijlen kunnen worden geconfigureerd voor de sjabloon voor de auteur van de inhoud.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

De huidige versie van de Tekstcomponent is v2, die in januari 2018 is geïntroduceerd met versie 2.0.0 van de Core Components, en die in dit document wordt beschreven.

In de volgende tabel staan alle ondersteunde versies van de component, de AEM versies waarmee de versies van de component compatibel zijn en koppelingen naar documentatie voor vorige versies.

Componentversie
AEM 6,4
AEM 6,5
AEM as a Cloud Service
v2
Compatibel met
release 2.17.4 en eerdere
Compatibel
Compatibel
v1
Compatibel
Compatibel
Compatibel

Raadpleeg het document voor meer informatie over versies en releases van de Core Component Core Components-versies.

Uitvoer van voorbeeldcomponent sample-component-output

Als u de tekstcomponent wilt ervaren en voorbeelden wilt zien van de configuratieopties en van de HTML- en JSON-uitvoer, gaat u naar de Componentbibliotheek.

Technische details technical-details

De meest recente technische documentatie over de component Text kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

De component Text en de RTF-editor the-text-component-and-the-rich-text-editor

De component van de Tekst van de Componenten van de Kern gebruikt de AEM Rich Text Editor (RTE). RTE voorziet inhoudsauteurs van een brede waaier van functionaliteit voor het uitgeven van hun tekstinhoud. RTE is zeer flexibel in zijn configuratie en biedt een aantal opties aan. Meer details over hoe RTE kan worden gevormd kunnen in de artikelen worden gevonden De Rich Text Editor configureren en De invoegtoepassingen van de Rich Text Editor configureren.

De rest van dit artikel toont de standaardconfiguratie van de Component van de Tekst van de Componenten van de Kern met de uit-van-de-doos configuratie van RTE aan.

NOTE
Alleen opties ingeschakeld door UI-configuraties van de RTE zijn beschikbaar door in de Component van de Tekst.

Dialoogvenster Bewerken edit-dialog

Het dialoogvenster Bewerken bevat de standaardgereedschappen voor tekstopmaak die de gebruiker zou verwachten bij het samenstellen van tekst.

Dialoogvenster voor bewerken van tekstcomponent

Vet

Vet pictogram

Wordt gebruikt om vette opmaak toe te passen op geselecteerde tekst of opgemaakte tekst die na de cursor wordt ingevoerd.

Ctrl+B kan als toetsenbordkortere weg worden gebruikt.

Cursief

Cursief pictogram

Wordt gebruikt om cursieve opmaak toe te passen op geselecteerde tekst of om tekst die na de cursor wordt ingevoerd, cursief te maken.

Ctrl+I kan als toetsenbordkortere weg worden gebruikt.

Onderstrepen

Pictogram Onderstrepen

Wordt gebruikt om onderstreepte opmaak toe te passen op geselecteerde tekst of onderstreepte tekst die na de cursor wordt ingevoerd.

Ctrl+U kan als toetsenbordkortere weg worden gebruikt.

Subscript

Subscript-pictogram

Wordt gebruikt om geselecteerde tekst of tekst die na de cursor is ingevoerd, op te maken als een subscript.

Superscript

Pictogram Superscript

Wordt gebruikt om geselecteerde tekst of tekst die na de cursor is ingevoerd, op te maken als superscript.

Plakken als tekst

Plakken als tekstpictogram

Hiermee plakt u alle gekopieerde tekst als onbewerkte tekst zonder opmaak.

Wanneer u deze optie selecteert, wordt een venster geopend waarin de tekst als onbewerkte tekst zonder opmaak kan worden geplakt als een voorvertoning voordat deze in de tekst wordt ingevoegd. Accepteren door te tikken of op het vinkje te klikken, annuleren door te tikken of op de x te klikken.

Plakken als tekstvoorbeeld

Plakken vanuit Word

Plakken vanuit Word-pictogram

Wanneer u deze optie selecteert, wordt een venster geopend waarin de tekst kan worden geplakt met behoud van de opmaak als voorvertoning voordat deze in de tekst wordt ingevoegd. Accepteren door te tikken of op het vinkje te klikken, annuleren door te tikken of op de x te klikken.

Voorbeeld van plakken in Word

Pictogram Hyperlink

Met deze optie kunt u de geselecteerde tekst omzetten in een hyperlink of een reeds gedefinieerde koppeling wijzigen. Deze optie is alleen actief als er al tekst is geselecteerd en er een venster wordt geopend met aanvullende opties voor het instellen van de koppeling.

Voorbeeld van hyperlink

 • Het pad invoeren

  • Kies in het dialoogvenster Selectie openen een pad in AEM
  • Als de koppeling zich niet binnen AEM bevindt, voert u de absolute URL in
   • Niet-absolute paden worden geïnterpreteerd als relatief ten opzichte van AEM
 • Alternatieve beschrijvende tekst voor de koppeling invoeren

 • Koppelingsgedrag selecteren

  • Doel
  • Zelfde tabblad
  • Nieuw tabblad
  • Bovenliggend frame
  • Bovenste frame

  Tik of klik op het vinkje om de koppeling toe te passen of klik op de x om te annuleren.

Ontkoppelen

Pictogram Ontkoppelen

Gebruik deze optie om een koppeling te verwijderen die al op de geselecteerde tekst is toegepast. Deze optie is alleen actief als er al een koppeling is geselecteerd.

Zoeken

Pictogram Zoeken

Met deze optie kunt u de tekst doorzoeken op een opgegeven tekstreeks. Als u deze optie selecteert, wordt een venster geopend waarin u de zoekopties kunt opgeven.

Voorbeeld van zoeken

Voer de tekst in die u wilt doorzoeken en tikken of waarop u wilt klikken Zoeken om de zoekopdracht te starten. Tik of klik op de x om te annuleren.
Selecteer de optie als u een exacte overeenkomst wilt uitvoeren op basis van het hoofdlettergebruik Hoofdlettergebruik afstemmen voordat u de zoekopdracht start.
Als een overeenkomst wordt gevonden, wordt deze gemarkeerd en wordt het zoekdialoogvenster gedimd weergegeven. Tik of klik op de knop Zoeken weer in het grijze dialoogvenster om naar de volgende instantie te zoeken.

Voorbeeld van zoeken gevonden

Als er geen andere exemplaren worden gevonden, wordt een bericht weergegeven en wordt de zoekopdracht opnieuw gestart vanaf het begin van de tekst.

Voorbeeld niet meer zoeken

Vervangen

Pictogram Vervangen

Gebruik deze optie om de tekst te zoeken op instanties van een opgegeven tekenreeks en de overeenkomsten te vervangen door een andere tekenreeks. Als u deze optie selecteert, wordt een venster geopend waarin u de opties voor zoeken en vervangen kunt opgeven.

Voorbeeld vervangen

Voer de tekst in waarnaar u wilt zoeken en de tekst waarmee u deze wilt vervangen.

 • Tik of klik op Zoeken om de zoekopdracht te starten. Klik of tik op de x om te annuleren.
 • Selecteer de optie als u een exacte overeenkomst wilt uitvoeren op basis van het hoofdlettergebruik Hoofdlettergebruik afstemmen voordat u de zoekopdracht start.
 • Selecteren Alles vervangen om alle instanties van de tekst tegelijk te vervangen.

Als een overeenkomst wordt gevonden, wordt deze gemarkeerd en wordt het zoekdialoogvenster gedimd weergegeven. Klik op de knop Zoeken opnieuw in het gedimde dialoogvenster om naar de volgende instantie te zoeken of selecteer de knop Vervangen om de gemarkeerde, overeenkomende tekst te vervangen. De Vervangen de knop is alleen actief als er een overeenkomst is bereikt.

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen wordt transparant wanneer op Zoeken wordt geklikt en wordt dekkend wanneer op Vervangen wordt geklikt. Hierdoor kan de auteur de tekst controleren die de auteur vervangt.

NOTE
Wanneer u de vervangingsfunctie gebruikt, moet de te vervangen tekenreeks op hetzelfde moment worden ingevoerd als de zoektekenreeks. U kunt echter nog steeds op Zoeken klikken om de tekenreeks te zoeken voordat u deze vervangt. Als de vervangingstekenreeks wordt ingevoerd nadat op Zoeken is geklikt, wordt de zoekopdracht opnieuw ingesteld op het begin van de tekst.

Pictogram Links uitlijnen

Wordt gebruikt om de tekst uit te lijnen met de linkermarge.

Tekst centreren

Pictogram Tekst centreren

Wordt gebruikt om de tekst te centreren.

Tekst rechts uitlijnen

Pictogram rechts uitlijnen

Wordt gebruikt om de tekst uit te lijnen met de rechtermarge.

Opsommingsteken

Pictogram opsommingsteken

Wordt gebruikt om de geselecteerde tekst op te maken als een lijst met opsommingstekens of om te beginnen met het invoegen van een lijst met opsommingstekens na de cursor.

Tik of klik op de knop Opsommingsteken nogmaals of twee Enter-tekens invoeren.

Genummerd

Pictogram Genummerde lijst

Hiermee maakt u de geselecteerde tekst op als een genummerde lijst of begint u met het invoegen van een genummerde lijst na de cursor.

Tik op een genummerde lijst of klik op de knop Genummerd nogmaals of twee Enter-tekens invoeren.

Uitspringen

Pictogram Uitspringen

Wordt gebruikt om het inspringingsniveau te verlagen van de geselecteerde tekst of tekst die na de cursor wordt ingevoerd.

Alleen actief als de geselecteerde tekst of positie van de cursor al is ingesprongen.

Inspringen

Pictogram Inspringen

Wordt gebruikt om het inspringingsniveau te verhogen van de geselecteerde tekst of tekst die na de cursor wordt ingevoerd.

Tabel

Tabelpictogram

Wordt gebruikt om een tabel in de tekst in te voegen. Als u deze optie selecteert, wordt een venster geopend waarin u de details van de tabel kunt opgeven.

Tabelvoorbeeld

 • Kolommen - Het aantal kolommen in de tabel (verplicht)

 • Rijen - Het aantal rijen van de tabel (vereist)

 • Breedte - De breedte van de tabel

 • Hoogte - De hoogte van de tabel

 • Celopvulling - De ruimte rondom de celinhoud

 • Celafstand - De ruimte tussen cellen

 • Rand - Het gewicht van de randlijnen van de tabel

  • Indien voor de koptekst van de tabel:

   • De eerste rij moet worden gebruikt
   • De eerste kolom moet worden gebruikt
   • De eerste rij en de eerste kolom moeten worden gebruikt
   • Of er moet geen header worden gebruikt.
 • Bijschrift - Het bijschrift van de tabel

Spellingcontrole

Spellingpictogram controleren

Wordt gebruikt om de spelling van de tekstinhoud te controleren. Mogelijke spelfouten worden onderstreept met gebroken, rode lijnen.

Meer informatie over de spellingcontrole en het aanpassen van de spellingcontrolewoordenboeken vindt u in het document De plug-ins van de Rich Text Editor configureren.

Speciale tekens special-characters

Pictogram Speciale tekens

Wordt gebruikt om speciale tekens in te voegen in de tekst. Als u deze optie selecteert, wordt een venster geopend waarin de beschikbare tekens worden weergegeven.

Voorbeeld van speciale tekens

Tik op het gewenste teken of klik op het gewenste teken om het teken na de cursor in te voegen in de tekst. U kunt meerdere tekens invoegen. Tik of klik op de x om het selectievenster te sluiten.

Bron bewerken

Pictogram Bron bewerken

Wordt gebruikt om de HTML-bron van de tekst weer te geven en te wijzigen.

Tik of klik op de knop Bron bewerken om de inhoud van de tekst vanuit de opgemaakte weergave te wijzigen en de onbewerkte HTML weer te geven. In deze modus zijn alle andere opmaakopties uitgeschakeld. Tik of klik op de knop Bron bewerken opnieuw om naar de opgemaakte weergave terug te gaan.

CAUTION
Zoals altijd het geval is bij de toegang tot ruwe HTML, moet voorzichtigheid worden betracht bij het gebruik van de Bron bewerken optie!
HTML ingevoerd via Bron bewerken wordt gescand op XSS-risico's en alle scripts die worden ingevoegd, worden verwijderd en niet weergegeven op de resulterende pagina. Onjuist gevormde HTML is echter ingevoerd in Bron bewerken kan de sjabloon voor de pagina onderbreken, wat resulteert in een onverwachte opmaak of een onbruikbare pagina.
NOTE
Omdat HTML is ingevoerd via Bron bewerken wordt gescand op XSS-risico's en eventuele scripts en worden automatisch gevonden scripts verwijderd. De werkelijke inhoud die u wilt behouden, kan afwijken van wat u hebt ingevoerd Bron bewerken. Daarom kunt u de wijzigingen opslaan die zijn aangebracht met Bron bewerken, moet u eerst afsluiten Bron bewerken om de tekst in de normale redacteur te bekijken alvorens op te slaan.

Alineaopmaak

Pictogram Alineaopmaak

Wordt gebruikt om alineaopmaak toe te passen op de geselecteerde tekst of op tekst die na de cursor wordt ingevoegd. Als u deze optie selecteert, wordt een vervolgkeuzelijst geopend waarin de alineaopmaak wordt geselecteerd.

Voorbeeld van alineaopmaak

In-line bewerking in-line-editing

De tekstcomponent kan ook in regels worden bewerkt, maar vanwege ruimtebeperkingen zijn niet alle opmaakopties in regels beschikbaar. Schakel over naar de modus Volledig scherm om alle opties weer te geven.

Voorbeeld van inline bewerken

Instellen en id setting-id

Met deze optie kunt u de unieke id van de component in de HTML en in de Gegevenslaag.

 • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende pagina te inspecteren.
 • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
 • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor het bijhouden van CSS-, JS- en gegevenslagen.

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

In het ontwerpdialoogvenster kan de sjabloonauteur definiëren welke tekstopmaakopties beschikbaar zijn voor de auteurs van de inhoud.

Tabblad Plugins plugins-tab

Het tabblad Insteekmodules wordt gebruikt om verschillende tekstopmaakopties die beschikbaar zijn voor de auteurs van de inhoud in en uit te schakelen.

Functies features

Dialoogvenster Ontwerpen

De volgende functies kunnen voor de component worden geactiveerd of gedeactiveerd.

 • Onbewerkte tekst plakken
 • Plakken van woord
 • Zoeken en vervangen
 • Spellingcontrole
 • Opties voor het wijzigen van ingevoegde afbeeldingen
 • HTML-bronbewerking

Opmaak formatting

Opmaak van dialoogvenster Ontwerp

De volgende opmaakopties kunnen voor de component worden geactiveerd of gedeactiveerd.

 • Tabel
 • Lijsten (opsommingsteken, nummer, inspringing, inspringing)
 • Uitlijning (links, rechts, gecentreerd)
 • Vet, cursief, onderstrepen
 • Koppelen (en ontkoppelen)
 • Subscript/superscript

Alineastijlen paragraph-styles

Alineastijlen in het dialoogvenster Ontwerpen

Alineastijlen kunnen voor de component worden geactiveerd of gedeactiveerd. Als deze optie is geactiveerd, kunnen de toegestane indelingen worden gedefinieerd.

 • Tik of klik op de knop Toevoegen om een nieuwe stijl in te voegen.
 • Voer de code in van de stijl en een beschrijving die worden weergegeven in het dialoogvenster Bewerken.
 • Als u een stijltik wilt verwijderen of op de knop Verwijderen knop.
 • Tik of klik op de handgrepen om de volgorde van de indelingen te wijzigen.

Speciale tekens configuring-special-characters

Speciale tekens in het dialoogvenster Ontwerpen

De optie voor het invoegen van speciale tekens kan voor de component worden geactiveerd of gedeactiveerd. Als deze optie is geactiveerd, kunnen de toegestane tekens worden gedefinieerd.

 • Tik of klik op de knop Toevoegen om een nieuw teken in te voegen.
 • Voer de HTML-code in van het teken en een beschrijving die wordt weergegeven in het dialoogvenster Bewerken.
 • Als u een tekenkraan wilt verwijderen of op de knop Verwijderen knop.
 • Als u de volgorde van de tekens wilt wijzigen, tikt u of klikt u en sleept u de handgrepen.

Tabblad Stijlen styles-tab

De component Text ondersteunt de AEM stijlsysteem.

Gegevenslaag Adobe-client data-layer

De component Text ondersteunt de Adobe Client Data Layer.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c