Gebruikers, groepen en gebruikersrollen beheren manage-users-groups-and-user-roles

Beheerders kunnen Adobe Admin Console gebruiken om Experience Manager Assets Brand Portal-gebruikers en productprofielen te maken en hun rollen te beheren met behulp van de Brand Portal-gebruikersinterface. Deze bevoegdheid is niet beschikbaar voor Viewers en Editors.

In Admin Console, kunt u alle producten bekijken verbonden aan uw organisatie. Een product kan elke Experience Cloud oplossing zijn, zoals Adobe Analytics, Adobe Target of Experience Manager Assets Brand Portal. U moet het AEM Brand Portal-product kiezen en productprofielen maken.

Deze productprofielen worden om de 8 uur gesynchroniseerd met de Brand Portal-gebruikersinterface en zijn zichtbaar als groepen in Brand Portal. Nadat u gebruikers hebt toegevoegd en productprofielen hebt gemaakt en gebruikers hebt toegevoegd aan deze productprofielen, kunt u rollen toewijzen aan gebruikers en groepen in Brand Portal.

NOTE
Als u groepen wilt maken in Brand Portal, gaat u van Adobe Admin Console, gebruik Products > Product Profiles, in plaats van User page > User Groups. Productprofielen in Adobe Admin Console worden gebruikt om groepen te maken in Brand Portal.

Een gebruiker toevoegen add-a-user

Als u een productbeheerder bent, gebruikt u Adobe Admin Console om gebruikers te maken en deze toe te wijzen aan productprofielen (voorheen bekend als productconfiguraties), die als groepen in Brand Portal worden weergegeven. U kunt groepen gebruiken om bulkbewerkingen uit te voeren, zoals rolbeheer en het delen van elementen.

NOTE
Nieuwe gebruikers die geen toegang hebben tot Brand Portal, kunnen toegang aanvragen via het aanmeldingsscherm van Brand Portal. Raadpleeg voor meer informatie Toegang tot Brand Portal aanvragen. Klik op de relevante melding nadat u meldingen voor een toegangsverzoek hebt ontvangen in het systeemvak en klik vervolgens op Grant Access. U kunt ook de koppeling volgen in de ontvangen e-mail met het toegangsverzoek. Vervolgens kunt u een gebruiker toevoegen via Adobe Admin Console, volgt de stappen 4 tot en met 7 van de onderstaande procedure.
NOTE
U kunt zich aanmelden bij Adobe Admin Console rechtstreeks of vanuit Brand Portal. Als u zich direct aanmeldt, volgt u de stappen 4 tot en met 7 in de onderstaande procedure om een gebruiker toe te voegen.
 1. Klik op de AEM werkbalk boven in het scherm op het Adobe-logo voor toegang tot de beheergereedschappen.

  AEM

 2. Klik in het deelvenster met beheergereedschappen op Users.

  Deelvenster Gereedschappen voor beheerders

 3. In de User Roles pagina, klikt u op de knop Management tab, en klik vervolgens op Launch Admin Console.

  Gebruikersrollen om Admin Console te starten

 4. Voer in Admin Console een van de volgende handelingen uit om een nieuwe gebruiker te maken:

  • Van de toolbar bij de bovenkant, klik Overview. In de Overview pagina, klikt u op Assign Users op de Brand Portal-productkaart.

  Overzicht van Admin Console

  • Van de toolbar bij de bovenkant, klik Users. In de Users pagina, Users in het linkerspoor wordt door gebrek geselecteerd. Klik op Add User.

  Admin Console Gebruikers toevoegen

 5. Typ in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen de e-mailadres van de gebruiker die u wilt toevoegen of selecteer de gebruiker in de lijst met suggesties die worden weergegeven terwijl u typt.

  Gebruiker toevoegen aan Brand Portal

 6. Wijs de gebruiker toe aan ten minste één productprofiel (voorheen productconfiguraties genoemd) zodat de gebruiker toegang heeft tot Brand Portal. Selecteer het gewenste productprofiel in het menu Please select a profile for this product veld.

 7. Klik op Save. Er wordt een welkomstbericht verzonden naar de nieuwe gebruiker. De uitgenodigde gebruiker kan op de verbinding in welkome e-mail klikken om tot Brand Portal toegang te hebben. De gebruiker kan zich aanmelden met de e-mailid (Adobe ID, Enterprise ID, of Fedrated ID) geconfigureerd in Admin Console. Zie voor meer informatie Eerste aanmelding.

  note note
  NOTE
  Als een gebruiker zich niet kan aanmelden bij Brand Portal, gaat de beheerder van de organisatie naar Adobe Admin Console en controleert u of de gebruiker aanwezig is en aan ten minste één productprofiel is toegevoegd.

  Voor informatie over het verlenen van administratieve voorrechten aan de gebruiker, zie Beheerdersrechten aan gebruikers opgeven.

Een productprofiel toevoegen add-a-product-profile

Productprofielen (voorheen productconfiguraties genoemd) in Admin Console worden gebruikt om groepen te maken in Brand Portal, zodat u in Brand Portal bulkbewerkingen kunt uitvoeren, zoals rolbeheer en het delen van bedrijfsmiddelen. Brand Portal het standaardproductprofiel dat beschikbaar is; u kunt meer productprofielen maken en gebruikers toevoegen aan de nieuwe productprofielen.

NOTE
U kunt zich aanmelden bij Admin Console rechtstreeks of vanuit Brand Portal. Als u zich aanmeldt bij Admin Console volgt u stap 4-7 in de onderstaande procedure om een productprofiel toe te voegen.
 1. Klik op de AEM werkbalk boven in het scherm op het Adobe-logo voor toegang tot de beheergereedschappen.

  Logo AEM

 2. Klik in het deelvenster met beheergereedschappen op Users.

  Deelvenster Gereedschappen voor beheerders

 3. In de User Roles pagina, klikt u op de knop Management tab, en klik vervolgens op Launch Admin Console.

  Admin Console starten

 4. Van de toolbar bij de bovenkant, klik Products.

 5. In de Products pagina, Product Profiles is standaard geselecteerd. Klik op New Profile.

  Nieuw productprofiel toevoegen

 6. In de Create a New Profile Geef de profielnaam, de weergavenaam, de profielbeschrijving op en kies of u gebruikers via e-mail op de hoogte wilt stellen wanneer ze aan het profiel worden toegevoegd of uit het profiel worden verwijderd.

  Productprofiel maken

 7. Klik op Done. De productconfiguratiegroep, bijvoorbeeld Sales group, wordt toegevoegd aan Brand Portal.

  Productprofielen

Gebruikers aan een productprofiel toevoegen add-users-to-a-product-profile

Als u gebruikers wilt toevoegen aan een Brand Portal-groep, voegt u deze toe aan het corresponderende productprofiel (voorheen productconfiguraties genoemd) in Admin Console. U kunt gebruikers afzonderlijk of bulksgewijs toevoegen.

NOTE
U kunt zich aanmelden bij Admin Console rechtstreeks of vanuit Brand Portal. Als u zich direct bij de Admin Console aanmeldt, volgt u stap 4-7 in de onderstaande procedure om gebruikers aan een productprofiel toe te voegen.
 1. Klik in de werkbalk boven in het scherm op het logo van de Experience Manager voor toegang tot de beheergereedschappen.

  Logo AEM

 2. Klik in het deelvenster met beheergereedschappen op Users.

  Deelvenster Gereedschappen voor beheerders

 3. In de User Roles pagina, klikt u op de knop Management tab, en klik vervolgens op Launch Admin Console.

  Starten Admin Console

 4. Van de toolbar bij de bovenkant, klik Products.

 5. In de Products pagina, Product Profiles is standaard geselecteerd. Open bijvoorbeeld het productprofiel waaraan u een gebruiker wilt toevoegen Sales group.

  Productprofielen

 6. Ga als volgt te werk om afzonderlijke gebruikers aan het productprofiel toe te voegen:

  • Klik op Add User.

  Groeperen om productprofiel in Brand Portal toe te wijzen

  • In de Add User to Sales group Typ de e-mailadres van de gebruiker die u wilt toevoegen of selecteer de gebruiker in de lijst met suggesties die worden weergegeven terwijl u typt.

  Gebruiker toevoegen aan een groep

  • Klik op Save.
 7. Ga als volgt te werk om gebruikers in grote hoeveelheden toe te voegen aan het productprofiel:

  • Kies ellipsis (…) > Add users by CSV.

  Gebruikers bulksgewijs toevoegen

  • In de Add Users by CSV een CSV-sjabloon downloaden of een CSV-bestand slepen en neerzetten.

  Gebruikers toevoegen met csv

  • Klik op Upload.

  Als u gebruikers hebt toegevoegd aan het standaardproductprofiel, Brand Portal, wordt een welkomstbericht verzonden naar de e-mail-id van de gebruikers die u hebt toegevoegd. De uitgenodigde gebruikers kunnen tot Brand Portal toegang hebben door de verbinding in welkome e-mail te klikken en binnen te ondertekenen gebruikend Adobe ID. Zie voor meer informatie Eerste aanmelding.

  Gebruikers die aan een aangepast of nieuw productprofiel zijn toegevoegd, ontvangen geen e-mailberichten.

Beheerdersrechten aan gebruikers opgeven provide-administrator-privileges-to-users

U kunt de systeembeheerder of de bevoegdheden van de productbeheerder aan een gebruiker van Brand Portal verstrekken. Geef geen andere administratieve rechten op die beschikbaar zijn in Admin Console, zoals de beheerder van het productprofiel, de beheerder van de gebruikersgroep, en steunbeheerder. Zie voor meer informatie over deze rollen Administratieve rollen.

NOTE
U kunt zich aanmelden bij Admin Console rechtstreeks of vanuit Brand Portal. Als u zich aanmeldt bij Admin Console volgt u stap 4-8 in de onderstaande procedure om een gebruiker aan een productprofiel toe te voegen.
 1. Klik op de AEM werkbalk boven in het scherm op het Adobe-logo voor toegang tot de beheergereedschappen.

  AEMLogo

 2. Klik in het deelvenster met beheergereedschappen op Users.

  Deelvenster Gereedschappen voor beheerders

 3. In de User Roles pagina, klikt u op de knop Management tab, en klik vervolgens op Launch Admin Console.

  Admin Console starten

 4. Van de toolbar bij de bovenkant, klik Users.

 5. In de Users pagina, Users in het linkerspoor wordt door gebrek geselecteerd. Klik op de gebruikersnaam van de gebruiker aan wie u beheerdersrechten wilt verlenen.

  Gebruikers toevoegen in Admin Console

 6. Zoek op de pagina met gebruikersprofielen de Administrative Rights aan de onderkant en kies ellipsis (…) > Edit admin rights.
  Beheerdersrechten in Admin Console

 7. In de Edit Admin Selecteer Systeembeheerder of Productbeheerder.

  Beheerdersrechten in Admin Console bewerken

  note note
  NOTE
  Brand Portal ondersteunt alleen de rollen Systeembeheerder en Productbeheerder.
  Adobe raadt u aan de rol Systeembeheerder niet te gebruiken omdat deze beheerdersrechten voor de hele organisatie toekent voor alle producten van een organisatie. Bijvoorbeeld, heeft een systeembeheerder van een organisatie die drie marketing wolkenproducten omvat de volledige reeks voorrechten voor alle drie producten. Alleen een systeembeheerder kan Experience Manager Assets zodanig configureren dat middelen van Experience Manager Assets naar Brand Portal kunnen worden gepubliceerd. Zie voor meer informatie Experience Manager Assets configureren met Brand Portal.
  In tegenstelling, verleent de rol van de Beheerder van het Product beheerder beheerdervoorrechten voor slechts een specifiek product. Als u een meer korrelig toegangsbeheer binnen Brand Portal wilt afdwingen, gebruikt u de rol van de Beheerder van het Product en selecteert u het product als Brand Portal.
  note note
  NOTE
  Brand Portal biedt geen ondersteuning voor bevoegdheden van de beheerder van het productprofiel (voorheen bekend als configuratiebeheerder). Wijs geen beheerdersrechten voor het productprofiel toe aan een gebruiker.
 8. Controleer de selectie van het beheertype en klik op Save.

  note note
  NOTE
  Als u de beheerdersrechten voor een gebruiker wilt intrekken, brengt u de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Edit Admin en klik vervolgens op Save.

Gebruikersrollen beheren manage-user-roles

Een beheerder kan rollen voor gebruikers in Brand Portal wijzigen.

Naast de rol Beheerder ondersteunt Brand Portal de volgende rollen:

 • Viewer: Gebruikers met deze rol kunnen de bestanden en mappen weergeven die een beheerder met hen deelt. Viewers kunnen ook middelen zoeken en downloaden. Viewers kunnen echter geen inhoud delen (bestanden, mappen, collections) met andere gebruikers.
 • Editor: Gebruikers met deze rol hebben alle rechten van een Viewer. Bovendien kunnen Editors inhoud (mappen, collections, koppelingen) met andere gebruikers.
 1. Klik op de AEM werkbalk boven in het scherm op het Adobe-logo voor toegang tot de beheergereedschappen.

  AEMLogo

 2. Klik in het deelvenster met beheergereedschappen op Users.

  Deelvenster Gereedschappen voor beheerders

 3. In de User Roles pagina, de Users is standaard geselecteerd. Voor de gebruiker wiens rol u wilt veranderen, selecteer Editor of Viewer van de Role vervolgkeuzelijst.

  Gebruikersrollen wijzigen

  Als u de rol van meerdere gebruikers tegelijk wilt wijzigen, selecteert u de gebruikers en kiest u de gewenste rol in het menu Role vervolgkeuzelijst.

  note note
  NOTE
  De Role lijst voor gebruikers van de Beheerder is uitgeschakeld. U kunt deze gebruikers niet selecteren om hun rollen te wijzigen.
  note note
  NOTE
  De gebruikersrol is ook gehandicapt als de gebruiker een lid van de groep van de Redacteur is. Als u bewerkingsrechten van de gebruiker wilt intrekken, verwijdert u de gebruiker uit de groep Editor of wijzigt u de rol van de gehele groep in Viewer.
 4. Klik op Save. De rol wordt gewijzigd voor de overeenkomstige gebruiker. Als u meerdere gebruikers hebt geselecteerd, worden de rollen voor alle gebruikers gelijktijdig gewijzigd.

  note note
  NOTE
  Wijzigingen in gebruikersmachtigingen worden weerspiegeld in de User Roles pagina pas nadat de gebruikers zich opnieuw bij Brand Portal hebben aangemeld.

Groeprollen en -rechten beheren manage-group-roles-and-privileges

Een beheerder kan specifieke rechten koppelen aan een groep van gebruikers op Brand Portal. De Groups op het tabblad User Roles op de pagina kunnen beheerders:

 • Rollen toewijzen aan gebruikersgroepen
 • Gebruikersgroepen beperken om originele uitvoeringen van afbeeldingsbestanden te downloaden (.jpeg, .tiff, .png, .bmp, .gif, .pjpeg, x-portable-anymap, x-portable-bitmap, x-portable-graymap, x-portable-pixmap, x-rgb, x-xbitmap, x-xpixmap, x-icon, image/photoshop, image/x photoshop, .psd, image/vnd.adobe.photoshop) uit Brand Portal.
NOTE
Voor de elementen die als de koppeling worden gedeeld, is de machtiging om toegang te krijgen tot originele uitvoeringen van afbeeldingsbestanden van toepassing op basis van de machtigingen van de gebruiker die de elementen deelt.

Voer de volgende stappen uit om de rol en het recht op toegang tot originele uitvoeringen voor specifieke groepsleden te wijzigen:

 1. Op de User Roles pagina, naar de Groups tab.

 2. Selecteer de groepen waarvoor u rollen wilt wijzigen.

 3. Selecteer de gewenste rol in het menu Role vervolgkeuzelijst.

  De leden van een groep toegang geven tot originele uitvoeringen van afbeeldingsbestanden (.jpeg, .tiff, .png, .bmp, .gif, .pjpeg, x-portable-anymap, x-portable-bitmap, x-portable-graymap, x-portable-pixmap, x-rgb, x-xbitmap, x-xpixmap, x-icon, image/shop , image/x-photoshop, .psd, image/vnd.adobe.photoshop) die zij van het portaal of de gedeelde verbinding downloaden, houden Access to Original geselecteerd voor die groep. Standaard, Access to Original is geselecteerd voor alle gebruikers. Als u wilt voorkomen dat een gebruikersgroep toegang krijgt tot de oorspronkelijke uitvoeringen, schakelt u de optie uit die overeenkomt met die groep.

  Gebruikersgroeprollen

  note note
  NOTE
  Als een gebruiker wordt toegevoegd aan meerdere groepen en als een van deze groepen beperkingen heeft, gelden de beperkingen voor die gebruiker.
  Beperkingen op de toegang tot originele uitvoeringen van afbeeldingsbestanden zijn ook niet van toepassing op beheerders, ook al zijn deze leden van beperkte groepen.
 4. Klik op Save. De rol wordt gewijzigd voor de overeenkomstige groepen.

  note note
  NOTE
  De user-to-group vereniging, of het groepslidmaatschap van een gebruiker, wordt gesynchroniseerd aan Brand Portal om de 8 uur. Wijzigingen in gebruikers- of groepsrollen zijn van kracht nadat de volgende synchronisatietaak is uitgevoerd.
recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3